สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังสำลี สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 57 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดิ์มี
 
1. นางสาวสุนิสา  กระต่ายจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 70 1. เด็กหญิงกิตติกา  สาทอง
2. เด็กชายอนันตโชติ  โกยทา
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
2. นางสาวสุนิสา  กระต่ายจันทร์