รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงไอย์รฌา   ฉัตรวชิระวงษ์
 
1. นางสาวสุรินทร์   พวงศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญธิตา   สุวรรณ
 
1. นางสาวศรีสุดา   พลอยหิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ม่ิ่งขวัญ
 
1. นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณิชารีย์   ชื่นสมบัติ
 
1. นางโศภิษฐ์   สุวรรณประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพงค์ภาวี   ภัทรรุ่งเรือง
 
1. นางสาวชินรัตน์   กลิ่นหวล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวขนิษฐา  พยนต์ศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงพัชริญา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางวัฒนี  จันทร์เจริญสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ไฉ่เจียว
 
1. นางสาวขนิษฐา  พยนต์ศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงต้นข้าว   น้อยเรือง
 
1. นางดวงพร  พิณเนียม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   คลองโคน
 
1. นางดวงพร   พิณเนียม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงศิริกาญ  กลิ่นจิ๋ว
 
1. นายอภิชาติ  โปร่งใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนกฤต   โพธิ์นิ่มไทย
2. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   เดชสุวรรณ
3. เด็กหญิงวนัสนันท์   ตราชู
 
1. นางสุรีย์   โรจน์ประดิษฐ์
2. นางวชิราภรณ์   ทิมพิทักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธนัชพร   พุทรักษา
2. เด็กหญิงรินรดา   โหงวสกุล
3. เด็กหญิงสิริกร   โชควิเชียร
 
1. นางสาวชินรัตน์   กลิ่นหวล
2. นางสาวยุวดี   ฉิมม่วง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมนัสวี  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงมุตา  เจนจบเขตต์
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลนัด
 
1. นางสาวสุพิศ  มีนคร
2. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   มัคคธิติมา
2. เด็กหญิงภัทรวดี   วงศกรพัฒนา
 
1. นางชนิดา   นิมิศิลป์
2. นางสาวรำพึง   ไกรรักษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   สีมาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุนันทา  เดชะบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปวรปรัชญ์   ศรีจันทร์
 
1. นางพัชรี   กล้ายประยงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนัช   สำเภาทอง
 
1. นางบุญญาพร   ตันทพงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กชายตรีภพ   สวัสดิ์สันติสุข
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   รุ่งเจริญพร
3. เด็กชายเจษฎา   ชาวบ้านเกาะ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์   อินทรบุตร
2. นางสาวพัทธนันท์   ชุมนวน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายนรบดี   พิมพ์อนงค์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   กิตติศักดิ์นาวิน
3. เด็กหญิงรมิดา   ไทรย้อย
 
1. นายธนวรรธน์   สมบูรณ์
2. นางยุรา   อิทธิอำนวยพันธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายธนดล  นิลน้อย
2. เด็กหญิงพุทธธิมา  ธัญญาดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ   ศรีพุ่ม
 
1. นางสาวทัณฑิมา   สุขไพบูลย์
2. นางสาวศรีไพร  กุลชลา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐวรรธน์   ทองแสงจันทร์
2. เด็กชายศุภวัตร์   จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวกนกวรรณ   โชคบรรดาลสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายศุภศรณ์   เป็ดทอง
 
1. นางอรุณี   พงษ์สมบูรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิรวิชญ์   อยู่ศิริ
 
1. นางบุญญาพร   ตันทพงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนณัฐชัย   คุ้มครองเลิศสิน
2. เด็กชายภูมิภัทร   งามเผือก
3. เด็กชายสิรภพ   พรอำนวยผล
 
1. นางสาวจริยา   คชสาร
2. นายสุทธิกานต์   เลขาณุการ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิรประภา  ขุมทรัพย์
2. เด็กชายศิวกร  หน่อทิม
3. เด็กหญิงศุทธินี  บุญบำเรอ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประเสริฐ
2. นางสาวธัญญารัตน์  รัตนหิรัญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนพวรรณ   จิตต์สมุทร
2. เด็กชายวิธวิทย์   สมศักดิ์
3. เด็กชายสพล   ศุภธำรง
 
1. นายสุทธิกานต์   เลขาณุการ
2. นางจริญญา   เลขาณุการ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงชุติมา  นิลน้อยศรี
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   คลองสนสระ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ประสิทธิเวช
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  คำโสภา
2. นางสาวนัทธิยา  ชาภูมี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกิรณา  นฤมลสิริ
2. เด็กหญิงภัคพินันท์   อรุณนัฎ
3. เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรพุ่ม
 
1. นายสินธุ์ธู   ลยารมภ์
2. นางสาวธนัฐดา   สว่างเกตุ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปัณณ์วิปัศย์ศรณ์   พูลละม้าย
2. เด็กหญิงวรกานต์   วราเวทย์
3. เด็กชายสุริโย   รอดกำเนิด
 
