หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skw1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร โรงเรียนบ้านคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นางนงสันต์ บาลลาโรงเรียนบ้านเหล่ากกโกกรรมการ
3. นางสิรียา ทิมรัตน์โรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ชลพัฒนา โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุนิสา สัมโมทย์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสำนัก อุกระโทกโรงเรียนบ้านเหล่ากกโกประธานกรรมการ
2. นางผกาพร พรหมดำรงโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา รอดวิเศษโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นางจุฬารัฐ วงษ์คำนาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ระวังการโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นางวนิดา ไผ่ล้อมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรสุดา สิงห์เธาว์โรงเรียนชุมชนบานตาหลังในกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ปรือปรังโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา แสงเพ็ชรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ หาญป้อโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางพชรพร บุญสมนึกโรงเรียนบ้านทุ่งพระประธานกรรมการ
2. นางกัญจนวรรณ กอบแก้วโรงเรียนอนุบาลคลองหาด กรรมการ
3. นางสาวนาตยา โสรินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติญา มะมูดีโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
3. นางประภากร วารปรีดีโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางชนาภรณ์ เกิดวันโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แก้วประพันธ์โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ชัยศรโรงเรียนเขาสิงโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายแสงอรุณ กุฎมัจฉาโรงเรียนบ้านท่าเต้นประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ไกรลาศโรงเรียนบ้านท่ากระบากกรรมการ
3. นางสาวเยาวดี ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางละม้าย เสนตาโรงเรียนบ้านชุมทองประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ต่อมกระโทกโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก อยู่ชื่นโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางจิระวรรณ เชื้อสุขโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการ
5. นางธันยนันท์ จิราพัชร์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสำเริง พึ่งจะฉายโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนินตะยา ตันตะโยธินโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายคณธิศ สุพรเสถียรกุลโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรฺบำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา รอดชุมโรงเรียนเขาสิงโตกรรมการ
5. นางประภาพร วารปรีดีโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤตพร ตะเพียนทองโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางวิชชุตา มาตแสงโรงเรียนเขาสิงโตกรรมการ
3. นางสมใจ แสงระยับโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวหทัยนาถ โหนาโรงเรียนบ้านวังบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล มั่งมีโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางพรรุ่ง หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการ
3. นางสาวตรีนุช ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่งสะเดากรรมการ
4. นางสาวนันท์ธิดา แจ่งเพ็งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ บุญผลโรงเรียนบ้านคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นางธิติมา ทองแสงโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา แสนหาญโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสุมาลี ศรณรินทร์โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางน้ำค้าง พรหมณาโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ จิราธิพัชร์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางสาวปิยฉัตร รุ่งเชตุโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุลักษณ์ สมาคมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
3. นางสาวธีรา ชุณสนิทโรงเรียนบ้านคลองหินปูนกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ จงใจหาญโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติ บัวเผื่อนโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา ชาญทองหลางโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
3. นางวิภา อนันต์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุรีมาศ ย่อยกระโดกโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี สมยาโรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พันธุโพธิ์โรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
3. นางรัศมี คนทัตย์โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ซ้ายสุขโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ฆ้องหลวงโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจิราภร รีฮุงโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
3. นางสาวศศิธร พรเทพทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
4. นางสาวสิรินดา อนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ พึ่งพรมโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นางวิระดา สาพลโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายอมร สายใจโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตตรี กีชมโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ด้วงทองโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางพรรณนิภา หอมไกลโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ ปัทมขจรโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นางสาวนิตยา ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ พึ่งพรมโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นางวิระดา สาพลโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายอมร สายใจโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตตรี กรชมโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ด้วงทองโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางพรรณนิภา หอมไกลโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ ปัทมขจรโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นางสาวนิตยา ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนพพร คู่แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล คู่แก้วโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการ
4. นางอรพิน ลีศรีโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
5. นางสาวณัตินา วงษ์ศรีมีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนพพร คู่แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล คู่แก้วโรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการ
3. นางอรพิน ลีศรีโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวณัตินา วงษ์ศรีมีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอนันท์ นิลละมังโรงเรียนบ้านวังจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวมินตรา ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านท่าตาสีกรรมการ
3. นางศรีทอง จันทราโรงเรียนบ้านหน้าสถานีกรรมการ
4. นางสาวพรรณิกา สัญญารัตน์โรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
5. นางอาตรีนา จันทร์เนยโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางทองคำ ศรีสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ปราสาทภิญโญโรงเรียนบ้านเนินสายฝนกรรมการ
4. นางอัจฉรา ศรีเพ็ชร์โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมกรรมการ
5. นายสุนทร สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์กรรมการ
6. นางสาวรมย์รัมภา บุษบงค์โรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษณารีย์ สมเสนาโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติประธานกรรมการ
2. นางพีชรี ชะโยรมย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางอัญชุลี นนทะภาโรงเรียนเขาสิงโตกรรมการ
4. นายอรรถวุฒิ บุญทีโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ อุปนันท์โรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ หมื่นภูเขียวโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุจิตตรา เพียสีนุ้ยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียม สุขกล่ำโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
3. นางจริญา อาษาวังโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางยุวดี สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กว้างเคนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุษรา ตู้จินดาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีทาโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรฺบำรุง)กรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ธานีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางละเอียด ทาวีโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
5. นางอัจฉรา จงกลโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางทัณฑิกา เกิดไธสงโรงเรียนบ้านวังบูรพาประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์เกียรติ ศิริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ วรฤทธิไกรโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา บุติพรรคาโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางสาวภาวินี นาบำรุงโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายรักพงษ์ วงษ์ธานีโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในประธานกรรมการ
2. นางพาขวัญ เติมสุขโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวรติชา แสนอ่อนพุธโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ์ จ่าพุลีโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ไผโพธิ์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ เจริญนานโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายมนัส โคตะสินโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นางปรมพร สุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เจริญนานโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายมนัส โคตะสินโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นางปรมพร สุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษมศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาววริชา อินทร์สุขศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้วกรรมการ
3. นายภานุ สุคนเขตร์อบจ.สระแก้วกรรมการ
4. นางอัมพร สุคนเขตร์วิทยาลัยชุมชนสระแก้วกรรมการ
5. นางมาลี พิณสายสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษมศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาววริชรา อินทร์สุขศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้วกรรมการ
3. นายภานุ สุคนเขตร์อบจ.สระแก้วกรรมการ
4. นางอัมพร สุคนเขตร์วิทยาลัยชุมชนสระแก้วกรรมการ
5. นางมาลี พิณสายสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คล่องใจโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชาญานัท รักศิลป์โรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
4. นายภาณุ แปลกจังหวีดโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัณทิลา หมันเทศมันโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คล่องใจโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชาญานัท รักศิลป์โรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
4. นายภาณุ แปลกจังหวีดโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัณทิลา หมันเทศมันโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ พันธ์สินโรงเรียนบ้านห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญญาพร ไข่มุกข์โรงเรียนบ้านทุ่งพลวงกรรมการ
3. นายวรวิทย์ อมรพลังโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
4. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวินิจ ศรีสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายภาณุ แปลกจังหวีดโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
3. นายสุคนธ์ หารชุมเศษโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
4. นางสาวสุพัสตรา บุติพรรคาโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางสาวรัติกาล เทพวงษ์โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เข้มโรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอลงกรณ์ จงรักษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
4. นางปรมพร สุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ ดรราชลีโรงเรียนชุชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนกร เทียงคำโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ธานีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ จงรักษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
5. นายอนันทศักดิ์ แก้วสุพรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนกร เทียงคำโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ธานีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายอลงกกรณ์ จงรักษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
5. นายอนันทศักดิ์ แก้วสุพรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา แจ่มจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปราณี ดวงเดือนโรงเรียนบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา คณานิตย์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางวีณา มนต์ปาริชาติโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา มีพวงผลโรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา อินซุยทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา คณามิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางวีณา มนต์ปาริชาติโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจรัสศรี เพียแก้วโรงเรียนบ้านท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายอำพล กำไรเงินโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นางจินตนา ห่วงบุญรอดโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสมหญิง คายเลิศโรงเรียนบ้านซับเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสงโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายศราวุธ ไชยเจริญโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ภู่ทับทิมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางธัญพิชชา สังข์ทองโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
3. นายณฐพงศ์ สุจริตโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญพัฒน์ นิรันต์สุขโรงเรียนบ้านไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ดีเหมือนโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
3. นายเพทาย หาญประสพโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นายสุมิตร์ โพธิ์สุทธิ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญพัฒน์ นิรันต์สุขโรงเรียนบ้านไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ดีเหมือนโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
3. นายเพทาย หาญประสพโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นายสุมิตร์ โพธิ์สุทธิ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญสุข เรืองนามโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ศักดิ์คันธภิญโญโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ เงือมผาโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแดง น้อยบุญโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา บ้านแสนโรงเรียนทับทิมสยาม 05กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกันหา ภูชมศรีโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางไลย์ตรี จันทจรโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติกรรมการ
3. นางสาวณัฐญา แก้วพลงามโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ นิวาศานนท์โรงเรียนบ้านท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชญา น้ำทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ จันทวงษ์โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวศนิสา พงษ์ศรีโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขกรรมการ
5. นางวราวรรณ บัติสมโรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการ
6. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจีรนันท์ ทองอ่วมโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ สายบุตรโรงเรียนบ้านวังไผ่ประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ลอมไธสงโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
4. นางอารี เพ็ชรศรีโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ แสนเสนาะโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
6. นางพรทิพย์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
7. นางหวานใจ พรหมเจริญโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
8. นางสุรีย์ ศักดิ์คันธภิญโญโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
9. นางนันทนา พะมุลิลาโรงเรียนกรรมการ
10. นางจิรัชยา พูลประสาทโรงเรียนบ้านหน้าสถานีกรรมการและเลขานุการ
11. นางวิภารัตน์ คล้ายคลึงวงษ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
12. นางกัลยา แน่นหนาโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอาภาภรณ์ เกิดกุลโรงเรียนอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
2. นายรัตนศักดิ์ ชลาลัยโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
3. นางจีรนันท์ โอภาศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
4. นางกัลยา แน่นหนาโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
5. นางจันทรา สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสมทรง เกตกะโกมลโรงเรียนบ้านวังรีประธานกรรมการ
2. นางโชสิตา เก็ตเพ็งโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
3. นางบารมี วรรณชนะโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนากรรมการ
4. นางพิมพ์ชนก ธีระเศวตโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวนบนอบ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านแสงจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางบารมี วรรณชนะโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก ธีระเศวตโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสมทรง เกตกะโกมลโรงเรียนบ้านวังรีกรรมการ
4. นางโชสิตา เกตุเพ็งโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
5. นางสาวนบนอบ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านแสงจันทร์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐร์ รอดเกิดโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมานิสรา มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศีรษะใบโรงเรียนบ้านสี่แยกกรรมการ
4. นายศรัณยู สิงหาจุลเกตุโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐร์ รอดเกิดโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมานิสรา มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศีรษะใบโรงเรียนบ้านสี่แยกกรรมการ
4. นายศรัณยู สิงหาจุลเกตุโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ พึ่งบัวโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวศนิสา พงษ์ศรีโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขกรรมการ
3. นางสมพร เกิดทองโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางทวีสุข เมืองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปิ่น ศิริวิโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
6. นางจินตนา ห่วงบุญรอดโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
7. นายอดิศร พาลีโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6กรรมการ
8. นายสุรพล มั่นนักโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
9. นางน้อมจิตร หาญประสบโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ รอดคงโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายบุญเจริญ ระมั่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
3. นางสาวนิสา หาญกล้าโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางขวัญชญา น้ำทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
5. นางชุลี มาลีรสโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสากล โพธฺิชัยโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ จันทร์ธรรมโรงเรียนบ้านเขาข่ากรรมการ
3. นางสาววชิรา ศรีชุนสินโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายมังกร สุขประสงค์โรงเรียนบ้านคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นายวีระ วีระพันธ์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
3. นายชาติชาย เกตุดีโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายขันติพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านคลองหมากนัดประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร์ พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวอุไร อรรถวิภานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายราชัน เทวันโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์คติโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
