หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ryg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวภัทรา ธรรมโกศลโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิฌา สายบัวโรงเรียนบ้านไร่จันดีกรรมการ
3. นายเพทาย พรพงศ์ธรรมโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางไพเราะ นะวะมะโรจน์โรงเรียนวัดสำนักท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร วงศ์จิราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ รังกลางโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ บุษบาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ์ รักษาวงศ์โรงเรียนวัดนาตาขวัญกรรมการ
3. นางสาวภคพร พิลาบโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางเยาวดี บุษบาศรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สีก้อนโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นางสาวยุพิน อัฐโสโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี เจริญผลโรงเรียนนิคมฯ1ประธานกรรมการ
2. นางเกศรา เจริญวัฒนวิญญูโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
3. นางสาวพลอยชมพู ชำปฏิโรงเรียนนิคมฯ9กรรมการ
4. นางวรรณา คงคาประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา หน่ายนวมโรงเรียนวัดห้วงหินประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ สำเริงโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ ฉายลักษณ์โรงเรียนนิคมฯ3กรรมการ
4. นางชฎาพร หอมจันทร์โรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ ฉายาถิรจิตโตวงศ์โรงเรียนวัดกระเฉทประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยนภัส เกษมรัตน์ภักดีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4กรรมการ
3. นางสาวภคพร พิลาบโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางชูศรี รอบรู้โรงเรียนวัดปลวกเกตุประธานกรรมการ
2. นางทองดี จันทร์แป้นโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางวัลลภา คำอินทร์โรงเรียนนิคมฯ3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเกื้อจิต แสงสว่างโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสุุภาพร สาระอาวาสโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา เนื่องจำนงค์โรงเรียนวัดชากผักกูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร สาระอาวาสโรงเรียนนิคมฯ4ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ปัดตาสงครามโรงเรียนบ้านหนองระกำกรรมการ
3. นางสาวอรพิน ศรีทัดโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารดา รอดมาโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ แก้วพูลโรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
3. นางสาวคัคนานต์ สมศรีโรงเรียนนิคมฯ8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางกิติยา อิทธิพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นางกันต์สุดา ทวีวรรณโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นางบุญเรือน มาลาทองโรงเรียนนิคมฯ3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางทองหลอม เมฆฉิมโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ฉมาภินันท์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางอรพินท์ ประพันธ์สุขโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
4. นางสาวอมรพิมล นึกชัยภูมิโรงเรียนนิคมฯ1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรุจลักษณ์ นัทธีประทุมโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิตา กันตังโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการ
3. นายนิกร เหมือนสมัยโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณา เวชสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี หันตะโรงเรียนนิคมฯ6กรรมการ
3. นางสาวกานติศา สามารถโรงเรียนนิคมฯ1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญษ สุขเจริญโรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิตร์ คำดีโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
3. นางสาวคนึงนิด ศรีสุภาโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศศิธร จันทรมหาโรงเรียนวัดเนินพระประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไล ประสพรัตน์โรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เขตสมุทรโรงเรียนบ้านหนองระกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปณัฏฐา ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพร เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
3. นางสาวภริมน กล่อมสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุบล มีสุขโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผ่องพักตร์โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางเชนิกา อนันต์โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ภัสสร์ สีหธนโชติโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
5. นายสำเนา สำราญจิตร์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ เสวครบุรีโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี นภาลัยโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
4. นายพันเทพ ธีรทยากรโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา รัญชญาโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ เสวครบุรีโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี นภาลัยโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
4. นายพันเทพ ธีรทยากรโรงเรียนวัดนาตาขวัญกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา รัญชญาโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ เสวครบุรีโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี นภาลัยโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นางปราณี อารีมิตรโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา รัญชญาโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ เสวครบุรีโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี นภาลัยโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นายพันเทพ ธีรทยากรโรงเรียนนาตาขวัญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา รัญชญาโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพนิดา สายสุพรรณโรงเรียนบ้านห้วยปราบประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ผลาชีวะโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสาวพิลาวรรณ ระแวงสูงเนินโรงเรียนนิคมฯ ๘กรรมการ
4. นางสาววรรณา มนทองโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
5. นายเกษม มาลีวรรณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ สำราญโรงเรียนมาบยางพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี เจือจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เฮืองศรีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ น้อมโรงเรียนนิคมฯ ๘กรรมการ
5. นางสาวภัทราพรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรุ่ง รัตนประสาทโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พฤคณาโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางสาววรางคณา ยอดแก้วโรงเรียนบ้าานหนองสะพานกรรมการ
4. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์โรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
5. นายธนากูล สุบงกชโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกายโรงเรียนวัดตาขันกรรมการ
7. นางชรัตน์ ผลเกตุโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอุไร ตะเวทิกุลโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสายน้ำผึ้ง บัณฑิตธรรมโรงเรียนบ้านเขาลอยกรรมการ
3. นายชัยญา คำภูเมืองโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ผิวจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตองกรรมการ
5. นางวิรุตร ตวงคุณโรงเรียนบ้านหนองสะพานกรรมการ
6. นางสุกานดา รอดสุโขโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
7. นางสาวภาณิศา ปฏิบัติธรรมโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปราสาท ศิริจรรยาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สอบขุนทดโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวนิสรา สิมทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
4. นางสาวธีราภรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ทองนวนโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
6. นายวิมล น้อยวิมลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา พิทักษ์ถาวรสกุลโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมัณฑนา ปาปะคังโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญรัตน์ มั่นบุปผชาติโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี สะมะจิตร์โรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี มรรคผลโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เปี่ยมพงษ์ศานต์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
6. นางพิญชมญช์ พงษ์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
7. นางพิจารุณี เจริญชาติ โรงเรียนบ้านคลองกรำกรรมการ
8. นางสาวนาถฤดี เวชกามาโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42กรรมการ
9. นางสาวสายสุดา สุวรรณสายโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
11. นางวันเพ็ญ แก้วศรีโรงเรียนมาบยางพรกรรมการและเลขานุการ
12. นางวรางคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการและเลขานุการ
13. นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์โรงเรียนบ้านไร่จันดีที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ทองลือโรงเรียนบ้านปลวกแดงประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ เจริญประโยชน์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ มูลตระกูลโรงเรียนวัดมาบชลูดกรรมการ
5. นางสาวสุนิศา เสือนุ่มโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกกรรมการ
6. นางสาวบุษบา ประทีปแสนโรงเรียนวัดตากวนกรรมการ
7. นางฐิตารีย์ ปิยะสุขโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
8. นางสาวมาลินี สุวรรณโชติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3กรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา สายะวรานนท์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7กรรมการ
10. นางเอี่ยมจิรา เดชกัลป์หาโรงเรียนวัดหนองจอกกรรมการ
11. นางสาวสุรัตน์ดา ฆ้องพาหุโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
12. นางกฤษณี ถนอมรอดโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
13. นายปวเรศ มุดไธสงโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวธาริณี ธารทองโรงเรียนวัดธงหงส์ ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางปะฐะนี แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี งานดีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7กรรมการ
3. นางภัทริน มหิเมืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4กรรมการ
4. นางดวงเดือน ริมสมุทรโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
5. นายอนุกูล เกตุทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1กรรมการ
6. นายทวีชัย ปิยะสุขโรงเรียนบ้านเขายายชุมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ เรืองหิรัญโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นางศิริอร สมคิดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4กรรมการ
3. นางสาวศิวาพร คำวิเลิศโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
4. นางสาวสุกานดา รอดสุโขโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์โรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
6. นายชัยวัฒน์ รุทธโชติโรงเรียนบ้านสำนักทองที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เมธาอรรถพงศ์โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา ใจสุทธิโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
4. นางกัลยาณี พรมวงศ์โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
5. นายวิศวกร ชัยเชิดชูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการและเลขานุการ
6. นายวินัย ศรีทองโรงเรียนบ้านยายจั่นที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลลดา กุลบูรณะพงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน มุสิกบุตรโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ เกตุการณ์โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
4. นางพุทธิดา ทิมสันเทียะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปิยภัทร ทองพรม โรงเรียนวัดแกลงบนที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวรรณา เวชศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ อ่อนกลั่นโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นางละมัย สักขันโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
4. นางนงนุช เกษชมโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
5. นายโยธิน สุขขาโรงเรียนวัดปลวกเกตุกรรมการและเลขานุการ
6. นายทนงค์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนวัดเภตรสุขารมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพิทยา อินทุรัตน์โรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นายจุลเกียรติ หงษาโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
3. นางวิภาดา สีหาบุตรโรงเรียนบ้านหมอมุ่ยกรรมการ
4. นายศักด์ชัย ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
5. นายกิตติคุณ โชติมงคลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุบรรณ วราชุน โรงเรียนวัดในไร่ที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ พุฒศรีโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวันดี สิงหตาโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล สีมาโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
4. นางมธุริน อ่างศิลาชัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา แสนอินตาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการและเลขานุการ
6. นายเทวินท์ ก้องเสนาะโรงเรียนวัดตะเคียนทองที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ปรูกระโทกโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการ
3. นางปิยฉัตร สุทธิสง่า โรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
4. นายอัตถวิชญ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
5. นางสาวอนุธิดา วัฒนาพิชิตพงศ์ โรงเรียนบ้านไร่จันดีกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศิษฐ์ เกียรติธนะกูลโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชุมนุมพร โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางสาวภาวินี บริบูรณ์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายก้าวหน้า โสพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
5. นายกีฬา มณีแสงโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
6. นายเอกการ วงษ์จิรปภัทรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
7. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
8. นายธนากุล สุบงกชโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
9. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ โรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
10. นางจิญภัทธ โอทานโรงเรียนวัดท่าเรือที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายธนากุล สุบงกชโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
3. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
4. นายเอกการ วงษ์จิรปภัทรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. นายกีฬา มณีแสงโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
6. นายก้าวหน้า โสพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
7. นางสาวภาวิณี บริบูรณ์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
8. นายสมชาย ชุมนุมพร โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
9. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ โรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
10. นางจิญภัทธ โอทานโรงเรียนวัดท่าเรือที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชุมนุมพรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี บริบูรณ์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายก้าวหน้า โสพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
5. นายกีฬา มณีแสงโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
6. นายเอกการ วงษ์จิรปภัทรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
7. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
8. นายธนากุล สุบงกช โรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
9. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
10. นางจิญภัทธ โอทานโรงเรียนวัดท่าเรือที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายธนากุล สุบงกชโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
3. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
4. นายเอกการ วงษ์จิรปภัทรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. นายกีฬา มณีแสงโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
6. นายก้าวหน้า โสพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
7. นางสาวภาวิณี บริบูรณ์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
8. นายสมชาย ชุมนุมพรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
9. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ โรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
10. นางจิญภัทธ โอทานโรงเรียนวัดท่าเรือที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชุมนุมพรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี บริบูรณ์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายก้าวหน้า โสพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
5. นายกีฬา มณีแสงโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
6. นายเอกการ วงษ์จิรปภัทรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
7. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
8. นายธนากุล สุบงกชโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
9. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
10. นางจิญภัทธ โอทานโรงเรียนวัดท่าเรือที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย จิตรบรรเทาโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามประธานกรรมการ
2. นายสมพรณรงค์ พรมรงค์โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางวรรณี หินทองโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรสา บุญประเสริฐโรงเรียนวัดกระเฉทประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา สาระปารังโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ สำเร็จกิจโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการ
3. นางสาวไพลิน ประดับรัตน์โรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร แววไธสงโรงเรียนวัดนาตาขวัญกรรมการ
3. นางดารา บึงราษฎร์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายเทวิน ยมจินดาโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
3. นางสาวนภัค ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี บันเทิงสุขโรงเรียนวัดห้วงหินประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ห่างภัยโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ประทุุมสันโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุธี อเนกพงษ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ชลมาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นางสาวณัฐภร สมภารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุธี อเนกพงษ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ชลมาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นางสาวณัฐภร สมภารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสมทรง ขาวแจ้งโรงเรียนวัดในไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดธิดา ธนะเนตรโรงเรียนนิคมฯ7กรรมการ
3. นางจิตตนาวรรณ สิลมัฐโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางเครือทิพย์ กังวานโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ ธูปหอมโรงเรียนชุมชนทับมากรรมการ
3. นายจตุพล พานศรีโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชลิต จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นางเฉลา ยอดสมสวยโรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมยุรี เรืองหิรัญโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ บัวผึ้งโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ ประกอบธรรมโรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานพ วรวงษ์โรงเรียนวัดหนองกรับประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา กลั่นนุรักษ์โรงเรียนบ้านไร่จันดีกรรมการ
3. นางสาวฟาเตมา คานสกุลโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพวงทอง ว่องไวพานิชย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ เตชะทวีกุลโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางระวีวรรณ คงนวลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทรโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช สิงห์สาครโรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
3. นางสาวสมศรี วงษ์เหรียญทองโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
4. นางสุวิญชา สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
5. นางเรณู เพ็ชรมีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
6. นางสาวมงคล ประเสริฐผลโรงเรียนบ้านหินโค้งประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทรโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางเรณู เพ็ชรมีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
3. นางสุวิญชา สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช สิงห์สาครโรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
5. นางสาวสมศรี วงศ์เหรียญทองโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
6. นางสาวมงคล ประเสริฐผลโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสุมาลี บันเทิงสุขโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์นุชโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางรัชนี พรมรงค์โรงเรียนวัดปลวกเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี บันเทิงสุขโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการ
2. นางรัชนี พรมรงค์โรงเรียนวัดปลวกเกตุกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์นุชโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษยา กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านมาบยางพรประธานกรรมการ
2. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ ผลทาเลิศโรงเรียนนิคมฯ3กรรมการ
4. นายวินัย น้อยสมมิตรโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุเนตร เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านปลวกแดงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ บุญสุขโรงเรียนบ้านไร่จันดีกรรมการ
3. นายอนันต์ ยศวงษ์จวงโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา กิ่งกูลโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ ศรีทองดีโรงเรียนบ้านปลวกแดงประธานกรรมการ
2. ว่าที่เรือตรีปรีชา นอบน้อมโรงเรียนบ้านหมอมุ่ยกรรมการ
3. นายศรชัย เกี่ยวพันธ์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
4. นายณรงค์ มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายวรัญชัย สุโพธิ์โรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ บุญเรืองเศษโรงเรียนนิคมฯ5ประธานกรรมการ
2. นายส่ง สกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นายประเวช ทองโอภาสโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคมกรรมการ
4. นายนคร สวัสดิล้นโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
5. นายขวัญเมือง โตสุขโรงเรียนนิคมฯ8กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ สุขปัตโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ มนต์อินทร์โรงเรียนชุมชนสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7กรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ รุ่งเรืองบางชันโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ รุ่งเรืองบางชันโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ แต้มพิมายโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ วิทยานุกรณ์โรงเรียนมณีวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประเทือง ครุฑอรัญโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มะลิขาวข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ครุฑอรัญโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มะลิขาวข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ศรีประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ปิ่นกระจันบ้านท่าเสากรรมการ
3. นางสาวอาภาภัชร์ บำรุงภักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สวัสดีโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายวินัย แสงอ่อนโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายประพันธ์ สินถาวรโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ เสงี่ยมงามโรงเรียนบ้านเขาคลองซองประธานกรรมการ
2. นายเทียน เสงี่ยมรัตน์โรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ธิแปลงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุจิต วงศ์บุปผาโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตรโรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางปิยะนุช สวัสดิ์ล้นโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุจิต วงศ์บุปผาโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตรโรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางปิยะนุช สวัสดิล้นโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวีลาภ สิทธิเวชโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สนิทราษำร์โรงเรียนอารีย์วัฒนากรรมการ
3. นายสุทัศ รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทวีลาภ สิทธิเวชโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางไพเราะ นะวะมะโรจน์โรงเรียนวัดสำนักกระท้อนกรรมการ
3. นางทองใบ พวงมาลีโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์โรงเรียนวัดนาตาขวัญประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ งาเจือบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษาโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์โรงเรียนวัดนาตาขวัญประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ งาเจือบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษาโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นายอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์บ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นายอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนายวิโรจน์ สุภาลูนภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นายอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นายอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นายอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุภาลูนภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นายอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
5. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายครูดนตรี รับเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นายชูชาติ พิณพาทย์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. นางณัฐกาญจน์ งามสอาดโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ งามสะอ่าดโรงเรียนวัดตอนจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายดุจเดือน สุภาลูนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ งามสอาดโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายดุจเดือน สุภาลูนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ งามสะอาดโรงเรียนวัดตอนจันทน์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นายชูชาติ พิณพาทย์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. นางณัฐกาญจน์ งามสอาดโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ งามสอาดโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นายชูชาติ พิณพาทย์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. นางณัฐกาญจน์ งามสอาดโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูนโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประภาส เมฆลอยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ งามสะอาดโรงเรียนวัดตอนจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนิรุูธ ธรรมสุนทรโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ แสวงดิลกโรงเรียนวัดตากวนกรรมการ
3. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสรวุฒิ แสวงดิลกโรงเรียนวัดตากวนประธานกรรมการ
2. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นายสมเดช อ่างศิลาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
5. นายนครินทร์ เจษฏารมย์โรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสรวุฒิ แสวงดิลกโรงเรียนวัดตากวนประธานกรรมการ
2. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นายสมเดช อ่างศิลาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
5. นายนครินทร์ เจษฏารมย์โรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสมเดช อ่างศิลาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสมเดช อ่างศิลาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสมเดช อ่างศิลาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสมเดช อ่างศิลาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
5. นายนครินทร์ เจษฏารมย์โรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายศรีนคร ครเมฆโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
3. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายศรีนคร ครเมฆโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
3. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายศรีนคร ครเมฆโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
3. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายศรีนคร ครเมฆโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
3. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านคลองกรำกรรมการ
3. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านคลองกรำกรรมการ
3. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นายนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านคลองกรำกรรมการ
3. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านคลองกรำกรรมการ
3. นายศรัณย์ สาครเสถียรโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสฤษดิ์ วัฒนาวารินทร์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายสุปัญญา สรรพจักรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ วัฒนาวารินทร์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายสุปัญญา สรรพจักรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสฤษดิ์ วัฒนาวารินทร์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายสุปัญญา สรรพจักรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายพัชราภรณ์ สำเร็จกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ วัฒนาวารินทร์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายสุปัญญา สรรพจักรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุปัญญา สรรพจักรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธานกรรมการ
2. นายอดินันท์ กองกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นายนครินทร์ เจษฏารมย์โรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นายสฤษดิ์ วัฒนาวารินทร์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุปัญญา สรรพจักรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธานกรรมการ
2. นายอดินันท์ กองกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นายนครินทร์ เจษฏารมย์โรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นายสฤษดิ์ วัฒนาวารินทร์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ดำรงสกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวนภาพร กิจดีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรินทร์ ดำรงสกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวนภาพร กิจดีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ ทองทรัพย์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
3. นางสาวณัชพิมพ์ สืบเสนาะโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
4. นางสาวณัฐรัชต์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
5. นางนิภา จันทรคีรีเขตโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวกอบกุล ดชเดชโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
4. นายการเพชร สมเพชรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1กรรมการ
5. นางนิภา จันทรคีรีเขตโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ งามประยูรโรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการ
3. นางสาวธัญญามาศ แดงสีดาโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
4. นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
5. นางชุติมา ชวนเชยโรงเรียนมณีวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ งามประยูรโรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการ
3. นายณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7กรรมการ
4. นางชุติมา ชวนเชยโรงเรียนมณีวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพยอม สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตพิชญา เมฆโหราโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
3. นายกายเพชร สมเพชรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1กรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล อินทยาโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
5. นางนิศารัตน์ พานทองโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพยอม สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ศิลปะวิโรจน์โรงเรียนวุฒินันท์กรรมการ
3. นางสาวกันตพิชญา เมฆโหราโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายกายเพชร สมเพชรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1กรรมการ
5. นางนิศารัตน์ พานทองโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายยศพันธ์ ยอดโพธิ์โรงเรียนนิคมฯ 3กรรมการ
3. นางสาวนริศรา พิทักษ์ถาวรสกุลโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางสาวมงคล ประเสริฐผลโรงเรียนบ้านหินโค่งฯกรรมการ
5. นายฤทธิพล มะโนรัตน์โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกกรรมการ
6. นายรองฤทธิ์ ไชยพิณโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายวรรณธร สาครจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ปิ่นกระจันโรงเรียนบ้านท่าเสากรรมการ
3. นายสัญญา สิงห์ประเสริฐโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissRen Pingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดชโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
4. นางสาวภัททิรา เชื้อเฉลิมโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. MissZhao Zhixiaoโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissRen Pingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดชโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
4. นางสาวภัททิรา เชื้อเฉลิมโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. MissZhao Zhixiaoโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันชัย พิริยะประภากุลผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวณัฐฌา สินสมบัติโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
5. นางวรรณิภา เทียนทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายนพดล แสนผูกผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
4. นายอาณัติ ชุมเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรี ถิ่นพุดทราโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายนิติกร ประเสริฐโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญ สพป. ระยอง1กรรมการ
8. นายกรุง ม่วงนาครองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
4. นายวันชัย พิริยะประภากุลผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
6. นายอนันต์ บุญเรืองเศษโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
7. นายกรุง ม่วงนาครองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิธวินท์ ศรีสุขโรงเรียนนิคมฯ1ประธานกรรมการ
2. นางผาสุข หิรัญโรจน์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
3. นางวราภรณ์ อัมพรมหา(รก.)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองกรรมการ
4. นายเธนศ บันลือเขตต์โรงเรียนนิคมฯ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายกรุง ม่วงนาครองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดีโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายสมรัก เกตุชาติโรงเรียนนิคมฯ7กรรมการ
4. นายสงบ ประตังถาโตโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวรา งามเสงี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ5ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
3. นางกัญลดา แสงมณีโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวศิริญา เป๋าอยุ่สุขโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางภาวิดา พวงทองสุกโรงเรียนวัดตากวนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เมฆโหราโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นางสาวชลิตา กันตังโรงเรียนนิคมฯ7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี จารัตน์โรงเรียนวัดมาบข่าประธานกรรมการ
2. นางรุ่งสว่าง ละมุลโรงเรียนนิคมฯ3กรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ รื่นรมย์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางลักษมณี จ่าแท่นทะรังโรงเรียนนิคมฯ5ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ไวสันเทียะโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ ผลทาเลิศโรงเรียนนิคมฯ3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าประธานกรรมการ
2. นางมาริน นาภูรัตน์โรงเรียนวัดกระเฉทกรรมการ
3. นางสาวณัฐฌา สินสมบัติโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสรัญรชา บิดรโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวปารวี นิติรัชโรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
3. นางสาวมลทาทิพย์ ทองคำโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เกษมโอภาสโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรียม สิงห์มูลโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายธนภัทร ประดับวงศ์โรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวสสิธร ผสมทรัพย์โรงเรียนนิคมฯ4กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐกมล สิงห์วงษ์โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจักร์กฤษณ์ ใจตรงกล้าโรงเรียนนิคมฯ8ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ สีอุ่นโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ แสงภู่โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อำนวยโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางศรัณรัตน์ ธนาเตชะสวัสดิ์ชุมชนนิคมฯ7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางจูลจิรา บุญเจริญโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ สิงสาโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ สิงสาโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองกรรมการ
3. นางจูลจิรา บุญเจริญโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมาโนช พึ่งพิมายโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายวิทวัช ตู้จันโตโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมาโนช พึ่งพิมายโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายวิทวัช ตู้จันโตโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย อภัยโสโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวสุจริยา ขมสนิทโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพรรณ๊ สมุทรเสนโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดีโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางนิลรัตน์ ขวัญดีโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สมุทรเสนโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดีโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางนิลรัตน์ ขวัญดีโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรโรงเรียนวัดตาขันประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา มีชาญโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรโรงเรียนวัดตาขันประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา มีชาญโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตย์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางพิณพร ปรีชาพัฒนาพงษ์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสาววรางค์คณา จินตะการโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตย์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางพิณพร ปรีชาพัฒนาพงศ์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสาววรางคณา จินตะการโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางระวีวรรณ พุทธมีโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวมงคล ประเสริฐผลโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุกัลญา วงศ์วีระขันธ์โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ พุุทธมีโรงเรียนวัดห้วยโป้งประธานกรรมการ
2. นางสาวมงคล ประเสริฐผลโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุกัลญา วงศ์วีระขันธ์โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ นามจันทร์โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วงศ์มหาโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเริงศักดิ์ นามจันทร์โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วงศ์มหาโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ เจริญผลโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประภา ครุฑมณีโรงเรียนวัดเนินพระประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ชังพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นางสายฝน เต็มสงสัยโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประภา ครุฑมณีโรงเรียนวัดเนินพระประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ชังพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นางสายฝน เต็มสงสัยโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุรุพร คล้ายกล่ำโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นมณี สุภาพโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวสมลักษณ์ พิมพ์เสนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุรุพร คล้ายกล่ำโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นมณี สุภาพโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวสมลักษณ์ พิมพ์เสนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางชุติมา คงทนโรงเรียนชุมชนวัดทับมาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชวัล เดชพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชุติมา คงทนโรงเรียนชุมชนวัดทับมาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชวัล เดชพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริโรงเรียนบ้านปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์โรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
3. นางรัตนา มาลยานนท์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริโรงเรียนบ้านปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์โรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
3. นางรัตนา มาลยานนท์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเสงี่ยม บำรุงพงษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านคลองไผ่กรรมการ
3. นางสุทธิณี ไม้สูงโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนงนุช เที่ยงเจริญโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าประธานกรรมการ
2. นางวรรณี รักไทยโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายจิตรกร มาแก้วโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางคนิตรา หารธุจิตโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพิญัณฑ์ สมกุลโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางนภัทศวรรณ น้อยหมอโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคนิตรา หารธุจิตโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพิญัณฑ์ สมกุลโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางนภัทศวรรณ น้อยหมอโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางคนิตรา หารธุจิตโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
3. นางอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพิญัณฑ์ สมกุลโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางนภัทศวรรณ น้อยหมอโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคนิตรา หารธุจิตโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพิญัณฑ์ สมกุลโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางนภัทศวรรณ น้อยหมอโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางคนิตรา หารธุจิตโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพิญัณฑ์ สมกุลโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางนภัทศวรรณ น้อยหมอโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เกษชมโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางสาวอมาวสี พูลมากโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เกษชมโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางสาวอมาวสี พูลมากโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เกษชมโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางสาวอมาวสี พูลมากโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชาลินี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เกษชมโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางสาวอมาวสี พูลมากโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เกษชมโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางสาวอมาวสี พูลมากโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสุรัตน์ ฉ่ำมณีโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางสาวณัชพิมพ์ สืบเสนาะโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ สร้อยสกุลโรงเรียนวัดมาบข่าประธานกรรมการ
2. นางสุกัลญา วงศ์วีระขันธ์โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
3. นางสาวจินตรา ฝาระมีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทรีพันธ์ พรหมปองสุขโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทรีพันธ์ พรหมปองสุขโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทรีพันธ์ พรหมปองสุขโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทวีลาภ สิทธิเวชโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา รวมนรินทร์โรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัชญา สังวาลย์วงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวีลาภ สิทธิเวชโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา รวมนรินทร์โรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัชญา สังวาลย์วงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทวีลาภ สิทธิเวชโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา รวมนรินทร์โรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัชญา สังวาลย์วงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณโรจน์ เข็มทองโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา รวมนรินทร์โรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัชญา สังวาลย์วงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ แก้วศรีโรงเรียนมาบยางพรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณโรจน์ เข็มทองโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา รวมนรินทร์โรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัชญา สังวาลย์วงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นายพชระ คำสุรีย์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุลโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนประธานกรรมการ
2. นางจิราพร มั่งชูพันธ์โรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชูศรี ศรีวงศ์กรกฏข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วิทยานุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จึงเจริญโรงเรียนบ้านมาบตพุดกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูศรี ศรีวงศ์กรกฏข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วิทยานุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จึงเจริญโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา ทักธานีโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาววรางค์คณา จินตะการโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภา ครุฑมณีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา ทักธานีโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาววรางค์คณา จินตะการโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ รักบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ รักบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ รักบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ รักบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ศรียันต์โรงเรียนชุมชนวัดทับมาประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกุลโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ศรียันต์โรงเรียนชุมชนวัดทับมาประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกุลโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นางนภัทศวรรณ์ น้อยหมอโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นางนภัทศวรรณ์ น้อยหมอโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนประธานกรรมการ
2. นางจูลจิรา บุญเจริญโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนประธานกรรมการ
2. นางจูลจิรา บุญเเจริญโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สิทธิเวชโรงเรียนบ้านหนองละลอกประธานกรรมการ
2. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ พานทองโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรัช สวัสดิ์ล้นโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นางสาวธีร์จิตรา จั่นหยวกโรงเรียนนิคมฯ8กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพัสน์นันท์ จิตตศรี โทร.0876727681.0867987385
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]