1. นางวัลลภา   บุญเสี่ยง
2. นางนภารัตน์   หอเจริญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์   เหลืองวรชาติกุล
2. เด็กหญิงศลินรัตน์   มีทิพย์
 
1. นายสินธุ์ธู   ลยารมภ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1. เด็กชายขวัญชัย   เดชพิทักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร   เสาร์ทอง
 
1. นางช่อทิพย์    อาลากุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายวิทวัส  อยู่ม่วง
2. เด็กชายเมธัส  รอดคลองตัน
 
1. นายธนะ  วิสุทธาจาร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายนันทพงศ์   ภมร
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์   กำเนิดอุย
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายทัชลิต  บุตรดิษฐ
2. เด็กชายไชยยะ    แผนคู้
 
1. นางสาวสุพรรษา  โพธิ์น้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายจิรวุฒิ    เอี่ยมอิศรา
2. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมอิศรา
 
1. นางวรลักษณ์    สนพลาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงช่อผกา   ซื่อตรง
2. เด็กหญิงธนวรรณ   แข็งบุญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คงเกิด
4. เด็กหญิงหทัยชนก   เกตุทัต
5. เด็กหญิงอภิชญา   กิจสมุทร
 
1. นางภัคนิภา   ตุลสุข
2. นางรัชนี  นิลศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงภูษณิศา   อนุกิตติรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณกร   ชื่นสกุล
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์   สุทธิศักดิ์ศรี
5. เด็กหญิงศุทธินี   พัฒนกุลสิริโสภณ
 
1. นางภัคนิภา   ตุลสุข
2. นางสาวกิตติยา  จูเนียม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงกิติพร  นาคทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  จำเริญ
3. เด็กหญิงพรวนา  นาคทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กลัดประเสริฐ
5. เด็กหญิงศุภนิดา  สมภูมิ
 
1. นางสาวสมฤทัย  น่วมสวัสดิ์
2. นางสาวพัทรีย์  จวงโส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัช  สุนทรวงษ์
2. เด็กชายธนพล  โตชมบุญ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เปาเล้ง
4. เด็กหญิงพิชญ์ปภา  กำนิจอุย
5. เด็กหญิงไพลิน   บรรเทาทุกข์
 
1. นางพิศมัย  ธรรมสนอง
2. นางสุธีรา  พาพิมพ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชัญญานุช   พลกำพนธ์
2. เด็กหญิงณิชา   เสริมชัยวงศ์
3. เด็กหญิงทอปัด   ยังรอด
4. เด็กหญิงสุชานาฏ   วรรณจีระ
5. เด็กหญิงสุพิชญา   ปลื่มสุข
 
1. นางภัคนิภา   ตุลสุข
2. นางสนธยา   นุชอุดม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงกชพร   คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันตินันท์   ขันตราชู
3. เด็กหญิงจิตราวดี   พวงจันทร์
4. เด็กชายวชิรพงศ์   สงวนศักดิ์วัฒนา
5. เด็กหญิงอโนทัย   แม้นละม้าย
 
1. นางสาวนัยนา   พยมพฤกษ์
2. นางธารินี  พยัฆศิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกชกร   อู่อ่อน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ติยะพรัญชัย
3. เด็กหญิงปาลิดา   ดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงรัณยรัณฎา   กิจสมุทร
5. เด็กชายศุภวิชญ์   ศุภธำรง
 
1. นายประสิทธิ์   แดงสกุล
2. นางภัคนิภา   ตุลสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ไกรทอง
 
1. นางชัญญานุช  นาคเฉลิม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กชายศรันย์   โรจน์วิรัตน์
 
1. นางสาวบุศรินทร์   เปลี่ยวโต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  รอบคอบ
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  มโนเวชพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันทธพร    สะอุบล
2. เด็กชายศิระกวี   ตุ้มฉาย
 
1. นางกันต์นิตย์รดี  ดีดิษฐ์
2. นางราศรี  บุญชู
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงณัฐวดี   นาทอง
2. เด็กชายธนพร   จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวบุศรินทร์   เปลี่ยวโต
2. นายศตวรรษ  มะคำหอม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายพัสกร   สุพรรณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   เพ็ชรสว่าง
 
1. นางสาวนัยนา   พยมพฤกษ์
2. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางประจันต์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวัสดิ์วงศ์วิชา
2. เด็กหญิงชลกร   ศรีเครือ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   บูรณะสิงห์
4. เด็กหญิงปาริชาติ   หลำวรรณะ
5. เด็กหญิงวริศรา   อรุโณทัย
6. เด็กหญิงวศิณี   ปรองดอง
7. เด็กหญิงวัลยา   จันทร์กระจ่าง
8. เด็กหญิงสุพัตรา   ชั้วเอ้
9. เด็กหญิงอภิชญา    ศรีเครือ
10. เด็กหญิงแพรวา   ซุ้ยหลง
 