3. นางสาวนิลปภัสร์ ศรีเจิมโรจน์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิริยะ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองมะละกอประธานกรรมการ
2. นายประนิด สมสุขสันต์โรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
3. นางอัจฉรา ชุมผางโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวศิน ศิริธีรพันธ์โรงเรียนบ้านไร่สามศรีประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ อุไรพันธ์โรงเรียนบ้านแสงจันทร์กรรมการ
3. นางสุกัลยา ลายสนธิ์โรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ คงเกตุโรงเรียนบ้านวังศรีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ เทสินทโชติโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นายประมูล กล้าแข็งโรงเรียนซับเกษมวังชุมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ คงเกตุโรงเรียนบ้านวังศรีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ เทสินทโชติโรงเรียนบ้านคลองหมีกรรมการ
3. นายประมูล กล้าแข็งโรงเรียนซับเกษมวังชุมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนิรุจ ปิดทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายุอุกฤษฎ์ ไพยะเสนโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นายพรชัย หงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางอัมพาพันธุ์ เชื้อวงษ์โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
3. นายประมาณ แสงระยับโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมานพ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่าโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายไชยา นำลาภโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายราชัน ทรงบรรพตโรงเรียนบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร ทันไชยโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
3. นายไกรลาส เกตุเพ็งโรงเรียนบ้านคลองปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัช ศรีนวลโรงเรียนบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ชมภูโครตโรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นายสมใจ ยศกิ่งโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอัญญาณา โสดารามโรงเรียนอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
2. นายมิชชั่น มีผลโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางพัชรา หงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายขันติพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านคลองหมากนัดประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร์ พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางอุไร อรรถวิภานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยลักษณ์ ขันทาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายชยุต ประนิคมโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
3. นายไกรศร จูคงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชยุต ประนิคมโรงเรียนเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
3. นายไกรศร จูคงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชยุต ประนิคมโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ครองเมืองโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นายประเสริฐ นันโชโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นันโชโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รองเมืองโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายไกศร จูคงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ พันโนโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นายประเสริฐ นันโชโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นันโชโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รองเมืองโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายไกศร จูคงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ พันโนโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลวรรณ พันโนโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ นามบุตรโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ พันโนโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ นามบุตรโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นายระพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ นามบุตรโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
5. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ พันโนโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ นามบุตรโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายชยุต ประนิคมโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
3. นายไกรศร จูคงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ชมดีโรงเรียนบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ โตส้มโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ท่าหินโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
4. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
5. นางสาวฐิญาภรณ์ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ชมดีโรงเรียนบ้าเนขามะกาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ โตส้มโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ท่าหินโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
4. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
5. นางสาวฐิญาภรณ์ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ญ สันติเวทย์วงศ์โรงเรียนบ้านซับน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร เกษชาติโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวหงษ์เหม ชัยศรีโรงเรียนบ้านท่าเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ญ สันติเวทย์วงศ์โรงเรียนบ้านซับน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวหงษ์เหม ชัยศรีโรงเรียนบ้านท่าเต้นกรรมการ
3. นางสาววรรณพร เกษชาติโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชยโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนุช กาจันทึกโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
4. นางขวัญนภา คำมูลมาตย์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
5. นางสาวดาวนภา ว่าความดีโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชยโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนุช กาจันทึกโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
4. นางขวัญนภา คำมูลมาตย์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
