สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังไผ่ สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายไซฮา   ระ
 
1. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 46 1. เด็กหญิงสาริศา  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  หมกทอง
 
1. นางสิริยารัตน์  อุดมรัตน์
2. นางนาตยา  ภูครองตา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กชายธนรัฐ  จินดามรกฎ
 
1. นางนาตยา  ภูครองตา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพล  ต้นสาย
2. เด็กชายดารา  ระ
3. เด็กหญิงอัจฉาพร  พรมเจียม
 
1. นางนาตยา  ภูครองตา
2. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 84 1. เด็กชายชาญณรงค์  บรรหาร
2. เด็กชายนิธิกร  บุญเพ็ง
3. เด็กชายปรมัตถ์ชน  ศิริพูน
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  โมพันดุง
2. นางธนาภา  สุธงษา