สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัณนิกา  อินทโชติ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองชู
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลีลาลักษณ์
 
1. นางพิมพ์ภันทิลา  หมันเทศมัน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมจิตร
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงศ์
 
1. นางพิมพ์ภันทิลา  หมันเทศมัน