สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  กาบมาลี
 
1. นายอมร  สายใจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงจรัญญา  สังข์บำหรุ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สัตย์ฌุชนม์
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยรัตน์
5. เด็กหญิงศุภาวดี  ขุนศร
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
2. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 20 1. เด็กหญิงวธูสิริ  จตุรัง
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญชู
2. เด็กชายสืบสกุล  ภูมี
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
2. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อัครโสภณ
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  กุนอก
 
1. นายทศพร  โนนคำภา
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 19 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ยะหัตตะ
2. เด็กชายวรเวช  มรดก
3. เด็กหญิงหยาดตะวัน  แก้วคำภา
 
1. นางสาวอนันญา  ทองศฤงคลี
2. นางศิริวรรณ  อ่อนทองคำ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 55 1. เด็กหญิงกชนันท์  ว่าความดี
2. เด็กชายชวาล  ขันติวงค์
3. เด็กหญิงพรณิภา  นพเก้า
 
1. นางสาวอนันญา  ทองศฤงคลี
2. นางศิริวรรณ  อ่อนทองคำ