รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา .....
ระหว่าง วันที่ 19-21..... เดือน พฤศจิกายน.......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณโน
 
1. นางทิพวรรณ  ชมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรวินวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตธิมา  แย้มวาจา
 
1. นางสาวฐิรกานต์  ก้อนคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกรีนุช  สร้อยพุฒ
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  สนั่นเอื้อ
 
1. นางพิณพร  ปรีชาพัฒนพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยายจั่น 1. เด็กชายธนวิทย์  สุริยะสิงห์
 
1. นางพันทิพา  รุทธโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงชลิตา  ปานพลอย
 
1. นางสุขศรี  ดิษฐาพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระเฉท 1. เด็กชายกฤษณ์สหัสชัย  เฉลิมรัมย์
 
1. นางขวัญใจ  ฉายาถิรจิตโตวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาทิณี  กงชุย
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  เพชรชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กชายก้องภพ  สมพงษ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  มีมานาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  พรมอุดม
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  เผือกภู่
 
1. นางสาวอารดา  รอดมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายปุณมนัส  แสงทอง
2. เด็กหญิงพรประภา  พงษ์เจริญชัย
3. เด็กหญิงพลอยนัทชา  ตั้งเขาทอง
 
1. นางอนันต์  เกิดเขาทะลุ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  กุลัดนาม
2. เด็กหญิงธิยาภัสร์  เลิศฤทัยพันธ์
3. เด็กหญิงรณิดา  ชินอ่อน
 
1. นางสาวนฤมล  มหาไพบูลย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. นางสาวขวัญชนก  ดวงเพียอ้ม
2. นายนพนนท์  พานทวีป
3. นางสาวรักษิณา  ชมสน
 
1. นางสาวอรอนงค์  ฉายาลักษณ์
2. นางฉวีวรรณ  พงษ์สมบูรณ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีลารักษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ   กลิ่นราย
 
1. นางทิพวรรณ   สุวรรณวงศ์
2. นางพรนภา   ศรีทองดี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. นางสาวชลธิชา  ชมชาลี
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  แก้วขาว
 
1. นางสาวแสงเดือน  คนชุม
2. นางสุภาวดี  จารัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์
 
1. นางผ่องนภา  ฟุ้งขจร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
 
1. นางปณัฏฐา   ศรเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กชายพุฒินาท  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวมัสยา  โซ๊ะศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ
2. เด็กชายกิตติภณ  กุศลส่ง
3. เด็กชายสักสรณ์  สิงหเสนี
 
1. นางสาวฑาริกา  บุญพันธ์
2. นางเรณู  อธินันธวัชพงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรภิรมณ์  พรมเวียง
2. เด็กหญิงอณิชา  สรงกระสินธุ์
3. เด็กหญิงอณิตา  สรงกระสินธุ์
 
1. นางอาทิตยา  ชูสำราญ
2. นางวิมล  ศรีสุทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระกำ 1. เด็กชายภัครพล  ทับทิม
2. เด็กชายสาทิศ  จันทร์แสงน้อย
3. เด็กหญิงสิริพร  ชัยมีเขียว
 
1. นางสาวศศนนท  ดิลกสุนทร
2. นางสาวสุพัตรา  เขตสมุทร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัศรา  เหินชัย
2. เด็กหญิงหทัยทัศ  อัตตะชีวะ
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สืบสา
 
1. นางอาทิตยา  ชูสำราญ
2. นางสาวจำเริญ  ประทุม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1. เด็กหญิงจิรัศยา  อุ่นศิริ
2. เด็กชายศุภณัฐ   ราชบัณฑิตย์
 
1. นางสาวสุลัดดา   รังคะราช
2. นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. นายกฤษฎา  บัวศรี
2. เด็กชายธนโชติ  โตบึงกอก
 
1. นางสาวภัทราพรรณ  สุวรรณรัตน์
2. นายชัยญา  คำภูเมือง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงสาธินี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กชายสุดแดน   ก่อแก้ว
 
1. นางนิสรา   สิมพรักษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงณัฐชยา   สิริเพชรรุ่ง
2. เด็กชายปิยวัฒน์   ปิยวรเดช
3. เด็กหญิงอภิชญา   ชูสุวรรณ์
 
1. นางปะฐะนี  แสงพรต
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  งามเมืองปัก
2. เด็กชายนันธวัฒน์  เทพพันธา
3. เด็กชายวัจน์กร  ศรีวงษ์
 
1. นางพุทธิตา  สีมาด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กชายอนุสรณ์   บุตรดางาม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มีศรี
 
1. นางพิลาวัณย์   ถินกระโทก
2. นางสาวพิชญดา  ชัยฤทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปรัชญา   ประหุปะโพธิ์
2. เด็กหญิงอรณิชา   แสงศิลป์
3. เด็กหญิงเจนจิรา   บุญมา
 
1. นางสาวกันยพัชญ์   ก่ำแก้ว
2. นางสาวประภา   สิทธิมงคล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   โคบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพล   พลสามารถ
3. เด็กชายอรรถพล   บุตตะกุล
 
1. นางละมัย   สักขัน
2. นางพัชนี   นามแดง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายคุณานนท์  สินครบุรี
2. เด็กชายชินาธิป  ร่ำร้อง
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุทธิประเสริฐ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประสานทอง
2. นางวรรณี  ทองคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พรานนท์สถิต
2. เด็กหญิงปาณิศา   ช่อเส้ง
3. เด็กหญิงเปมิกา  พุ่มพวง
 
1. นายวิศวกร   ชัยเชิดชู
2. นางวันดี   สิงห์ตา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายทิวากร  จรเขต
2. เด็กชายปฏิพล  แสนภักดี
3. เด็กชายสุพกิจ  สิทธิชัย
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
2. นางสาวสุคนทา  นาบุญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  อินภูวงษ์
2. เด็กชายอภิเดช  โมมขุนทด
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  เกตุการณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายจิรายุ  วงษ์พิทักษ๋์
2. เด็กหญิงศิลมณี  เชิดภูเขียว
 
1. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐพล  นินสะคู
2. เด็กชายปัญญา  -
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ประทุมสีลา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 1. เด็กชายวัชรากร  บุรุษโชติ
2. เด็กชายศิลปศาสตร์  โนนดี
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายกษิดิช  แสนโซ้ง
2. เด็กชายภานุพงษ์  ของเจริญ
 
