รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  หนูอินทร์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ติเยาว์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงชลิษา  รัตนโภคากุล
 
1. นางพรรษา  ขันธ์เครือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตาลวิทยา 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ทองเปราะ
 
1. นางสาววราปรัชญ์  คล่องแคล่ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงภัทริดา  บัวรอด
 
1. นางภัชปวีณ์  จูสวย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  สุรินทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  พุ่มพฤกษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. นางสาวอนุสา  สวยกลาง
 
1. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  ชุ่มจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จิตสาคร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงศศิภา  พิ้วปิม
 
1. นายสมเจตร์  สวัสดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทรานี  เจริญสุข
 
1. นางสาววัลยา  แซ่ล้อ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายอัครพนธ์  สกุลเต็ม
 
1. นางปรางทิพย์  ขันติสมบูรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงพัชรา   ปานอำพันธ์
 
1. นางสมประสงค์  รัตนมุง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช
 
1. นางสาวปราณี  วรสุทธิ์พิศาล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  จีนเอีย
2. เด็กชายศุภศรุต  พงศาชลากร
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ทองประเพียร
 
1. นางนวลจันทร์  กลอยสวาท
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกติญา  ทับทิม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรือนแพ
3. เด็กหญิงอินทิรา  สุธาพจน์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ณ บางช้าง
2. นางอัจฉรา  ภูศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กหญิงอังจิมา  นาภูรัตน์
2. เด็กหญิงอัชฌาวดี  นาภูรัตน์
 
1. นางลาวัลย์  หีบทอง
2. นางจันทนา  ช่วงมณี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  วงศ์วิเศษศักดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
2. นางสาวสุนีย์  อนันตศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
 
1. นางสาวชุรีพร  พึ่งพิงพัก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กชายณภินทร  จังพานิช
 
1. นางสุนันทา  เลาหกิจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กชายกิจติกรณ์   กิจการเกษตรกร
 
1. นายสุวิช  ทองเพิ่ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  เจริญพร
2. เด็กหญิงธัญพร  เพ็งหนองโพธิ์
3. เด็กหญิงแพรวา  สาระขันธ์ุ
 
1. นางสาวโสภา  สีทา
2. นางสุชาดา  สมบูรณ์ทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงมรรษวรรณ  เหรียญเพชร
2. เด็กหญิงลักษิกา  นราแก้ว
3. เด็กหญิงวราทิพย์  กุลพิพัฒน์ผล
 
1. นางรัตนาภรณ์  นราแก้ว
2. นางสาวนิภาพรรณ  บัวสงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงชุติมา  มั่นทอง
2. เด็กหญิงบูรพา  วงศาโรจน์
3. เด็กชายศาสวัต  ปานดำ
 
1. นางสาวรำพรรณ   จันทร์ย้อย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายจิรเดช  อ่อนแช่ม
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  จิรพัฒน์พรกุล
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
2. นางสาวมณฑา  ดุสรักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายมนตรี  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงอริสรา  แซ่โก้
 
1. นางกฤษฎิ์ณิชา  พุทจิระ
2. นางนภกัญ  ศรีอ่อนหล้า
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์
 
1. นางสาวศตายุ  ตั้งศรีรัตน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุ้นเฮี้ยน
 
1. นางสาวพัชรี  เฮงประเสริฐ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอัทธนีย์  ทองราย
 
1. นางสมฤทัย  ปิยะภูริวิชญ์กุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์
2. เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์
3. เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
 
1. นางศศิสิริกร  เฉลิมธนาสกุล
2. นางสุรัชภรณ์  เพิ่มสิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนิดา  โล่เกียรติคุณ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ร่มโพธิ์ใหญ่
3. เด็กชายเจียระไน  เต้นปักษี
 
1. นางสาวกัญญา  กรรณแก้ว
2. นางเสาวลักษณ์  พูลสวัสดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงพิยดา  ชามาตย์
2. เด็กหญิงศิริพร  จุลปาน
3. เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์เรือง
 
1. นางพเยาว์  ใจมั่น
2. นางปัถยา  รื่นนาค
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สอพิมาย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุรัติชัย
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงนันทนา  เหล็กขำ
3. เด็กชายเขมชาติ  สุขเจริญ
 
1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงจงรัก  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายฐณัฎฐ์พล  เคร้าเครือ
3. เด็กหญิงพิมมาดา  อั้นอยู่
 
1. นายอัจฉริยะ  พัดทอง
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ตัณฑ์ธนศิวะกุล
2. เด็กหญิงศลิษา  ฉมาเมธากุล
3. เด็กหญิงอารดา  มุ่งเครือ
 
1. นางสาวมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริมงคล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1. นางสาวฐิติมา  ภูดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ตันหลา
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่อื๊อ
 
1. นางสาววรรณา   ฉุยประเสริฐสุข
2. นางสาวหทัยทิพย์  อัถะบูรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายถิรวัตน์  คลังนาค
2. เด็กหญิงรังสิมา  ประสิทธิ์เวช
 
1. นางกิตติกา  วุฒิเอก
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ต่ายแพ
2. เด็กชายทรงพล  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวฐิติมา  พวงคุ้มชู
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายจอ  -
2. เด็กชายชาน  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชัชชล  ไชยรบ
2. เด็กชายสมคืด  ชนน้อย
 
1. นายบัณฑิต  เสมอดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายสุพจน์  แสงเครือ
2. เด็กชายแจ็ค  -
 
1. นายภูชิต  หงษ์รักษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายชัยชนะ  คานงาม
2. เด็กชายมนตรี  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญทัน
2. เด็กชายธนากร  สุขสม
 
1. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เทพสุรินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจมั่น
3. เด็กหญิงนนธินี  ใจมั่น
4. เด็กหญิงนภัสรา  แย้มศิริ
5. เด็กหญิงอารยา  รักจันทึก
 
1. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นพล
2. เด็กหญิงณัฐพร  ฉายคลุ้ม
3. เด็กหญิงปรัชญา  เจริญทรัพย์
4. เด็กหญิงวริศา  เครืออยู่
5. เด็กหญิงวิภาดา  ล้ำเลิศ
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิงปาลิดา  ทองนวล
2. เด็กหญิงพรอำไพ  ทุเครือ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รอดภัย
4. เด็กหญิงมลุลี  ฮวดลิ้ม
5. เด็กหญิงอลิชา  ฉัตรเตี้ยม
 
1. นางจีรนันท์  คำลา
2. นางสมบัติ  สมคะเนย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายจิรวงค์  บุญดวง
2. เด็กชายณัชนนท์  สีทอง
3. เด็กหญิงณัฐ์ฏนรี  วงค์ภักดีชาติ
4. เด็กหญิงดวงหทัย  ประดิษฐ์ผล
5. เด็กหญิงสรวีย์  นิลวัฒน์
 
1. นางนิภา  มีไปล่
2. นางเพียงฤทัย  มีไปล่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอมอาจ
2. เด็กหญิงนันทิชา  อ่อนละม้าย
3. เด็กหญิงพลอยพรหม  ทัศนา
4. เด็กหญิงลมิดา  พรมดวงดี
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ริมธีระกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์นาคพันธ์
2. นางสาวน้องนุช  เฟื่องไกรศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฮวบเอี่ยม
2. เด็กหญิงชลลดา  หมีกลัด
3. เด็กหญิงนวรัตน์  กันกลับ
4. เด็กหญิงลลิตา  น่วมเงิน
5. เด็กหญิงเมธาดา  อินทิม
 
1. นางนิภา  มีไปล่
2. นางสาวมณฑกาญจน์  ยังกิจจา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยเต็ม
2. เด็กชายนันทพร  ทองศาสตร์
3. เด็กหญิงพณิชา  ปิ่นโก
4. เด็กหญิงสรญา  สีบัวทัย
5. เด็กหญิงเอมมิกา  เพ็งพันธ์
 
1. นายชัชชัย  สุวรรณเทพ
2. นางสาวปิยภรณ์  ทำวัดไทร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกิจเกษม  สิงห์ดา
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณดี
3. เด็กหญิงชุติมา  ยาเย็น
4. เด็กหญิงพิจิตรา  รักดี
5. เด็กหญิงสุวิมล  สว่างศรี
 
1. นางสาวมลทิชา  เกตุมณี
2. นายพัลลภ  บุญสิงห์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยเชษฐ์
2. เด็กชายคิมหันต์  นวลมีศรี
3. เด็กหญิงจิรดา  หลักจันทร์
4. เด็กหญิงจิรัตติกานต์  ศรีรัตน์
5. เด็กหญิงจิราภา  ทับสิงห์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีเปรม
7. เด็กหญิงธิติมา  โห้มาต
8. เด็กหญิงนชิสรา  เกตุประยูร
9. เด็กหญิงประสิตา  เสตะพันธุ์
10. เด็กชายปรเมศร์  คงอยู่
11. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พูนบุตร
12. เด็กหญิงรพินท์นิภา  พาสวัสดิ์
13. เด็กหญิงสุพรรณี  อยู่เปี่ยม
14. เด็กชายอนุชิต  แดนดงเมือง
15. เด็กหญิงอภิชญา  มั่งมูล
16. เด็กชายอาทิตย์  พ่วงทอง
 
1. นางสาวกิตติยา  อินทร์อ่อน
2. นางสาวเปรมฤดี  โคตรแสง
3. นางสาวดุษณีย์  ปราบมาก
4. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญสิทธิ์
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ประจวบวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขบุญชูเทพ
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  พูลน้อย
5. เด็กชายธนาธิป  บุญฉวีราษฎร์
6. เด็กหญิงนวียา  กสิกิจเมธา
7. เด็กหญิงนิธินันท์  โล่เกียรติคุณ
8. เด็กชายพงศธร  ยิ่งสบาย
9. เด็กชายพรสวรรค์  ถ้วยทองคำ
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีวัฒน์
11. เด็กชายภูวเดช  ครองทรัพย์สิน
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขุนณรงค์
13. เด็กหญิงลลิตา  หลวงรามคง
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีเนียม
15. เด็กชายศุภากร  สอนสี
16. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีภุมมา
17. เด็กชายอภิมุข  ปานพราย
18. เด็กชายอานุภาพ  ดาวเรือง
19. เด็กชายเฉลิมชัยวัฒน์  จันทร์ประสิทธิ์
20. เด็กหญิงเพชรทอง  สุขเกษม
 
1. นายนิทัศน์  ลิมาคม
2. นายประชุม  อินแสงจันทร์
3. นางศิวพร  สุวรรณ์นัง
4. นางกิตติกา  วุฒิเอก
5. นางสุวรรณา  ตันติสาโร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1. เด็กชายธันวา  ผ่องทอง
 
1. นางสุพิกา  ต้นสอน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายสิทธิพร  เจริญสุข
 
1. นางปรางทิพย์  ขันติสมบูรณ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายธนธรณ์  ปานปน
 
1. นายสมเจตร์  สวัสดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กหญิงชาลิณี  บุญมาก
2. เด็กชายณภัทร  นุชตะโร
 
1. นายธนกร  เดชแสง
2. นางทิพย์วรรณ  เดชแสง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายกิตติธัช  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงศศินา  นุชตะโร
 
