สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดสระแก้ว 53 16 7 2 76
2 ชุมชนบ้านตาหลังใน 41 17 3 9 61
3 บ้านมหาเจริญ 40 10 2 7 52
4 อนุบาลวังสมบูรณ์ 35 6 8 5 49
5 บ้านคลองยายอินทร์ 25 11 3 8 39
6 อนุบาลคลองหาด 22 6 4 8 32
7 บ้านเขามะกา 21 11 2 5 34
8 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 20 5 7 8 32
9 บ้านคลองสิบสาม 20 4 1 3 25
10 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 18 10 5 12 33
11 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 18 10 0 1 28
12 บ้านเขาแหลม 18 8 4 3 30
13 บ้านซับมะนาว 17 14 7 8 38
14 บ้านทุ่งหินโคน 16 9 4 6 29
15 บ้านวังใหม่ 16 6 5 4 27
16 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 16 4 7 5 27
17 สุภวิทย์ 15 10 4 2 29
18 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 14 8 6 4 28
19 บ้านโคกน้อย 14 8 4 2 26
20 บ้านน้ำซับเจริญ 14 7 4 3 25
21 บ้านเขาตาง้อก 14 5 4 3 23
22 บ้านหินกอง 13 12 2 6 27
23 บ้านท่่าตาสี 13 6 5 5 24
24 บ้านคลองธรรมชาติ 12 8 6 4 26
25 บ้านพระเพลิง 11 13 6 7 30
26 บ้านคลองเจริญ 11 6 7 6 24
27 บ้านพรหมนิมิต 11 6 5 3 22
28 บ้านนาดี 11 5 5 2 21
29 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 10 9 6 3 25
30 ดาราสมุทรสระแก้ว 10 8 9 3 27
31 บ้านใหม่ไทรทอง 10 5 2 3 17
32 บ้านธารนพเก้า 9 10 3 6 22
33 บ้านวังบูรพา 9 7 2 5 18
34 บ้านวังวน 9 6 4 1 19
35 บ้านหนองหว้า 9 4 5 6 18
36 บ้านคลองน้ำเขียว 9 4 2 0 15
37 วัดพวงนิมิต 9 3 2 0 14
38 บ้านหนองปรือ 8 10 9 7 27
39 บ้านคลองไก่เถื่อน 8 5 3 1 16
40 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 8 5 1 3 14
41 เขาสิงโต 8 3 4 2 15
42 บ้านซับถาวร 8 3 1 3 12
43 บ้านทัพหลวง 7 6 2 2 15
44 บ้านวังรี 7 5 8 3 20
45 บ้านท่าเต้น 7 5 2 4 14
46 บ้านคลองผักขม 7 4 1 5 12
47 บ้านเขาน้อยสามัคคี 7 3 3 2 13
48 บ้านท่าระพา 7 2 2 0 11
49 อนุบาลเมืองสระแก้ว 6 10 3 4 19
50 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 6 7 7 3 20
51 บ้านไทรทอง 6 7 2 3 15
52 บ้านหนองเตียน 6 4 3 1 13
53 บ้านชุมทอง 6 4 2 0 12
54 บ้านวังจั่น 6 3 8 3 17
55 บ้านคลองหาด 6 2 2 1 10
56 บ้านโคกมะตูม 6 0 0 0 6
57 บ้านท่ากะบาก 5 10 8 5 23
58 ทับทิมสยาม 05 5 6 4 5 15
59 บ้านเขาสามสิบ 5 5 6 0 16
60 บ้านวังดารา 5 4 4 1 13
61 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 5 4 3 3 12
62 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 5 3 1 3 9
63 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 5 2 3 3 10
64 บ้านเนินผาสุก 5 2 1 1 8
65 บ้านวังแดง 4 9 6 8 19
66 อนุบาลบ้านจันทร์ 4 8 6 7 18
67 บ้านซับน้อย 4 8 3 8 15
68 บ้านหนองไทร 4 7 7 7 18
69 บ้านคลองหินปูน 4 7 1 4 12
70 บ้านท่าเกษม 4 6 5 2 15
71 ซับเกษมวังชุมทอง 4 6 1 0 11
72 บ้านสี่แยก 4 6 0 5 10
