หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 72 127 104
2 010 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 11 19 18
3 012 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 32 50 44
4 016 โรงเรียนธรรมยานประยุต 7 18 12
5 017 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 11 18 11
6 032 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 8 12 10
7 035 โรงเรียนบ้านคลองทราย 9 13 12
8 036 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 32 70 46
9 037 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 14 22 19
10 038 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 18 30 24
11 039 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4 10 6
12 040 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 8 10 10
13 041 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 11 22 11
14 042 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 19 36 25
15 043 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 5 17 9
16 044 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 52 121 87
17 045 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 15 24 16
18 046 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 11 23 16
19 047 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 31 72 50
20 048 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 13 21 19
21 049 โรงเรียนบ้านคลองหมี 8 9 9
22 051 โรงเรียนบ้านคลองหาด 12 30 14
23 050 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 3 5 3
24 052 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 17 34 27
25 055 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 13 25 14
26 054 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 8 14 12
27 034 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 32 66 42
28 033 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 22 40 33
29 053 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 14 24 18
30 031 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 28 43 38
31 058 โรงเรียนบ้านชุมทอง 24 56 39
32 060 โรงเรียนบ้านซับถาวร 19 32 26
33 061 โรงเรียนบ้านซับน้อย 25 64 42
34 062 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 49 93 72
35 063 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 16 32 24
36 059 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 13 16 15
37 064 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 5 10 8
38 065 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 48 96 72
39 066 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 28 42 31
40 067 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 18 27 24
41 076 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 10 18 12
42 077 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 9 23 15
43 078 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 40 136 60
44 068 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 32 52 44
45 070 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 11 28 15
46 075 โรงเรียนบ้านท่าระพา 11 33 22
47 069 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 21 29 27
48 072 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 20 39 25
49 074 โรงเรียนบ้านท่าแยก 6 11 6
50 071 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 40 72 59
51 073 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 18 31 25
52 081 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 31 69 48
53 082 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 8 19 14
54 083 โรงเรียนบ้านนาดี 25 42 37
55 084 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 31 82 47
56 090 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 7 12 9
57 091 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 9 16 13
58 092 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 0 0 0
59 095 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 9 24 13
60 094 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 3 13 6
61 096 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 27 50 43
62 097 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 43 71 55
63 099 โรงเรียนบ้านภูเงิน 6 10 6
64 100 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 76 169 116
65 102 โรงเรียนบ้านลุงพลู 15 19 18
66 103 โรงเรียนบ้านวังจั่น 20 28 22
67 104 โรงเรียนบ้านวังดารา 15 30 22
68 106 โรงเรียนบ้านวังทอง 5 13 10
69 107 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 25 45 37
70 108 โรงเรียนบ้านวังปืน 0 0 0
71 109 โรงเรียนบ้านวังยาง 6 11 9
72 110 โรงเรียนบ้านวังรี 26 55 42
73 111 โรงเรียนบ้านวังวน 24 46 37
74 112 โรงเรียนบ้านวังสำลี 10 14 13
75 105 โรงเรียนบ้านวังแดง 28 42 35
76 113 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 34 56 47
77 114 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 8 16 8
78 115 โรงเรียนบ้านสี่แยก 19 31 24
79 117 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 16 39 26
80 120 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 6 12 10
81 119 โรงเรียนบ้านหนองข่า 0 0 0
82 123 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 9 16 9
83 124 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 36 73 55
84 125 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 8 14 12
85 126 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 11 18 15
86 127 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1 3 2
87 128 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 15 21 19
88 129 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 28 80 48
89 121 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 18 74 34
90 118 โรงเรียนบ้านหนองแก 9 17 9
91 122 โรงเรียนบ้านหนองไทร 29 46 34
92 130 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 10 15 12
93 133 โรงเรียนบ้านหินกอง 39 80 58
94 132 โรงเรียนบ้านห้วย 0 0 0
95 131 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10 17 14
96 021 โรงเรียนบ้านเขาข่า 6 13 10
97 023 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 12 20 17
98 022 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 15 27 22
99 024 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 53 110 83
100 025 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 28 50 40
101 026 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 18 54 33
102 027 โรงเรียนบ้านเขามะกา 41 127 72
103 029 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 22 47 35
104 028 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 3 3 3
105 030 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 38 73 51
106 079 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 9 14 12
107 085 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 9 14 8
108 086 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 12 25 19
109 087 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 14 23 15
110 088 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 17 33 22
111 089 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 9 15 13
112 134 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 10 15 13
113 019 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 16 34 27
114 020 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 0 0 0
115 018 โรงเรียนบ้านแก้ง 10 16 14
116 116 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 9 18 14
117 056 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 29 65 43
118 057 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 7 15 11
119 093 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 5 8 6
120 135 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 12 21 17
121 137 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 3 11 6
122 136 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 27 58 34
123 080 โรงเรียนบ้านไทรทอง 19 29 26
124 098 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 20 36 29
125 101 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 10 17 14
126 138 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 14 19 16
127 139 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 0 0 0
128 140 โรงเรียนวังจระเข้ 16 29 25
129 142 โรงเรียนวังศรีทอง 15 26 21
130 141 โรงเรียนวังไผ่ 11 22 18
131 144 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 18 27 20
132 145 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 39 27
133 143 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 5 7 6
134 146 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 9 28 15
135 147 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 0 0 0
136 148 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 6 3
137 149 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 11 15 14
138 152 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 33 71 49
139 154 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 40 81 60
140 155 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 5 20 11
141 159 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 29 54 36
142 160 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 59 170 88
143 161 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 81 248 142
144 153 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 38 75 57
145 158 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 28 46 38
146 007 โรงเรียนเขาสิงโต 20 30 23
147 009 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 0 0 0
148 011 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 33 67 50
149 150 โรงเรียนสุภวิทย์ 33 65 51
150 151 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 13 23 19
151 156 โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน 0 0 0
152 157 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 26 38 28
153 162 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 2 6 4
154 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 31 66 48
155 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 14 22 17
156 015 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 34 55 40
157 001 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 6 8 8
158 002 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย 0 0 0
159 003 โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ 0 0 0
160 004 โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม 0 0 0
161 005 โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 1 0 0 0
162 006 โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง 0 0 0
รวม 2883 5827 4153
9980

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสาคร โห้วงศ์ Tel.0815773240
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]