รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตรศึกษา 1. เด็กหญิงอรวรรณษา  อยู่เย็น
 
1. นางพิชญา  บุญโต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท
 
1. นางสุขใจ  ดวงดาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 1. เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางปราณี  ฤกษ์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  รุ่งกิจธนารักษ์
 
1. นางศิริรัตน์  ลี้จินดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงแพรวนิต  ปิยะชน
 
1. นางสาวสุกัลญา  จุ้ยนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทร์สนิท
 
1. นางสุชาดา  พยัคฆะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถอนสมอ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นระแสน
 
1. นางเสาวลักษณ์  ม่วงงาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุตคุต
 
1. นางสาวกนกวรรณ   สิงห์คำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ชำนาญหมอ
 
1. นางอุไรวรรณ  ปานบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์อินทร์
 
1. นางนิยดา  วงษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงมนัสวรรณ  วุฒิชัยรังสรรค์
 
1. นางสายสมร  สิงห์พันธุ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  อ่ำสอาด
2. เด็กหญิงจินดามณี  ภูกันแก้ว
3. เด็กหญิงวณิชชา  ปัญญา
 
1. นางสาววชิราพรรณ  คล้ายลักษณ์
2. นางประไพ  สิงหา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฉัทพิชญา  เฉลยวาเรศ
2. เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว
3. เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ
 
1. นางวันวิสา  รัตนถาวร
2. นางสาวสุธีรา  ฉายชูวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำภิรมย์
2. เด็กหญิงสุมินา   ใจมั่น
3. เด็กหญิงเบญจรงค์   ถนอมจิตร
 
1. นางสาวสุทิสา  กันฑาบุญ
2. นางสาวกิตติยา  แจ่มศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 1. เด็กหญิงนิภาพร   ผลภาษี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์ดี
 
1. นางปรานี   ศรีงาม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กหญิงนวพร  พึ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายปัณณธร  เสวกพันธ์
 
1. นายวัชริศ  หอมกรุ่น
2. นางกาญจนา  อินทร์กลับ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์
 
1. นางศรีเรือน  ยิ้มย่อง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงปริศรา  ทองสุก
 
1. นายสัตยา  ยิสารคุณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   รอดห้อย
 
1. นางพัชริน  พิลาวัลย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  โตสมมุติ
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  โคงาม
3. เด็กหญิงเปรมกมล  เพ็ชรประสม
 
1. นางธัญพร  มั่นคง
2. นางสาวภานุมาส  แย้มเทศ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายธนภูมิ  ปานเก่า
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินกลม
3. เด็กหญิงใหมทอง  พูลเสริม
 
1. นายอนุวัฒน์   อังศิริ
2. นางสาวสุภาภัณฑ์  บุญประเสริฐ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ปี่แก้ว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขุนทอง
3. เด็กหญิงอภิสรา  เณรเทียน
 
1. นางภาวินี  ทองรัตนะ
2. นางสาวทิพวรรณ  พวงย้อย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงบงกต  งามคณะ
2. นางสาวหทัยพันธน์  อุ่นต๊ะ
3. เด็กหญิงเมริษา  วงษ์เนตร
 
1. นายวีระ  เมืองรามัญ
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย
2. เด็กชายพิสุทธิ์  สามารถกิจ
 
1. นางสาวกุลธิดา  อ่อนมี
2. นางสาวสุคนธ์  นัยวิรัตน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พูนสนาม
2. เด็กหญิงรัดเกล้า  พฤกรัตน์
 
1. นางวรรณวิมล  อมรประสิทธิ์
2. นางสาวสุจิตรา  ตื้อมี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์
 
1. นางนันทนา  ปักโคทานัง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช
 
1. นายราเชนทร์  มาแย้ม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายศุภกฤต  รนที
 
1. นายวีรศักดิ์   กุลฉัตรศิริ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ
2. เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
3. เด็กหญิงสุรดา  เทียนถาวร
 
1. นางวรรณวิษา  นุ่นสพ
2. นางกองแก้ว  ศาสตร์สกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงนารินทิพย์  ประภาสวิัติ
2. เด็กหญิงปวิตรา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอโนมา  บังวัด
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
2. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รัตนพรหม
2. เด็กหญิงพิชชาพร  น้อยบุ่งค้า
3. เด็กหญิงเตชินี  ธีรมิตร
 
1. นายกิติศักดิ์  แสงอินทร์
2. นางสาวฉัตรแก้ว  ทองแกม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารินทร์ญดา  ดีวงษ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  พ่วงฉวี
3. เด็กหญิงศิริพร  คงหรั่ง
 
1. นางสาวกฤษติกานต์  สุตา
2. นางสาววชิราพรรณ  คล้ายลักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายปารมี  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา
 
1. นางสาวอังคณาพร  คตอ่วม
2. นางสาวสุรีย์ฉาย  สบาย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองขาว
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อินพะเนาว์
3. เด็กชายทัตพงษ์  ประจวบสุข
 
1. นายนำไทย  ชมภูเจริญ
2. นายอนันต์  นิ่มทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  วิจักขณา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต
3. เด็กหญิงนภัสร  สีสุข
 
1. นางสาวศรีนวล  พันฮวบ
2. นายตระกูล  รอตเสถียร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงพรหมพร  นาโพธิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ประภาสวัติ
3. เด็กหญิงวริศรา  มะเริงสิทธิ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
2. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนภูมิ  คำรัตน์
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ
 
1. นายยงยุทธ  สุทธิสัวสดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชณะพร  พรหมภัทร
2. เด็กชายทวีวัฒน์  สุขเกษม
 
1. นายอุดร  ชื่นกลิ่น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 1. เด็กชายทศพล  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงธิภานันท์  ประพฤติชอบ
 
1. นายทรงพล  จ่ายยัง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายณัฏฐพล  สมสะอาด
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญพ่วง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญมี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายเอกราช  เรืองทอง
 
1. นายประเสริฐ  มุขแจ้ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายธวัชชัย  รอดงาม
2. เด็กชายพุทธคุณ  สังข์ขาว
 
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระนาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แย้มตรัส
2. เด็กชายศุภกร  สอนสั่ง
 
1. นายมานพ  เทียนทองดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แจ่มปั้น
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองอยู่
3. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ปัทมานนท์
4. เด็กหญิงรังสิมันต์ฑา  ห่วงศรี
5. เด็กหญิงวิวรรธณี  กังวลสุข
 
1. นางนิภา  ศรีทรง
2. นางสาวทิพย์วลี  สุขปาน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน
3. เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป
5. เด็กหญิงเกณิกา  เย็นจิต
 
1. นางสาวสร้อยทิพย์  นิลทับ
2. นายเรวัตร์  ชัยรัตน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายขจรศักดิ์   เกตุกลมเกลา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พลธรรม
3. เด็กหญิงนิภาธร   โชติวรรณ
4. เด็กหญิงบุณยาพร   ดีรักษา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่วยรักสิงห์
 
1. นายนฤดม  บ่ายเที่ยง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ธราดลศุภกิจ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อยู่นาน
3. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงเพชร
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงเขมจิรา  อินทเกษร
 
1. นางไพรินทร์  มูลหญ้าแพรก
2. นางสาวนภาพร  ชูทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เขียนเป้า
2. เด็กหญิงชลลดา  สุภาศรี
3. เด็กหญิงพรชิตา  สาดทอง
4. เด็กหญิงรัฐวรรณ  ภู่เงิน
5. เด็กหญิงวันชนก  ไล้พันธุ์
 
1. นางจิราพร  ดวงจรัส
2. นางฉันทนา  โพธิ์กัน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ปิ่นเจริญ
2. เด็กหญิงศุภาวดี  เฉยนก
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทวารี
4. เด็กหญิงอรอุมา  ปิ่นเจริญ
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  ภักดี
 
1. นางทัศนีีย์  จั่นหนู
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายวีรพงษ์  ศรีภุชงค์
4. เด็กหญิงเจริญรักษ์  อินวกูล
5. เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ
 
1. นางมาลิน  จำสนอง
2. นายธนาพล  กุลกุศล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายจักรี  เรืองงาม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  คล้ายเหล็ง
3. เด็กหญิงปัฐฑนา  สงวนสุข
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  พงษ์พานิช
5. เด็กหญิงอริสรา  อยู่สุข
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงกนกพร  เหมือนทองดี
2. นางสาวจารุพัฒน์  ฮีนิกาล
3. นางสาวชลธิดา  อยู่เอี่ยม
4. นางสาวณัชชา  ร่วมรักษ์
5. นายธนภัทร  ภูประวิง
6. เด็กชายธนิสร  พงษ์จันทร์
7. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูกาธร
8. เด็กชายนันทกานต์  ชำนาญ
9. เด็กชายนันทชัย  อ่วมวิไลย์
10. เด็กชายพงษ์กร  คณะฤทธิ์
11. เด็กหญิงพัชร์วดี  กึ่งวิชา
12. เด็กชายภควัตร์  รัตนโสภา
13. นายภูวเนตร  พยัคฆะ
14. นายมลกานต์  จันดารา
15. เด็กชายรวิภาค  จันทร์เกษม
16. เด็กหญิงลลิตา  คุ้มวงค์
17. เด็กชายวิษณุ  เต่าเล็ก
18. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญสีมา
19. เด็กชายเกรียงไกร  แดงประดับ
20. เด็กชายเจษวิโรจน์  ราชใจผิด
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
2. นายทวิช  แจ่มจำรัส
3. นายนิติธร  มัติโก
4. นางสาวเยาวเรศ  กุลวิทย์
5. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กหญิงอภิรตา  ยิ้มจันทร์
 
1. นางรุ่งนพา  เปี่ยมบุญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงบุราสิริ  ฟักขาว
 
1. นางสาวสุชาดา  พรหมวงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวกิตติยา  ทองเสม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงสุชาดา  อินพักทัน
2. เด็กชายอนุชา  พันธ์ฮวบ
 
1. นางปราณี  ตาระกา
2. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  เอี่ยมสม
2. เด็กชายสตางค์  เขื่อนทา
 
1. นางจุฑาทิพ  คำมาก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  กล่อมวงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  สอนมณี
 