1. นายไพชยนต์  สุภา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายณัฐพล  ดอนสะคู
2. เด็กชายเอกชาติ   บงแก้ว
 
1. นายจารึก  ธงสุวรรณ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายณัฐดนัย   จันทร์หาญ
2. เด็กชายอภิรัตน์  อักษรศรี
 
1. นายจารึก  ธงสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พิมพ์พา
2. เด็กหญิงชิดชนก  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐลดา  สีสัน
4. เด็กหญิงวิญาดา   นิลน้อม
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  น้อยผิว
 
1. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
2. นางสาวกมลทิพย์  พิมานรัมย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญเฮง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสริมพิมาย
3. เด็กชายนฤสรณ์   บุรีวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   คำสม
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ผิวงาม
 
1. นางสาวนิตยา  วันสว่าง
2. นางสาวภัทรนันท์   แก้วรัมย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงกัญญากร  สุขใส
2. เด็กหญิงปวีณา  สำนักไพรสันต์
3. เด็กหญิงปวีร์รตา  พิชญะศักดินนท์
4. เด็กหญิงปิ่นไพร  บุญกลิ่น
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  คันธประเทศ
 
1. นางสาวเพชรมณี  จันทะนี
2. นางสาวจารุวรรณ  พรมบุตรดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงคำลาว  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงณฐภัทร  สำเภานนท์
3. เด็กชายธนภัทร  หารอาษา
4. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบัวชุม
5. เด็กหญิงอาริษา  จุมจันทร์
 
1. นางมะลิ  อุดม
2. นางสาวพรพรรณ  ทิพย์โภชน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแกลงบน 1. เด็กหญิงปริยากร  ขาวนวล
2. เด็กชายพิพัฒน์  สะใบ
3. เด็กหญิงวริศรา  สำเร็จ
4. เด็กหญิงวันพรรษา  ปิยะสุข
5. เด็กชายอานนท์  ขาวนวล
 
1. นางสาวนภัค  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววรางค์คณา  จินตะการ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วงหิน 1. เด็กชายคงคา  บัวนาค
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงบุญญาพร  คงประเวศ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ดิษทองคำ
5. เด็กหญิงอติกานต์  ประมวลมาลัย
 
1. นางสาววิภาวี  เวทวงค์
2. นางสาวคุณัญญา  ชำนาญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมทีป
2. เด็กหญิงนพภัสสร  สุขใจ
3. เด็กหญิงสาริสา  รินสาร
4. เด็กชายสุทัศน์  เกิดภาคี
5. เด็กหญิงอังคณา  ศรีอ่ำ
 
1. นางสาวฉัตรระพี  อินทร์กับจันทร์
2. นายสยาม  หอมอ่อน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กหญิงกวงจิ่ง  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แสวงไพศาล
3. เด็กชายพิพัฒน์  อัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงมาริสา   บินบน
5. เด็กชายหงจื๊อ   แซ่หย่าง
 
1. นายชลิต  จิตรีวรรณ์
2. นางสาวปารวี  นิติรัช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไร่ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  พอกพูน
2. เด็กหญิงจิราเจต  ออกรัมย์
3. เด็กหญิงดารินทร์  คำผง
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  กลักย้อม
5. เด็กชายนฤภัทร  สาหร่าย
6. เด็กหญิงปาญาวี  โพธิ์ไชย
7. เด็กหญิงฝ้าย  หงษ์วิมาน
8. เด็กชายพนัส  อยู่ปูน
9. เด็กหญิงมม  -
10. เด็กหญิงมิถุนา  กาย
11. เด็กหญิงวาสนา  ชูคำ
12. เด็กชายศรายุทธ  งามโอสา
13. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ออกรัมย์
14. เด็กชายสุชาติ  วันชาติ
15. เด็กชายสุรเชษฐ์  เงางาม
16. เด็กชายอาตี๋  -
17. เด็กหญิงโม  -
 
1. นางสาวชลลดา  วรวงษ์
2. นางสาวอัฉราภรณ์  บุญเชิด
3. นายรณยุทธ  แก้ววงศ์วาน
4. นางสาวอุษณี  เอี่ยมกั๊ก
5. นายวุฒิกร  ปิ่นละออ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ปราบศัตรู
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อินเขม
3. เด็กชายชินวัฒน์  พัดสูงเนิน
4. เด็กชายณัฐพนธ์  คุ้มสา
5. เด็กหญิงทิพธัญญา  นามลาด
6. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสังข์ ณ อยุธยา
7. เด็กหญิงนาทธลี  เหมจันทึก
8. เด็กหญิงปลายฟ้า  มหาสุข
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  จุลลาบุดดี
10. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงทองแจ่ม
11. เด็กชายพัสกร  ตุมชาติ
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  โสภา
13. เด็กชายภานุ  ชัยคำ
14. เด็กชายรพีพัฒน์  สุขท้วม
15. เด็กหญิงศิรประภา  นิ่มเผือก
16. เด็กชายสารภาพ  ทองสุข
17. เด็กชายสิทธิพล  กาละจูม
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจธรรม
19. เด็กชายอภิเดช  สอิ้งทอง
20. เด็กหญิงอรปรียา  กัลปพฤกษ์
 
1. นายสิทธิเดช  แก้วสวัสดิ์
2. นายกฤษณ์สกร  ชัยวีรพันธ์เดช
3. นายอธิรุจน์  มุทาพร
4. นางสาวสมลักษณ์   พิมพ์เสน
5. นายสนอง  เพ็ชรฉกรรจ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงนัสรี่ย์  เพชรเพ็ง
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงประภาวดี  เบ้าศรี
 
1. นายคาวี  เจริญจิตต์
2. นายคาวี  เจริญจิตต์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา
 
1. นางสาววรรณี  ด้วงต่าย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญาทรัพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กอวงศ์ถิวัฒน์
 
1. นางสาวมลฤดี  เพ็ชรศรี
2. นางสาวเสาวภา  จันมีศรี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กชายชานนท์  ศรีลัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แข็งขัน
 
1. นางสาวดาวเรือง  ลิ้นทอง
2. นางสาวลลิตา  เกษมจิตต์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายธรรมราช  สมสุข
2. เด็กหญิงสุภัทรา  เขตรสมุทร
 
1. นางสาวจงรักษ์  เตชะทวีกุล
2. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงกนกพร  เทศทอง
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร  สะเดาทอง
3. เด็กหญิงจุฑาศิณี  กวยคำ
4. เด็กหญิงณัฐชา  สาตื้อ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส   เชียงแทน
6. เด็กหญิงวริศญา  มีชำนาญ
7. เด็กหญิงวริษฐา  เรืองโชติ
8. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสุภนิดา  ชูศรีโฉม
10. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ชุมเงิน
 
