สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาฎา
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงปัทติมา  ฉายวงศ์
 
1. นางลฎาภา  รักษาภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิธญา  จบปาน
2. เด็กชายปรวิท  ต้นจันดี
3. เด็กหญิงสุลัคณา  ม้าวมงคล
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
2. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงณิชานันท์  พันธุโพธิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  เขาสันเทียะ
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำใส
2. เด็กชายวัฒนกิจ  นุ่นสวัสดิ์
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทินโฮง
2. เด็กชายรัฐพงษ์  บัวภา
 
1. นายวรวิทย์  อมรพลัง
2. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  มีศิลป์
2. เด็กชายพชรพล  จินดา
3. เด็กหญิงสุนารี  ขอวอนกลาง
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
2. นายอดิศักดิ์  พันธุโพธิ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสภา
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นรอยู่
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง