หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา .....
ระหว่าง วันที่ 19-21..... เดือน พฤศจิกายน.......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2559   20 พ.ย. 2559   21 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ป.5/3 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 5 ห้อง ป.5/3 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ หอประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ หอประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ โรงอาหาร 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ห้อง นาฎศิลป์ 20 พ.ย. 2559 09.00-11.30
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ห้อง นาฎศิลป์ 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ โบสถ์วัดเนินพระ อาคาร1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ โบสถ์วัดเนินพระ อาคาร 1 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ลานอาเซียน ห้อง ลานอาเซียน 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 และ ป.2/1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 แบะ ป.4/2 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ห้อง ห้องประชุม 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา เวทีกลาง 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา เวทีกลาง 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา เวทีกลาง 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง โรงอาหาร 20 พ.ย. 2559 09.00-15.00
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง โรงอาหาร 20 พ.ย. 2559 09.00-15.00
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง โรงอาหาร 20 พ.ย. 2559 09.00-15.00
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้อง โรงอาหาร 20 พ.ย. 2559 09.00-15.00
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00-15.00
21 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00-15.00
22 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงอาหาร ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงอาหาร ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 3 ห้อง ป.5/1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 3 ห้อง ป.5/1 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือกัญจนัช 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้องจีน 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ม.3/1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคารศรีเมือง2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 ฝ่ายประถม 20 พ.ย. 2559 08.30-15.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคารห้องสมุด ห้อง คอมพิวเตอร์3 ฝ่ายประถม 20 พ.ย. 2559 08.30-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคารศรีเมือง2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 ฝ่ายประถม 20 พ.ย. 2559 08.30-15.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคารศรีเมือง2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 ฝ่ายประถม 20 พ.ย. 2559 08.30-15.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคารห้องสมุด ห้อง คอมพิวเตอร์3 ฝ่ายประถม 20 พ.ย. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยอง หอประชุม ฝ่ายประถม ห้อง อเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 08.30-12.00
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยอง หอประชุม ฝ่ายประถม ห้อง อเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 08.30-12.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยอง หอประชุม (ฝั่งประถม) ห้อง อเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เต๊นท์หน้าอาคาร 1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เต๊นท์หน้าอาคาร 1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 691 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพัสน์นันท์ จิตตศรี โทร.0876727681.0867987385
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]