สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ผาดง
2. เด็กหญิงปรัศนี  ดาธรรม
3. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  บุญมา
 
1. นางสาวอาริษา  นอกพลกรัง
2. นางสอิ้ง  คงสมชม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 64 1. เด็กชายพันกร  ผลจะโปะ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  วิลามาตร
 
1. นางสาวอาริษา  นอกพลกรัง
2. นายวุฒิไกร  ไขกล