1. นางสาวพนิดา  เจริญสุขมั่งมี
2. นางธิติญา  นาคสกุล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  เอี่ยมชัย
2. เด็กหญิงประภารัตน์   ปกครอง
3. เด็กหญิงพญดา  กองเนียม
4. เด็กหญิงภิญญดา   รักตะวัต
5. เด็กหญิงรัตน์ติกาญ   เชื้อวงษ์
6. เด็กหญิงศรัณยา   ขาวพวง
7. เด็กหญิงศศิธร  คำภาอินทร์
8. เด็กหญิงสุธาสินี  สมทอง
9. เด็กหญิงสุภัสสร   สำเภายนต์
10. เด็กหญิงเมษา  เอมสะอาด
 
1. นางสาวภารณี  เสวตวิหารี
2. นางสาววัลลี  ชื่นเอี่ยม
3. นายนิติพันธ์  นันทศรี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงกรกนก   อินทร์สนิท
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อินทร์สนิท
3. เด็กชายณัฐพล  พูลประเสริฐ
4. เด็กหญิงประภัสสร  อินทอน
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  ต่ายน้อย
6. เด็กหญิงศิริญากร  แจ้งเอี่ยม
7. เด็กชายอนุรักษ์  อภัย
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เฉื่อยราษฎร์
9. เด็กชายเจษฎา  เลี้ยงรักษา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็งโนนยาง
 
1. นายชูชาติ  ศรีประเสริฐ
2. นางทิทารัตน์  คล้ายอินทร์
3. นางสาวสุธิชา  รอดฉ่ำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงกิตติญารัตน์  รอดสิน
2. เด็กหญิงณัฐพร  ฤทธิ์บุญยพร
3. เด็กหญิงณีรนุช  คุ้มไพรี
4. เด็กหญิงนิสสรณ์  ท้าวทุมมา
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  นาคพุ่ม
6. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสุขเจริญ
7. เด็กหญิงพรธิดา  สุขประเสริฐ
8. เด็กชายพันธ์กร  พิมพะ
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  ดียิ่ง
10. เด็กหญิงวราภรณ์  คลังเงิน
11. เด็กหญิงศลิษา  พิกุลทอง
12. เด็กหญิงสิรยา  มีมงคล
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พันธุ์เกตุ
14. เด็กหญิงอนุสรา  หงษ์ทอง
15. เด็กชายเจษฎา  อัตโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนียมหอม
2. นางสาวเมธาวดี  นาคแท้
3. นายอภิโชค  สุขเคหา
4. นางวิภา  ยินดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจับ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ศิริ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เดช
5. เด็กหญิงณัชชา  นาคสุขวิเศษ
6. เด็กหญิงดารภา  วิเชียรรัตน์
7. เด็กหญิงนภาพร  สนธิกร
8. เด็กหญิงปภาวดี  ทองสา
9. เด็กหญิงปิญาภรณ์  สมอยู่
10. เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อนิล
11. เด็กหญิงปุณยาพร  เผยศิริ
12. เด็กหญิงพรพิมล  พุทธรักษา
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทศน้อย
14. เด็กหญิงสุพาณี  ผมเหมาะ
15. เด็กหญิงแก้วผการัตน์  เมืองศริ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ภณิศชา  โพลงเงิน
2. นางสาวพรพิมล  สอนรอด
3. นางสาวสุกัญญา  มาฆะ
4. นายพงศ์ธร  ศรีวัฒนานุพันธุ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน
 
1. นายไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม
2. นางสาวเบญจภรณ์  โกลากุล
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอัครเดช  วัดเมือง
 
1. นายวุฒิ  ตาระกา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภิรษา  นวรัตน์ ณ อยุธยา
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายกัมปนาท  เถื่อนม่วง
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชรไทย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายธนาภรณ์  เถื่อนม่วง
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชรไทย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงบุญนิสา   เกิดดี
 
1. นางนพณัช   ใจสมบุญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงวัชติยา  แฉ่งฉวี
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชรไทย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายสิทธิกร  สังหรณ์
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชรไทย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายพัสกร  ศรีพันผ่อง
 
1. นางสาววราภรณ์  เชาว์ธรรม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ทองอินทร์
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชรไทย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชูวัฒนสิริ
2. เด็กหญิงทิชากร  มินิ
 
1. นางสาวเบ็ญจพร   ประเสริฐผล
2. นางสุวิมล   พวงกุหลาบ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงจินตวรรณ  จูโภคาทรัพย์
2. เด็กหญิงสณฑกานต์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางถวิล  บุญมี
2. นางน้ำทิพย์  เพ็งกลาง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงชนัดดา  อินทิม
2. เด็กหญิงปรารถนา  ด้วงนุ้ย
 
1. นางถวิล  บุญมี
2. นางสุภาพร  เสริมศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กชายชินวัตร  นกเขียว
 
1. นายวรวุฒิ   วชิรกำชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กชายวรวุฒิ   ต้องเชื้อ
2. เด็กชายศุระติ  สงวนนาม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดงแสง
 
1. นางสาวสมเกียรติ  ทองเรือง
2. นางชูรัตน์  สุวรรณา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาท 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เหมือนศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วมณี
3. เด็กชายวราวุฒิ  คงสมาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  อินทอง
2. นางธาริณี  พรหมมาศ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  รอดห้อย
2. เด็กชายบุญมา  สังขวัน
3. เด็กชายเข็มพวัตร์   เย็นใจ
 
1. นายประสาร  รุ่งแสง
2. นางสุกัญญา  รุ่งแสง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงธาริณี  สนิทภักดี
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายณัฐวัตร  อ่อนดีกุล
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงนารา  ทองชะโชติ
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอางค์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายปราบศึก  อินทิม
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลีบเมฆ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายอดิสร  สกุลเรือง
 
1. นายสุธีร์  เครือวรรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงกรรชรส  อ่วมน้อย
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. นางสาวนิธิตา  พยัคฆ์ขาม
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. เด็กชายชิษณุชา  ภุมมา
3. เด็กหญิงทิยาพร  แก้วระวัง
4. เด็กชายภัทรพล  มีคุณ
5. เด็กหญิงรามิล  คำนวน
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พูลทรัพย์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มูลเตี้ย
8. เด็กหญิงหิรัณยา  แก้วดวงตา
9. เด็กหญิงอาภรณ์  ทองชะโชติ
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นางสาวปราณี  คำนัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงกรรชรส  อ่วมน้อย
2. เด็กชายคมสันต์  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  เจริญจิตร์
4. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
5. เด็กหญิงณัฐพร  กลีบเมฆ
6. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอางค์
7. เด็กหญิงธาริณี  สนิทภักดี
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
9. เด็กชายนิติภูมิ  พานมี
10. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
11. เด็กชายภูริพัตร์  เกิดดี
12. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญธรรม
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองบุสสะ
14. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกตุ
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางจุฑาทิพ  ปาลพีันธ์
3. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
4. นางสาววัลภา  ชิงดวง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายชิษณุ  ภุมมา
2. เด็กชายณัฐวัตร  อ่อนดีกุล
3. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
4. เด็กชายธนทัต  หอมแสง
5. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วกรรมพฤกษ์
6. เด็กหญิงนารา  ทองชะโชติ
7. เด็กชายปราบศึก  อินทิม
8. เด็กชายภัทรพล  มีคุณ
9. เด็กหญิงหิรัณยา  แก้วดวงตา
10. เด็กหญิงอาภรณ์  ทองชะโชติ
11. เด็กชายอำนาจ  พละสุข
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นางสาวปราณี  คำนัน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวกุล
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  รอบรู้
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มคล้าย
4. เด็กชายณภัทร  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงธันวาพร  ปานหยวก
6. เด็กหญิงนลินนิภา  อธิตา
7. เด็กหญิงปรียากร  บุญช่วย
8. เด็กหญิงพัสราภรณ์  หงิมดี
9. เด็กหญิงพิมพิสา  เจริญรอด
10. เด็กหญิงภควดี  น่วมจิตร
11. เด็กชายมณฑล  เงินคล
12. เด็กชายลภัส  อยู่สบาย
13. เด็กหญิงศิรดา  วิจารณ์ปรีชา
14. เด็กหญิงศิรินภา  ชาติชัยภูมิ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีจันทร์
16. เด็กหญิงอชิรญา  ภู่แพร
17. เด็กหญิงอาภัสรา  พันทบ
18. เด็กชายอุ้มบุญ  สัมพันธพงษ์
 
1. นายศุภชัย  สังข์ทอง
2. นางสาวขวัญชนก  สวนขำ
3. นางสาวหทัยทิพย์  สีม่วง
4. นายไพธูรย์  ประเสริฐอินทร์
5. นางสาวนัยน์ปพร  โมรา
6. นางประภา  หงิมดี
7. นางสาวพรสุดา  สอาดม่วง
8. นายอัคฤทธิ์  โภคาปกรณ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายชนพล  วิเลปะนะ
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายสุชรัตน์  ยอดโต
 
1. นางเฉลิมศรี  คำอยู่
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงศลิษา  สืบสาย
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ภู่ชัย
 
1. นางสำเริง  ธนินทรานุโคตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายชนพล  วิเลปะนะ
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายมานะ  ปานสุนทร
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  เสริมศรี
 
1. นายมิตชัย  ใจชอบ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. นางสาวนิธิตา  พยัคฆ์ขาม
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์
 
1. นางสาวพชรพร  ภักดิ์นิลรัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายจิรายุทธ์  เยาว์สูงเนิน
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ประภากร
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์แสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 1. เด็กหญิงธีรนุช  ปานดี
 
1. นางสาวจันทนี  อรัญญิก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางวรรณดี  ไข่สิงห์ทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กชายกฤติธี  คงดี
 
1. นายสมพงษ์  ระย้าย้อย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  ฟักโต
 
