สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดสระแก้ว 17 19 14 50 53 16 7 2 76
2 บ้านมหาเจริญ 14 11 7 32 40 10 2 7 52
3 ชุมชนบ้านตาหลังใน 13 9 2 24 41 17 3 9 61
4 อนุบาลวังสมบูรณ์ 13 6 11 30 35 6 8 5 49
5 บ้านเขามะกา 11 3 1 15 21 11 2 5 34
6 บ้านคลองยายอินทร์ 8 6 5 19 25 11 3 8 39
7 บ้านคลองสิบสาม 7 4 3 14 20 4 1 3 25
8 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 6 5 0 11 20 5 7 8 32
9 บ้านทุ่งหินโคน 5 3 1 9 16 9 4 6 29
10 อนุบาลคลองหาด 4 6 3 13 22 6 4 8 32
11 บ้านน้ำซับเจริญ 4 4 2 10 14 7 4 3 25
12 บ้านเขาตาง้อก 4 2 2 8 14 5 4 3 23
13 บ้านหนองหว้า 4 2 1 7 9 4 5 6 18
14 บ้านชุมทอง 4 2 0 6 6 4 2 0 12
15 บ้านหนองเตียน 4 1 0 5 6 4 3 1 13
16 บ้านวังใหม่ 3 6 2 11 16 6 5 4 27
17 วัดพวงนิมิต 3 3 2 8 9 3 2 0 14
18 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 3 3 1 7 10 9 6 3 25
19 บ้านใหม่ไทรทอง 3 3 1 7 10 5 2 3 17
20 อนุบาลบ้านจันทร์ 3 3 0 6 4 8 6 7 18
21 บ้านโคกน้อย 3 2 4 9 14 8 4 2 26
22 บ้านหินกอง 3 2 2 7 13 12 2 6 27
23 บ้านวังวน 3 1 3 7 9 6 4 1 19
24 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 3 1 1 5 16 4 7 5 27
25 บ้านคลองเจริญ 3 1 1 5 11 6 7 6 24
26 สุภวิทย์ 3 1 0 4 15 10 4 2 29
27 บ้านพระเพลิง 3 0 2 5 11 13 6 7 30
28 บ้านเนินผาสุก 3 0 1 4 5 2 1 1 8
29 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 2 5 1 8 14 8 6 4 28
30 บ้านธารนพเก้า 2 4 3 9 9 10 3 6 22
31 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 2 3 7 12 18 10 5 12 33
32 บ้านท่าระพา 2 3 0 5 7 2 2 0 11
33 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 2 2 4 8 18 10 0 1 28
34 บ้านเขาแหลม 2 2 3 7 18 8 4 3 30
35 บ้านวังบูรพา 2 2 3 7 9 7 2 5 18
36 บ้านคลองไก่เถื่อน 2 2 1 5 8 5 3 1 16
37 บ้านคลองน้ำเขียว 2 1 1 4 9 4 2 0 15
38 บ้านทุ่งพลวง 2 1 1 4 4 2 1 2 7
39 ธรรมยานประยุต 2 0 2 4 4 2 0 1 6
40 บ้านทัพหลวง 2 0 1 3 7 6 2 2 15
41 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 0 0 2 7 3 3 2 13
42 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 2 0 0 2 5 3 1 3 9
43 บ้านซับมะนาว 1 5 5 11 17 14 7 8 38
44 บ้านพรหมนิมิต 1 4 1 6 11 6 5 3 22
45 บ้านท่่าตาสี 1 3 0 4 13 6 5 5 24
46 บ้านหนองไทร 1 1 2 4 4 7 7 7 18
47 อนุบาลเมืองสระแก้ว 1 1 1 3 6 10 3 4 19
48 บ้านโคกมะตูม 1 1 1 3 6 0 0 0 6
49 บ้านซับน้อย 1 1 1 3 4 8 3 8 15
50 บ้านท่ากะบาก 1 1 0 2 5 10 8 5 23
51 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 1 1 0 2 5 2 3 3 10
52 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1 1 0 2 3 3 0 0 6
53 บ้านคลองธรรมชาติ 1 0 4 5 12 8 6 4 26
54 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 1 0 3 4 8 5 1 3 14
55 บ้านคลองผักขม 1 0 2 3 7 4 1 5 12
56 บ้านท่าเต้น 1 0 1 2 7 5 2 4 14
57 บ้านเขาข่า 1 0 1 2 4 2 0 0 6
58 บ้านคลองคันฉอ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
59 บ้านซับถาวร 1 0 0 1 8 3 1 3 12
60 บ้านวังรี 1 0 0 1 7 5 8 3 20
61 บ้านเทศมงคล 1 0 0 1 3 5 1 0 9
62 บ้านวังทอง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
63 วัดเกศแก้ว 1 0 0 1 1 1 2 1 4
64 บ้านคลองบุหรี่ 1 0 0 1 1 0 1 2 2
65 บ้านนาดี 0 2 2 4 11 5 5 2 21
66 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 0 2 2 4 6 7 7 3 20
67 บ้านวังจั่น 0 2 2 4 6 3 8 3 17
68 เขาสิงโต 0 1 5 6 8 3 4 2 15
69 ดาราสมุทรสระแก้ว 0 1 3 4 10 8 9 3 27
70 บ้านหนองปรือ 0 1 3 4 8 10 9 7 27
71 บ้านคลองหาด 0 1 1 2 6 2 2 1 10
72 บ้านวังดารา 0 1 1 2 5 4 4 1 13
73 บ้านท่าเกษม 0 1 1 2 4 6 5 2 15
74 บ้านหนองสมบูรณ์ 0 1 1 2 3 6 0 2 9
75 บ้านหนองผักหนาม 0 1 1 2 2 1 4 3 7
76 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 6 7 2 3 15