1. นางนวรัตน์   เฟื่องรอด
2. นางสาวอัศวรักษ์   โชติชูศรี
3. นางสาวพิมพ์วิมล  บูรณะสิงห์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1. เด็กหญิงจิรดา  หาณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนสุข
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ปวงคำ
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสียงอ่อน
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พูลผล
6. เด็กหญิงธารตะวัน  ศุภศุกล
7. เด็กหญิงพรชนก  สุขเมือง
8. เด็กหญิงพรรณโสภา  บุตรอ้น
9. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นุชน้อย
10. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาติภูมิ
11. เด็กหญิงสุธิดา  พยัฆศิริ
12. เด็กหญิงสุภาพร  มงคลกลิ่น
13. เด็กหญิงอัยลิษา   มูลสวัสดิ์
14. เด็กหญิงเดือนเก้า  ทินมณี
15. เด็กหญิงไผ่สีทอง  แสงภู
 
1. นางสาวอิศวีณ์พร   สมานมิตร
2. นางสาวรัตนา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุภาภรณ์  นิลถม
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนพร   ทิพย์ดำรงพงษ์
2. เด็กหญิงวาสนา   เอี่ยมสุขา
 
1. นางสาวทิพรัตน์   ไตรสิริสาคร
2. นางอนงค์  อรุณราช
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายกมลชัย  ญาณพิทักษ์
2. เด็กหญิงศรุตา  หน่อทิม
 
1. นายวัธนา  ศรีลัดดา
2. นางสาวนฤพร  ตะวันขึ้น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศศิภา   เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวสวิตา   วรศาสตร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ขันธ์สกุล
 
1. นางสาวสวิตา   วรศาสตร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงกัญจนพร   แก้วทับทิม
 
1. นางสาวนฤมล   ชาวแพรกน้อย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพรวิภา    ปริบูรณะ
 
1. นางสาวขจีจิต   เทพมะที
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนาราภัทร   งามโสภา
 
1. นายวัสนะ   วีระวัฒน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงปวีณา  แสนประเสริฐ
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ศรีสุข
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ขุนอาจ
 
1. นางจุฑามาส  แสงหิรัญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 1. เด็กหญิงอิงอร   หงษ์คำเมือง
2. เด็กชายโชคชัย   เรียบเจริญ
 
1. นางสาวยุพดี  สีเอี่ยม
2. นางสาวสิริกร  ต่ายเล็ก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีมหาดไทย
2. เด็กหญิงพศิกา  สังข์ทอง
 
1. นางศิวาพร  จตุรพิธโพธิ์ทอง
2. นางสาวพจนันทน์  จารุเลิศพิศุทธิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายจตุภัทร   อัมมาร
 
1. นางสาวนฤมล   ชาวแพรกน้อย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกร   แพร่สินธ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  สดิษฐ์รักษ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ส่งนอก
 
1. นางสุภาพร   มาเจริญ
2. นางวัชรินทร์  สุขรุ่งเรืองชัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงภีมญ์พิศุทธิ์   นิโครธานนท์
2. เด็กหญิงศรินทิพย์    สุทธาวัน
3. เด็กหญิงสุธิมนต์   นุจัตุรัส
 
1. นางสาวสวิตา   วรศาสตร์
2. นางสาวขจีจิต   เทพมะที
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นายพีรพล  อินทรพงษ์
2. เด็กชายสรศักดิ์  แสงขาว
3. เด็กชายอัมรินทร์  วักทับ
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
2. นางจินตนา  นุชศิริ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติพงศ์   คนตรง
 
1. นายโยธิน   สังขรัตน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอาภาภัทร   มุขดาวัลย์
 
1. นายโยธิน   สังขรัตน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายภาคิน    เจริญสุข
 
1. นายโยธิน   สังขรัตน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอนัญญา   มุขดาวัลย์
 
1. นายโยธิน   สังขรัตน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพรนภัส   ชื่นจิตต์
 
1. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   ชัยชมภู
 
1. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชุติมา   พฤกษาประทานพร
 
1. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนิตา   กอศรี
 
1. นายกิตติภัทร   ทัศนบรรจง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายภาคิน   เจริญสุข
 
1. นายโยธิน   สังขรัตน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอาภาภัทร   มุขดาวัลย์
 
1. นายโยธิน   สังขรัตน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    จีนเจนกิจ
2. เด็กชายจิตรกร   โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พุฒิรังษีธรรม
4. เด็กชายชยางกูร    รัศมีโชติ
5. เด็กหญิงณัฐริกา    สังขสูตร
6. เด็กชายติยกรณ์   จาตุรัส
7. เด็กชายนวพงษ์   มณีวิหค
8. เด็กหญิงนัชชา   เอี่ยมสถิต
9. เด็กหญิงปริยากร   วรรณสกุล
10. เด็กหญิงพัชรพร   รอดสอาด
11. เด็กหญิงภัคคพร   รัตนกร
12. เด็กหญิงภาวิณี   ทับทิมทอง
13. เด็กหญิงภาวิภัคค์   ศรีจันทร์น้อย
14. เด็กชายรนกร   แจ้งสว่าง
15. เด็กชายวรรธนะ   ยังมีสุข
16. เด็กหญิงศศิวิมล   มิ่งมาลัยรักษ์
17. เด็กหญิงสุภัททางค์   รัตนกร
18. เด็กหญิงสุวัตถา   เวชศาสตร์
19. เด็กหญิงอติกานต์   ตันพานิช
20. เด็กหญิงเบญญาภา   ทองสุกใส
 
1. นายวิรัช   สวัสดิ์รักษา
2. นายฐิรวัฒน์  อยู่กำเหนิด
3. นางสาวหทัยชนก  เดชอุดม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายทวีชัย  เทพวัง
2. เด็กชายภานุพงษ์  วิจิตจำนงค์
3. เด็กชายยศธร  คำศรี
4. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
5. เด็กชายเรวัต  ภานุรัตน์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนภัทร  อาจจินดา
 
1. นางจริญญา  เลขาณุการ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กชายชญานนท์   ผาภูมิสะอ้าน
 
1. นางสาวภรภัทร   โชติภาวริศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณิชชิษา  เสงี่ยมเกตุแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เสงี่ยมเกตุแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงศิริกาญ  กลิ่นจิ๋ว
 
1. นางรุ่งฤดี  นิ่มนวล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสหรัฐ  เล่งฮ้อ
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กลั่นกลิ่นหอม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายยศธร  คำศรี
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  วิศรุตโชติกุล
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กลั่นกลิ่นหอม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปานเจริญ
 
1. นางสาวชาริตา  พลายละหาร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสรวิชญ  ผิวนวล
 
1. นางจริญญา  เลขาณุการ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายนัฐภูมิ   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรพรรณ   ริ้วสุขสันต์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปริย  พัชรดิเรก
 
1. นางสาวภัทรนันท์  สุขปลอด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติมา   สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวอรพรรณ   ริ้วสุขสันต์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายพจน์พร   แซ่เอี้ยว
 
1. นางภัสสรา   มีโหมด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายเรวัต  ภานุรัตน์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงเนตรชนก   น่วมเอี่ยม
 
1. นางสาวนัทธิยา  ชาภูมี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อัฑฒากร
2. เด็กชายชาติพงษ์  แท้รัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์หอม
4. เด็กชายธรรมวิทย์  ธนัตวรชัย
5. เด็กชายภานุพงษ์  วิจิตรจำนงค์
6. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
7. เด็กชายวิทวัส  อ่่วมประเสริฐ
8. เด็กชายอภิชาติ  ถีเจริญ
9. เด็กชายอภิวัชร  วังวล
10. เด็กชายเรวัต  ภานุรัตน์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกันตภัทร์   วัดศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช   สีน้ำเงิน
3. เด็กชายณัฐิวุฒิ   วิรุฬห์ภูติ
4. เด็กชายธวัฒชัย   กอศรี
5. เด็กชายธัชพล  คลองน้อย
6. เด็กหญิงปทิตตา   ทองอุดม
7. เด็กชายภูริภัทร   โพธิสาร
8. เด็กหญิงภูษณิศา   ภัณฑารักษ์สกุล
9. เด็กชายวงศกร   ธนวิริยาภรณ์
10. เด็กหญิงสรัญญา   วงค์ชัย
 
1. นางสาวกิตติยา   จูเนียม
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงจงจิต  -
2. เด็กหญิงจำปูน  -
3. เด็กหญิงธัญชนก   บัวคลี่
4. นางสาวธัญญา  บ้านเกาะสมุทร
5. เด็กหญิงนันทิชา   ด้วงประเสริฐ
6. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   ลิ้มจี่จง
 
1. นางมธุรส   ปรองดอง
2. นางสาวทัศนีย์   นิ่มนวล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิผล
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุวรรณประทุม
3. เด็กหญิงศรัญยาพร  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงศราวัณ  จันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงศิริธร  สินธุรส
6. เด็กหญิงศุภนิดา  หลงสวาสดิ์
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  บานทจิต
8. เด็กหญิงเบญญารัตน์  ทองน้อย
 
1. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
2. นางสาวอาพันธ์ชนก  สวนจันทร์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อังสุโชติ
2. เด็กหญิงพรปรีนันท์  บำรุงชาติ
3. เด็กหญิงภัทรพร  ประสิทธิชัย
4. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลนัด
5. เด็กหญิงศรุตา  หน่อทิม
6. เด็กหญิงศศิธร  รุ่งสว่าง
7. เด็กหญิงศุทธินี  บุญบำเรอ
8. เด็กหญิงอโนชา  ทรงแสง
 
1. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
2. นางสาวอาพันธ์ชนก  สวนจันทร์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงธัญสินี   กาญจนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนาตยา   ปานนิ่ม
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์   พร้อมมูล
4. เด็กชายประยุทธ   กาญจนสิทธิ์
5. เด็กหญิงปลายฝน   ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงปิยนันท์   จ้อยเจริญ
7. เด็กหญิงพิยดา   จันทร์ตา
8. เด็กหญิงวรรณษา   ธรณีสุข
9. เด็กหญิงวิรวรรณ   จ้อยเจริญ
10. เด็กหญิงสุธิดา   คุ้มวงษา
11. เด็กชายสุรสิทธิ์   พรอยศรี
12. เด็กชายอภิชัย   เกตุสกุล
13. เด็กชายเอกรัตน์    คงยนต์
14. เด็กหญิงโสภิตา   สิทธิขำ
 
1. นางศิวาพร  จตุรพิธโพธิ์ทอง
2. นางสาวกฤษณา  คงสินธ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลชนก   กองเผือก
2. เด็กหญิงขัตติยา   ผาไธสงค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   วงษ์จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงดวงฤดี  ดวงดารารมย์
5. เด็กหญิงนวิยา    สีพานบุญ
6. เด็กหญิงนันทิยา   เอี่ยมเมือง
7. เด็กหญิงพรชิตา  แก้วมรกฎ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ   เอี่ยมเมือง
 
1. นางเขมณิจ   ปิยะประคองศรี
2. นางสาววสุนี  หยิมการุณ
3. นางสาวนิตยา   บุญโช
4. นางอุมาพร  ทำมา
5. นายรามลักษณ์  สุวรรณโณ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กหญิงจิณภัทร  เจริญรัตน์
2. เด็กชายบารมี  อินกับจันทร์
3. เด็กชายปาณชัย  ปี่แก้ว
4. เด็กชายราชพฤกษ์  พยนต์ศิริ
5. เด็กชายเขษมศักดิ์  เจริญรัตน์
 
1. นายศุภัช  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวสุภาวดี  สุขแสง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1. เด็กชายจิรเมธ   ฐานวัฒนพงศ์
 
1. Mr.Chen  Junping
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกันตพัฒน์   พนิตวงศ์ตระกูล
2. เด็กชายณภัทร   ศิริธรรม
3. เด็กชายประภากร   ปณิธานไพบูลย์
4. เด็กชายพสิษฐ์   ระงับพิศม์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์   มีเฒ่า
6. เด็กชายอภิสร   อรุณราช
 
1. นายนำพล   โพธิ์ทอง
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาวิมล  นิลเล็ก
2. เด็กหญิงปิมประภาพร  ปานเจริญ
3. เด็กชายพลพล  สวัสดิผล
4. เด็กหญิงศศิชา  พุ่มสะอาด
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ลิ้มอิ่ม
6. เด็กชายเสนีย์  ศรีภูมิ
 
1. นายธนะ  วิสุทธาจาร
2. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
3. นางปิยวรรณ  พวงคำไพโรจน์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายชนิตพล  แสงจันทร์
2. เด็กชายชูเวช  บุญพุ่ม
3. เด็กชายนพรัตน์  เรืองสิทธิ์
4. เด็กชายปัญญากร  เรไรร้อง
5. เด็กชายวรกันต์  ขำสมัย
6. เด็กชายศักดา  พันธเสน
7. เด็กชายศักดิ์ธา  มิ่งมงคล
8. เด็กชายสุรกฤษ  พร้อมมูล
 
1. นายวันชัย  โชคโภคาทรัพย์กุล
2. นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์
3. นางสาวเพิ่มพร  ม่วงใหญ่
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองทิพย์
2. เด็กหญิงจันทิมากอณ  กลมเกลี้ยง
3. เด็กหญิงพัชริญา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางวัฒนี  จันทร์เจริญสุข
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิรประภา  ขุมทรัพย์
2. เด็กหญิงเขมวิกา  ราชตุ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นิมิตวงษ์วรรณ
 
