สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มบรรเทา
 
1. นางยุภาวดี  เขม่นการไถ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญพร  เหยิบไธสง
2. เด็กหญิงนภัสรา  บูรพา
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  พรหมศร
4. เด็กหญิงเกศวลิน  กลิ่นสอน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลฉิมพลี
 
1. นายวีระ  วีระพันธ์
2. นางธัญพิชชา  สังข์ทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงนิชาดา  สุทธิหา
2. เด็กชายโชคชัชวาล  ชวดนุช
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นางสาวสุลิวัลย์  โพธิ์ศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 24 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  วงศ์ละคร
2. เด็กหญิงสิริยา  ช้างพา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นายอภิชาติ  เบญมาตย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฏ์วิภา  ภาระเวช
2. เด็กชายยุทธนา  วัยโภชน์
 
1. นายอภิชาติ  เบญมาตย์
2. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  เวชเดช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนักรบ  กาลาสี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อยู่ในวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทัตเสน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนักรบ  กาลาสี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อยู่ในวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมล  เวชเดช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนักรบ  กาลาสี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมล  เวชเดช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงกันยาาพร  เบ็ญจะขันธ์
2. เด็กชายมนัส  แก้วกำกง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศรี
 
1. นางศิวาพร  ธุระ
2. นางอัมพรรัตน์  วีระพันธ์
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ปฐมวิจิตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขโขใจ
 
1. นางอัมพรรัตน์  วีระพันธ์
2. นางสาววิภาวรรณ  วิเชียรบุตร