77 บ้านแก้ง 0 1 0 1 4 4 0 1 8
78 บ้านบึงพระราม 0 1 0 1 4 3 1 0 8
79 บ้านคลองสำอางค์ 0 1 0 1 3 5 1 2 9
80 บ้านทุ่งพระ 0 1 0 1 3 2 2 1 7
81 บ้านหน้าสถานี 0 1 0 1 2 4 2 2 8
82 บ้านภูเงิน 0 1 0 1 2 1 1 2 4
83 บ้านแสงจันทร์ 0 1 0 1 1 4 3 1 8
84 บ้านใหม่ถาวร 0 1 0 1 1 0 4 3 5
85 ทับทิมสยาม 05 0 0 1 1 5 6 4 5 15
86 บ้านคลองหินปูน 0 0 1 1 4 7 1 4 12
87 บ้านซับสิงโต 0 0 1 1 4 2 1 2 7
88 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 3 3 2 2 8
89 มหาธิคุณวิทยา 0 0 1 1 2 2 3 1 7
90 อนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านคลองอุดม 0 0 1 1 1 5 3 4 9
92 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 1 3 0 7 4
93 บ้านคลองมะละกอ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
94 บ้านเขาสามสิบ 0 0 0 0 5 5 6 0 16
95 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 5 4 3 3 12
96 บ้านวังแดง 0 0 0 0 4 9 6 8 19
97 ซับเกษมวังชุมทอง 0 0 0 0 4 6 1 0 11
98 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 4 6 0 5 10
99 บ้านคลองศรีเมือง 0 0 0 0 4 4 3 4 11
100 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 4 4 2 0 10
101 บ้านแก่งสะเดา 0 0 0 0 4 3 4 4 11
102 บ้านคลองปลาโด 0 0 0 0 4 3 2 1 9
103 บ้านคลองหมากนัด 0 0 0 0 4 2 3 1 9
104 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 0 0 0 0 4 1 2 4 7
105 บ้านไพรจิตรวิทยา 0 0 0 0 3 8 4 3 15
106 วังไผ่ 0 0 0 0 3 5 0 2 8
107 บ้านกิโลสาม 0 0 0 0 3 4 2 2 9
108 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 0 0 3 3 3 0 9
109 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 3 0 3 3 6
110 บ้านท่าแยก 0 0 0 0 3 0 2 0 5
111 บ้านท่่าผักชี 0 0 0 0 2 7 5 4 14
112 วังจระเข้ 0 0 0 0 2 5 3 4 10
113 บ้านคลองเจริญสุข 0 0 0 0 2 4 7 3 13
114 สุภวิทย์พัฒนา 0 0 0 0 2 4 3 4 9
115 บ้านไร่สามศรี 0 0 0 0 2 4 0 2 6
116 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
117 บ้านลุงพลู 0 0 0 0 2 2 7 2 11
118 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 2 3 2 7
119 บ้านวังสำลี 0 0 0 0 2 2 2 2 6
120 บ้านศาลาลำดวน 0 0 0 0 2 2 2 2 6
121 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 2 2 2 0 6
122 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 บ้านด่านชัยพัฒนา 0 0 0 0 1 6 2 3 9
124 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 1 4 4 1 9
125 วังศรีทอง 0 0 0 0 1 4 3 4 8
126 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
127 บ้านหนองนกกระเรียน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
128 บ้านหนองกะทะ 0 0 0 0 1 3 0 3 4
129 ตชด.การบินไทย 0 0 0 0 1 2 3 0 6
130 บ้านหนองปักหลัก 0 0 0 0 1 2 2 2 5
131 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
132 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
133 บ้านคลองน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 0 4
134 บ้านเหล่ากกโก 0 0 0 0 1 1 2 4 4
135 บ้านหนองแก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
136 บ้านโป่งดาวเรือง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
137 บ้านดอนดินแดง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
138 บ้านใหม่สระบุรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 บ้านหนองผูกเต่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านคลองนางาม 0 0 0 0 0 5 5 2 10
142 บ้านคลองอุดมสุข 0 0 0 0 0 3 3 0 6
143 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
144 บ้านเนินสวนอ้อย 0 0 0 0 0 2 4 4 6
145 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านคลองหมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 207 176 153 536 983 670 421 398 2,074