หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 ต.ค. 2559   18 ต.ค. 2559   19 ต.ค. 2559   20 ต.ค. 2559   21 ต.ค. 2559   5 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 อาคารอเนกประสงค์(รวมใจภักดิ์) 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมบรรณสาร 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมบรรณสาร 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมบรรณสาร 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมบรรณสาร 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขามะกา 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขามะกา 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขามะกา 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 17 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 17 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสาคร โห้วงศ์ Tel.0815773240
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]