สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แรงดี
 
1. นางมุกดา  ชาญทองหลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นิรภัย
 
1. นางวาสนา  ถึกไทย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพัชรพล  บุทธนา
 
1. นางมุกดา  ชาญทองหลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันที
 
1. นางปราณ๊  ฆ้องหลวง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เกษี
2. เด็กหญิงชิดชนก  สอนสุข
3. เด็กชายพรพจน์  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
2. นางชนิดา  คงเกิด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กั๊กสมบูรณ์
2. เด็กชายริระพล  มีกลิ่น
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แจ้งถิ่น
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภัชรา  สังข์เครือ
2. เด็กหญิงศศิธร  ช่างปั้น
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ด่านตรวจสัตว์
 
1. นางชนิดา  คงเกิด
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนุจรีย์  กองปัด
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีเมื่อย
 
1. นายอุทัย  บูรทิศ
2. นางพรทิพย์  ศรีทา