สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลโพธาราม 47 11 7 7 65
2 บ้านโป่งวิทยาคม 38 9 2 1 49
3 ชุมชนวัดหนองโพ 37 10 5 7 52
4 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 36 11 6 6 53
5 ดุสิตวิทยา 34 11 8 4 53
6 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 33 16 8 5 57
7 อุดมวิทยา 32 4 5 1 41
8 วัดนางแก้ว 31 18 6 9 55
9 วัดชาวเหนือ 31 8 5 5 44
10 วัดบ้านไร่ 29 7 3 2 39
11 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 28 8 2 4 38
12 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 27 10 6 5 43
13 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 26 12 4 8 42
14 เจี้ยไช้ 22 11 2 6 35
15 วัดหุบกระทิง 21 10 4 7 35
16 สมศักดิ์วิทยา 19 18 4 6 41
17 อนุบาลดำเนินสะดวก 19 7 5 3 31
18 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 19 4 2 4 25
19 อนุบาลบางแพ 18 8 6 6 32
20 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 18 2 3 4 23
21 เทพินทร์พิทยา 17 12 4 1 33
22 ดำเนินวิทยา 17 6 5 7 28
23 วัดหนองมะค่า 17 6 5 2 28
24 วัดช่องพราน 16 5 4 4 25
25 วัดโกสินารายน์ 16 5 2 3 23
26 วัดหนองกบ 16 1 1 2 18
27 ธีรศาสตร์ 15 10 6 6 31
28 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 15 7 3 0 25
29 วัดบ้านฆ้องน้อย 14 5 5 1 24
30 บ้านหนองใยบัว 14 3 6 3 23
31 บ้านดอนไผ่ 14 3 3 3 20
32 วัดสนามชัย 13 14 4 4 31
33 วัดหนองกลางดง 13 2 4 2 19
34 วันทามารีอา 13 2 0 4 15
35 วัดไผ่สามเกาะ 13 0 5 2 18
36 แย้มวิทยการ 12 13 5 2 30
37 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 12 9 2 2 23
38 ธรรมาธิปไตย 12 4 2 0 18
39 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 11 9 4 3 24
40 วัดพระศรีอารย์ 11 7 2 2 20
41 วัดบัวงาม 11 5 6 1 22
42 วัดโคกหม้อ 11 4 0 0 15
43 วัดโพธิ์รัตนาราม 10 10 4 5 24
44 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 10 4 0 5 14
45 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 10 1 2 3 13
46 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 9 11 4 6 24
47 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 9 8 3 3 20
48 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 9 5 3 2 17
49 วัดท่าเรือ 9 4 3 5 16
50 วัดโพธิ์บัลลังก์ 9 4 2 3 15
51 วัดดอนทราย 9 2 3 2 14
52 วัดเขาพระ 8 8 0 2 16
53 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 8 6 0 5 14
54 บ้านหนองไก่ขัน 8 2 3 2 13
55 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 8 2 2 2 12
56 วัดดอนใหญ่ 8 2 1 1 11
57 วัดดอนกระเบื้อง 8 2 0 3 10
58 วัดเขาส้ม 8 1 0 1 9
59 วัดเวฬุวนาราม 7 5 6 2 18
60 วัดศรีประชุมชน 7 4 3 0 14
61 วัดอัมพวนาราม 7 4 0 1 11
62 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 7 3 2 1 12
63 วัดสนามไชย 7 3 0 1 10
64 วัดสร้อยฟ้า 7 2 2 2 11
65 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 7 2 2 1 11
66 บ้านห้วยยาง 7 1 1 2 9
67 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 7 0 4 0 11
68 วัดมาบแค 6 7 0 1 13
69 วัดบางลาน 6 6 1 7 13
70 วังตาลวิทยา 6 5 2 0 13
71 วัดลาดบัวขาว 6 4 3 6 13
72 วัดท่ามะขาม 6 3 3 4 12
73 ฮกเฮง 6 2 0 2 8
74 วัดบ่อมะกรูด 6 2 0 0 8
75 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 6 2 0 0 8
76 วัดสัมมาราม 6 1 0 4 7
77 วัดบ้านใหม่ 5 9 1 4 15
78 วัดม่วง 5 8 3 0 16
79 บ้านหนองกวาง 5 6 3 2 14
80 สารสิทธิ์พิทยาลัย 5 5 3 7 13
81 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 5 5 1 4 11
82 พัชรวิทยา 5 4 2 4 11
83 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 5 4 0 2 9
84 บ้านหนองตาพุด 5 3 3 2 11
85 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 5 3 1 3 9
86 วัดอ้ออีเขียว 5 3 1 1 9
87 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 5 3 1 1 9
88 วัดตาลเรียง 5 2 2 4 9
89 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 5 0 5 0 10
90 นารีวุฒิ 5 0 0 0 5
91 วัดเขาขลุง 5 0 0 0 5
92 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 4 4 3 1 11
93 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 4 4 1 3 9
94 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 4 4 0 1 8
95 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 4 3 3 3 10
96 วัดเหนือ 4 3 1 1 8
97 วัดโคกทอง 4 2 0 0 6
98 วัดหนองปลาดุก 4 2 0 0 6
99 วัดหุบมะกล่ำ 4 1 2 4 7
100 วัดระฆังทอง 4 1 0 1 5
101 บ้านพุลุ้ง 4 1 0 0 5
102 บ้านหนองครึม 4 1 0 0 5
103 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 4 1 0 0 5
104 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 4 0 0 0 4
105 วัดบางกะโด 4 0 0 0 4
106 วัดอริยวงศาราม 3 6 2 1 11
107 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 3 4 1 1 8
108 วัดสามัคคีธรรม 3 3 1 1 7
109 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 3 3 0 4 6
110 วัดหลักหกรัตนาราม 3 2 3 3 8
111 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 3 2 1 2 6
112 วัดสระสี่มุม 3 2 0 3 5
113 วัดเขาชะงุ้ม 3 2 0 0 5
114 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 3 1 3 1 7
115 วัดปรกเจริญ 3 1 2 0 6
116 วัดหนองประทุน 3 1 2 0 6
117 บ้านลาดใหญ่ 3 1 0 0 4
118 วัดบ้านฆ้อง 3 0 1 3 4
119 ชุมชนวัดท่าผา 3 0 1 2 4
120 บ้านเนินม่วง 3 0 0 1 3
121 วัดเนกขัมมาราม 3 0 0 1 3
122 วัดยางหัก 3 0 0 0 3
123 บ้านหนองสองห้อง 2 6 1 1 9
124 วัดทำนบ 2 5 2 3 9
125 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 2 5 1 4 8
126 วัดเจริญธรรม 2 4 1 2 7
127 วัดดอนเซ่ง 2 3 2 2 7
128 วัดดอนพรม 2 3 2 1 7
129 วัดหนองเอี่ยน 2 3 1 1 6
130 บ้านหนองกระทุ่ม 2 3 1 0 6
131 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 2 2 1 1 5
132 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 2 2 0 3 4
133 บ้านเขาแหลม 2 2 0 0 4
134 วัดท่าราบ 2 1 2 0 5
135 วัดสีดาราม 2 1 1 0 4
136 วัดลำพยอม 2 1 0 3 3
137 วัดหลวง 2 1 0 0 3
138 วัดหนองม่วง 2 0 1 0 3
139 วัดหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
140 วัดคูหาสวรรค์ 2 0 0 0 2
141 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1 3 2 0 6
142 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1 3 0 2 4
143 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 1 2 3 3 6
144 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 1 2 1 2 4
145 วัดแก้วฟ้า 1 2 1 0 4
146 วัดดอนสาลี 1 2 0 2 3
147 วัดหัวหิน 1 2 0 0 3
148 วัดหนองกลางด่าน 1 1 1 5 3
149 บ้านหนองสลิด 1 1 1 1 3
150 วัดแหลมทอง 1 1 0 3 2
151 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 1 1 0 0 2
152 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 1 1 0 0 2
153 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 1 1 0 0 2
154 วัดตาลเตี้ย 1 1 0 0 2
155 อนุบาลวัดสนามชัย 1 1 0 0 2
156 บ้านกุ่ม 1 0 2 0 3
157 วัดแก้ว 1 0 1 0 2
158 บ้านหนองไก่แก้ว 1 0 0 1 1
159 วัดหัวโป่ง 1 0 0 0 1
160 วัดตาผา 1 0 0 0 1
161 วัดลำน้ำ 1 0 0 0 1
162 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 2 1 0 3
163 วัดบึงกระจับ 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองคา 0 0 1 1 1
165 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 1 0 1
166 วัดดอนคา 0 0 1 0 1
167 วัดตาล 0 0 0 2 0
168 วัดเขาแจง 0 0 0 2 0
169 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 1 0
170 วัดดีบอน 0 0 0 0 0
รวม 1,364 634 315 355 2,668