สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงโสรยา  สุขิตา
 
1. นางสาวจิรัชญา  สีไส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.33 เงิน 22 1. เด็กหญิงปริตา  ทวีผล
 
1. นางภัควดี  พรมสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตติมา  ญาติวงษ์
 
1. นางภัควดี  พรมสอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กชายพงษ์สพัฒน์  ไกรสุวรรณ์
 
1. นางสาวกัญญา  ราชรักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 41 1. เด็กชายนำชัย  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงวิรากานต์  บำราบ
 
1. นางสาวกัญญา  ราชรักษา
2. นางสมหวัง  สุขกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กชายรุ่งเรือง  สีดอกไม้
 
1. นางสาวกัญญา  ราชรักษา