สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 52 4 2 0 58
2 เมืองสมุทรสงคราม 32 8 2 2 42
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 24 13 7 5 44
4 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 19 4 3 5 26
5 วัดลาดเป้ง 14 2 5 6 21
6 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 12 7 2 0 21
7 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 11 7 2 4 20
8 ไทยรัฐวิทยา 70 11 1 1 2 13
9 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 10 14 6 10 30
10 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 10 9 1 1 20
11 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 9 13 1 1 23
12 วัดปากสมุทร 9 4 3 4 16
13 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 9 1 2 2 12
14 บ้านตะวันจาก 8 6 0 0 14
15 บ้านคลองบางกก 8 5 2 5 15
16 วัดท้ายหาด 8 3 2 2 13
17 วัดศรัทธาธรรม 8 0 1 1 9
18 วัดแก่นจันทน์ 7 3 0 0 10
19 บ้านคลองสมบูรณ์ 6 6 6 1 18
20 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 6 4 4 1 14
21 วัดสาธุชนาราม 6 2 4 1 12
22 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 5 1 3 11
23 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 5 3 0 2 8
24 วัดธรรมประสิทธิ์ 4 5 1 1 10
25 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 4 1 1 1 6
26 วัดธรรมาวุธาราม 3 2 2 0 7
27 วิริยะวิทยามูลนิธิ 3 2 0 1 5
28 วัดคลองโคน 3 1 0 0 4
29 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 3 0 1 0 4
30 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 3 0 0 0 3
31 วัดธรรมสถิติ์วราราม 2 3 3 1 8
32 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 2 3 3 1 8
33 ล้อมรัก 2 3 2 2 7
34 วัดปราโมทย์ 2 2 2 1 6
35 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 2 2 0 0 4
36 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 2 2 0 0 4
37 วัดบางประจันต์ 2 0 1 0 3
38 ดรุณานุเคราะห์ 2 0 1 0 3
39 ถาวรวิทยา 2 0 0 1 2
40 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 2 0 0 0 2
41 วัดน้อยแสงจันทร์ 2 0 0 0 2
42 บ้านยายแพง 2 0 0 0 2
43 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 0 0 0 2
44 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1 6 4 1 11
45 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 1 5 0 0 6
46 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 1 4 1 1 6
47 ศาลจ้าวอาม้า 1 2 2 0 5
48 บ้านแพรกหนามแดง 1 2 0 2 3
49 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 1 2 0 2 3
50 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 1 2 0 4
51 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 1 1 1 0 3
52 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 1 0 0 2
53 วัดวรภุมิ 1 0 1 1 2
54 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 0 2
55 วัดบางสะแก 1 0 0 1 1
56 วัดจุฬามณี 1 0 0 0 1
57 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 1 0 0 0 1
58 กงหลีเจี้ยนหมิน 0 3 2 2 5
59 วัดสวนแก้ว 0 3 0 0 3
60 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 2 5 1 7
61 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 2 1 1 3
62 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 2 1 0 3
63 บ้านเขตเมือง 0 2 0 2 2
64 บ้านลาดใหญ่ 0 1 1 1 2
65 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 1 1 1 2
66 บ้านบางนางลี่ 0 1 1 0 2
67 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 1 1 0 2
68 บ้านฉู่ฉี่ 0 1 0 0 1
69 ดรุณานุกูล 0 0 0 1 0
70 บ้านบางบ่อ 0 0 0 1 0
71 วัดมณีสรรค์ 0 0 0 0 0
72 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 352 193 99 85 644