สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองอ่อน
 
1. นางอริสรา  บุทธิจักร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณฐพงศ์  ไชยคำพา
 
1. นางประคอง  ฟองกำแหง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรมย์รวินท์  จันทร์มูลตรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  โมกหอม
 
1. นางสาวภาวิสา  สุวรรณวงศ์