1. นายธนกร  เดชแสง
2. นางทิพย์วรรณ  เดชแสง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบุญเกิด
2. เด็กชายพีรสันต์  บุตรดี
 
1. นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
2. นางสาวเยาวนาฏ  ฉิมวัย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองสง่า
2. เด็กหญิงชณัฏดา  ครุธงาม
3. เด็กหญิงญาณิศา  สานจิตรสัมพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐชญา  สินนอง
5. เด็กหญิงบรรณารักษ์  แดงเพ็ง
6. เด็กหญิงบุษกร  เทวา
7. เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์
8. เด็กหญิงพรนภา  พุฒเครือ
9. เด็กหญิงมณฑกาทิพย์  อ่วมสอาด
10. เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
 
1. พระมหาวิชญ์  ใจชื่น
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงกัลป์ปภัส  เครือสุติหิรัญ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชวนอยู่
4. เด็กหญิงกิ๊ก  อุดมสกุลทิพย์
5. เด็กหญิงทัศนีย์  มะลิ
6. เด็กหญิงนันทิชา  สุขเล่ห์
7. นางสาวประภาวดี  เครือพลับ
8. เด็กหญิงวนัชพร  พรรณหนอง
9. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  หินเพ็ชร
10. เด็กหญิงสุตาภัทร  พิกุล
11. เด็กหญิงสุทธิดา  เบ็ญพาด
12. เด็กหญิงสุนิสา  น้อยโสภา
13. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ญจันทร์
14. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ดี
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทุหา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
2. นางสาวพิสมัย  คำดี
3. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
4. นายชัยวัฒน์  มณีโชติ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สารีวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งมีมา
3. เด็กหญิงตวงรัตน์  ตันมี
4. เด็กหญิงประภัสสร  โทเกตุ
5. เด็กหญิงมนวิภา  วางเหลี่ยม
6. เด็กหญิงมลทกานต์  พับยม
7. เด็กหญิงรุจิรา  วางเหลี่ยม
8. เด็กหญิงวรรณฤดี  แดงสด
9. เด็กหญิงวาทินี  ชาวนาโค
10. เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์หริ่ง
11. เด็กหญิงสุกัญญา  อรรถชิตวาทิน
12. เด็กหญิงสุทธิตา  แซ่ลิ้ม
13. เด็กหญิงสโรชา  พัดใจดี
14. เด็กหญิงอภิชญา  พับยม
15. เด็กหญิงแพรวา  ภารินทร์
 
1. นางสาวอภิญญา  พลอยดี
2. นายสุมิตร  ศักดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ชาครียสกุล
2. เด็กชายอิทธิพล  ตรงดี
 
1. นางสาวพัชรี  ช่วงชัย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายณัทธร  แสงเขียว
 
1. นางสาวพัชรี  เฮงประเสริฐ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กชายอาผ่าย  หงสา
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญญวรรณ  ภานุมาศ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมบูรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายอิทธิพล  ภัทรวุฒิวาณิชกุล
 
1. นางพรทิพย์  อิ่มศิลป์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กชายสมบัติ  คานเงิน
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1. นางสาวภัทราวดี  นีรนาทวรุตม์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมบูรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  รอดชูแสง
 
1. นางสาวอวิกา  พรมสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรส  มณีด่านจาก
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงทัศนีย์    เสมคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็ญเชิด
 
1. นางสาวเรณู  อดิเรกลาภ
2. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงกาโม  หงษ์ทอง
2. เด็กชายปรายดู๊ด  พม่า
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เหยี่ยวปักษิณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริมังคโล
2. นางสาววราพร  ชูเส้นผม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปิ่นโก
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ทำวัดไทร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มณีวงค์
2. เด็กหญิงปริฉัตร  จิวรกุล
3. เด็กหญิงศรุตยา  ปลืื้มน้อย
 
1. นางปทิตตา  ทองบุญมี
2. นางปัทมาสน์  คำสุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1. เด็กชายคาวี  มั่งมี
2. เด็กหญิงนันทิชา  พรมชาติ
3. เด็กหญิงบังอร  สอนศรี
 
1. นางระวีวรรณ  พิมพ์รุน
2. นายอนุกฤษณ์  จ้อยทองมูล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายสุมลเทพ  แสนทอง
2. เด็กชายโชค  สายทอง
3. เด็กหญิงไพลิน  มากมี
 
1. นางสาวจิราพร  จารย์ปัญญา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายฉัตรภรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรวิทยา 1. เด็กชายวงศธร  เผ่นโผน
 
1. นายวิรัช  เจริญสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอรสา  ผลเจริญ
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศรัญญา  จิวยิ้น
 
1. นายัลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธณาทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงนันธิวา  ช่อเหมือน
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พุชพงษ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงสมิตา  แต่งเสร็จ
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงสายฝน  พยอมหอม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายจิรภัทร  ช้างผึ้ง
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือแพร
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษิณา  วงศ์สุกร
2. เด็กชายธนภูมิ  ยังศรี
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  รัศมีฉาย
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญมี
5. เด็กชายภูวนาฎ  ชูชัยวุฒิพงศ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง
7. เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิ์
8. เด็กหญิงอริสา  ศรีสังวรณ์
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือแพร
2. เด็กชายคณพศ  เผือกแตง
3. เด็กชายจิรภัทร  ช้างผึ้ง
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุวรรณลือ
5. เด็กหญิงชุติมา  ภู่พูล
6. เด็กชายธิชานนท์  ยศรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงวิภาวี  พ่วงแจ่ม
8. เด็กหญิงสมิตา  แต่งเสร็จ
9. เด็กหญิงเบญจา  รุ่งเพ็ง
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
2. นางสายวาริน  แทนศรราม
3. นางประทุม  เทียมเมือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ปรึกษาสุข
3. เด็กชายถิรวัฒน์  แท่นทรัพย์
4. เด็กชายธนากร  หลุยแสง
5. เด็กชายธนเดช  วันเพ็ญ
6. เด็กหญิงธันย์จิรา  เมธินวิสุทธิ์
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หินขุนทด
8. เด็กชายรชต  ศิโสรัตนพาณิย์
9. เด็กหญิงสิรารมย์  ปิ่นแหวน
10. เด็กหญิงสิริวิมล  กิมใช่ย้ง
11. เด็กหญิงหทัยภัทร  เปลี่ยนสี
12. เด็กชายอิสริยยศ  สว่างวงษ์
13. เด็กหญิงเนตรชนก  วิสุวรรณ
14. เด็กหญิงโชติรส  พุกรอด
15. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เกิดมงคล
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
2. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
3. นางสายสมร  เดชาฤทธิ์
4. นางสาวชนิดา  กล้ายประยงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรายุ  ถ้วยทองคำ
2. เด็กชายฉัตรภรณ์  สุคนธปฏิภาค
3. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ปรึกษาสุข
5. เด็กชายถิรวัฒน์  แท่นทรัพย์
6. เด็กชายธนเดช  วันเพ็ญ
7. เด็กชายรชต  ศิโสรัตนพาณิย์
8. เด็กหญิงศรัญญา  จิวยิ้น
9. เด็กหญิงสิริมา  ทองคำ
10. นายอำนาจ  น่วมศิริ
11. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เกิดมงคล
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
2. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
3. นางสายสมร  เดชาฤทธิ์
4. นางสาวชนิดา  กล้ายประยงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม 1. เด็กหญิงชณิกาญจน์  ก่ำเครือ
2. เด็กหญิงชุลีพร  ชั้วเอ้
3. เด็กหญิงณฐินันท์   สมุทภา
4. เด็กหญิงณัฐฌา  กองรามัญ
5. เด็กหญิงณิศวรา  รอดปราณี
6. เด็กหญิงทิพากร  นาสังข์
7. เด็กหญิงธิดาพร  ไทรชมภู
8. เด็กชายยศภัทร  ม่วงแตง
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์   อินทรีย์
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สันตะกิจ
11. เด็กหญิงศิริประภา   ฟักโต
12. เด็กหญิงศิริยุภา  ม่วงสวย
13. เด็กชายสราวุฒิ  เล้าอรุณ
14. เด็กชายสิรภัทร  ชวนอยู่
15. เด็กหญิงสุชาดา  ปานนาค
16. เด็กชายสุทิน  คำดี
17. เด็กหญิงสุวรรณี  พุ่มทอง
18. เด็กหญิงอทิตยา  ชาวเพ็ชร์
19. เด็กชายอรรถพล  พุ่มนาค
20. เด็กชายเตชวัฒน์   หลี่เส็น
 
1. นายวิชาญ  สุภาสวัสดิ์
2. นายธีรภัทร  เอกดำรงกิจ
3. นายประเทือง  โม่มาลา
4. นางภาระณี  สุภาสวัสดิ์
5. นายพรเทพ  พิมพ์ศรี
6. นางเยาวรัตน์  กลิ่นเพย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายถิรภาพ  มณีขำ
2. เด็กหญิงธนาตา  เม่งผ่อง
3. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์ปัญญา
4. เด็กชายยศพล  เครืออยู่
5. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์หอม
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายทัสสนะ  โชติยะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงกรชนก  นิยมเอี่ยม
2. เด็กชายคงสิทธิ์  วัดกลีบ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูมิอักโข
4. เด็กชายชัยยุทธ  บุตรเพียร
5. เด็กชายชินวัตร  นักเพียร
6. เด็กหญิงฐิติพร  อ่อนเจริญ
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมศรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตลิ่งชัน
9. เด็กชายต้นตระการ  นิ่มนวล
10. เด็กชายถนัดกิจ  เงินรี
11. เด็กชายธนาวุฒิ  วงค์แก้ว
12. เด็กชายธิติวุฒิน์  นิ่มนวล
13. เด็กชายธีรพงษ์  ปานณรงค์
14. เด็กหญิงนภัส  อ่อนเจริญ
15. เด็กหญิงนัดฎาภรณ์  แก้วสวัสดิ์
16. เด็กชายนิพล  ต่างด้าว
17. เด็กชายปรัชญา  บุญญสิทธิ์
18. เด็กชายปิยะพล  ต่างด้าว
19. เด็กชายปิยะวุฒิ  กุลบ่าง
20. เด็กหญิงพิชญาภา  สมศรี
21. เด็กชายรัชชานนท์  ปิดตาเน
22. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  พุ่มบัว
23. เด็กหญิงวราลักษณ์  เรือนแพ
24. เด็กหญิงวริศรา  วงค์แก้ว
25. เด็กหญิงวิรชา  ดาราน้อย
26. เด็กชายวีรพงษ์  ต่างด้าว
27. เด็กชายวีรภาพ  สังข์วิเวก
28. นายวีระพล  จือประสิทธิ์
29. เด็กชายศิวพล  แหยมศิริ
30. เด็กชายสถาพร  ศรีชุ่ม
31. เด็กหญิงสวรรยา  อารีกิจ
32. เด็กชายสัญชัย  นาคเกษม
33. เด็กชายสุวิจักรณ์  นิยมเอี่ยม
34. เด็กชายอนุกูล  ธเนศกิตติพงษ์
35. เด็กชายอนุภัค  นักเพียร
36. เด็กชายอรชุน  พุกสุก
37. เด็กหญิงเกวลี  พระโยธา
38. เด็กหญิงแสงอรุณ  เจริญขวัญ
 