1. นางสิริกร  ชิดชาตรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงนวพรรษ  อินทร์งาม
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  พิทักษ์พงศ์วารี
3. เด็กหญิงจิราภา  ทวีกุลรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงชนากานต์  กำธรเดชะ
5. เด็กชายชัยสิทธิ์  ซ่งสกุลชัยภักดิ์
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แซ่ซ้ง
7. เด็กหญิงนฤมล  แซ่เฮ่อ
8. เด็กชายนันทวัฒน์  แซ่โซ้ง
9. เด็กชายนิสสรณ์  เทียนรุ่งสวัสดิ์
10. เด็กชายปรมินทร์  แซ่ลี
11. เด็กหญิงปวิตรา  แซ่ซ่ง
12. เด็กชายพยุง  เกษตรสุขถาวร
13. เด็กหญิงพราวรุ้ง  แซ่ซ่ง
14. เด็กชายพลกฤต  แซ่ย่า
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ลี
16. เด็กหญิงพิมพ์ภา  แซ่มัว
17. เด็กชายพุฒิพร  เชื้อผู้ดี
18. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ท้าว
19. เด็กหญิงวรนุช  แซ่หลอ
20. เด็กชายวิถี  กวินวรรณา
21. เด็กชายวิทูร  แซ่หว้า
22. เด็กหญิงวิลาสินี  พงศ์สิริบรรพต
23. เด็กชายศิรชัช  แซ่กือ
24. เด็กชายสีหเดช  ดำรงวัฒน์
25. เด็กชายสุวรรณชัย  แซ่ลี
26. เด็กชายอติชาต  แซ่กือ
27. เด็กชายอภินพ  แซ่เฮ่อ
28. เด็กหญิงเกสรา  แซ่ลี
29. เด็กหญิงเก้าลี  แซ่หว้า
30. เด็กชายเขมินท์  เก่งจรูณ
31. เด็กชายเดชดำรง  ธนเวโรจน์วงศ์
32. เด็กชายเอกรินทร์  สืบทายาท
33. เด็กชายไกรวิชญ์  อังครเรืองทอง
 
1. นางสาวมัทพาธา  วรฉัตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กชายกันทรากร  เฉยดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียนทอง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  บรรจง
5. เด็กชายธนวัฒน์  พ่วงพุ่ม
6. เด็กชายยศกร  ดวงจันทร์
7. เด็กชายวีรภัทร  พงษ์ทองเจริญ
8. เด็กหญิงศุภกร  เฉยดิษฐ์
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พุทธสงกรานต์
10. เด็กชายอิทศวะ  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวพัชรีย์  สนธิ
2. นางดาราณี  ถึงนาค
3. นางสาวสุจิตรา  ตื้อมี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงกรรณ์ณิกา  ด้วงนคร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริจันทร์
3. เด็กหญิงจารุณี  จีนวงษ์
4. เด็กชายธีระภัทท์  ทรัพย์คง
5. นายธีระศักดิ์  อินอ่วม
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  แพร่หลาย
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานสุนทร
8. นายเทพพิทักษ์  พูลพิพัฒน์
9. นายเมธัส  เหลืองแดง
10. เด็กชายโยธิน  นาคนัตร์
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
2. นางกนกพร  คงธนธีระบวร
3. นายวีระ  เมืองรามัญ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  บุตรีวงษ์
2. เด็กหญิงฉัตรวรีย์  ศรีถวิล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สกะมณี
4. เด็กหญิงนัฐริกา  ทิพย์มล
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เนียมจันทร์
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วังคีรี
 
1. นางพัณณ์ชิตา  โภคา
2. นางสาวจันทนา  พิลา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คุ้มชะนุด
2. เด็กหญิงคณิตา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เขียวน้อย
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  มากเจริญ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณเกตุ
6. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งดี
 
1. นางชมดาว  ศรอากาศ
2. นางสรัญพร  จันทร์ภู่
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. นายกิตติคุณ  ทองฟัก
2. เด็กหญิงจิรวรรธ์  ศรีเกตุแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ละอองเอก
4. เด็กหญิงญาดา  ภิญโยฤทธิ์
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชัยสวัสดิ์
6. เด็กหญิงณัฐกุล  รัตนอำภา
7. เด็กหญิงธนพร  ป้อมยุคล
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  พึ่งสวัสดิ์
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุฒิวิบูลย์ผล
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สายพันธ์วรา
11. เด็กหญิงวิธิดา  ศรีประเสริฐ
12. เด็กหญิงศิริพร  ว่องไว
13. เด็กหญิงศิลานนท์  แสงสวย
14. เด็กชายศุภกิตติ์  บรรดิจ
15. เด็กหญิงเกศแก้ว  น้ำไหลทุ่ง
16. เด็กหญิงเมธาพร  กระจิบทอง
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวนฤมล  เพ็ชรพูล
3. นางเกสร  เพ็ชรไทย
4. นางสาวธัญญลักษณ์  พรมงคลทัพพ์
5. นางนันทกานต์  จันทร์หอม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  บานเย็นงาม
2. เด็กชายยอดรัก  ประยงค์หอม
3. เด็กชายวีรภัทร์  ผายสุข
4. เด็กชายสรศักดิ์  นิจจอหอ
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  เนียมสนิท
 
1. นางอารมย์  วงศ์สกุลเกียรติ
2. นางสาวสุภาภัณฑ์  บุญประเสริฐ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  อังเปรม
 
1. นางสาวประภา  ศรีม่วงพงษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกลัดดา  เจกะ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สัตยบุตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  นาคง
4. เด็กหญิงพัชรีพร  เนียมบุญเจือ
5. เด็กชายศุภวิชญ์  สมประสงค์
6. เด็กชายสรณ์ศิริ  อยู่หอม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บุดดาผา
2. นางสาวณัฐชฏาภรณ์  แนวขี้เหล็ก
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มีฤทธิ์
2. เด็กชายธนธรณ์  รองมี
3. เด็กชายนัทธพงศ์  แก่นจ้าย
4. เด็กชายพิริยะ  กลิ่นขจร
5. เด็กชายภัทรพงศ์  พุ่มน้อย
6. เด็กชายอนุภาพ  ฉ่ำเจริญ
 