1. นางสาวสุพิศ  มีนคร
2. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงมีสุข   โหรวิชิต
2. เด็กหญิงรสิตา   รุ่งฤทธิเดช
3. เด็กหญิงอุมาริน   มณีกอบกุลวงศ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   สุจินตาภิรมย์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนภาภัทร   หนูวาส
2. เด็กหญิงพีระดา   แก้วอยู่
 
1. นางสาวกาญจนา    ปึงเจริญ
2. นายแสงอุทัย    วันทวีสิน
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศรุตา  หน่อทิม
2. เด็กชายสงกรานต์  บัวรังษี
 
1. นางสาวสุภาพร  ช้างศรี
2. นางสาวกฤษณา  แสงสกุล
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. นางสาวณัฐกฤตา  บัวเผื่อน
2. เด็กหญิงนฤนาท  ตันทะศิลป์
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นางกมลทิพย์  เม่นแต้ม
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายวิวรรธน์   สังขกุล
2. เด็กชายศิลา   ธนานันท์
 
1. นางสาวอุษา  แซ่เตียว
2. นายพรเพชร  พรสยม
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. นายกัมปนาท   จดน้อม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   สิทธิประสงค์
 
1. นางสาวอุษา  แซ่เตียว
2. นายพรเพชร  พรสยม
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญมา
2. เด็กหญิงอภิสมา  รอดพิทักษ์
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
2. นางสาวนวรัตน์  พึ่งเกษม
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เฮงประเสริฐ
2. นายธเนศ   สร้อยทอง
 
1. นางสาวธันวดี  พันธัง
2. นางนันทวดี  เทียนไชย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายชาญชัย  เข็มกำเหนิด
2. เด็กชายอภิชา  ง่วนเซี่ยว
 
1. นางสาวธนัมพร  ชัยบิน
2. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญจิรา   อุดมโภชน์
2. เด็กหญิงปวริศา   อุดมโภชน์
 
1. นายประวัติ   หอเจริญ
2. นางธิษณามดี   พุกประเสริฐ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. นายนันท์วัฒน์  ชาเครือ
2. นายพงษ์ศกร  ทองอินทร์
 
1. นางสาวนิตยา  บุญโช
2. นางสาววิสุนี  หยิมการุณ
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายชลนที  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายชิติพัทธ์  เดชกำเนิด
3. เด็กชายศุภกร  แก้วปาน
 
1. นายชาลี  ดวงแย้ม
2. นางนภาวรรณ  ศรีพิพัฒน์
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1. เด็กชายณัฐภูมิ   เสนาธรรม
2. เด็กชายปัญจะ   เจริญสุข
3. เด็กชายวันชัย  สุขสาคร
 
1. นายเสกสรร   สวนสำราญ
2. นายสากล   กุลหอม
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ปานโศก
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แผลงกระโทก
 
1. นายชาลี  ดวงแย้ม
2. นางสาวเนตรทราย  แพทย์จะเกร็ง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายจตุพร   ศรีคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายนฤดล   ชื่นสงวน
 
1. นางสาวคนึงนิจ   บุญเรือง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงสกุล
2. เด็กหญิงศศิชา  พุ่มสะอาด
3. เด็กหญิงศิริพร  ตุลาทอง
 
1. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
2. นางปิยวรรณ  พวงคำไพโรจน์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโคน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หนูแกร่ง
2. เด็กหญิงปลายฝน  เปรมปราโมทย์
3. เด็กหญิงวารินทร์  พันธ์พิทักษ์
 
1. นางสาวเฟื่องฤทัย  บุตรแสง
2. นางสาววาสนา  ยอแสง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายพัสยศ  แจ้งแสง
2. เด็กหญิงลาวัลย์  อินคง
3. เด็กหญิงศิวนาถ  บัวขาว
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ตันติวิริยะไพบูลย์
5. เด็กหญิงสุภัสรา  คชรัตน์
6. เด็กหญิงหญิง  -
 
1. นางสาวนลินี  แสงทอง
2. นางสาวเนตรทราย  แพทย์จะเกร็ง
3. นางนภาวรรณ  ศรีพิพัฒน์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกัญวรา   ชาตรี
2. เด็กหญิงจงจิต  -
3. เด็กหญิงจำปูน  -
4. เด็กหญิงฐิติมา   สว่างอารมณ์
5. เด็กหญิงธัญชนก   บัวคลี่
6. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   ลิ้มจี่จง
 
1. นายธีรภัทร   ธนกิจสุนทรกุล
2. นางสาวศรีไพร  กุลชลา
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กหญิงดารุณี  กบิลราช
2. เด็กชายธนภัทร  อินทรพันธ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  รักษาสุรสาร
 
1. นายฐีฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นายธนาชัย  จูมอญ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนัชชา   เอี่ยมสถิต
2. เด็กหญิงอติกานต์    ตันพานิช
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุกใส
 