1. นายนพศักดิ์  ตั้งสกุลระหง
2. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
3. นายประมวล  พฤฑฒิกุล
4. นายสุทธิพงษ์  รอดเขียว
5. นายปวีกรณ์  วันเพ็ญ
6. นายชนสรณ์  หินอ่อน
7. นายบุญมี  จันทร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายปิยวัตร  รุ่งทอง
 
1. นายสมภพ  สมบูรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายฐิรพรรษ  สีสมพันธ์
 
1. นางอัจฉรา  ภูศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงอภิชญา  เวียงชัย
 
1. นางสุปราณี  มีวงค์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กหญิงกล่องจันทร์  แขวงโสภา
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีชะนัน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายภูมิขวัญ  วัดรอดเพชร
 
1. นางศิริพร  คงดี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายภาดล  อ้นพรหม
 
1. นายวสันต์  แสงรัตนกูล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงพิยดา  โสภาจร
 
1. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงปานวาด  สิทธิกุล
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กชายนิธิกร  ยะนิล
 
1. นางสาวกชพร  วงศาโรจน์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงไปรยา  บุหงาแดง
 
1. นางสาววีรวัลย์  จันทร์ดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายสุทธิกร  สิมทางบัว
 
1. นายถวัลย์  ยางเดิม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงสุนิสา  อะทะเทพ
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงปานวาด  สิทธิกุล
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันนิยม
4. เด็กชายปฏิพล  สุขสา
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี
6. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์
9. เด็กชายสถาพร  อร่ามวัตร
10. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
2. นายพัฒนา  ธูปหอม
3. นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายกัณฑ์กฤช  นาคงาม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นจำปา
3. เด็กชายปฏิพัฒน์  โสภาพันธุ์
4. เด็กชายปิยวัตร  รุ่งทอง
5. เด็กหญิงพลอยนิศา  จรัลทรัพย์
6. เด็กชายวิโรจน์  โรจนวิทยโอภาส
7. เด็กหญิงอาภัสรา  กันแตง
8. เด็กหญิงเกศรา  ปลาบู่ทอง
 
1. นายสมภพ  สมบูรณ์
2. นายสหวรรษ  กล่อมดวงจันทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  หนูนัน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำเนินภัณฑ์
3. เด็กหญิงทิพพาพร  กลั่นทิพย์
4. เด็กหญิงนันทิดา   พุทธศรี
5. เด็กหญิงสุธิตา  เพ็ชรนิล
6. เด็กหญิงอภิชญา  สามพันพ่วง
7. เด็กหญิงอรจิรา  สม้ครราษฏร์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งอเนก
 
1. นางสาวรวีพร  งามสม
2. นางวสุธา  ชานุ
3. นายยิ่ง  แก้วมณี
4. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  หนูนัน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำเนินภัณฑ์
3. เด็กหญิงทิพพาพร  กลั่นทิพย์
4. เด็กหญิงนันทิดา   พุทธศรี
5. เด็กหญิงสุธิตา  เพ็ชรนิล
6. เด็กหญิงอภิชญา  สามพันพ่วง
7. เด็กหญิงอรจิรา  สม้ครราษฏร์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งอเนก
 
1. นางสาวรวีพร  งามสม
2. นางสาวพรทิพย์  จิตสาคร
3. นางจันทร์ฉาย  นวลจันทร์
4. นางยุพิน  รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิงวน
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จำปาเนียม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนียมจินดา
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชุ่มมงคล
5. เด็กหญิงภัสสร  ธาราธร
6. เด็กชายรณกฤต  แสงนวล
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนไกรวงษ์
8. เด็กชายวีรภัทร   พระโยธา
9. เด็กชายวีรภัทร   แซ่ลิ้ม
10. เด็กชายสัญชัย  ตรงคมาลี
11. เด็กหญิงสุทธินัน  สกุลณี
12. เด็กหญิงสุภาพร  รักญาติ
13. เด็กหญิงหฤทัย  พลเยี่ยม
14. เด็กหญิงเปมิกา  เจียมประเสริฐศรี
15. เด็กชายเศวตโชติ  ลิมสกุลชัย
16. เด็กหญิงโศจิรัตน์  พระโยธา
 
1. นายอิศราพงศ์  ณ รังษี
2. นายปิยะวัฒน์  ฐานพัฒน์ธนากร
3. นายวรายุทธร  หิรัญรักษ์
4. นางดารณี  ตรีสาทร
5. นางสาวพิมพ์นิภา  ทองอร่าม
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงกรุณา  สดชื่น
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ชาโชติ
3. เด็กหญิงชลธิชา   จิตอิ่ม
4. เด็กหญิงฐิติมา  มักเชียว
5. เด็กหญิงนิชนันท์  อมรปิยสิริกุล
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  เกื้อกูล
7. เด็กหญิงวาสิตา  ฉิมอ่อง
8. เด็กหญิงวิชญาพร  จูสวย
9. เด็กหญิงอภิวรรณ  เลื่องเลิศ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์ภมร
11. เด็กหญิงเจนี่  เบลาวิค
12. เด็กหญิงโสรยา  ปักการะนัง
 
1. นายอำนาจ  จันดี
2. นางอุไร  ลิ้มศรีมงคลชัย
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 1. เด็กชายปริยากร  มีสอน
2. เด็กชายพิชาภพ  ปัญญาเปรื่อง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เหรียญจื้อ
4. เด็กหญิงมัณฑิตา  ขำเจริญ
5. เด็กชายสุรวิช  วิวัฒน์มงคลชัย
 