1. นายเกริกชัย  อุทัย
2. นางสาวเนตรนภา  พระงาม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศิลปะชัย
2. เด็กชายปวริศ  นุชเนตร
3. เด็กชายภูวนัย  แป้นอ่ำ
4. เด็กชายสรวิทย์  อยู่หอม
5. เด็กชายอดิสร  สกุลเรือง
6. เด็กชายอนุสรณ์   เหลือสิงห์กุล
7. เด็กชายอโนชา  อยู่หอม
8. เด็กชายอโนทัย  ทองแพง
 
1. นายสุธีร์  เครือวรรณ์
2. นายอาจหาญ   ภู่ตัน
3. นายพลอยรุ้ง  ศรีแย้ม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กหญิงธนสิริ  คอนแหยม
2. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วกัณฑ์
4. เด็กหญิงนลินนิภา  อิธิตา
5. เด็กหญิงปภาดา  อินอำนวย
6. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีลอย
7. เด็กชายวุฒิภัทร  พลพวง
8. เด็กชายอรัญ  สุขสมกิจ
9. เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย
10. เด็กหญิงเบญจพร   บุบผา
 
1. นายอัคฤทธิ์  โภคาปกรณ์
2. นางสาวกัญญณัฏฐ์  นฤทุกข์
3. นางกาญจนา  เลิศดี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายชัยเดช  แสงอิน
2. เด็กหญิงชุติมา  สนสายหน่อย
3. เด็กชายนรชุณห์  ไม้หอม
4. เด็กหญิงนวพรรษ  อินทร์งาม
5. เด็กชายบรรเจิด  ด้วงใจจิตร
6. เด็กหญิงศศิประภา  จากิจ
7. เด็กหญิงเกวรินทร์  เกตุทวี
8. เด็กหญิงเสาลักษณ์  กิ่งทอง
9. เด็กหญิงแก้วตา  เชี่ยวชาญ
10. เด็กหญิงแสงพร  นำแสง
 
1. นางสุอัญญา  กล้าเอี่ยม
2. นางวรินทรา  ชัยบูรณ์
3. นางสาวสุนทราภรณ์  มีสัตธรรม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงชนิดา  มีชัย
2. เด็กหญิงน้องเม  จ่ายยัง
3. เด็กหญิงลักษณารีย์  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
2. นางรสรินทร์  จงธรรม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุตคุต
2. เด็กหญิงอัญชลี  สิงหฤกษ์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  สุขปราง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทอง
2. นางสาวกนกวรรณ   สิงห์คำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงปรียา  มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ปัตตาละคะ
3. เด็กหญิงพิมพ์อร  ทัพเพ็ง
 
1. นางประนอม  สุขโข
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงชาลินี  ห้อยระย้า
2. เด็กหญิงเขมิกา  สุขปราง
3. เด็กหญิงใหมทอง  พูลเสริม
 
1. นางอารมย์  วงศ์สกุลเกียรติ
2. นางจุฑามาศ  บุญทอง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล
2. เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นางบุหงา  สุขประเสริฐ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนราวิชญ์  คำศิริ
2. เด็กชายภูวดิท  วงค์ศรีทา
 
1. นายชาญ  ทองใบ
2. นางสาวจิตนภา  สหชาติภักดี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นภักดิ์
2. เด็กชายสุรเกียรติ  สิทธิ
 
1. นางบุญรษา  ถ้ำทอง
2. นางนิตยา  อยู่เจริญ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายจีรภัทร  พวงจันทร์
2. เด็กชายชาคร  รื่นเจริญ
 
1. นางอุษณีย์  จันทรวิลักษณ์
2. นายพงค์สันต์  เที่ยงธรรม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายอาทร  คงบาง
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  พึ่งอ่อน
 
1. นางบุญรษา  ถ้ำทอง
2. นางนิตยา  อยู่เจริญ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจัน 1. เด็กหญิงปริณดา  คุ้มชนุช
2. เด็กหญิงอรณี  สารสุข
 
1. นายธนากร  นิ่มนวล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงศิริพร  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชูช่วย
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นางพัชริน  พิลาวัลย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงพัชร์ณิษา  เจดีย์
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุขโก
 
1. นางสาวอาลิตา  หงษ์สา
2. นางสาวพรทิพย์  คงมะลายู
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายชญานนท์  ผาสุข
2. เด็กหญิงอัญชลี  สิงห์ฤกษ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ใจกล้า
2. นายอนุวัฒน์  อังศิริ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทัปปภา   เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  แย้มบู่
 
1. นายเกริกชัย  อุทัย
2. นางสาวสุดารัตน์   ทิมทอง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โปร่งปาน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธีระจันทร์
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นางพัชริน  พิลาวัลย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงลลิตา  คุ้มวงค์
2. เด็กชายวีรภัทร  จินดาวงศ์
3. เด็กหญิงเกณิกา  โฉมศรี
 
