สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธินัดดา  สวยกะโทก
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หลงสิม
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรีทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  กาบมาลี
 
1. นายอมร  สายใจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ทองเกิด
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรีทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิจ  โคตสีทา
 
1. นายอมร  สายใจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   สมบูรณ์ยิ่ง
2. เด็กหญิงนิภาสิริ   บุตรโสภา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ลุนทะลา
 
1. นางสาวรัชนก  แย้มชม
2. นางสาวทิชากร  วัดสง่า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภราดร  สอนจันทร์
2. เด็กชายศักดิ์ประสงค์  หัสณีย์
3. เด็กชายอดิเทพ  หัสณีย์
 
1. นางสาวทิชากร  วัดสง่า
2. นางสาวทิพย์ภวัน  กุสุริ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงจรัญญา  สังข์บำหรุ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สัตย์ฌุชนม์
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยรัตน์
5. เด็กหญิงศุภาวดี  ขุนศร
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
2. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 20 1. เด็กหญิงวธูสิริ  จตุรัง
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญชู
2. เด็กชายสืบสกุล  ภูมี
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
2. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาบมาลี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ช่อจำปา
 
1. นายสมคิด  ชำนิประโคน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรัตธนพร  นวลสำเนียง
2. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสุข
 
1. นางสาวทิพย์ภวัน  กุสุริ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญรอด
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ฤทธิ์ปล้อง
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนวิชิต
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อัครโสภณ
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  กุนอก
 
1. นายทศพร  โนนคำภา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตธนพร  นวลสำเนียง
2. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสุข
 
1. นายทศพร  โนนคำภา
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 19 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ยะหัตตะ
2. เด็กชายวรเวช  มรดก
3. เด็กหญิงหยาดตะวัน  แก้วคำภา
 
1. นางสาวอนันญา  ทองศฤงคลี
2. นางศิริวรรณ  อ่อนทองคำ
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 55 1. เด็กหญิงกชนันท์  ว่าความดี
2. เด็กชายชวาล  ขันติวงค์
3. เด็กหญิงพรณิภา  นพเก้า
 
1. นางสาวอนันญา  ทองศฤงคลี
2. นางศิริวรรณ  อ่อนทองคำ