1. นางวรรณภา  หงส์ศุภางค์พันธุ์
2. นางสาวมัณฑนา  นาคประยูร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงณัฐฐากรณ์  เมืองบาง
2. เด็กหญิงวรดา  แก้วกลัด
 
1. นายพงศ์ศิริ  จันทิวาสน์
2. นางสาวมาลี  เกาสังข์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชังเกตุ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  บัวทอง
 
1. นางสาวชิโณรส  คล้ายสุวรรณ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ปานรักษ์
 
1. นายสกล  จันทร์เกตุ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กชายจิรภัทร  สีนิล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สำราญรื่น
3. เด็กชายนภัทร  แฉ่งฉวี
4. เด็กชายภัทรธนพล  พันธ์เปรม
5. เด็กชายภานุเดช  บุญทั่ง
6. เด็กหญิงเดวี  -
 
1. นายวิบูล   อ่อนละมูล
2. นายณัฐพัชรฺ์  ศักดิ์ศรี
3. นางอรทัย  ช่วยศรีนวล
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กชายธนกร  ขุนเศรษฐี
2. เด็กชายธนวันต์  เรืองแก้ว
3. เด็กชายปิยบุตร  ศรีสังวร
4. เด็กชายสมคิด  -
5. เด็กชายสุธี  -
6. เด็กชายไพรัตน์  จำปาทอง
 
1. นายวิบูล  อ่อนละมูล
2. นายณัฐพัชรฺ์  ศักดิ์ศรี
3. นายไพศาล  รุ่งวิภูษณะ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีเมฆ
2. เด็กชายจิรายุ  ฐิติวิทยาสรรค์
3. เด็กหญิงณัฏฐินี  โล่เกียรติคุณ
4. เด็กชายธนกร  ทรัพย์สำราญ
5. เด็กหญิงพัฐฐนา  ปุญญาพัฐพงศ์
6. เด็กหญิงภัสสร  โพธิพิทักษ์
7. เด็กชายภูธเนศ  มีมงคล
8. เด็กชายวงศกร  โสภาประสิทธิ์ผล
9. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์มั่งคั่ง
10. เด็กหญิงหทัยภัทร  ศรีมาดำเนินชัย
 
1. นางกิตติกา  วุฒิเอก
2. นางวีรวรรณ  เข็มทอง
3. นางสุวรรณา  ตันติสาโร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจเพ็ชร
2. เด็กหญิงกมลธิดา  แสงรัศมีมรกต
3. เด็กหญิงธาฐิณีย์  นุชอิ่ม
4. เด็กหญิงสุนิจชา  พะนิจรัมย์
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ทองคงอ่วม
 
1. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
2. นางสาวทัศนีย์  กิมหลีเชียง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วุฒิอัมพร
2. เด็กหญิงชญานี  พลอยดีสีอ่อน
3. เด็กหญิงยศธร  จันทร์เหลี่ยม
 
1. นางสาวชนิดา  กล้ายประยงค์
2. นางอารีย์วัล  จิตต์สว่าง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพิมผกา  อินทรสันติ
3. นายสายัญต์  -
 
1. นางกฤติกา  กาญจนพนาไพร
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  ขำยา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ภัทรสินไพบูลย์
3. เด็กหญิงโยษิตา  บัวครอง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  รักชื่น
2. นางสาวสิริรัตน์  กาญจโนทัย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กชายทะเล  -
2. เด็กชายพีรพล  พวงนวม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุมาพร  บรรจง เสนา ณ อยุธยา
2. นางสาวกวิสรา   วรภัทรขจรกุล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายพีรทัศน์  เดชศรีมนตรี
2. เด็กชายสิรา  สิราริยกุล
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นายสมพร  ชัยชนะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายคมสิฐ  เตี้ยเนตร
2. เด็กชายภัทรนันท์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นายสมพร  ชัยชนะ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์
2. เด็กชายพีรธาดา  สิทธิเกรียงไกร
 
1. นางสาวอรุณศรี  ทรงจิ๋ว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงนันทิชา  แซ่จง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อยู่หอม
 
1. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
2. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  โตอ่อน
2. เด็กชายพีรวัฒน์  พรเลิศ
 
1. นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร
2. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายธาราดล  เย็นกลม
2. เด็กชายนธพล  สิทธิฤกษ์
 
1. นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
2. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายปธานิน  รักษาอินทร์
2. เด็กหญิงรวีการ  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวสมสกุล  เทพประทุน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุตรแสน
2. เด็กหญิงปิยนันท์  กินลา
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นายสมพร  ชัยชนะ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  นกทอง
2. เด็กชายวรมน  รุดเครือ
 
1. นายบุญสม  หล่อมหัทธนะกุล
2. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ทองดอนขอ
2. เด็กชายวรโชติ   แสนคำ
 
1. นางสาวสิริณัฐ   เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวศรีพรรณ  รักงาม
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายธวัชชัย  รอดพ่วง
2. เด็กชายวุทธิสิทธิ์  เรียงรัตน์
3. นางสาวอนุสา  สวยกลาง
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นายสมพร  ชัยชนะ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงวันนิตษา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงวาริณี  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โคมหอม
 
1. นายพันธ์ลพ  คลังนาค
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายนนทกรณ์  ยิ้มละม้าย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มักเชียว
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  เอี่ยมหนู
 
1. นายชูเกียรติ  แก้วจีน
2. นางสาวจารุวรรณ  ขุนสวัสดิ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรกเจริญ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ชมกลิ่น
2. เด็กชายดนุพร  อิ่มเอี่ยม
3. เด็กชายนพพร  สายทอง
 
1. นางสมจินตนา  แสงทอง
2. นางสาวดวงสมร  กลั่นประดิษฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายราเชน  มาลาวัณย์
2. เด็กชายสรรชัย  ตัณฑานนท์
3. เด็กชายหวย  -
 
1. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
2. นางพรทิพย์  ผ่องดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงพรไพริน  ขุนหีบ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เย็นกลม
 
1. นางนิภาภัทร  บำรุงหงส์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คงอนนท์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อนันต์ธนโรจน์
2. เด็กหญิงนันทกาญน์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงบุณณดา  บุญสุด
 
1. นางสุนันท์  มณีงาม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายธวัชชัย  เตียวพวง
2. เด็กชายสุพจน์  ไทรพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  นวลผกา
 
1. นางบุญมา  คล้ายปลื้มรัก
2. นางสาววิทิตา  สิงห์โต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงนุชรดี  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  พุ่มแย้ม
4. เด็กหญิงอริษา  ทองศรี
5. เด็กหญิงอาริตา  ปิยพันธ์เพทาย
6. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เอ็ม ปา ปา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ่งผล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิยา  สุขอาษา
2. เด็กหญิงลักขณา  เรืองวงศ์
3. เด็กหญิงวรรรณวิภา  เริ่มทอง
4. เด็กหญิงอริสา  พ่วงรอด
5. เด็กหญิงอาณัญชา  เย็นใจ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พรามณ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนภาพร  ภูพวก
2. นางสมพร  คำนุช
3. นางสาวแสงดาว  สุขประศรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงนฤชล   เปียสมุทร
2. เด็กหญิงนวิญา   เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงวราติกรณ์   จั่นรักษ์
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นางวาณีรัตน์   สุภาพงศ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปลีฟัก
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไทศิริ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสนาพรหม
 
1. นางสาวกัญฐณา  ยาเครือ
2. นายสมบูรณ์  ลิ้มวิลัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กชายกุลธวัช  ชุนเกษา
2. เด็กชายพัชระ  เพชรกุล
3. เด็กชายภัชรกร  ทองมอญ
 
1. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายธเนศ  ถิรจันทรา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พึงรำพรรณ
3. เด็กชายเจษฎากร  จันทนะโสตถิ์
 
1. นางสาวเกสรี  ลี้เจริญ
2. นางสาวประภัสสร  เหลืองสุวรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายธันวา  เนตร์สว่าง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนดี
3. เด็กหญิงเนตรนารีรัตน์  ทวนหอม
 
1. นางวรรณดี  วราสินธุ์
2. นางรุ่งธิวา   สุมากิจ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมบุญ
2. เด็กหญิงพีรดา  จันทะโคราช
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สุภโกศล
 
1. นางสาวดลฤดี  ประโยชน์มี
2. นางสาวจิตติมา  ภูมิอินทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 1. เด็กหญิงฐิติพร   สุระเสียง
2. เด็กหญิงอาทิตติญา  พันธ์ทับทิม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำราญอยู่
 
1. นางสาวโสมฤทัย  ปาปะทา
2. นางสาวภาวิณี  นามชาลี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายลิปปกร  สุกดิบ
2. เด็กหญิงอรจิรา  โพธิ์ชื่น
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  มียิ้ม
 
1. นางธนกร  จันทร์โชติ
2. นายวสันต์  ศรีนุสร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอี่ยมหนู
2. เด็กหญิงสีสะอาด  วาสนาวงษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุแก้ว
 
1. นางกนกอร  ดอนพรมมะ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วเนตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรกเจริญ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  คำยุติ
2. เด็กหญิงพันธ์ภัทรษา   โกธาตุ
3. เด็กหญิงพิจิตรา   สวนแก้ว
 
1. นางสาวพีรญา  จูงาม
2. นายธัญญพงศ์  เธียรทองอินทร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธิติวรรณ   สุขนิ่ม
2. เด็กหญิงเปรมมิกา  ม่วงอยู่
3. เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์
 
1. นางมยุรี  อธิคมสวัสดิ์
2. นางนิชดา  ไวอำภี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชัญญา  สานใจ
2. เด็กหญิงประยูรทอง  เอี่ยมมงคล
3. เด็กชายพีรเดช  ยะหล่อม
 
1. นางธัญญา  ว่องนิยมเกษตร
2. นางสาวชูขวัญ  อินทรชัย
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤชณัท  เศรษฐชนะ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  พรหมประสิทธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำดี
 
1. นางยุพิน  ภารนันท์
2. นางสาวปฐมาวดี  จิตหาญ
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  สุจริตไมตรี
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  นาคฉาย
3. เด็กหญิงวรัทยา  ภู่พูล
 
1. นางบังอร  ปานนาค
2. นางสาวเกลียวพันธ  วิภาโตทัย
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วรรณเครือ
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงลภัสลดา  ศรีคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกลกนก  ไกรวิจิตร
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพัชรี  ภูมิเขตร
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายจักราวุท  โหมดแจ่ม
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสาธนี  แสนเยีย
 
1. นางสาวอัมพิกา  ภู่พันธ์ตระกูล
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครึม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กลิ่นบุบผา
 
1. นางฐิติพรรณ  ทองนพ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กชายนนทกร  อัคพงษ์
2. เด็กชายปุณญวัฒน์  บุญศรีสะอาด
3. เด็กชายพีรพล  บัวบุญเลิศ
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายขวัญชัย  เพชรมา
2. เด็กชายธนากร  ผ่องอำภรณ์
3. เด็กหญิงสายชลธิชา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสมพร  คำนุช
2. นางสาวแสงดาว  สุขประศรี
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อสมุทร
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  กลีบบัวเผื่อน
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
2. นางรัตนาภรณ์   ราชประดิษฐ์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายกัมปนาท  วราสินธุ์
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายธนากร  บุญสม
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กหญิงสุกันยา  สินพิทักษ์
 
1. นายกิตติพงศ์  เงินราง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศธร  ลิ้มเฉย
 
1. นางสิริพร  จันหอม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายสุชาติ  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  กิมหลีเชี้ยง
 
1. นางสาวอัมพิกา  ภู่พันธ์ตระกูล
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศักดา  สุวรรณมาลัย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จิวานนท์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กึงไกร
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงยุวดี  ภัคมาน
 
1. นางพูนศรี  แสวงทอง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดมฤทธิ์
 
1. นางสาวเกสรา  ไพนรินทร
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กชายฉัตริน  พระโยธา
2. เด็กชายณัฐพล  วัฒนสุนทร
3. เด็กชายณัฐภูมิ  วันดี
4. เด็กชายพิรดา  พระโยธา
5. เด็กหญิงวสุนันท์  กอบุญญฤทธิ์
6. เด็กชายวีรภัทร  วัฒนสุนทร
7. เด็กชายเจษฎากร  อ่อนหนู
 
1. นายปรัชญา  ฉายอรุณ
2. นางสาววารุณี  วิทยาผลเจริญ
3. นางสาวณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงพรชิตา  แพงผล
2. เด็กหญิงสุธิดา  รอดอิ่ม
3. เด็กหญิงสุริสา  รอดคำ
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญโต
2. นางสาวทิพย์สุดา  ชาญธนู
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายพงศ์เทพ  ประทุมศิริ
2. เด็กชายสายชล  เที่ยงแท้
3. เด็กชายอนุรักษ์  จรบำรุง
 
1. นางจรรยา  ศรีสุวอ
2. นางสาววันดี  สงวนศักดิ์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายธนกฤต  คงอ่อน
2. เด็กหญิงอริศรา  รอดเขียว
3. เด็กหญิงอริสา  รอดเขียว
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นายชวัช  ศรีบานเย็น
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เย็นนะสา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์เจนจบ
3. เด็กชายธีรธร   ทรัพย์เงิน
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นางสาวกาญจนา  ดวงชื่น
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายธนพล  ม่วงงาม
2. เด็กชายธีรธร  ทรัพย์เงิน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เชื้อขำดี
 
1. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
2. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สร้อยอากาศ
2. เด็กหญิงวรกมล  อ่อนสนิท
3. เด็กชายอภินันท์  พิมพ์เก่า
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
2. นางรัตนาภรณ์   ราชประดิษฐ์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวง 1. เด็กชายกมล  ไทยเจริญ
2. เด็กชายณัฐพร  คล้อยสวาท
 
1. นายเอกสิทธิ์  เกิดลอย
2. นางสาวณัฎญา  สมุทรักษ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เย็นนพคุณ
2. เด็กหญิงภาวินี  สุขสม
 
1. นางสาวภคมน  ทิฆัมพรบรรเจิด
2. นางสาวอิ่มทิพย์  อาจปักษา
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายศุภวิชฎ์  ภู่แย้ม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ชูศรี
 
1. นางยุพิน  รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ขำเจริญ
2. เด็กชายมารุต  นุชตะโร
3. เด็กชายศิรายุ  ระวังงาน
 
1. นางสาวกัญญา  เอี่ยมคุณธรรม
2. นางสายสุนีย์  เงาะลำดวน
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1. เด็กชายคัมภีร์  แซ่แต้
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กลัดนวม
3. เด็กชายพงศธร  เดชเพชร
 
1. นางสาวรุจรดา  จรูญชัยคณากิจ
2. นางสาวนิวาตี  นิวาตโสภณ
 
205 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามชัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขกร
2. เด็กชายณัฐพล  วรรณคำผุย
3. เด็กชายดนุพล  หวังช่วยกลาง
4. เด็กชายธนกร  ล่อนอารีย์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  พันธ์ไทย
6. เด็กหญิงธันยพร  อินเหมรา
7. เด็กหญิงธันยภัสสร์  ช่างกุดเวียน
8. เด็กชายธีระพงศ์  ทองคำเจริญ
9. เด็กหญิงนภาพร  เสาวดี
10. เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์คา
11. เด็กหญิงปภัสสร  กลิ่นโอชา
12. เด็กชายปภาวรินทร์  มาชู
13. เด็กหญิงพัชรพร  สีทา
14. เด็กชายพีรพัฒน์  เอื้อเฟื้อ
15. เด็กชายภานุเดช  จันทร์แดง
16. เด็กชายภูริพัตร์  กระจาดทอง
17. เด็กชายภูริภัทร  วงษ์อิศวร
18. เด็กหญิงมาติกา  ปุจฉาการณ์
19. เด็กชายยุทธศักดิ์  วงศ์สมยา
20. เด็กชายวรินทร์  สำเภาทอง
21. เด็กหญิงวิไรพร  หมื่นประเสริฐ
22. เด็กชายศิวกร  ยังให้ผล
23. เด็กชายศุภนิดา  สำเภาทอง
24. เด็กหญิงสาวิตรี  จีนโก้
25. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำบางพูน
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  กลัดมุข
27. เด็กชายเจษฎา  เสาแก้ว
 
1. นางกุลนภัส  ฉิมพิบูลย์
2. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์ยะรา
3. นางสาวชมพูนุช  ภู่ระหงษ์
4. นางสาวกรรณิการ์  คำผัด
5. นางสาวมัลติกา  บุตรดาวงค์
6. นางมาลัย  แก้วน้อย
7. นางเยาวเรศร์  วงศ์ยะรา