1. นายชาญ  ทองใบ
2. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณอรรถ
2. เด็กชายปรัชญา  โตแย้ม
3. เด็กหญิงอโนมา  วัชรอาภาไพบูลย์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  สมบัติวรรณทนา
2. เด็กชายวราเทพ  อาดลออ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  อินอ่วม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงชาริสา  ยี่สุ่นทอง
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  นิดานิล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จีนแคะ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
2. นายสัญญา  จันทร์โนทัย
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  จอมหงษ์
2. เด็กชายมณฑล  เชตพันธุ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นสัมพันธ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กหญิงพลินี  คงดวง
2. เด็กชายภาคภูมิ  หาสีเสียด
3. เด็กชายรัชพงษ์  หาสีเสียด
 
1. นางช่อทิพย์  ม่วงทอง
2. นายภาณุภากร  ชมภู่
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายธีรพล  ต่อศักดิ์
2. เด็กชายสุทธิราช  อินทวารี
3. เด็กชายโชคอำนวย  ฉัตรเมือง
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตตรา  ความสุข
2. เด็กชายภัคพนธ์   เทียมทัน
3. เด็กชายอนพัช   เทียมทัน
 
1. นางสาวปนัดดา  ศรีสวัสดิ์
2. นายนิคม  อิธิตา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กชายวาทิตย์  สโมสรศุข
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จิตนอก
3. เด็กหญิงอารียา  ช่างทอง
 
1. นางจิตตนาถ  ดีอยู่
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กหญิงธันยธรณ์   โกมล
2. เด็กชายภานุวัฒน์   พันธ์ไทย
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ตรีพงษ์
 
1. นางสุคนธ์   บรรจง
2. นางสาวพิไลพร   ประเสริฐ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. นายกฤษฎา   แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    รอดเสือ
3. นางสาววรรณิสา  ตรีพงษ์
 
1. นางเสาวพร  อมรศิริพงศ์
2. นายสามารถ  หมีเอี่ยม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 1. เด็กหญิงจรัตพร  รอดนิ่ม
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คนชาญ
3. เด็กหญิงปริชาติ  รักถนอม
4. เด็กหญิงมนฑิดา  เชตพันธุ์
5. เด็กหญิงวนัชพร  กลางประพันธ์
6. เด็กหญิงศุภวัฒนา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางขนิษฐา  คงสมบุญ
2. นางสาวกาญจนา  บุตดาผา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีแก่นชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์   อัตภัย
3. เด็กหญิงวันธิดา  อินโต
4. เด็กหญิงเกศแก้ว  กลั่นกลิ่น
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงรุ่ง
6. เด็กหญิงแพรวา  ไทยมานิตย์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  อุปถัมภ์
2. นางสาวปนัดดา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสุกัญญา  รุ่งแสง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  สวัสดี
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขวัญเงิน
3. เด็กหญิงอภิญญา  เนินลาด
 
1. นายถวิล  สำริดเปี่ยม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทคา
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีเคลือบ
3. เด็กชายสุวัฒน์  ปั้นเกตุ
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางรุ่งอรุณ  สอ้าง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนิตา  สิงห์เมือง
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  แก้วศรี
3. เด็กชายศราวุฒิ  เจียมตน
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางสาวอรทัย  สง่าเนตร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชอบทำดี
2. เด็กชายนัตติกาล  อิ่มใจพงษ์
3. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญปลูก
 
1. นางรำเพย  เตียศรีพัฒนสุข
2. นางสาววธู  เตียศรีพัฒนสุข
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปรมใจ
2. เด็กหญิงมัทฐิริณี  พงษ์มะหันต์
3. เด็กหญิงสิมนทิพย์   เย็นสำราญ
 
1. นายทัชชานนท์  สุขมาก
2. นางสาวประภาพร  เพ็งถาวร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงปานชีวา  สดับสร้อย
2. เด็กชายภัครพล  เพศพันธุ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  พุ่มสุข
 
1. นางสุคนธ์  เจิมเจิดพล
2. นางสาวนุชรี  ปลั่งดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  รอดพูล
2. เด็กหญิงปารวีร์  แก้วพรม
3. เด็กหญิงสลิสสา  วังงาม
 
1. นายทัชชานนท์  สุขมาก
2. นางสาวนันทพร  ประทุมมาท
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายณัฐวัติ  เภริวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ม่วงเทศ
 
1. นางสำเริง  ธนินทรานุโคตร
2. นางจำลองลักษณ์  สหชาติภักดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข
2. เด็กหญิงภรภัทร  ไข่มุกด์
3. เด็กหญิงอริษา  โพธิ์เงิน
 
1. นางดวงสมร  ฉิมพาลี
2. นางเรณู  ร่มโพธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  คุ้มโต
2. เด็กหญิงศศิภา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงคิ
 
1. นางสาวปนัดดา   ศรีสวัสดิ์
2. นางวันเพ็ญ  อิธิตา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  ภู่แพร
2. เด็กชายปรเมศวร์  ดำขำ
3. เด็กหญิงอรไพลิน  วงษ์เงิน
 
1. นางดวงสมร  ฉิมพาลี
2. นางสิริพร  สีตะระโส
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายกิตตินันท์  ชูจิตร
2. เด็กชายธนพงษ์  พิมทะวงษ์
3. เด็กชายปาลวัชร  หิรัญรัตน์
 
