สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังจั่น สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51.67 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูมิพศิน  ศรีชูรส
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงณภัทร  ฆ้องใส
2. เด็กชายปวริศ  เจริญกุล
3. เด็กหญิงสุนิตา  อ่วมสันเทียะ
 
1. นางสาวโฉมศรี  บุตรสุด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  ราชบุตรศรี
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ต่างพันธ์
 
1. นายสายัณห์  พุ่มพวง