1. นางสาวเล็ก  พลเอี่ยม
2. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
3. นายสมัคร์  ภูมืประเสริฐ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงชญาดา  เสืออ่วม
2. เด็กหญิงนวลทิพย์  อังกุลดี
3. เด็กหญิงพรนภา  มะปะเข
4. เด็กหญิงพรพิมล  สดรัมย์
5. เด็กหญิงพิมพร  มะปะเข
6. เด็กหญิงยุพา  แท่งทอง
7. เด็กหญิงสวรรยา  ศรีเทียนทอง
8. เด็กหญิงสิรินทรา  ขีดเขียน
9. เด็กหญิงสุภาพร  โคตถา
10. เด็กหญิงสโรชา  บุดดา
 
1. นางสาวทองพูล  อ้นจันทร์
2. นางนิรวรรณ  สังฆรักษ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ร่วมพุ่ม
2. เด็กชายกิตติชัย  อินทร์วิเศษ
3. เด็กชายทักษิณ  ดำเนินงาม
4. เด็กชายทีรวัช  วงษาเนาว์
5. เด็กชายธรรพ์ณธร  ป้อมคำ
6. เด็กชายนนทิวัฒน์  พิมพ์โปร่ง
7. เด็กชายนัฐพล  กลิ่นแก้ว
8. เด็กชายประเสริฐ  ชื่นพงษ์
9. เด็กชายปิยวัตร  อินประเสริฐ
10. เด็กชายพิจิตร  โรจใน
11. เด็กชายพีรพล  พิมพา
12. เด็กชายรุ่งโรจน์  เติมสุข
13. เด็กชายลัทธพล  พิหอม
14. เด็กชายศิขรินทร์  ชัยชมภู
15. เด็กชายสมประสงค์  แตงแก้ว
 
1. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
2. นายเฉลิมชัย   จันทร์พัฒนพงศ์
3. นางสาวปนัดดา  จันตุ่ย
4. นายชะโลม   เล็ดลอด
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปานเกิด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ร่วมวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชญา  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พวงทอง
5. เด็กหญิงธนวรรณ  บุญสร้าง
6. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์สุวรรณ
7. เด็กหญิงปณิชา  เสียงเสนาะ
8. เด็กหญิงปวีณา  ชาวดร
9. เด็กหญิงพิชญะดา  นิคมประศาสตร์
10. เด็กหญิงพิชญ์จิรา  พลซา
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มะริด
12. เด็กหญิงพิลาวัลย์  มีทองแสน
13. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เทียนสว่าง
14. เด็กหญิงสรัญญา  ดีสุข
15. เด็กหญิงสุภาวิตา  เกตุการณ์
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
2. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
3. นางวราภรณ์  ประทีปชัชวาล
4. นายสุเทพ  บุญศรี
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ฐิติสกุลวงษ์
2. เด็กหญิงปิณฑรา  ไชยเสนา
 
1. นางสาววราภรณ์  มุ่งหาผล
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ทิพยวัตร
2. นางสาวอาลิสา   เจริญสิงห์
 
1. นายนคร  สวัสดิ์ล้น
2. นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายสิริภัทร  บุญสุทธิ
 
1. นายพรธนารัตน์  ดวงอาจ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงอรนิชชา  ทองบุ
 
1. นางจีรภา  สุอุตะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงอรสา   แสงทอง
 
1. นางปิ่นมณี   สุภาพ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายณัฐทนันท์  ภูริเศรษฐานนท์
 
1. นางสาวศิรประภา  โกสิต
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอนหลิมไพร
 
1. นายวิชิต   อัมฤทธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงพรชนก  แซ่เลื่อง
 
1. นายชัยวัฒน์  มนต์อินทร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงหาน   สร้อย
 
1. นางปิ่นมณี  สุภาพ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  ปานนิล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงญารินดา  เพ็ชรบุญมี
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  สมบัวคู
 
1. นางนิดา  แตงเทพทอง
2. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถึกเจริญ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จั่วจันทึก
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางนิดา  แตงเทพทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธดาภรณ์  นนเดช
2. เด็กหญิงธัญรดา  วงษ์ไล
 
1. นางเกศราภรณ์  เกตุชาติ
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวีนัชญา  ทองเพ็ญ
 
1. นางสาวรัตติยากร  วรรณทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สิงห์แรง
2. เด็กหญิงพชิรา  ผุยมูลตรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะริด
 
1. นายรัชพล  วิเชียรรัมย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายณัฐวัสส์  ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  จรัสวงษ์
3. เด็กชายโสภณ  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวอาภาภัชร์  บำรุงภักดิ์
2. นางวีณา  อินศิริ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. นายชินดนัย  จิตรีพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตถา
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ระเริง
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายจิรากร  จิตติชานนท์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรเดช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ลิ้มปลมัย
 
1. นายสายชล  นาคปั้น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงปณิดา   สุวรรณนุรักษ์
 
1. นายสุรเดช   คงสวน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กชายวสิน  อินพรหม
 
1. นายสายชล  นาคปั้น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กชายรามิล  หอมจันทร์
 
1. นายสายชล  นาคปั้น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงเกศรามณีรัศมิ์   บุญวัฒนาสิริกร
 
1. นายสุรเดช  คงสวน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
 
1. นายประสิทธิ์  ศรเดช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรเดช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรเดช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงพัชลดา  นามโคตร
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กหญิงอุมากร  เขียวเสน
 
1. นายพลวัต  บุญช่วยเหลือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงอริสรา  สังข์คำ
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เพชรรัตนตรัย
 
1. นายพลวัต  บุญช่วยเหลือ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งกลาง
 
1. นางสาวณัฐรัชต์  สวัสดิ์ล้น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คมปราชญ์
 
1. นางสาวสุธินี  หัสบัวเนียม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงปภานันท์  ตั้งสกุล
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษรศิริ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
4. เด็กหญิงปิ่นชนก  พึ่งทอง
5. เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวาระกุล
6. เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ
7. เด็กหญิงมนชนก  อิณชิต
8. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรเดช
2. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษรศิริ
2. เด็กหญิงกฤตยา  เกษตรธรรม
3. เด็กชายจิรากร  จิตติชานนท์
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัทธาสุจริตกุล
5. เด็กหญิงธารารัตน์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม
7. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
8. เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวาระกุล
9. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  โอภาปัญญโชติ
10. เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ
11. เด็กหญิงภิภาธร  ทองวิจิตร
12. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
13. เด็กหญิงวิยะดา  วีระสกุล
14. เด็กชายสุทธิพัสส์  เสนะวัต
15. เด็กหญิงแพรวา  พึ่งทอง
 
1. นายประสิทธิ์  ศรเดช
2. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อร่ามสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐนนท์  ยมพกาล
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยมหา
4. เด็กหญิงถาวรีย์  กันมินทร์
5. เด็กชายนิติ  ท่าไม้
6. เด็กหญิงพรพรหม  จำรัสแสง
7. นายพลวัตร  บุญช่วยเหลือ
8. เด็กหญิงรวิวรรณ  รุ่งรูจี
9. เด็กหญิงสิทธิ์สินี  สกุลพิทักษ์
10. เด็กหญิงสุชานาถ  อ่อนรักษา
11. เด็กหญิงโสณศิริ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายธนพงศ์  ศิริบุตรวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกชพร  สุวรรณภัฏ
2. เด็กหญิงกนกกร  เหลืองสอาดกุล
3. เด็กหญิงกันยาพร  คงทน
4. เด็กหญิงชุติพร  รถแป้น
5. เด็กหญิงนันธิดา  รามกนก
6. เด็กหญิงปลิตตา  พิจารณ์
7. เด็กชายพชรพล  ไตรวาท
8. เด็กหญิงพัชรพร  จันสาเทพ
9. เด็กหญิงพิชญ์พิชา  นวลวัน
10. เด็กหญิงพิมพ์ลดามาศ  แสงนวล
11. เด็กชายรพีพัทธ  จันสาเทพ
12. เด็กหญิงรัตนาพร  จันจินดา
13. เด็กหญิงศิรสา  บุญเฟื่องฟู
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พัดพ่วง
15. เด็กหญิงสิดาพร  นิมูลชาติ
16. เด็กหญิงสุชาดา  ยิ้มเจริญ
17. เด็กหญิงสุชานันท์  มอญกูล
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ลับสาร
19. เด็กหญิงหวาน  หยาง
20. เด็กหญิงแพรวา  สิทธิสาร
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร
2. นายสุปัญญา  สรรพจักร
3. นายทศพร  โพธิจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. นางสาวชนากานต์  มาบรรดิษ
2. นายชาญกิจ   มาเยอะ
3. เด็กหญิงประภัสสร  พะมอน
4. เด็กชายวรวุธ  ทองภู
5. นายวีรภัทร  บัวระบาท
6. นายศิริวัฒน์  ธนจารุพรพิสิฐ
 
1. นายวุฒิชัย  อินทุรัตน์
2. นางสาวจิดาภา  ไทยประสาน
3. นางกนิษฐา   แสงจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ศรีไสย์
2. เด็กหญิงกมลพร   ดีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ภูมิประชา
4. เด็กหญิงกันติชา   คำเหลือ
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย    จันทร์หอม
6. เด็กชายคณาธิป   ป้อมเจา
7. เด็กหญิงจารุวัลย์   มาลีบำรุง
8. เด็กหญิงจุฑามณี   มากกุญชร
9. เด็กหญิงชนัญญา   ปานทอง
10. เด็กหญิงณัชชา   ชลนิกรรุ่งเรือง
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ยุงกลาง
12. เด็กหญิงณัฐนรี   อ่อนฉวี
13. เด็กชายตะวัน   เครืองาม
14. เด็กหญิงทิพยวรรณ   นาคพันธ์
15. เด็กหญิงธรรมสิริ   ละครไชย
16. เด็กหญิงธิญาดา   สิทธิชัย
17. เด็กหญิงนัจนันท์   โชติวงศ์
18. เด็กหญิงนัทริกา   โพธิ์คลี่
19. เด็กชายพงษธร    มีกุญชร
20. เด็กหญิงพัชรพร   ทุลลี
21. เด็กชายพิชญุตม์   อุ่นแก้ว
22. เด็กชายพีรพัฒน์   อังศิริ
23. เด็กชายพีรภัทร   ทองวิเชียร
24. เด็กชายภัทรดนัย   ทองวิเชียร
25. เด็กชายภาธรธฤต  ที่รัก
26. เด็กชายภูริวัฒน์   ยศภา
27. เด็กหญิงมัชฌิมา   เดาะขุนทด
28. เด็กหญิงรชตวรรณ    บรรจง
29. เด็กหญิงวรนุช   ศรีนวล
30. เด็กหญิงวิริพัตตรา   มิ่งมิตร
31. เด็กหญิงวิลาสิณี    ฉัตรดร
32. เด็กหญิงวิลาสินี   ทองเกลี้ยง
33. เด็กหญิงศุภาวีร์   ระหา
34. เด็กชายสถาพร    เพ็ญนาถ
35. เด็กชายสรรเพชร   จันทวงศ์
36. เด็กหญิงสุภาวดี   กลิ่นดอกแก้ว
37. เด็กหญิงอรทัย   หวังสระกลาง
38. เด็กชายอัครพล   เทพอุทัย
39. เด็กหญิงอุมาวรรณ   จันทมณี
40. เด็กหญิงแก้วทิพย์   ศรีไสว
 
1. นายสมยศ  ชื่นอารมณ์
2. นายอนุชา  นาคมังสัง
3. นายจิรศักดิ์  ประชาชู
4. นางสาวเอวิกา  เทพสวัสดิ์
5. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
6. นางสาวหวานใจ  แง่พรหม
7. นางฤทัยรัตน์  แก้วสังข์
8. นางสาวปณิดา  วิมลทิพย์เกษม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายพีรพล  เรืองภักดี
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 1. เด็กชายวนัชพงศ์  มาวัน
 
1. นางสาวมะณี  จันทร์โสภา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  แซ่แต้
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงเกวลิน  มาอีน
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายพีรพล  เรืองภักดี
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจตุรา  ทิพจร
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกนกกร  กุลที
 
1. นายสุปัญญา   สรรพจักร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงเกวลิน  มาอีน
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายเจมมี่  สะพอ
 
1. นางอุบล  หงษ์ทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ชัยมา
 
1. นางสาวเพชรมณี   จันทะนี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  โฉมกระโทก
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กหญิงทิพย์วาที  บุตรเพ็ชร
 
1. นายโพธิชาติ  แสงสว่าง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายพีรพล  เรืองภักดี
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. นายกอบโชค  แสวงหา
 
1. นางสาวธีร์จิตรา  จั่นหยวก
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  โฉมกระโทก
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. นางสาวศิริกานต์ดา   สีเหลือง
 
1. นายวุฒิชัย   อินทุรัตน์๋
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสานจิตร
2. เด็กหญิงชลฎา  เพลินจิตร์
3. เด็กหญิงณิชารีย์  พรมวงษ์
4. เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์เนียม
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  เอี่ยมศรี
6. เด็กหญิงน้ำฝน  เย็นวัฒนา
7. เด็กหญิงสุจิตรา  หลาบสุดา
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จัตวา
9. เด็กหญิงอารียา  ศิริพาณิชย์
10. เด็กหญิงเอลิกา  ไชยหาญ
 
1. นายสุปัญญา  สรรพจักร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกชมน  กันตังกุล
2. เด็กหญิงจรรยมณทน์  อุทัยสาร์
3. เด็กหญิงจันจิรา  สีแก้ว
4. เด็กหญิงฐาณัฏฎา  รอดผล
5. เด็กหญิงณลิตา  วงษ์แหวน
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรวงษ์
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนประเสริฐ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาศอรุณ
9. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเหมาะ
10. เด็กหญิงณัฐรุจา  จำปาทอง
11. เด็กหญิงดวงกมล  เพ็ชรวุฒ
12. เด็กหญิงดาราใด  วรศรีนวล
13. เด็กหญิงทรงพร  นาคเกี้ยว
14. เด็กหญิงนันทนัช  ทองมณี
15. เด็กหญิงบุษรารัตน์   สีหะอำไพ
16. เด็กหญิงปรนันท์  จงจินากูล
17. เด็กหญิงปาณิศา  ยังมี
18. เด็กหญิงพรทิพย์  ดีพื้น
19. เด็กหญิงพรรณปพร  สังข์พุก
20. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แซ่ตั่น
21. เด็กหญิงพัชรา  แดงโชติ
22. เด็กหญิงมนฑกานต์  ศรีโยธา
23. เด็กชายรชานนท์  ทองนาค
24. เด็กหญิงรุจิรา  เผ่าเต็ม
25. เด็กหญิงรุจิษา  ยังมี
26. เด็กหญิงวิจิตรา  ชูอินทร์
27. เด็กหญิงวิยะดา  มณีกัญญ์
28. เด็กชายศตคุณ  วุฒิพาณิช
29. เด็กชายศิริวัฒน์  เตชโชควารี
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงรักษา
31. เด็กหญิงอรุณรัตน์  คำนึง
32. เด็กชายเมธัส  กันตังกุล
33. เด็กหญิงเมธิสา  จันทรังษี
34. เด็กชายเวชพิสิฐ  พุทธาทาป
35. เด็กหญิงเสาวนีย์  เดชศรี
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
2. นางสาวฉันทนา  พลพิทักษ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประจงดี
2. เด็กหญิงจินตนา  วิโรจน์ศิริ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุบภิ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมมา
5. เด็กชายชัยณรงค์  สิงห์ซิม
6. เด็กชายชโนทัย  โพธิ์ขำ
7. เด็กหญิงณัฐวิภา  เผ่าดี
8. เด็กหญิงทิพรัตน์  ผลวิสุทธิ์
9. เด็กหญิงทิพวรรรณ  ผ่องศรี
10. เด็กชายธนพล  ลอยวงษ์
11. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิจักษ์
12. เด็กหญิงธิดาพร  จันทรเพชร
13. เด็กชายธเนศ  อิ่มน้ำ
14. เด็กชายนครนิทร์  ดงจันทร์
15. เด็กหญิงนุสรา  นาตสน
16. เด็กชายบรรดาศักดิ์  พรรณบุรี
17. เด็กชายปิยพงษ์  ชัยมุงคุณ
18. เด็กชายพลวัต  นาแล
19. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ก้อนหิน
20. เด็กชายภาคิน  หลาบสุตา
21. เด็กหญิงยอดฟา  อารีพงษ์
22. เด็กชายลิขิต  นามโยธา
23. เด็กชายวสันต์  อรัญเขตต์
24. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โกพล
25. เด็กชายโกมินทร์  คงรอด
 
1. นายธีรพงษ์  กันนุลา
2. นายวรากร  จันทร์ศรี
3. นายฐิติวัฒน์  ฝั้นต่างเชื้อ
4. นางนิตยา  เดิมบางชัน
5. นางสาวปัณณพร  เหลาพร
6. นางสาวนิตยา  มาลีวรรณ์
7. นางสาวชาลิสา  แก้วประดับ
8. นางสาวนุชนาฎ  แถลงสัตย์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิพิธจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ติยะกิจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจดี
4. เด็กชายธนโชติ  วันดี
5. เด็กหญิงธาวินี  ทองห่อ
6. เด็กชายนพรุจน์  บุญมาเลิศ
7. เด็กชายปรมี  สาครเจริญ
8. เด็กชายภานุวิชญ์  ชนะกิต
9. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อรรคศิรินนท์
10. เด็กชายไพบูลย์  สุนทรพจน์
 
1. นายปพนรัตน์  มีมาก
2. นางปาริชาต  บทมาตย์
3. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กชายกิจกาญ  บุญสุข
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ต่างเชื้อ
3. เด็กหญิงปิยนันท์  บุญธรรม
4. เด็กชายศักดา  ศรีคำแหง
5. เด็กหญิงอัญชลี  ยมกาล
6. นางสาวอินธิรา  วงศ์บุรุษ
7. เด็กชายเจริญชัย  ศรีน้อย
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงมณี
 
1. นางสาวดาริกา  บุตรพุ้ม
2. นางสาวพรรษกร  ศรีสมเกียรติ
3. นายจตุพล  พานศรี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกลี้ยงกลม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธสนธิ์
3. เด็กหญิงชลดา  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงดีนา  จันทร์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณพานิช
6. เด็กหญิงพลอย  กางแก้ว
7. เด็กหญิงศิริประภา  หมู่สูงเนิน
8. เด็กหญิงเพชร  กางแก้ว
 
1. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์
2. นางยุพารัตน์  โชติเนตร
3. นางสาวภาณิศา  ปฏิบัติธรรม
4. นางเอมอร  ชีสวรรค์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญฉ่ำ
2. เด็กหญิงธนนันท์  เพ็งสอาด
3. เด็กหญิงภัทรวดี  การสร้าง
4. เด็กหญิงมติมนต์  เมสัง
5. เด็กหญิงวราวรรณ  กลัดหร่าย
6. เด็กหญิงอภิสรา  รุ่งเกียรติ
7. เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรเลิศพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์ตระกูล  สดวกดี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงนาฏยา  สงล่า
2. เด็กหญิงผกาแก้ว  ขจรกลิ่น
3. เด็กหญิงพรธิดา  ฝากกลาง
4. เด็กหญิงพรนภา  เกจันทร์
5. เด็กหญิงพัณณิดา  จำปาทอง
6. เด็กหญิงสุมาลี  เนยเขียว
7. เด็กหญิงอภิยา  กฤษชินวงศ์
8. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  มาศรักษา
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
3. นางนิทรา  เพ็งสมุทร
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กหญิงชาลิสา  น้อยนรินทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์สิฏา  ใจบุญลือ
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มณีพงศ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ณลี
5. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พุฒิพร้อม
6. เด็กหญิงปิยมณฑ์  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  นาวินธรรม
8. เด็กหญิงวริศรา  นามเสนา
9. เด็กหญิงสุรัสสวดี  สิงห์ถม
10. เด็กหญิงเขมจุฆา  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นิสสัยซื่อ
2. นางสาวพรสวรรค์  สมชิต
3. นายอภืวัฒน์  บุตตะชา
4. นางสาวกุลจิรา  ติ้มสันเทียะ
5. นายเอนก  พุ่มพวง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  บุตรสีนา
2. เด็กชายปวีกร  วรพันธ์
3. เด็กชายพงศกร  งามนัก
4. เด็กชายพงศกร  เสนาคลัง
5. เด็กชายสิงหา  กัญญา
 
1. นายยศพันธ์   ยอดโพธิ์
2. นายนพพล  อภิเดช
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายธรรมทรรศณ์  รัตนเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงสิริมณฑน์  รัตนเพิ่มพูน
 
1. นางสาวชรินธร  ดรดีเลิศ
2. นายสมชาย  วงศ์วีรธร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่จันดี 1. เด็กหญิงวริศรา  กรุดอินทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ใจจง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงวีนัส  นาสวน
 
1. นางสาวกาญจน์กนก  อึ้งพยัคฆ์เดช
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กชายนภันดร  คล้ายสีทอง
2. เด็กชายปรมินทร์  งามแสง
3. เด็กชายภานุพงษ์  จั่นรอด
4. เด็กชายฤทธิไกร  กันยาประสิทธิ์
5. เด็กชายวรภูมิ  เบื้องบน
6. เด็กชายสิวายุกานต์  แหลมไธสง
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายวิธวินท์  ศรีสุข
3. นางสาวดาวดี  ทองเรือง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายพงศภัค  ด้วงผึ้ง
2. เด็กชายภัทราวุธ  ภูฆัง
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูฆัง
4. เด็กชายอาทิตย์  โลหะสาร
5. เด็กชายเดชสิทธิ์  รวมสิทธิ์
6. เด็กชายไชยวัฒน์  แหน่งแหยม
 
1. นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ
2. นายอนันต์  บุญเรืองเศษ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นาแพง
2. นายณัฐวุฒิ  เผือกรอด
3. เด็กชายปฐพี  แดงชาวนา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  มีแก้ว
5. เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีโกเมนท์
6. นายสรศักดิ์  บุญกาวิน
7. นายสุรชัย  รักธง
8. เด็กชายอนุพงษ์  ผุดผ่อง
 
1. นายอนันต์  บุญเรืองเศษ
2. นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  นราแก้ว
2. เด็กหญิงชลลดา  เป้าเข็ม
3. เด็กชายชาญชล  ดวงศรี
4. เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์อารักษ์
5. เด็กหญิงนิรมล  กรีกระโทก
6. เด็กหญิงภัทรวดี  อวนสินธุ์
7. เด็กหญิงภัสสร  พันโนราช
8. เด็กหญิงรัชนีกร  อนุมาตร
9. เด็กหญิงรุ้งนภา  สายวัน
10. เด็กหญิงอริญชย์ญา  เมฆคง
 
1. นายวิธวินท์  ศรีสุข
2. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
3. นางสาววารุณี  มะโนขันธ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายณัฐพล  แสงดาว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ประภา
3. เด็กหญิงนิลธิกร  กิ่งวงษา
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  โฮ้เหรียญ
5. เด็กหญิงพิมนภา  มาเยอะ
6. เด็กหญิงพีรดา  ธรรมโรเวช
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพนลา
8. เด็กชายสหรัฐ  พลอยน้ำเทศ
9. เด็กหญิงอรกช  มาเยอะ
10. เด็กหญิงอัญชลี  คำบาล
 
1. นางสาวคุนัญญา  พานัด
2. นางสาวธนกฤตา  ฉวีพิศาล
3. นางสาวปิยภรณ์  รังกลาง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคณิศร  ปราชเปรื่อง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณแดง
3. เด็กหญิงปรีญานุช  บุญทัน
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  บุญกมล
5. เด็กชายอรรถวุฒิ  งามละออ
 
1. นางกัญลดา  แสงมณี
2. นางวิมล  ศรีสุทธิ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกาญจนาธัช  เวฬุกร
2. เด็กหญิงพรชิตา  จังกินา
3. เด็กหญิงมนชนก  มาสขาว
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางสาวสุปราณี  มุกดาพันธ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูนิลวาลย์
2. เด็กชายศิรวัฒน์  เสียงเพราะ
3. เด็กชายเพ็ชรพลรัตน์  ทันการ
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีรับขวา
2. เด็กหญิงปิยากร   ไชยวงค์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทุมมี
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นายกฤษณ์สกร  ชัยวีรพันธ์เดช
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ทองบัวบาน
2. เด็กหญิงปิยณัฐ   เกิดศิริ
3. เด็กหญิงปิยดา  ภูบุญลาภ
 
1. นางลักษมณี  จ่าแท่นทะรัง
2. นางวิรัลพัชร  สิงห์เรือง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่จันดี 1. เด็กชายภานุพงศ์  สมนึก
2. เด็กชายอติชาติ  นพเวช
 
1. นางสาวสุภาวดี  เชื้อนิล
2. นางชลธิชา  สุขประเสริฐ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายคมสรรค์   จันทร์ดี
2. เด็กชายศุภสัณฑ์    ศรีชัยโยรักษ์
 
1. นายประเสริฐ    อุดมพงษ์
2. นางแก่นนภา   บุญเจริญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กชายฉางกาย   รุ่งประโคน
2. เด็กชายวรายุทธ    ศิริจันทร์
 
1. นางสาวสุจริยา   ขมสนิท
2. นางสาวสสิธร   ผสมทรัพย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชินภักดี
2. เด็กหญิงพัชราวลัย  กรีวัชรินทร์
 
1. นายศุภกิจ  อินทรวิเศษ
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แป้นสุวรรณ์
2. เด็กชายพงศกร  แป้นสุวรรณ์
 
1. นายสุวัฒน์  แสงภู่
2. ดร.ปราญชลี  มะโนเรือง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถนอมมิตร
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  เจริญคช
 
1. นายเปรมชัย  ปิยะวาณิชย์สกุล
2. นายกวีวัฒน์  พิกุลทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์   รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงวรรณดี   เบ็ญจา
 
1. นางสาวสินีนาฏ  จีระสุข
2. นางศรินญา  โชติภักดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  โกสุมา
2. เด็กหญิงวริศรา  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
2. นางสาวณัฐติกาล  พันธุ์ใหม่
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชัยภาคย์  ดีงาม
2. นายทักษิณ  ขจัดโรคา
 
1. นายสุวัฒน์  แสงภู่
2. นางจูลจิรา  บุญเจริญ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงธัญภัทร  แช่มพุธทรา
2. เด็กหญิงปภัสรา  แผ่นทอง
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางสาวนิธิพร  ศุภฤทธิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กชายกิตตินาท   ทิพย์บุญศรี
2. เด็กชายวรภพ   โค้ตัน
 
1. นางสาวสุจริยา   ขมสนิท
2. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. นางสาวชลลดา  ไพรพจนารถ
2. นางสาวปิ่นมนัส  ชื่นแสงเนตร
3. นางสาวเมวิยา  วงศ์วิลัย
 
1. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
2. นางสาวศรัณรัตน์  ธนาเตชะสวัสดิ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายชนนน  หงษ์ประเสริฐพร
2. เด็กชายณพรพรหม  สกุลมีเกียรติ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ตันสุธิกุล
 
1. นายพยนต์  ชาญเชี่ยว
2. นางสาวสรัญรชา   บิดร
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. นายกัมพล  สมจิต
2. นายธนโชติ  โตบึงกอก
3. นายยรรยง  สุขประสงค์
 
1. นายกวีวัฒน์  พิกุลทอง
2. นายชัยญา  คำภูเมือง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายชัยธวัช  เอี่ยมชม
2. เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์
3. เด็กชายอนุภัทร  แย้มชม
 
1. นางสาวทิพาพร  อินทร์ตลาดชุม
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายกันตภณ  แซ่เจ็ง
2. นายจิรายุส  จารุกัญญ์
3. นายอนันต์  แสงนิล
 
1. นายกวีวัฒน์  พิกุลทอง
2. นายจักรินทร์  ช่างสุวรรณ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โกมารศรี
2. เด็กชายธีระเดช  ศรีเสน่ห์
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์
2. นางสาวสุพิชญา  ทองดารา
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายคณาธิป  จักรสาร
2. เด็กชายจิรายุศ  ภุกดิ์อนันต์
3. เด็กชายเดชบดินทร์  การสุวรรณ์
 
1. นางสาวทิพาพร  อินทร์ตลาดชุม
2. นางสาววัชริกา  สุวรรณเวียง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กชายธงชัย  ดารา
2. เด็กชายมิธดา  เจริญวรรณ
3. เด็กชายสหรัฐ  กลางพันธ์
 
1. นางเบญจภา  ทวดห้อย
2. นางพนิดา  สายสุพรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพิชญพล  กองเงิน
2. เด็กชายวุฒิชัย  เส็งกิ่ง
3. เด็กชายสิทธิพล  ราญรอน
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางธนิตา  นาพรม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงมนิสา  วงษ์รักษา
2. เด็กหญิงลิตา  ชำนาญเรียน
3. เด็กหญิงอริสา  ปราศจาก
 
1. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
2. นางสาววชิราพร  เพ็งศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงสาเคน
2. เด็กหญิงปองกานต์  บุณยกะลิน
3. เด็กหญิงอัญชลี  ประดับผล
 
1. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
2. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงกัญนิกา  หวานฤดี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญยิ่ง
4. เด็กชายสุทิน  ทองทา
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุตรดีงาม
6. เด็กหญิงเยาวพา  คิดละเอียด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สายยศ
2. นางมณฑิรา  สายยศ
3. นางสาวสมฤดี  มนต์ประสิทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  ดวงพิมพา
2. เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  หนองบ่อ
3. เด็กหญิงนัชธิยา  ริดบุรี
4. เด็กหญิงบุญธิยา  ริดบุรี
5. เด็กหญิงหัสยา  เทียนสงค์
6. เด็กหญิงอริศรา  รื่นรมย์
 
1. นางสาวมะณี  จันทร์โสภา
2. นางสาวน้องนุช  แมลงผึ้ง
3. นางสาวแสงระวี  ประสานศรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โจมแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อ้อมนอก
 
1. นางกนต์ธร  บุญกลั่น
2. นางสาววัชราภรณ์  ใยงาม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ไกรเลิศ
2. เด็กหญิงชันญา  บัวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุดโปรด  มาตราคิด
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์คง
2. เด็กหญิงพลอยมณี  แสนสุข
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  การเจริญ
 
1. นายทศพร   สังกำปัง
2. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายธนธรณ์  ใจแก้ว
2. เด็กชายพงศธร  ฉายวิมล
3. เด็กหญิงพิจิตรา  แสงทอง
 
1. นายนัทธมน  งามดี
2. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธงอาษา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  มุลิ
3. เด็กหญิงสุธีรา  แหลงคำ
 
1. นางบุปผา  ศรีชุมพล
2. นางจรัสพร  มหาเพ็ง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยนต์ยงค์
2. เด็กหญิงนิดาวรรณ  โคกแป
3. เด็กหญิงสิริยากร  คะเณย์
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
2. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมสถิต 1. เด็กหญิงนันทวัน  ทองพันชั่ง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สว่างฉาย
3. เด็กชายประทีป  เสนพันธ์
 