73 บ้านคลองศรีเมือง 4 4 3 4 11
74 บ้านท่าช้าง 4 4 2 0 10
75 บ้านแก้ง 4 4 0 1 8
76 บ้านแก่งสะเดา 4 3 4 4 11
77 บ้านคลองปลาโด 4 3 2 1 9
78 บ้านบึงพระราม 4 3 1 0 8
79 บ้านคลองหมากนัด 4 2 3 1 9
80 บ้านทุ่งพลวง 4 2 1 2 7
81 บ้านซับสิงโต 4 2 1 2 7
82 ธรรมยานประยุต 4 2 0 1 6
83 บ้านเขาข่า 4 2 0 0 6
84 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 4 1 2 4 7
85 บ้านไพรจิตรวิทยา 3 8 4 3 15
86 บ้านหนองสมบูรณ์ 3 6 0 2 9
87 บ้านคลองสำอางค์ 3 5 1 2 9
88 บ้านเทศมงคล 3 5 1 0 9
89 วังไผ่ 3 5 0 2 8
90 บ้านกิโลสาม 3 4 2 2 9
91 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 3 3 3 0 9
92 บ้านห้วยไคร้ 3 3 2 2 8
93 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 3 3 0 0 6
94 บ้านทุ่งพระ 3 2 2 1 7
95 บ้านคลองคันฉอ 3 1 0 0 4
96 บ้านคลองทราย 3 0 3 3 6
97 บ้านท่าแยก 3 0 2 0 5
98 บ้านท่่าผักชี 2 7 5 4 14
99 วังจระเข้ 2 5 3 4 10
100 บ้านคลองเจริญสุข 2 4 7 3 13
101 สุภวิทย์พัฒนา 2 4 3 4 9
102 บ้านหน้าสถานี 2 4 2 2 8
103 บ้านไร่สามศรี 2 4 0 2 6
104 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 2 3 0 0 5
105 บ้านลุงพลู 2 2 7 2 11
106 วัดใหม่โพธิ์ทอง 2 2 3 2 7
107 มหาธิคุณวิทยา 2 2 3 1 7
108 บ้านวังสำลี 2 2 2 2 6
109 บ้านศาลาลำดวน 2 2 2 2 6
110 บ้านหนองขี้เห็น 2 2 2 0 6
111 บ้านวังทอง 2 2 0 0 4
112 บ้านหนองผักหนาม 2 1 4 3 7
113 บ้านภูเงิน 2 1 1 2 4
114 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 2 1 0 0 3
115 อนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 2 0 0 0 2
116 บ้านด่านชัยพัฒนา 1 6 2 3 9
117 บ้านคลองอุดม 1 5 3 4 9
118 บ้านเนินสะอาด 1 4 4 1 9
119 วังศรีทอง 1 4 3 4 8
120 บ้านแสงจันทร์ 1 4 3 1 8
121 บ้านเนินดินแดง 1 4 2 1 7
122 บ้านหนองนกกระเรียน 1 3 2 0 6
123 บ้านคลองใหญ่ 1 3 0 7 4
124 บ้านหนองกะทะ 1 3 0 3 4
125 ตชด.การบินไทย 1 2 3 0 6
126 บ้านหนองปักหลัก 1 2 2 2 5
127 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1 2 2 0 5
128 บ้านวังยาง 1 2 1 1 4
129 บ้านคลองน้ำใส 1 2 1 0 4
130 บ้านคลองมะละกอ 1 2 0 0 3
131 บ้านเหล่ากกโก 1 1 2 4 4
132 วัดเกศแก้ว 1 1 2 1 4
133 บ้านหนองแก 1 1 2 1 4
134 บ้านโป่งดาวเรือง 1 1 2 1 4
135 บ้านดอนดินแดง 1 1 0 3 2
136 บ้านใหม่สระบุรี 1 1 0 0 2
137 บ้านใหม่ถาวร 1 0 4 3 5
138 บ้านคลองบุหรี่ 1 0 1 2 2
139 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1 0 0 1 1
140 บ้านหนองผูกเต่า 1 0 0 0 1
141 บ้านคลองนางาม 0 5 5 2 10
142 บ้านคลองอุดมสุข 0 3 3 0 6
143 บ้านซับเจริญ 0 3 0 1 3
144 บ้านเนินสวนอ้อย 0 2 4 4 6
145 บ้านเขาเลื่อม 0 0 1 0 1
146 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 1 0
147 บ้านคลองหมี 0 0 0 0 0
148 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
รวม 983 670 421 398 2,074