สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลโพธาราม 46 11 5 7 62
2 บ้านโป่งวิทยาคม 38 9 2 1 49
3 ดุสิตวิทยา 34 11 8 4 53
4 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 32 8 5 6 45
5 อุดมวิทยา 32 4 5 1 41
6 วัดนางแก้ว 28 18 6 9 52
7 ชุมชนวัดหนองโพ 28 8 5 7 41
8 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 27 6 2 4 35
9 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 26 12 4 8 42
10 วัดชาวเหนือ 25 7 5 5 37
11 วัดบ้านไร่ 24 7 3 2 34
12 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 23 9 6 5 38
13 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 22 14 6 5 42
14 เจี้ยไช้ 22 11 2 6 35
15 สมศักดิ์วิทยา 19 18 4 6 41
16 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 19 4 2 4 25
17 อนุบาลบางแพ 18 8 4 6 30
18 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 18 2 3 4 23
19 เทพินทร์พิทยา 17 12 4 1 33
20 อนุบาลดำเนินสะดวก 17 7 5 3 29
21 ดำเนินวิทยา 17 6 5 7 28
22 วัดหุบกระทิง 17 6 1 7 24
23 วัดหนองกบ 16 1 1 2 18
24 ธีรศาสตร์ 15 10 6 6 31
25 วัดบ้านฆ้องน้อย 14 5 5 1 24
26 วัดโกสินารายน์ 14 5 1 3 20
27 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 13 7 3 0 23
28 วัดช่องพราน 13 4 4 4 21
29 บ้านดอนไผ่ 13 3 3 3 19
30 วันทามารีอา 13 2 0 4 15
31 แย้มวิทยการ 12 13 5 2 30
32 วัดสนามชัย 12 12 4 3 28
33 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 12 8 2 2 22
34 ธรรมาธิปไตย 12 4 2 0 18
35 บ้านหนองใยบัว 12 3 6 3 21
36 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 11 7 3 3 21
37 วัดพระศรีอารย์ 11 7 1 2 19
38 วัดบัวงาม 11 5 6 1 22
39 วัดหนองมะค่า 11 4 4 2 19
40 วัดโคกหม้อ 11 4 0 0 15
41 วัดไผ่สามเกาะ 11 0 5 2 16
42 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 10 1 2 3 13
43 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 9 11 4 6 24
44 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 9 5 3 2 17
45 วัดท่าเรือ 9 3 3 5 15
46 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 9 3 0 5 12
47 วัดหนองกลางดง 9 2 4 2 15
48 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 8 6 0 5 14
49 วัดโพธิ์บัลลังก์ 8 4 2 3 14
50 วัดดอนทราย 8 2 3 2 13
51 บ้านหนองไก่ขัน 8 2 3 2 13
52 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 8 2 2 2 12
53 วัดดอนใหญ่ 8 2 1 1 11
54 วัดโพธิ์รัตนาราม 7 10 4 5 21
55 วัดเขาพระ 7 7 0 2 14
56 วัดศรีประชุมชน 7 4 3 0 14
57 วัดอัมพวนาราม 7 4 0 1 11
58 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 7 3 2 1 12
59 วัดสร้อยฟ้า 7 2 2 2 11
60 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 7 0 4 0 11
61 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 6 6 3 2 15
62 วังตาลวิทยา 6 5 2 0 13
63 วัดลาดบัวขาว 6 4 3 6 13
64 วัดบางลาน 6 4 1 7 11
65 วัดสนามไชย 6 3 0 1 9
66 ฮกเฮง 6 2 0 2 8
67 วัดบ่อมะกรูด 6 2 0 0 8
68 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 6 2 0 0 8
69 บ้านห้วยยาง 6 1 1 2 8
70 วัดสัมมาราม 6 1 0 4 7
71 วัดบ้านใหม่ 5 9 1 4 15
72 วัดม่วง 5 8 3 0 16
73 บ้านหนองกวาง 5 6 3 2 14
74 วัดเวฬุวนาราม 5 5 5 2 15
75 สารสิทธิ์พิทยาลัย 5 5 3 7 13
76 พัชรวิทยา 5 4 2 4 11
77 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 5 4 0 2 9
78 บ้านหนองตาพุด 5 3 3 2 11
79 วัดท่ามะขาม 5 3 2 4 10
80 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 5 3 1 3 9
81 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 5 3 1 1 9
82 วัดตาลเรียง 5 2 2 4 9
83 วัดอ้ออีเขียว 5 2 1 1 8
84 วัดเขาส้ม 5 1 0 1 6
85 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 5 0 5 0 10
86 นารีวุฒิ 5 0 0 0 5
87 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 4 4 3 1 11
88 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 4 4 1 4 9
89 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 4 4 1 3 9
90 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 4 4 0 1 8
91 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 4 3 3 3 10
92 วัดเหนือ 4 3 1 1 8
93 วัดโคกทอง 4 2 0 0 6
94 วัดหนองปลาดุก 4 2 0 0 6
95 วัดหุบมะกล่ำ 4 1 2 4 7
96 วัดระฆังทอง 4 1 0 1 5
97 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 4 1 0 0 5
98 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 4 0 0 0 4
99 วัดเขาขลุง 4 0 0 0 4
100 วัดบางกะโด 4 0 0 0 4
101 วัดอริยวงศาราม 3 6 2 1 11
102 วัดมาบแค 3 6 0 1 9
103 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 3 4 1 1 8
104 วัดสามัคคีธรรม 3 3 1 1 7
105 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 3 3 0 4 6
106 วัดหลักหกรัตนาราม 3 2 3 3 8
107 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 3 2 1 2 6
108 วัดดอนกระเบื้อง 3 2 0 3 5
109 วัดสระสี่มุม 3 2 0 3 5
110 วัดเขาชะงุ้ม 3 2 0 0 5
111 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 3 1 3 1 7
112 วัดปรกเจริญ 3 1 2 0 6
113 วัดหนองประทุน 3 1 2 0 6
114 บ้านพุลุ้ง 3 1 0 0 4
115 บ้านลาดใหญ่ 3 1 0 0 4
116 วัดบ้านฆ้อง 3 0 1 3 4
117 ชุมชนวัดท่าผา 3 0 1 2 4
118 บ้านเนินม่วง 3 0 0 1 3
119 วัดเนกขัมมาราม 3 0 0 1 3
120 วัดยางหัก 3 0 0 0 3
121 บ้านหนองสองห้อง 2 6 1 1 9
122 วัดทำนบ 2 5 2 3 9
123 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 2 5 1 4 8
124 วัดเจริญธรรม 2 4 1 2 7
125 วัดดอนพรม 2 3 2 1 7
126 วัดหนองเอี่ยน 2 3 1 1 6
127 บ้านหนองกระทุ่ม 2 3 1 0 6
128 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 2 2 1 1 5
129 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 2 2 0 3 4
130 บ้านเขาแหลม 2 2 0 0 4
131 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 2 1 2 1 5
132 วัดสีดาราม 2 1 1 0 4
133 วัดท่าราบ 2 1 1 0 4
134 บ้านหนองครึม 2 1 0 0 3
135 วัดหนองม่วง 2 0 1 0 3
136 วัดหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
137 วัดคูหาสวรรค์ 2 0 0 0 2
138 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1 3 2 0 6
139 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1 3 0 2 4
140 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 1 2 3 3 6
141 วัดดอนเซ่ง 1 2 2 2 5
142 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 1 2 1 2 4
143 วัดแก้วฟ้า 1 2 1 0 4
144 วัดดอนสาลี 1 2 0 2 3
145 วัดหัวหิน 1 2 0 0 3
146 วัดหนองกลางด่าน 1 1 1 5 3
147 บ้านหนองสลิด 1 1 1 1 3
148 วัดแหลมทอง 1 1 0 3 2
149 วัดลำพยอม 1 1 0 3 2
150 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 1 1 0 0 2
151 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 1 1 0 0 2
152 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 1 1 0 0 2
153 วัดตาลเตี้ย 1 1 0 0 2
154 อนุบาลวัดสนามชัย 1 1 0 0 2
155 บ้านกุ่ม 1 0 2 0 3
156 วัดแก้ว 1 0 1 0 2
157 วัดหลวง 1 0 0 0 1
158 วัดหัวโป่ง 1 0 0 0 1
159 วัดตาผา 1 0 0 0 1
160 วัดลำน้ำ 1 0 0 0 1
161 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 2 1 0 3
162 วัดบึงกระจับ 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองคา 0 0 1 1 1
164 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 1 0 1
165 วัดดอนคา 0 0 1 0 1
166 วัดตาล 0 0 0 2 0
167 วัดเขาแจง 0 0 0 2 0
168 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 0 1 0
169 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 1 0
170 วัดดีบอน 0 0 0 0 0
รวม 1,251 598 298 353 2,500