สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงภัทชริญา  ผิวชา
 
1. นางจินดา  พิมอรัญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62.75 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงสุนิสา  ราชคงแก้ว
 
1. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 8 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ชูมนต์
 
1. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเด็กหญิงศุภศร   ขันงาม
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายยศสวิน  ฉลูทอง
 
1. นางจินดา  พิมอรัญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวรวิทย์  สุรพันธ์
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายยศภัทร  แสงวิโรจน์
 
1. นางศรัญณภัทร  พิลัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 10.5 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ประทันจะ
2. เด็กชายสุดารัตน์  โสรภาพ
3. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์บุดดี
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
2. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายนพวิชญ์  บุญยอด
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันสีทา
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธุวานนท์   สาพล
2. เด็กชายสาโรจน์  ทูคำมี
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติวินท์  เลี้ยงถนอม
2. เด็กชายอายุวัต  จันทร์คูณ
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงธ้ญญารัตน์   ผาดง
2. เด็กหญิงนันทิมาพร   ลาพา
3. เด็กหญิงพรอุษา  ทูคำมี
4. เด็กหญิงภารุจีย์  จิตรหวัง
5. เด็กหญิงศิวพร  เจริญดง
 
1. นางสุวรีย์  มั่่นนัก
2. นายสุรพล  มั่นนัก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงภัทรกัญญา  แสวงคิด
 
1. นางศรัญณภัทร  พิลัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 24 1. เด็กชายนิชคุณ  ทองบุ
2. เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์บุดดี
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
2. นางสาวขนิษฐา  ชวดชม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 34 1. เด็กชายจารุพัตร์  ผิวชา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดีไทร
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
2. นางสาวขนิษฐา  ชวดชม
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  ไข่แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   คืดนอก
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
2. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นาสืบ
 
1. นางศรัญณภัทร  พิลัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุยาละ
 
1. นางศรัญณภัทร  พิลัย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองขาว
 
1. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภวัต  กิตติทรงชัย
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามมาหาวงษ์
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามมาหาวงษ์
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามมาหาวงษ์
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 39 1. เด็กชายกฤตติกุล  ยาพิลา
2. เด็กชายธนดล  เจริญดง
 
1. นางศรัญณภัทร  พิลัย
2. นางสาวขนิษฐา  ชวดชม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 19 1. เด็กชายภวัต  กิตติทรงชัย
2. เด็กหญิงใจทิพย์  สุระพันธ์
 
1. นางศรัญณภัทร  พิลัย
2. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 79 1. เด็กหญิงนิชญา  ทองบุ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เงื้อมผา
3. เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  กำลังดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ชวดชม
2. นางศรัญณภัทร  พิลัย
 
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัชชา  ลำพา
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ประภา
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
2. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  โยธา
2. เด็กชายเจตพล  จิระดำรงค์
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
2. นางสุวรีย์  มั่นนัก