สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรประกอบ
 
1. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ขันโท
 
1. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เสนดอน
2. เด็กหญิงอรจิรา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
2. นางสาวสิรกาญจน์  ชอบรส
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 30 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำพิพจน์
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  หมื่นศรี
3. เด็กหญิงแพรวา  หุุ่นภู
 
1. นางสาวสิรกาญจน์  ชอบรส
2. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 82 1. เด็กหญิงดำพัน  เจีย
2. เด็กหญิงพรนิชา  ฆ้องชะฎา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อนุนิวัฒน์
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ชอบรส
2. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์