สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 44 12 3 2 59
2 วัดสุขไพรวัน 44 4 2 0 50
3 วัดพลงช้างเผือก 41 11 2 0 54
4 วัดสารนารถธรรมาราม 23 6 2 2 31
5 บ้านสามแยกน้ำเป็น 22 8 2 4 32
6 รุ่งนภาพิทยา 22 4 1 4 27
7 บ้านชำฆ้อ 21 11 2 1 34
8 วัดเกาะลอย 21 3 1 2 25
9 บ้านสองสลึง 20 10 1 2 31
10 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 20 6 3 3 29
11 บ้านชุมแสง 14 9 4 3 27
12 วัดหนองกันเกรา 14 5 0 2 19
13 บ้านพลงตาเอี่ยม 13 6 1 2 20
14 บ้านคลองป่าไม้ 12 6 3 2 21
15 บ้านทุ่งเค็ด 12 6 1 0 19
16 บ้านห้วยทับมอญ 12 5 0 3 17
17 บ้านยางเอน 12 4 0 3 16
18 บ้านเขาช่องลม 10 6 0 1 16
19 วัดเนินเขาดิน 9 6 0 3 15
20 บ้านท่าลำบิด 9 5 0 1 14
21 บ้านมะเดื่อ 9 2 1 1 12
22 วัดบุนนาค 9 1 2 1 12
23 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 8 5 0 2 13
24 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 8 4 0 0 12
25 วัดเนินยาง 8 1 1 0 10
26 บ้านเนินสมบูรณ์ 8 0 3 2 11
27 วัดมงคลวุฒาวาส 7 5 1 2 13
28 บ้านสีระมัน 7 4 0 0 11
29 บ้านน้ำใส 7 3 1 2 11
30 บ้านเนินสุขสำรอง 6 5 1 6 12
31 วัดชุมนุมสูง 6 4 0 3 10
32 บ้านวังหิน 6 3 1 1 10
33 วัดคงคาวราราม 6 3 0 0 9
34 บ้านคลองบางบ่อ 6 2 4 2 12
35 บ้านคลองไผ่ 6 1 0 2 7
36 วัดวังหว้า 6 0 0 0 6
37 วัดเนินทราย 5 6 0 1 11
38 วัดหนองกะพ้อ 5 5 2 3 12
39 บ้านสองพี่น้อง 5 2 0 2 7
40 วัดชากมะกรูด 5 2 0 1 7
41 วัดกะแส 4 6 4 2 14
42 วัดป่ายุบ 4 5 1 1 10
43 บ้านเขาตาอิ๋น 4 5 0 0 9
44 วัดถนนกะเพรา 4 3 0 2 7
45 บ้านบึงตะกาด 4 3 0 0 7
46 บ้านยางงาม 4 2 0 1 6
47 วัดไตรรัตนาราม 4 2 0 1 6
48 วัดเขาน้อย 4 1 1 0 6
49 บ้านเจริญสุข 4 1 0 2 5
50 บ้านศรีประชา 4 0 0 0 4
51 วัดสมอโพรง 3 6 1 2 10
52 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 3 4 1 2 8
53 วัดพลงไสว 3 3 2 2 8
54 บ้านเนินหย่อง 3 3 0 0 6
55 วัดคลองปูน 3 2 0 5 5
56 วัดท่ากง 3 2 0 2 5
57 วัดคลองชากพง 3 1 2 1 6
58 บ้านห้วยยาง 3 1 0 1 4
59 วัดปากน้ำพังราด 3 0 1 0 4
60 วัดเขากะโดน 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองม่วง 2 2 2 3 6
62 บ้านหนองคุย 2 2 1 0 5
63 บ้านมาบช้างนอน 2 2 1 0 5
64 วัดทุ่งควายกิน 2 2 1 0 5
65 บ้านชำสมอ 2 2 0 2 4
66 บ้านเหมืองแร่ 2 1 1 4 4
67 บ้านมาบเหลาชะโอน 2 1 1 2 4
68 บ้านเขาตลาด 2 1 1 1 4
69 บ้านเขาหินแท่น 2 1 1 0 4
70 บ้านหนองไทร 2 0 0 1 2
71 วัดสันติวัน 2 0 0 0 2
72 บ้านเต้าปูนหาย 1 3 0 0 4
73 วัดบ้านนา 1 2 0 2 3
74 วัดจำรุง 1 2 0 0 3
75 วัดพังราด 1 1 1 1 3
76 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
77 บ้านน้ำกร่อย 1 1 0 0 2
78 บ้านเนินไม้หอม 1 1 0 0 2
79 บ้านยุบตาเหน่ง 1 0 0 3 1
80 บ้านห้วงหิน 1 0 0 0 1
81 วัดเขาสำรอง 1 0 0 0 1
82 บ้านน้ำเป็น 0 1 0 1 1
83 บ้านแก่งหวาย 0 1 0 1 1
84 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 1 0 1
85 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 0 1
86 วัดกองดิน 0 0 0 1 0
87 บ้านคลองทุเรียน 0 0 0 1 0
88 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0
รวม 630 268 70 118 1,086