สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 19 1. เด็กหญิงชวิศา  มั่นคง
2. เด็กหญิงธันยพร  ปาลา
3. เด็กชายนภที  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวพรทิพย์  แห้วสุโน
2. นางกาญจนา  อุทามนตรี
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติกา  กันจันทึก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำปัน
3. เด็กหญิงอริญชยา  เชษฐสิงห์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เครือนอก
2. นางสาวปวันรัตน์  ตุ้มมี