สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยเตกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงนิภาพร  วรีนพรัตน์
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูช่วย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยเตกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 37 1. เด็กชาย ปรารถนา  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูช่วย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาเรนัส  วงศ์ชูศรี
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ทะจันทร์
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยเตกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทนา  รักษาสัตย์
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกิติญาดา  บัวป้อม
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ซิ่วสำราญ
3. เด็กหญิงสวรรยา  พูลแสง
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูช่วย
2. นางรัชนี  จันทร์ธรรม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายปัณณทัต  ปังอักษร
 
1. นางสาวปิยนุช  ด่านเจริญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายทัดภูมิ  ภิลัยวัลย์
 
1. นายเทพกร  แซ่อึ้ง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปภาวี  โลหะพันธุชัย
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ร้อยพุฒ
3. เด็กหญิงสิริยากร  อินเทียน
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  นิสวงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  นิสวงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายรชต  ธรรมโชติวร
 
1. นายเทพกร  แซ่อึ้ง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิริยะอ่องศรี
2. เด็กหญิงมิ่งมาตา  สาอุตม์
3. เด็กหญิงอัญรฎา  ภัทรปรียากูล
 
1. นางสาวกนกภรณ์  สมพงษ์
2. นางสาวดวงจันทร์  ลอยกระโทก
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  งามผ่อง
2. เด็กหญิงณัชนันท์  จารุจินดา
3. เด็กหญิงภูมนีนพรรธ  เทศสวัสดิ์
 
1. นางสาวสกาวเดือน  เชื้อรำ
2. นางสาวสมจิตร  โคนเคน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  บัวหอม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  หนามพรม
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ซิ่วสำราญ
 
1. นางสาวสมจิตร  โคนเคน
2. นางสาวดวงจันทร์  ลอยกระโทก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ทรงศิริ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาระเจริญ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  เจริญคง
4. เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์
5. เด็กหญิงอธิชา  ศิลปาโน
 
1. นางสาววิภาภัค  ก้านขุนทด
2. นางสุธาธาร  เพ็ชรล้ำเลิศ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติกวิน  สุภาสาย
 
1. นางสาวเปมิกา  โพธิ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงนุช  แย้มยิ้ม
 
1. นางสาวเปมิกา  โพธิ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 46 1. เด็กชายกวิน  ดอกพุด
2. เด็กหญิงศิลารักษ์  ทองแสง
 
1. นางสุธาธาร  เพ็ชรล้ำเลิศ
2. นางสาววิภาภัค  ก้านขุนทด
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 41 1. เด็กชายกษิติ  บุตรสุรีย์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จิตสุวรรณ์
 
1. นางสุธาธาร  เพ็ชรล้ำเลิศ
2. นางสาววิภาภัค  ก้านขุนทด
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญลักษณ์  ท้วมดี
2. เด็กชายศตวรรษ  ไชยโย
 
1. นางสาวสุธาธาร  เพ็ชรล้ำเลิศ
2. นางสาวเปมิกา  โพธิ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เพ็ชรกิ่ง
2. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ฉินศิริเศรษฐ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  จิตสุวรรณ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  หินโทน
6. เด็กหญิงนัทธ์มน  ศิริวัฒนาทร
7. เด็กหญิงนุช  แย้มยิ้ม
8. เด็กหญิงลภัสรดา  ถามั่งมี
9. เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะสร้าง
10. เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสุธาธาร  เพ็ชรล้ำเลิศ
2. นางสาวเปมิกา  โพธิ
3. นางสาววิภาภัค  ก้านขุนทด
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุตรสุริย์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญชู
 
1. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรมประเสริฐ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัคภิญญา  ธรรมจิต
 
1. นางสาวสุภัฏชริน  พรหมดำรง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนรี  หมั่นหาดี
 
1. นางสาวสุภัฏชริน  พรหมดำรง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ตัณฑิกุล
 
1. Missqianqian  wu
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนักรบ  สุริยันต์
2. เด็กชายสหัสรัฐ  พรหมศิริเดช
 
1. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
2. นางเพชรจรัส   เกณฑ์สาคู
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงวณิชญา  ตรีมงคล
 
1. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
2. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายฐนิสกร  สมาธิ
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิมพ์สอน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
2. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนนท์  กึบขุนทด
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  จันทรมณี
 
1. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
2. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายเอกอนันต์  พูมดีสิทธินนท์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
2. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เรืองเกิด
2. เด็กหญิงสุจิรา   โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุดธิดา  ปานเนียม
 
1. นางเพชรจรัส   เกณฑ์สาคู
2. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง