หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา .....
ระหว่าง วันที่ 19-21..... เดือน พฤศจิกายน.......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองพะวา ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.ระยอง 1
2 นายเจษฎา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.ระยอง 1
3 นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน (กลุ่มสาระศิลปะ)
4 นางสาววิสา ประทุมขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน (กลุ่มสาระศิลปะ)
5 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ (กลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบกลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
6 นางสาววิสา ประทุมขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ควบคุมและบันทึกข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาลอย
7 นุสรา เปี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเก่า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
8 นางสาวปิยะนุช มาตยะโค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปลวกแดง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(กลุ่มโรงเรียนปลวกแดงพัฒนา)
9 นายกิตติศักดิ์ สุรินทร์ ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(กลุ่มโรงเรียนปลวกแดงพัฒนา)
10 นายศรัณยพงศ์ ปถมอำพนธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านมาบยางพร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(กลุ่มโรงเรียนปลวกแดงพัฒนา)
11 นางกุหลาบ กว้างมาก ( กลุ่มตากสิน ) พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กลุ่มตากสิน)
12 นางสาวธัญชนก ศรีหาบุตร พนักงานราชการโรงเรียนวัดน้ำคอก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กลุ่มตากสิน)
13 นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้น (กลุ่มโรงเรียนตากสิน) ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กลุ่มตากสิน)
14 นางสาวปารวี ประมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตะพงนอก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กลุ่มตากสิน)
15 นางสาวชไมพร รัตนเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดยายดา-บ้านเนินเสาธง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กลุ่มตากสิน)
16 นางสาวนงค์เยา คำมูลตรี ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กลุ่มตากสิน)
17 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ (กลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน(กลุ่มสาระศิลปะ)
18 นางสาวสุพัตรา พานิชนาวา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 พิไลพร กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 อัญชุลี ฟุ้งมาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21 นางสาวไพเราะ ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 นางสาววิสา ประทุมขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร (กลุ่มสาระศิลปะ)
23 นางรุ่งนภา คำต่อ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นางสาวเกศสุดา ถึงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นางสาวภูวรรณ จำปาไชย เจ้าหน้าที่ธุการ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระภาษาไทย
26 นางสาวเกศสุดา ถึงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
27 นางสาวปิยะนุช มาตยะโค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปลวกแดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
28 นายกิตติศักดิ์ สุรินทร์ ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
29 นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ควบคุมและบันทึกข้อมูลระบบโรงเรียนบ้านท่าเสา
30 นางสาวชมพูนุช สิงห์สาคร(กลุ่มศรีเมือง) ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นางสาวสุพัตรา พานิชนาวา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 พิไลพร กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33 นางสาวมณีรัตน์ สาแช เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฐมวัย
34 นางสาวเกศสุดา ถึงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฐมวัย
35 นางสาวมณีรัตน์ สาแช เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกิจกรรมการงานอาชีพ
36 นางจรัสพร มหาเพ็ง (ศรีเมือง ) ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกิจกรรมการงานอาชีพ
37 นางรุ่งนภา คำต่อ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี))
38 นางกุหลาบ กว้างมาก ( กลุ่มตากสิน ) พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลุ่มตากสิน)
39 นางสาวธัญชนก ศรีหาบุตร พนักงานราชการโรงเรียนวัดน้ำคอก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลุ่มตากสิน)
40 นางจรัสพร มหาเพ็ง (ศรีเมือง ) ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม บันทึกคะแนนกลุ่มสาระปฐมวัย
41 อัญชุลี ฟุ้งมาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เจ้าหน้าที่บึนทึกคะแนน กลุ่มสาระศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
42 นางสาวไพเราะ ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน เจ้าหน้าที่บึนทึกคะแนน กลุ่มสาระศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
43 นางสาวมณีรัตน์ สาแช เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนคอมพิวเตอร์
44 นางจรัสพร มหาเพ็ง (ศรีเมือง ) ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนคอมพิวเตอร์
45 นางสาวเกศสุดา ถึงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนคอมพิวเตอร์
46 นางสาวสุพัตรา พานิชนาวา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 พิไลพร กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางสาวภูวรรณ จำปาไชย เจ้าหน้าที่ธุการ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
49 นางรุ่งนภา คำต่อ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร (ปฐมวัย)
50 นางสาวสุพัตรา พานิชนาวา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 พิไลพร กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 นายธนากรณ์ สิริภาคยโกศล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดชากหมาก เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบกลุ่มโรงเรียน
53 นางสาวกิตติมา คำสามาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนปฐมวัย
54 นางสาวชมพูนุช สิงห์สาคร(กลุ่มศรีเมือง) ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนปฐมวัย
55 นางสาวนิยดา หาญกุล ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
56 นางสาวกิตติมา คำสามาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าพิมพ์เกียรติบัตร(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
57 พิไลพร กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นางสาวกิตติมา คำสามาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
59 นางสาวประภาพร วิทยาคม โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
60 นางสาวปุณยนุช พิมพา โรงเรียนชากลูกหญ้า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
61 นางสาวธัญชนก ศรีหาบุตร พนักงานราชการโรงเรียนวัดน้ำคอก เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
62 นางสาวสุพัตรา พานิชนาวา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ผู้ดูแลระบบโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
63 นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร(กลุ่มสาระศิลปะ)
64 นางสาวสุพัตรา พานิชนาวา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ผู้ดูแลระบบกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา
65 อัญชุลี ฟุ้งมาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
66 นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ควบคุมและบันทึกข้อมูลระบบโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
67 นางสาวมณีรัตน์ สาแช เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ
68 นางสาวเกศสุดา ถึงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ
69 นางสาวกิตติมา คำสามาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรปฐมวัย
70 นางสาววันวิสาข์ ตาเปี้ย (กลุ่มนิคมพัฒนา) เจ้าหน้าที่ธุรการ(โรงเรียน) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน(กลุ่มสาระภาษาไทย)
71 นางสาวมณีรัตน์ สาแช เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรปฐมวัย
72 นางสาวเกศสุดา ถึงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรปฐมวัย
73 นางสาววิสา ประทุมขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ควบคุมและบันทึกข้อมูลโรงเรียนบ้านหลังเขา
74 นางสาววิสา ประทุมขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบกลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก
75 พิไลพร กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา
76 นุสรา เปี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเก่า เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(กลุ่มร.ร.บ้านค่าย)
77 นางสาวปิยะนุช มาตยะโค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปลวกแดง เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
78 อัญชุลี ฟุ้งมาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกีรติบัตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางกุหลาบ กว้างมาก ( กลุ่มตากสิน ) พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกล่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(กลุ่มตากสิน)
80 นางสาวนิยดา หาญกุล ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมและบันทึกข้อมูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
81 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ (กลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร (กลุ่มสาระศิลปะ)
82 นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบกลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก
83 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ (กลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบโรงเรียนวัดหนองพะวา
84 นางสาวมณีรัตน์ สาแช เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร (คอมพิวเตอร์)
85 นางรุ่งนภา คำต่อ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร (คอมพิวเตอร์)
86 นางสาวเกศสุดา ถึงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ( โรงเรียนชุมชนวัดทับมา) เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร (คอมพิวเตอร์)
87 นางสาววันวิสาข์ ตาเปี้ย (กลุ่มนิคมพัฒนา) เจ้าหน้าที่ธุรการ(โรงเรียน) เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ(กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา)
88 นางกุหลาบ กว้างมาก ( กลุ่มตากสิน ) พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลุ่มตากสิน)
89 นางสาวธัญชนก ศรีหาบุตร พนักงานราชการโรงเรียนวัดน้ำคอก เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลุ่มตากสิน)
90 นางสาวไพเราะ ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน ผู้ดูแลระบบกลุ่มโรงเรียนตากสิน
91 นางสาวภูวรรณ จำปาไชย เจ้าหน้าที่ธุการ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบข้อมูลโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
92 นางสาวสุภาวดี เชื้อนิล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไร่จันดี เจ้าหน้าบันทึกผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นายสุบรรณ วราชุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 นายเทวินท์ ก้องเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 นางจิญภัทธ โอทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่จันดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นายชัยวัฒน์ รุทธโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นายทวีชัย ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายจั่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางปนัดดา กอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิต คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นางสาวธาริณี ธารทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงหงส์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
103 นายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
104 นางสาวปิยะรัตน์ เดชอนันต์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะพุนทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 นางสาวอรนุช สาระวัน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
106 นางวราภรณ์ อัมพรมหา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
107 นางสาวพัดชา ศรีไพร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
108 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 นางสาวสุทธิมาศ อภิรักวณิชย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
110 นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นางสาวสุภาวดี เชื้อนิล ครูโรงเรียนบ้านไร่จันดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นางสาวปาริชาติ สุโข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตะเคียนทองและสามัคคีราษฏร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นางสาวกัญญาภัค วันดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
115 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
116 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
117 นายธนากรณ์ สิริภาคยโกศล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดชากหมาก เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
118 นางสาวปิยภัทร ทองพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแกลงบน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บันทึกผลการแข่งขัน
119 นางสาวสินีนาฏ จีระสุข ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บันทึกผลการแข่งขัน
120 นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดแกลงบน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บันทึกผลการแข่งขัน
121 นางสาวนิศารัตน์ เก่งเดช ครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บันทึกผลการแข่งขัน
122 นางสาวกรรวี เพิ่มพูน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บันทึกผลการแข่งขัน
123 นางสาวอนุสรา ประกอบนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บันทึกผลการแข่งขัน
124 นางมาลินี แวววับ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแกลงบนและโรงเรียนบ้านยายจั่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บันทึกผลการแข่งขัน
125 นางสาวณัฐกานต์ ผัดผ่อง ครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นางเรืองกิตติ์ วิสุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นางสาวนราพร อุปชัย ครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 นางสาวนราพร อุปชัย ครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
129 นางวาสินี ชลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
130 นางเสาวลักษณ์ แก้ววิเชียร ครูโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นางสาวชลทิพย์ เบ้าทอง ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
132 นางณัฎฐา สุขแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
133 นายอิทธิพล พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135 นางสาวฉฎาธร เมืองมงคล ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
136 นางศรีสุดา เปรมบำรุง ครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
137 นางกุลยา วาณิชเวชารุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
138 นายนคร สวัสดิ์ล้น ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
139 นางรุ่งนภา คำต่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
140 นางวันทนา วัฒนฤดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
141 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
142 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
143 นายธนากรณ์ สิริภาคยโกศล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดชากหมาก เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
144 นางสาวกัญญาภัค วันดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
145 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
146 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
147 นางสาวกัญญาภัค วันดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
148 นายธนากรณ์ สิริภาคยโกศล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดชากหมาก เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
149 นายธนากรณ์ สิริภาคยโกศล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดชากหมาก เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
150 นางสาวกัญญาภัค วันดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
151 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
152 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
153 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
154 นางสาวกัญญาภัค วันดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
155 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
156 นางสาวกัญญาภัค วันดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
157 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
158 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม))
159 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
160 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
161 นางสาวจิตนา พฤคณา ครูผู้ช่วย กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
162 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
163 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
165 นางปราณี เดชศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นายมานพ วรวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายสมชาย ก่ำเซ่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นางวิไลลักษณ์ อักษรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางเรไร ใจคิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
177 นางปราณี เดชศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
178 นางวิไลลักษณ์ อักษรมี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
179 นางรุ่ง รัตนประสาท ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
180 นางสาวรัตนาภรณ์ เฮืองศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
181 นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
182 นางสาวนันท์นภัส แปลงไธสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
183 นางสาวพิไล ประสพรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
184 นางกรรณิกา พานเพชร ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
185 นางวรางคณา ยมจินดา ครู โรงเรียนวัดหนองละลอก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
186 นางมณฑา พรเรืองมณีกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
187 นางวรางคณา ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
188 นางสุกานดา รอดสุโข ครู โรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
189 นางจันทจิรา มลิวัลย์ ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
190 นางเยาวนารถ ปะสิ่งชอบ ครู โรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
191 นางสาวเปรมฤดี นภาลัย ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
192 นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
193 นางสาววริสรา เต็มลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดอนจันทร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
194 นางสาวฐาปนีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
195 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
196 นางเรไร ใจคิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
197 นางเอมอร สุดทวี ครู โรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
198 นางสุมาลี เมฆโหรา ครู โรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
199 นางสาวชมพูนุช ขำนุ่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
200 นางสาวกฤติยา แสงแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
201 นางชูศรี จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
202 นางสุธิดา ภู่พะเนียด ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
203 นางสาวณัฏฐิยาพร ยมพกาล จนท.ธุรการโรงเรียนวัดบ้านค่าย-โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
204 นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
205 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
206 นายมานพ วรวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
207 นายสมชาย ก่ำเซ่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
208 นายเพทาย พรพงษ์ธรรม ครู โรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
209 นายเทวิน ยมจินดา ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
210 นายสมควร เกิดแสง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
211 นายสานิช ประกอบสุข ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
212 นายวิมล น้อยวิมล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
213 นางปราณี เดชศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
214 นายจิตติชัย งามแสง ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
215 นางเอมอร สุดทวี ครู โรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
216 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
217 นางสาวคนึงนิจ สีดา ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
218 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
219 นางสาวฐาปนีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
220 นางสาวณัฏฐิยาพร ยมพกาล จนท.ธุรการโรงเรียนวัดบ้านค่าย-โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
221 นางสาวธัญลักษณ์ สุขมหา จนท.ธุรการโรงเรียนวัดตาขัน-โรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
222 นางสาวสุทธินี แจ่มใส จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านมาบตอง-โรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
223 นางสาวลักขณา มั่นประสิทธิ์ จนท.ธุรการโรงเรียนวัดละหารไร่-โรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
224 นางสาววันเพ็ญ ไชยสาร จนท.ธุรการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
225 นางสาววรรณิศา คงศิริ จนท.ธุรการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
226 นางสาวนุสรา เปี่ยมสอาด จนท.ธุรการ ร.ร.วัดเชิงเนิน-วัดบ้านเก่า-วัดเกาะ-บ้านหนองสะพาน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
227 นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นางสาวมลทาทิพย์ ทองคำ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นายณัฐศักดิ์ ศิริสมบูรณ์เวช ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
230 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
231 นายจิตกร มาแก้ว ครูโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
232 นางณพสร สิทธิเวช ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
233 นายจิตกร มาแก้ว ครูโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
234 นางณพสร สิทธิเวช ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นางสาวจันทร์สม ญาติ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อมผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
236 นายวิลมล น้อยวิมล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นายปฏิภาณ สร้อยศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
238 นายพิทักษ์ ทัดประไพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
239 นางรัตนภรณ์ ทองนวน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
240 ว่าที่ร้อยตรีสุมงคล กุมภีร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
241 นายธีระพงษ์ ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นางสาวช่อผกา แสงกระจ่าง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย ครู โรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นายสานิช ประกอบสุข ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นายวิโรจน์ คำแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นายสมควร เกิดแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นายเสกสรรค์ อินศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านมาบตองวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นางกนกวรรณ เกี่ยวคุ้มภัย ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นางสาวนวพร น้อยมิ่ง ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
251 นางนิดา ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
252 นางสาวยุพา ริสศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
253 นายธนากุล สุบงกช ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นางวิรุตร ดวงคุณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
255 นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
256 นางสาวนันท์นภัส แปลงไธสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
257 นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
258 นางสาวรัตนาภรณ์ เฮืองศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
259 นางสาวพิไล ประสพรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
260 นางวรางคณา ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
261 นางสุกานดา รอดสุโข ครู โรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
262 นางเพ็ชรา วิเศษศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
263 นางกรรณิกา พานเพชร ครู โรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
264 นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการประสานงานและจัดทำสำเนาข้อสอบ "การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ GSP"
265 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นายมานพ วรวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ กรรมการเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน กรรมการเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพัสน์นันท์ จิตตศรี โทร.0876727681.0867987385
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]