1. นางสาวปุณฑริกา   นิลพัฒน์
2. นางสาวหทัยชนก  เดชอุดม
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายจีระภัทร์  เฮ่งดี
2. เด็กชายศตวรรษ   สระบัว
3. เด็กชายศุภกร   สีคำ
 
1. นายวรายุทธ   จันสมุทร
2. นายธนิตร   คุณารักษ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เข็มจรูญ
2. เด็กชายธนกฤต  สุขสมบัติ
3. เด็กหญิงพลอยมณี  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวนลินี  แสงทอง
2. นางยุพดี  ไชยศรี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กชายธัญธร   ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุคนธา   หนูสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ล้นเหลือ
 
1. นางสาวพนิดา   ไวยานิกรณ์
2. นางสาวจงจิตต์  จันทร์เกษมมณี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  บัวกรด
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทิพย์บำรุง
3. เด็กหญิงสุลีรัตน์  เต็มกระโทก
 
1. นางปัทมา  คล้ำจีน
2. นางอุทัยวรรณ  ศรีโสภา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลองยา
2. เด็กหญิงรัตรวี  วรรณศิลป์
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ครุฑอ้น
 
1. นายณัฐภัทร  ชำนาญรักษ์
2. นางวาสนา  ฉวีรัตน์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงกมลชนก   พันธเสน
2. เด็กหญิงพรพิมล  พหลสิทธิ์
3. เด็กหญิงรวิสรา   อ่อนสีดา
 
1. นางสุพัตรา  สัตยดิษฐ์
2. นางสาววิชชุดา  ภักดีเจริญ
 
136 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปรีติณัฐ   ตั้งวิชิตฤกษ์
2. เด็กหญิงรวิภัทร   จิตต์อารีย์เทพ
3. เด็กชายอภิวิชญ์   อรุณราช
 
1. นางสาวสายฝน   เอี่ยมสิทธิ์
2. นางทัศนีย์   พูลสวัสดิ์
 
137 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา   เจริญโภไคย
2. เด็กหญิงวรรษชล   คลองน้อย
3. เด็กหญิงสวรส   ภัณฑารักษ์สกุล
 
1. นางเลิศนารี   รอดกำเนิด
2. นางรัชนี   นิลศรี
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  อื้สกุล
 
1. นางอารี  สินประเสริฐ
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กชายอนัญลักษณ์    เลิศฤทธา
 
1. นางสาววรวรรณ   สุภาวงค์
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1. เด็กหญิงศศิธร  เช้าวรรณโณ
 
1. นายอติคุณ  บุญจูง
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญรดา   พันธุ์บ้านแหลม
 
1. นางสาวศุภรา   บุญรอด
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสันสกฤต   เหมือนเพ็ชร์
 
1. นางอรุณวรรณ   ไตรสรณะพงษ์
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤตพล    สุวรรณมณี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   น้อยประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา    ปราสาทวัฒนา
2. นางอรุณวรรณ   ไตรสรณะพงษ์
 
144 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายบุญพา  ฉิมนาคป้อม
2. เด็กหญิงยุพาพร  ง่วนเชียว
 
1. นางสาวหฤทัย  สุขแสง
2. นางสาวชัดชรี  เปลี่ยนผึ้ง
 
145 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์   เมืองแมน
2. เด็กชายสิงหราช   บำรุงศรี
 
1. นางสาวรัตถ์นันท์    ชมภูทิพย์
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายสุพจน์  ศรีระพุก
 
1. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แถบเงิน
 
1. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภากร  สิริโพธิประภาณ
 
1. นางสาวสวิตา   วรศาสตร์
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายจุฆพล  เจริญชนม์
 
1. นางสาวเพชรา  ทรัพย์ถึก
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กหญิงณิชากร   คงสินธ์
 
1. นางกฤษณา  เวชกิจ
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายหาญชนะ   สุขดี
 
1. นางอรุณวรรณ   ไตรสรณะพงษ์
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สังขสูตร
 
1. นายนิทัสน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา   นาคะมะนัง
2. เด็กหญิงญาณิศา    โยนกนา
3. เด็กชายภาสร   นิลสุวรรณ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    กิจจรัญ
5. เด็กหญิงวราภรณ์   เมืองแมน
6. เด็กชายอเนกพงษ์    บุญสวัสดิ์
7. เด็กหญิงเกวลิน    แสงแก้ว
 
1. นางสาวอุษณีษ์   บุญเรือง
2. นางสาวสุจิรัสย์   อารักษ์
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภาณุวัชร    ฉายศรี
2. เด็กชายวสุรัตน์   กำเนิดหงส์
3. เด็กชายเตชิต  เฟื่องวงศ์
 
