กำหนดการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน
ที่ กลุ่มสาระ
1 >>การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม
  แข่งขันวันที่ 15  พย. 59 ณ สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธาธรรมกิจ
  1. การประกวดการขับร้องเพลงไทย
  2. การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
2 >>ศิลปะ - ดนตรี
  แข่งขันวันที่ 16  พย. 59 ณ สพป.ราชบุรี เขต 2 
  >>สาระดนตรี (ดนตรีไทย) เครื่องสาย 
  แข่งขันวันที่ 17  พย. 59 ณ สพป.ราชบุรี เขต 2 
  >>สาระดนตรี (ปีพาทย์)
  แข่งขันวันที่ 15  พย. 59 ณ สพป.ราชบุรี
  >>สาระดนตรี  (ขับบร้อง)
  แข่งขันวันที่ 17  พย. 59 ณ สพป.ราชบุรี เขต 2  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ
  >>สาระนาฏศิลป์ 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  แข่งขันวันที่ 15  พย. 59 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก
  >>กิจกรรม เพลงคุณธรรม
  >>ละครประวัติศาสตร์
4 สุขศึกษาและพลศึกษา แข่งขันวันที่ 15 พ.ย.59  ณ  โรงเรียนวัดดอนทราย
  >> แอรโรบิก
วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 16:52 น.