1. นายสุฬิญัณห์  สมกุล
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทวีสิน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กหญิงพนัชกร  ไชยคำ
2. เด็กหญิงยุภา  พันธัง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธาระถ้อย
 
1. นางชลธิชา  มีชาญ
2. นางพรสุดา  สัตย์อุดม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กหญิงพิชญา  วงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงภารดา  ชาญชัย
3. เด็กหญิงลลิตา  พฤกษาชาติ
 
1. นางบุปผา  ศรีชุมพล
2. นางสาวปิยาพร  คำผ่อง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายหยุด
2. เด็กหญิงกันยา  ธรรมจรูญ
3. เด็กหญิงธนพร  ลอยขุนทด
 
1. นางสาวนิรนันท์  อาทน
2. นายสยาม  ศรีษะเดช
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เภาจี๋
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  วรรณลี
3. เด็กหญิงพรธีรา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
2. นางสาวธีร์จิตรา  จั่นหยวก
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงนุชจรี  บุญเกิด
2. เด็กหญิงวชิรา  คีรีวงษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนาวา  อยู่บรรยงค์
2. เด็กหญิงสาวิกา  สายคูณ
3. เด็กชายเตโช  ทิพมนต์
 
1. นางสาวศรานุช  ปัญญาสิม
2. นางชญานิศา  เชื้อบุญมา
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงกัลยามาศ  พานทอง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ดับโศรก
3. เด็กหญิงวิภาพร  บุบผาเทพ
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวกัญญาภัทร  ราชพลแสน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เคลือบไคล
 
1. นางมลฤดี  พงษ์สวัสดิ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายสราวุฒิ  แก้วระหัน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สร้อยสกุล
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายณัษฐพงศ์  หุนทะเล
2. เด็กชายธนทัต  เบ้าทอง
3. เด็กชายภัทรกฤต  ฉัตรอินทร์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางสาวสุปราณี  มุกดาพันธ์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  โกมลหิรัญ
2. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐสุข
3. เด็กชายภานุเดช  บินเย็น
 
1. นางสุกัญญา  ไวสันเทียะ
2. นางสังวาลย์  ลาภสูงเนิน
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายปฏิคม  โพธิ์หิรัญ
2. เด็กหญิงปุณณิศา  มีสรรเสริญ
 
1. นางฤดี  ศรีสุโข
2. นางกนกวรรณ  เกี่ยวคุ้มภัย
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไพแสน
 
1. นายวิชิต   อัมฤทธิ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายปิยพงษ์  ชัยเจริญ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กชายรหัท  พันธุ์วัฒนา
 
1. นางนิศารัตน์  นภาเพชร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายดนุวัศ  ทองน้อย
 
1. นายรองฤทธิ์  ไชยพิณ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายพีรภาส  ทะชัยวงค์
 
1. นางสำอาง  ศรีใส
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลญา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พลางวัน
3. เด็กหญิงฉัตรชฏาภรณ์  ประสานศักดิ์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
5. เด็กหญิงพรนิภา  บทสูงเนิน
6. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุนทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงนริศรา  เสียงเลิศ
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  บริกุล
 
1. นางกรกช  ศิลป์ชัยกิจ
2. นางสาวณัชพิมพ์  สืบเสนาะ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ไกรรัตน์
2. เด็กชายตะวัน  สนตะเถน
3. เด็กชายธนพนธ์  จุมพล
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล
2. นายชโลธร  ปัทมสูต
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงศศินิภา  ลื่นกลาง
2. เด็กชายอานนท์  สิริวลีกุล
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  สีม่วง
 
1. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
2. นางรัตนา  มุกดา
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายชยางกูร  อุดหนุน
2. เด็กชายธนธรณ์  พิมพ์เพ็ชร์
3. เด็กชายเอกบุรุษ  ทองระอา
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
2. นายปัทธิพงษ์  พีรภัทรสกุล
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงดารารัศมิ์  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ดีบุญ
3. เด็กชายเจนวิทย์  คำหงษา
 
1. นางสาวมาลินี  ลักษณะเพ็ญ
2. นายโสภาค  ชัยสายัณห์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ฉลองภูมิ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  คงเจริญ
 
1. นางสุภาพ  วันคำ
2. นางสาวนิธิพร  ศุภฤทธิ์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายพงษ์ศธร  พิลาทอน
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ศิริ
 
1. นายวิชิต   อัมฤทธิ์
2. นางอุรุพร  คล้ายกล่ำ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กชายทัศน์พล  เพชรวิเศษ
2. เด็กชายธนธรณ์  วงษ์พรมมา
3. เด็กชายธนภัทร  พรมวงษ์
 
1. นางปราณี  นัทธีเจริญ
2. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
201 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกันตา  ทิพนาค
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  วงษ์พิทักษ๋์
3. เด็กชายชัชพงศ์  บุตรรัตน์
4. เด็กชายฐิตินันท์  บุตรทยักร์
5. เด็กหญิงทักษพร  พงษ์วารินทร์
6. เด็กชายธนากร  ปกป้อง
7. เด็กชายธนโชติ  ศรีบุญยัง
8. เด็กหญิงธีรภรณ์  พิพัฒน์ผล
9. เด็กชายธีร์ฐวัช  บุญทวี
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มังคะลัง
11. เด็กชายนิติภูมิ  มีด้วง
12. เด็กหญิงผกามาศ  สังข์น้อย
13. เด็กหญิงผกาวดี  สังข์น้อย
14. เด็กหญิงวันวิสา  บุบผเวส
15. เด็กหญิงวิชญา  อาจหาญ
16. เด็กชายศิวกร  บุญกาญจน์
17. เด็กชายสรวิชญ์  โพธิกมล
18. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สร้อยสุนทร
19. เด็กชายสุรพงษ์  บุญทวี
20. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญสุข
21. เด็กหญิงอมรทิพย์  แก้วกลางเมือง
22. เด็กชายอรรถนนท์   พันธ์เสาร์
23. เด็กชายอิทธิกร  บุญบำรุง
24. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยานวัตร
25. เด็กหญิงแคทรียา  อินทร์ประเสริฐ
 
1. นางอัมพร  วงษ์พิทักษ์
2. นางสาวศิริณี  อินทร์ประเสริฐ
3. นางสาวณีรนุช  นรินทร์
4. นายคะเน  สุวรรณพิทักษ์
5. นางสาวธนัชชา  สวัสดิ์ล้น
6. นางสาววันวิสาข์  สวัสดิ์ล้น