5. นางสาวดาวนภา ว่าความดีโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑามาส จ่าเมืองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวคนิตา วรางกูรโรงเรียนบ้านคลองมะละกอกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาส จ่าเมืองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวคนิตา วรางกูรโรงเรียนบ้านคลองมะละกอกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายญาณวรุตม์ พิณสายโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรากาญจน์ เป็ดทองโรงเรียนบ้านเขาเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายหงษ์คำ หาบุญมีโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นายนพดล ตันติศิริสมุบูรณ์โรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นายสมคิด ขอดทองโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะนุช ศรีสุขโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. Mr.WULIFANG -โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมหญิง สิงห์โตโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปกรณ์ ภูมิเขตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
3. นางขวัญใจ มาลัยชนโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายรัชศักดิ์ นาคินชาติโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนภาภัทร หอมละออโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
3. นายองอาจ ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายวรจิตร ห่อดีโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสมจิตต์ ชอบบันเทิงอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ทัศนวรานนท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายผุดผ่อง บาลลาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิเชียร อาภาภรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวธิดา ขุนเมืองโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสิริยา ทิมรัตน์โรงเรียนไทรทองกรรมการ
3. นางประภาภร สารปรีดีโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางพชรพร บุญสมนึกโรงเรียนทุ่งพระกรรมการ
5. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประไพ ฉายอรุณสพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จันทร์พิทักษ์โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
3. นางนฤมล ปฐมรักษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางสาวธีรา ชุณสนิทโรงเรียนบ้านคลองหินปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสำรวย วิลาสตระกูลโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
3. นายณฐพงศ์ สุจริตโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ บุญผลโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐวรา เอกฉัตรสพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางสำรวย วิลาสตระกูลโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
4. นายณฐพงศ์ สุจริตโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภิญญา สุพรรณาการโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายศรุฒิ ทาโกสีย์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นายทศพร โนนคำภาโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
4. นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุงโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ กลิ่นชาติโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ คล้ายคลึงวงษ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกอบศิษฐ์ กนกชูสิทธิ์พงษ์โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล สุปัตติโรงเรียนบ้านคลองหมากนัดดกรรมการ
3. นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมากโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โชติแสนโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต คำใสขาวโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นายประสาร สุขสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงศ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นายวันชาติ วนิชชากรโรงเรียนบ้านเขาสามสิบกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เปลืองรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวมะลิพร แดงตะขบโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ บุญสมนึกโรงเรียนบ้านวังสำลีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เรืองขจิตรโรงเรียนบ้านสี่แยกกรรมการ
3. นางสาววันวลิต เผ่าเผด็จการโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาววรัชญาน์ ไชยจะโปะโรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุริษา กลมเกลี่ยมโรงเรียนบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สิงขรอาจโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายสคร ฆ้องเกิดโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายัอัษฎางค์ ราชตราชูโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นายอุเทน มาดาโรงเรียนวังพวงนิมิตกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร เปียดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เนินใหม่โรงเรียนบ้านบะขมิ้นฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ชัยสารโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชาญประไพรโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ ฆ้องคำโรงเรียนบ้านคลองสิบสามประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ สมานมิตรโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายรักชาติ ใสดีโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ชัยสารโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชาญประไพรโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติ วงษ์เส็งโรงเรียนอนุบาลเขากรรจ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมืองโรงเรียนบ้านท่าแยกประธานกรรมการ
2. นายจีระวัฒน์ ปัสสากุลสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นายอาทิตย์ บุตรดีบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมืองโรงเรียนบ้านท่าแยกประธานกรรมการ
2. นายจีระวัฒน์ ปัสสากุลสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นายอาทิตย์ บุตรดีบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมืองโรงเรียนบ้านท่าแยกประธานกรรมการ
2. นายจีระวัฒน์ ปัสสากุลสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นายอาทิตย์ บุตรดีบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายโกศล กิจเจริญธำรงค์โรงเรียนวัดพวงนิมิตประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ชูงิ้วโรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)กรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีสงวนโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางมยุรี เปรมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
5. นายธนุชัย เนระแกโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
6. นายธนากร เทียงคำโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายโกศล กิจเจริญธำรงค์โรงเรียนวัดพวงนิมิตประธานกรรมการ
2. นายจงกลนี ชูงิ้วโรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)กรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีสงวนโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางมยุรี เปรมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
