หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุภาภร กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม ประธานกรรมการ
2 นายสินชัย สินทนชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ประธานกรรมการ
3 นายจักรเพชร เทียนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
4 นายทนง แซมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรางคราม ประธานกรรมการ
5 นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ประธานกรรมการ
6 นายทนง แซมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
7 นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
8 นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
9 นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
10 นางกาญจนา อาทยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ รองประธานกรรมการ
11 นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข รองประธานกรรมการ
12 นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
13 นายศรัณย์ อสัตพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
14 นางสาวศิริพร อ่องมะลิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
15 นายทนง แซมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
16 นายพรชัย นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
17 นายทนง แซมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
18 นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข กรรมการ
19 นายเสวก สินประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรรมการ
20 นายอดิพัมธ์ อมาตยคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ กรรมการ
21 นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม กรรมการ
22 นายเอกลักษณ์ ขาวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ กรรมการ
23 นางจิราพร กรกชงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการจัดศึกษา สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
24 นายสำเริง คลำ้จีน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง กรรมการ
25 นางกาญจนา อาทยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ กรรมการ
26 นางอนงค์ อรุณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรวดี กรรมการ
27 นางณัฐธิมา กิจเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
28 นางณัษฐา ปรียานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
29 นางชลาลัน กุลทัพ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
30 นางพรทิพย์ ทรงนาภวุฒิกุล ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
31 นายโชคชัย ทรงนภาวุฒิกุล ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
32 นายรัตนกรณ์ วีราพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
33 นายสุวิชชา ฤทธิกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
34 นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
35 นายศรัณย์ อสัตถพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
36 นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช รองผู้อำนวยการโีรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
37 นายศรัณย์ อสัตพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโีรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
38 นางสาวศิริพร อ่องมะลิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
39 นางอ้อยใจ นิ่มนวล ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
40 นางสาวจารุวรรณ บรรลือ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการ
41 นางสาวภัทราพร ไทยานนท์ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
42 นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมทุรสงคราม กรรมการ
43 นายอดุลย์ สกุลสมบัติ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดนางพิมพ์ กรรมการ
44 นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธ ครูโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
45 นายอรรถนัย ชูอรุณ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
46 นางสุภาพร มาเจริญ ครูโรงเรียนวัดอมรวดี กรรมการ
47 นายสุมิตร์ เขียวชะอุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางประจันต์ กรรมการ
48 นางณัษฐา ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
49 นายอิศรา เสือพิทักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
50 นายลออ พูลสวัสดิ์ ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดลาดเป้ง กรรมการ
51 นายนิวัช ทองชุม ครูโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
52 นางอ้อยใจ นิ่มนวล ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
53 นางลักษณา จันทร์ศรี ครูโรงเรียนวัดบางประจันต์ กรรมการ
54 นายพรศักดิ์ บุญบำรุง ครูโรงเรียนวัดดาวโด่ง กรรมการ
55 นางนวพร อาจเอื้อม ครูโรงเรียนวัดโคกเกตุ กรรมการ
56 นายธนะ วิสุทธิจาร ครูโรงเรียนวัดบางน้อย กรรมการ
57 นางณิชาภา จันแดง ครูโรงเรียนวัดปากลัด กรรมการ
58 นางสาวอัญชลี ฉมังหัตถพงศ์ ครูโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข กรรมการ
59 นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส กรรมการ
60 นายอภิวัฒน์ ตันนันตา ครูโรงเรียนบ้านดอนจั่น กรรมการ
61 นายสุรพล ยังวัฒนา รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
62 นายเกษมศักดิ์ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อย กรรมการ
63 นางสาวบังอร สาคลาไคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะวันจาก กรรมการ
64 นางศิริพร สันติการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม กรรมการ
65 นายดำรงศักดิ์ ชื่นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาธุชนาราม กรรมการ
66 นางสุดาชา บุญชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากลัด กรรมการ
67 นายอดิพันธ์ อมาตยคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี กรรมการ
68 นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเป้ง กรรมการ
69 นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการ
70 นางรุ่งฤดี นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุ กรรมการ
71 นายสินชัย สินทนชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ กรรมการ
72 นางสาวนัคสวรรค์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขตเมือง กรรมการ
73 ดร.เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
74 นางสาวศิริพร อ่องมะลิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
75 นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
76 นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข กรรมการ
77 นางเสงี่ยม หวานคำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะโนรา กรรมการ
78 นายสมชัย ชุ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมาวุธาราม กรรมการ
79 นายสำเริง คล้ำจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง กรรมการ
80 นางอนุนาถ ชื่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 กรรมการ
81 นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางบ่อ กรรมการ
82 ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการ
83 นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
84 นางจิราพร กรกชงาม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สส กรรมการและเลขานุการ
85 นางนันทวดี เทียนไชย ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
86 นางสาวณัฐสกุล ฉัตรชื่นยศ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
87 นายสินธุ์ธู ลยารมภ์ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
88 นางสาววรรณพร เพิ่มโสภา ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
89 นางชัญญานุช นาคเฉลิม ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
90 นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
91 นางสาวชินรัตน์ กลิ่นหวล ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
92 นางสาวเบญจมาศ นันตะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
93 นางวรัญญา เชื้อชูชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)/วัดจันทร์เจริญสุข ผู้ประสานงาน
94 นางสาวเบญจมาศ นันตะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
95 นางสาวน้ำหวาน ศิริพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
96 นางสรพรรษ พุ่มผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
97 นางสรพรรษ พุ่มผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
98 นางสาวสุปราณี ชื่นชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ประสานงาน
99 นางภัคนิภา ตุลสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
100 นางสาวสายฝน เอี่ยมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
101 นางสาวยุวดี ฉิมม่วง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางจิราพร กรกชงาม โทร 098-9359295 E-mail : maximam506@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]