หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 5 10 7
2 003 โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0
3 007 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 15 67 23
4 010 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 22 40 27
5 011 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 20 48 36
6 012 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 1 3 1
7 013 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 12 41 17
8 015 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 15 27 23
9 014 โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 0 0 0
10 016 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 2 4 2
11 017 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 1 2 1
12 019 โรงเรียนบ้านยายแพง 3 6 3
13 020 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 5 14 9
14 022 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 3 5 1
15 021 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 15 42 21
16 009 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 6 9 6
17 018 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 8 22 15
18 032 โรงเรียนวัดคลองโคน 5 9 7
19 033 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 2 4 3
20 035 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 0 0 0
21 036 โรงเรียนวัดจุฬามณี 1 3 2
22 038 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 4 14 4
23 039 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 30 80 45
24 040 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 31 64 44
25 041 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 21 29 21
26 042 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 8 14 8
27 043 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 0 0 0
28 044 โรงเรียนวัดท้ายหาด 15 39 25
29 046 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 11 26 20
30 047 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 9 24 11
31 048 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 7 20 9
32 050 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 0 0 0
33 049 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 2 4 3
34 051 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 5 23 8
35 052 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 8 10 8
36 054 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 0 0
37 056 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 10 13 11
38 055 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 51 127 79
39 057 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 3 38 11
40 058 โรงเรียนวัดบางสะแก 2 23 3
41 053 โรงเรียนวัดบางแคกลาง 0 0 0
42 059 โรงเรียนวัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 0 0 0
43 060 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 3 4 3
44 061 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 3 7 6
45 062 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 7 21 8
46 063 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 3 4 3
47 064 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 2 4 2
48 065 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 5 2
49 066 โรงเรียนวัดปากสมุทร 24 57 29
50 067 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 3 11 5
51 069 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 31 82 45
52 070 โรงเรียนวัดวรภุมิ 3 6 3
53 071 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 13 26 17
54 072 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 16 36 24
55 073 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 3 7 3
56 074 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 14 37 25
57 075 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 0 0
58 077 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 24 53 38
59 028 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 10 25 16
60 031 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 12 16 14
61 037 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 4 6 4
62 045 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 22 46 35
63 076 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 4 7 6
64 029 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 10 21 10
65 030 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 4 5 5
66 034 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 42 81 63
67 068 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 2 5 4
68 079 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 6 8 6
69 080 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 1 1 1
70 083 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 7 13 8
71 084 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 58 129 79
72 024 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 45 96 63
73 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 17 34 21
74 001 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 7 8 7
75 004 โรงเรียนดรุณานุกูล 1 2 1
76 005 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 5 11 5
77 006 โรงเรียนถาวรวิทยา 3 7 5
78 023 โรงเรียนประกอบวิทยา 0 0 0
79 026 โรงเรียนล้อมรัก 9 26 12
80 025 โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง 0 0 0
81 078 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 8 14 8
82 081 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 2 2 2
83 082 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 2 3 2
84 085 โรงเรียนเอื้อวิทยา 0 0 0
รวม 790 1830 1104
2934

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางจิราพร กรกชงาม โทร 098-9359295 E-mail : maximam506@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]