5. นายธนุชัย เนระแกโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
6. นายธนากร เทียงคำโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชาปัทมะโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ รีไพโรจน์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6กรรมการ
4. นางพลับพลึง จ่ากุญชรโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางสาวสร้อยลดา ด่านล้ำเลิศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
6. นายมังกร สุขประสงค์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชาปัทมะโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ รีไพโรจน์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6กรรมการ
4. นางพลับพลึง จ่ากุญชรโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางสาวสร้อยลดา ด่านล้ำเลิศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
6. นายมังกร สุขประสงค์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ คำงามโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
4. นางนันทนา พะมุลิลาโรงเรียนบ้านซับถาวรกรรมการ
5. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
6. นางนฎา โคตรจันทราโรงเรียนบ้านคลองมะละกอกรรมการ
7. นายวีระ วีระพันธ์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ คำงามโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
4. นางนันทนา พะมุลิลาโรงเรียนบ้านซับถาวรกรรมการ
5. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
6. นางนฎา โคตรจันทราโรงเรียนบ้านคลองมะละกอกรรมการ
7. นายวีระ วีระพันธ์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี มีแป้นโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อึ้งเจริญโรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการ
3. นางสันทยา พูลสำราญโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นายบุญเจริญ ระมั่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์โรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธี มีแป้นโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อึ้งเจริญโรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการ
3. นางสันทยา พูลสำราญโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นายบุญเจริญ ระมั่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์โรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชูปกรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านวังบูรพาประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ช่วงกลั่นโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
3. นายสหภาพ สัจจทองดีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางกุลวดี เจริญยิ่งโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการ
5. นางอินทิราวดี เจริญสุขโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชูปกรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านวังบูรพาประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ช่วงกลั่นโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
3. นายสหภาพ สัจจทองดีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางกุลวดี เจริญยิ่งโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการ
5. นางอินทิราวดี เจริญสุขโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา นาคสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกุล เก็งพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการ
3. นางบุปผา เอมบุญโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางขวัญเรือน จันทร์แสงโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา นาคสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกุล เก็งพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการ
3. นางบุปผา เอมบุญโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางขวัญเรือน จันทร์แสงโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมส่วน กำไรเงินโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางรษิกา บริรักษ์เลิศโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการ
4. นางสาวสิริมา หาญประสพโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางปัทมาพร แสงแจ่มโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมส่วน กำไรเงินโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางรษิกา บริรักษ์เลิศโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการ
4. นางสิริมา หาญประสพโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางปัทมาพร แสงแจ่มโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภัทรวรรณ เมตตาโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ศรีจันทราโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการ
3. นางชุตินันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนบ้านคลองหมีกรรมการ
4. นางจิระภา มีมะจำโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร พิบูลย์ไพรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
6. นางศรัญณภัทร พิลัยโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรรณ เมตตาโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ศรีจันทราโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการ
3. นางชุตินันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนบ้านคลองหมีกรรมการ
4. นางจิระภา มีมะจำโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
5. นางจันทร พิบูลย์ไพรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ชวดชมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
7. นางสาวนิตยา นานประโคนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางบุญทิม แนวสุขโรงเรียนบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางน้ำหวาน โพธิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุญทิม แนวสุขโรงเรียนบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางน้ำหวาน โพธิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสิรินาถ บุญน้อมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรณีย์ ป่านนี้โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
4. นายกฤศดา ผาอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางเพ็ญทิวา บุญร่วมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
6. นางนิภา โนนคำภาโรงเรียนบ้านสี่แยกกรรมการ
7. นางจินดา รอดบำเรอโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
8. นางนิรันดร์ ประมาโรงเรียนบ้านคลองมะละกอกรรมการ
9. นายอมร เพ็งรอดโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
10. นางสาวพรรณนิภา ปินตาติ๊บโรงเรียนบ้านแก่งสะเดากรรมการ
11. นางพจรินทร์ สนแก้วโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
12. นางสาวอุษา บุตรดีโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
13. นางสาวสุนันทา มั่นใจโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนกรรมการ
14. นางกรุณา กล้าหาญโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
15. นางสายสุนีย์ ท้าวน้อยโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการ
16. นางสาวสินาท จันทร์ขำโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการ
17. นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
18. นางนฤมล ปฐมรักษ์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประนอม ถาวรสินโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร จิตร์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ กิตติระวีวัฒน์โรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
5. นางอัมพรรัตน์ วีระพันธ์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
6. นางพัลลภา ท่วมตะคุโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
7. นางสาวนิกร เข็มทองโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ชวดชมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
9. นางสาวจารุวรรณ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
10. นางณัฐวดี มัชณันติกะโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
11. นางศิวาพร ธุระโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
12. นางกันยาวีย์ รักษ์มงคลเจริญโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
13. นายไพทูล มูลหล้าโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
14. นางอ้อมใจ สุปัตติโรงเรียนบ้านหน้าสถานีกรรมการ
15. นางยุวรี ศรีบุตรโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179กรรมการ
16. นางวันเพ็ญ รัตนะโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
17. นางจิรดา พิมพ์พระธรรมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
18. นางสาวสุทธิษา หอมไสยโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
19. นางสาวดวงดาว เมาะราษีโรงเรียนบ้านท่าเต้นกรรมการ
20. นางสาวเกษรินทร์ คำรอดโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
21. นางสาวนุจลี จันทร์คูณโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
22. นางสาวนิยดา นานประโคนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี วงค์วัฒน์โรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางรัชนีพร ถาวรณ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวสายนภา รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลี เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัญญาณา โสดารามโรงเรียนอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช โคตะยันต์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสมร บุญสมนึกโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัญญาณา โสดารามโรงเรียนอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช โคตะยันต์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ศรีสรวลบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางธนัญญา มานะคิดบ้านเนินผาสุกกรรมการ
4. นางสมปอง เข้มบ้านแก้งกรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา โงนสายบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางธนัญญา มานะคิดบ้านเนินผาสุกกรรมการ
4. นางสมปอง เข้มบ้านแก้งกรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนิลปภัสร์ ศรีเจิมโรจน์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านคลองคันฉอกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์บ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สายเจียมจรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอาภา ตันธิกุลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน เรืองสุขสุดโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิภัสสร สรรพคุณโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พันธ์สินโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางวราวรรณ บัติสมโรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน เรืองสุขสุดโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิภัสสร สรรพคุณโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พันธ์สินโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางวราวรรณ บัติสมโรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวิภาพร ชำนิประโคนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวิภาพร ชำนิประโคนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนารีย์ จะยันรัมย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวพุดธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
4. นายยุทธนา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
5. นางวรรณา ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนารีย์ จะยันรัมย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวพุดธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
4. นายยุทธนา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
5. นางวรรณา ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภัทรภร อินอุ่นโชติโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสุวารีย์ มั่นนักโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
5. นางจิรัชยา พูลประสาทโรงเรียนบ้านหน้าสถานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประกาย เมืองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางนางจารุภัทร วงศรีษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นางสายใจ ถาระวรโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประกาย เมืองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางจารุวรรณภัท วงศรีษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นางสายใจ ถาระวรโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์โรงเรียนบ้านาดีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน มาดาโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คำหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นายณรงค์ พันธ์สินโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน มาดาโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คำหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นายณรงค์ พันธ์สินโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน มาดาโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คำหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นายณรงค์ พันธ์สินโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์โรงเรียนบ้านาดีประธานกรรมการ
2. นายอุเทน มาดาโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คำหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นายณรงค์ พันธ์สินโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกอแก้ว ขันชะลีบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พลแสนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกอแก้ว ขันชะลีบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พลแสนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสาคร โห้วงศ์ Tel.0815773240
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]