1. นางสาววรัตถ์นันท์   ชมพูทิพย์
2. นางสาวพัชรา   สิงหคุณ
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะวันจาก 1. เด็กหญิงขีโรชา   จงชิดกลาง
2. เด็กชายธนภัทร์   เกิดประกอบ
3. เด็กหญิงภาวิตรี   เที่ยงแท้
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พงษ์นิรันตร
2. นายสุวิทย์  แสงสุวรรณ
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กชายจีระวัฒน์  แก้วปัญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
3. เด็กชายพิพัฒน์  กลัดสมบูรณ์
 
1. นางบุญล้อม  นาคเฉลิม
2. นางสาวปัทมา  บุญยวรรณ
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีมหาดไทย
2. เด็กชายอภิรักษ์  เนียมนรา
 
1. นายนิทัสน์  กล้าวิกย์กรณ์
2. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองเกษม
2. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่เบ๊
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นายนิทัสน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 1. เด็กชายนพดล    โป่งแดง
2. เด็กชายศราวุฒิ   ทะนะวงศ์
3. เด็กชายไอยการ   คุ้มเจริญ
 
1. นางมณฑาทิพย์  เยี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวทัศนีย์  ยอดมิ่งขวัญ
 
160 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางประจันต์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวัสดิ์วงศ์วิชา
2. เด็กชายกฤษณะ   ตรัสสะ
3. เด็กชายกล้าณรงค์   วระเกิด
4. เด็กหญิงกันยารัตน์   คล้องสวาท
5. เด็กหญิงจิรัชญา   จันทร์กระจ่าง
6. เด็กหญิงชลกร  ศรีเครือ
7. เด็กชายณภัทร   มหาชยนันท์
8. เด็กชายธิติภพ   แมลงทับทอง
9. เด็กชายนราเทพ   มาลี
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณะสิงห์
11. เด็กหญิงนารีรัตน์   พูลทั่วญาติ
12. เด็กหญิงปาริชาติ  หลำวรรณะ
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์   วรรณญาติ
14. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   มาลี
15. เด็กชายพิเชียร   เปล่งสกุล
16. เด็กชายรัชชานนท์   บูรณะสิงห์
17. เด็กชายรุ่งเรือง   สีสด
18. เด็กหญิงวรกมล  น้อยคำมี
19. เด็กหญิงวริศรา  อรุโณทัย
20. เด็กหญิงวศิณี   ปรองดอง
21. เด็กหญิงวัลยา  จันทร์กระจ่าง
22. เด็กชายศรุติภัค    เครือวัลย์
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ชั้วเอ้
24. เด็กหญิงอภิชยา   ศรีเครือ
25. เด็กชายอภิโชค   อินต๊ะปัญญา
26. เด็กหญิงแพรวา  ซุ้ยหลง
27. เด็กหญิงไปรยา   เจริญสุข
 
1. นางนวรัตน์  เฟื่องรอด
2. นายสนม   แก้วนพรัตน์
3. นางนงลักษณ์   ธนกุลหิรัญ
4. นางลักษณา   จันทร์ศรี
5. นายสุมิตร์    เขียวชะอุ่ม
6. นางสาวอัศวรักษ์   โชติชูศรี
7. นางสาวพิมพ์วิมล  บูรณะสิงห์
 
161 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1. เด็กชายกฤษฎากร  สุขแสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ลี้
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ชมภูบุตร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชชโอฬารกุล
5. เด็กชายธนพล  ไฉ่เจียว
6. เด็กชายธนารัตน์  วงค์คำแพง
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพชรทองไท
8. เด็กชายนิพนธ์  ยอแสง
9. เด็กหญิงพัฒนาพร  เดชดวง
10. เด็กหญิงพาขวัญ  สุกใส
11. เด็กชายพีรภัทร  ศรชัย
12. เด็กหญิงมณทิรา  อินปอง
13. เด็กชายวรุต  ทรัพย์สินธ์
14. เด็กหญิงวิชุดา  โพธิ์เงิน
15. เด็กชายวิสัยทัศน์  ราษฎร์เจริญศรี
16. เด็กชายวุฒธิพงษ์  ยงยืน
17. เด็กชายสนธิศักดิ์  พิกุลทอง
18. เด็กหญิงอณัญญา  บุญขาว
19. เด็กชายอนุชา  เพียสีดา
20. เด็กชายอนุรุจน์  เข็มทอง
21. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  สมสกุล
22. เด็กชายเจษฎา  รอดสำราญ
23. เด็กหญิงเรณุกา  นพคุณ
24. เด็กชายแสงตะวัน  จันทร์รศ
 
1. นายจักรินทร์  สินเจริญ
2. นางสาวภัสสนันทน์  เขียวทรัพย์
3. นายอภิวัฒน์  ตันนันตา
4. นายเดิมพงษ์  สลับเขียว