1. พระอาจารย์มณฑล  กมโล
2. นายประยุทธ  ยิ้มเทียน
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัชฑิฌา  สำแดงภัย
2. เด็กหญิงสุภาดา  มีสอาด
3. เด็กชายเดชาธร  ฑีฆาวงค์
 
1. นางนภา  คุ้มครอง
2. นางพีรนุช  บุญซิ่ววงศ์
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กหญิงศศิธร  ภู่งาม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จูเผื่อน
3. เด็กหญิงสุมิลตรา  พูลเกต
 
1. นางรุ่งนพา  เปี่ยมบุญ
2. นางสาววรรณวิภา  สมัครการ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายณัฐพล  ยาประไพ
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศักดิ์ทองล้วน
 
1. นางดวงพร  บุญศรี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายชูชาติ  ปั้นเดช
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สวนจุ้ย
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายนนทชัย   เทียนกัณฑ์เทศ
 
1. นางวิไลรัตน์   สุทนต์ชัย
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วพลายงาม
 
1. นางสุวิมล   พวงกุหลาบ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายชานนท์  เทียนกัณฑ์เทศ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุทนต์ชัย
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 1. เด็กหญิงสายพิณ  พิบูลย์สินธุ์
2. เด็กชายเริงชัย  จูมพิลา
 
1. นางสาวธนภร  เดือนเที่ยง
2. นางสาวดวงพร  บุญศรี
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายธนาธิป  คล้ายเรียน
2. เด็กหญิงศิรประภา  แก่นทิพย์
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอรญา  ภู่ตัน
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 1. เด็กหญิงอันชรี  ศรีไพร
 
1. นางสาวแก้วตา  โพธิ์อ้น
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กชายประจักษ์  นาเชียงพิณ
 
1. นางสาวลลิตา  ชัยจำรัส
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายพิทักษ์  เหลือสิงห์กุล
 
1. นางจำนงค์  มีศิริ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารขาว 1. เด็กชายชาติไทย  ลีชาติตระกูล
 
1. นางสาวธนพร   บัวเงิน
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงลลิดา  วรรณะ
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจับ 1. เด็กชายตุลย์ชาติ  เหมือนม่วง
 
1. นางสาวสุกัญญา  มาฆะ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  หลีประเสริฐ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ศุภนคร
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายปริญญา  ทิมสีคร้าม
2. เด็กชายยรรยง  ปานทองดี
3. เด็กชายวีรภัทร  ทองใบ
 
1. นางสาววรณัชชา  บริบูรณ์
2. นางสาวปณิตศรา  ล้ำเลิศ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจัน 1. เด็กชายจารุวัฒน์   กองเนียม
2. เด็กชายธีรพล   สุขสำราญ
3. เด็กชายธีรโชติ   แม้นพวก
 
1. นางสาวกมลทิพย์   จันสี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายวีรภัทร  ยี่ชัย
2. เด็กชายอรรถวิทย์  ศรีไพโรจน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คุ้มเปรม
2. นางสาวปิยวรรณ  พินกลิด
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงพรรัตน์  ทองเนตร
2. เด็กชายราเชนทร์  เชษฐา
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
187 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกฤษดา  นุชอยู่
2. เด็กชายจิรพัฒน์   เสวกวิหารี
3. เด็กชายชินกฤต  ขวัญแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐนพิน  เอี่ยมชัย
5. เด็กชายตรีทศพล   ไพรศรี
6. เด็กชายธานินทร์  เจริญ
7. เด็กชายธีราพงษ์   แพ่งต่าย
8. เด็กชายนาวิน   ขาวพวง
9. เด็กหญิงประภารัตน์   ปกครอง
10. เด็กหญิงปิยพร   แก้วฉ่ำ
11. เด็กหญิงพญดา   กองเนียม
12. เด็กชายพิริยะ  ดุนโคกสูง
13. เด็กชายพีรนัน  รอดชาวนา
14. เด็กหญิงภัททิยา   ดีแท้
15. เด็กหญิงภิญญดา   รักตะวัต
16. เด็กชายรัตนภูมิ   พึ่งสุรินทร์
17. เด็กหญิงรัตน์ติกาญ   เชื้อวงษ์
18. เด็กชายวีรทรัพย์   เกลี้ยงเกลา
19. เด็กหญิงศรัณยา   ขาวพวง
20. เด็กหญิงศศิธร   คำภาอินทร์
21. เด็กหญิงสุธาสินี  สมทอง
22. เด็กหญิงสุภัสสร   สำเภายนต์
23. เด็กชายอดิเทพ  ใจมั่น
24. เด็กชายอธิยุต   บุตรนิล
25. เด็กชายอนุภัทร   จันทร์จีน
26. เด็กชายอภิลักษณ์   นวบุตร
27. เด็กหญิงเมษา  เอมสอาด
 
1. นายวิทยา  เอมพันธ์
2. นายนิติพันธ์  นันทศรี
3. นางสาวภารณี  เสวตวิหารี
4. นางสาววัลลี  ชื่นเอี่ยม
5. นางสาวขวัญเรือน  เพ็ญบำรุง