สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อาทร
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปรียา  บุตรดีงาม
 
1. นางอรุณี  จินดาหรา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 33.33 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงนฤนาถ  สืบโสดา
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงธิติพร  เสวันนา
 
1. นายสามารถ  อารี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสวันนา
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.33 เงิน 31 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศาลารัมย์
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนฤนาถ  สืบโสดา
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงสุทธกานต์  รักษาพล
 
1. นายสามารถ  อารี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านเขตแดน
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงมลชนก  ธรรมมา
 
1. นางอรุณี  จินดาหรา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 56 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่ทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  แสงเทพ
2. นางญาดา  เชื้อชำนาญ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 60 1. เด็กชายธีระพล  จูงกลาง
2. เด็กชายอัศวพงษ์  ธรรมมา
 
1. นายสามารถ  อารี
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิตทิวา  จุมทอง
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายเอกวุฒิ  ทาทอน
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศิริวพร  คำมงคุณ
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนญา  แม่นปืน
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 22 1. เด็กหญิงลลิตา  รักษาพล
2. เด็กหญิงอรอุมา  ก้องกังวาล
 
1. นายสุพจน์  ทรงสัตย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายพงษ์พัฒฯ์  บุญมี
2. เด็กชายพิพัฒน์  เหมศิริ
3. เด็กชายอรรพล  กงแก้ว
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นายสุพจน์  ทรงสัตย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัยทัศน์  วงษ์โคตร
2. เด็กชายซัชนันท์  ทองบุญมา
3. เด็กชายสิทธิพร  เข้าครอง
 
1. นายสุพจน์  ทรงสัตย์
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนฤมล  เสวันนา
2. เด็กหญิงปาลิตา  รักษาพล
3. เด็กหญิงรุจิรา  อินแสง
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นายสุพจน์  ทรงสัตย์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายปรเมศร์  วังท้าว
2. เด็กชายวีรภัทร  คำเคน
3. เด็กชายศิวกร  ป้อมสุวรรณ์
 
1. นายสามารถ  อารี
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 85 1. เด็กชายกิตติกรณ์  เหลาไผ่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสะอาด
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แลเพ่ง
 
1. นางสาวญาดา  เชื้อชำนาญ
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 67 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสงจำปา
2. เด็กหญิงณัฐฤมล  อินทโชติ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  มาลัยพงษ์
 
1. นางสาวญาดา  เชื้อชำนาญ
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุรัตนา  ตระกรุดเงิน
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินจันทร์
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีกุล
2. เด็กหญิงปริญญา  บุญมา
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ผาหนองลิง
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ช่างถาก
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนูพรรดิ์  เถลิงลาภ
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  เหล่าจำปา
 
1. นางราตรี  ทารัตน์