สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรทัย  สีตั้ง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สุขขะ
2. เด็กชายธเนศ  ทิพย์โอสถ
3. เด็กหญิงปริศนา  ทองดา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดมณี
5. เด็กหญิงโสรยา  เทพทรงพัฒนา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยชมภู
2. เด็กชายรอยอินทร์  วงษ์เสนา
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
2. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  สรรพช่าง
2. เด็กชายสุรวุฒิ  บุญโม
 
1. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ขยันงาน
2. เด็กชายพงศธร  ชอบเสร็จ
3. เด็กหญิงวรางคณา  พันปาน
4. เด็กชายอนุชิต  ใจภักดี
5. เด็กชายอภิชัย  สวัสดี
6. เด็กชายเจษฎาพร  อ่ำศรี
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  เหลี่ยมพันธุ์
2. เด็กชายขจรเกียรติ  ชินสม
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เต็มพิมาย
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียแก้ว
5. เด็กหญิงจิดาภา  แสนรัมย์
6. เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตมงคล
7. เด็กหญิงจิราพร  สรรพช่าง
8. เด็กชายชนภัทร  ประยูรพิทักษ์
9. เด็กชายณัฐกรณ์  ขยันงาน
10. เด็กหญิงณัฐพร  พิมพ์สุวรรณ
11. เด็กชายณัฐพล  ชะชัย
12. เด็กหญิงทรรศนีย์  ชัยโชติ
13. เด็กชายธนากร  ด่านสัญจร
14. เด็กชายธรรมนูญ  แพนลา
15. เด็กชายธัชพล  ฤทธิ์เดชสำอาง
16. เด็กชายธีระพล  สีตั้ง
17. เด็กชายนฐกร  สืบสุนทร
18. เด็กชายนนธกานต์  เคนสามสิบ
19. เด็กหญิงปภาวรินท์  ป้องภัย
20. เด็กชายประทีบ  พรมมากอง
21. เด็กชายพงศธร  ชอบเสร็จ
22. เด็กชายพรชัย  บุญหล่อ
23. เด็กหญิงพรวี  สืบสุนทร
24. เด็กหญิงพัชรา  สมพันธ์
25. เด็กหญิงพัชรา  พักภัย
26. เด็กหญิงภาสินี  โสมเสน
27. เด็กหญิงรัชนีกร  เสาภิรส
28. เด็กชายวรวุธ  ทองมา
29. เด็กหญิงวรางคณา  พันปาน
30. เด็กหญิงวราภรณ์  ทศนักข์
31. เด็กชายวิทยา  พาวงษ์
32. เด็กชายวุฒิโรจน์  พูลทวี
33. เด็กหญิงศิริณา  อ่ำศรี
34. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทยแท้
35. เด็กชายสหรัถ  ศรีนาม
36. เด็กชายสุภกิณห์  อินรักษ์
37. เด็กชายอนุชิต  ใจภักดี
38. เด็กชายอภิชัย  สวัสดี
39. เด็กหญิงอำภา  ทาโท
40. เด็กชายเจษฎาพร  อ่ำศรี
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
3. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
4. นางวนิดา  ชมดี
5. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
6. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
7. นางเบญจวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
8. นายนิกร  สุทธิผาสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสามสิบ
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียแก้ว
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  บัวเขียว
2. เด็กหญิงปริยากร  สารวัน
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ชุมผาง
4. เด็กชายสิทธิชัย  เชื้อแพทย์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราพฤกษ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทราพฤกษ์
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  นวลผา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มโนสำนึก
3. เด็กชายรณพีร์  นครเอี่ยม
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อิ่มจิตร
5. เด็กชายสรณ์สิริ  อันนถร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  สายรัตน์
 
1. นายณัฎฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นายอำพันธ์  มุ่งจงรักษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ลมพัด
2. เด็กชายธวัชชัย  ป้องกัน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จงพิมาย
4. นายพลพิพัฒน์  สิงห์ดี
5. เด็กชายพันธกานต์  ประทังคำ
6. เด็กชายศตวรรษ  ราชสงค์
7. เด็กชายสิรภัทร  ไชยสา
8. เด็กชายสุทีป  แก้วลือชา
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีนาม
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงปริศนา  ทองดา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวสาวิตรี  พันลึก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณพัต  ใคร่รู้
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดงบัง
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนไผ่
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ใคร่รู้
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิระดำรงค์
2. เด็กหญิงอลิษา  นวลผา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สดรับ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์สว่าง
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสศิวิมล  ทองวัน
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภรนิภา  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายสรณ์สิริ  เชื้อแพทย์
2. เด็กชายสิริภัทร  พิพัฒรัตน์
 
1. นางสาวสาวิตรี  พันลึก
2. นายอำพันธ์  มุ่งจังรักษ์