หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 2 9 3
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 29 84 47
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 10 18 16
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ 7 18 12
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 11 54 16
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 8 13 12
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 14 23 19
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 52 106 70
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 5 11 8
10 013 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 12 25 15
11 014 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 60 141 71
12 006 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 15 30 22
13 007 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 2 6 4
14 015 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 29 89 38
15 016 โรงเรียนดำเนินวิทยา 35 59 50
16 025 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 20 32 26
17 026 โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ 0 0 0
18 027 โรงเรียนธีรศาสตร์ 40 86 58
19 029 โรงเรียนบ้านกุ่ม 3 9 6
20 033 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 7 12 7
21 032 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 24 52 40
22 034 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 1 3 2
23 038 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 5 11 9
24 039 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 24 49 36
25 040 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 7 6
26 041 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 18 8
27 042 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 16 32 23
28 045 โรงเรียนบ้านหนองครึม 5 14 9
29 046 โรงเรียนบ้านหนองคา 3 3 3
30 047 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 15 50 27
31 049 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 4 6 4
32 050 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 12 37 15
33 048 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 29 49 38
34 044 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 20 47 32
35 043 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 2 2 2
36 052 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 9 21 9
37 051 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 11 22 17
38 030 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 3 12 5
39 031 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 7 15 11
40 035 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 9 31 12
41 036 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 2 2 0
42 053 โรงเรียนพัชรวิทยา 15 33 15
43 054 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 7 21 6
44 062 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 25 41 29
45 068 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 9 13 12
46 069 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 3 10 6
47 072 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 1 1 1
48 073 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 60 140 91
49 076 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 17 52 26
50 077 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 50 91 63
51 075 โรงเรียนวัดช่องพราน 31 78 48
52 079 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 15 35 17
53 080 โรงเรียนวัดดอนคา 1 3 2
54 082 โรงเรียนวัดดอนทราย 16 37 25
55 083 โรงเรียนวัดดอนพรม 8 9 9
56 084 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 9 18 14
57 085 โรงเรียนวัดดอนสาลี 5 14 8
58 081 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 9 16 13
59 086 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 13 27 19
60 087 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 12 20 16
61 088 โรงเรียนวัดดีบอน 1 2 1
62 089 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 9 46 12
63 090 โรงเรียนวัดตาผา 1 3 2
64 091 โรงเรียนวัดตาล 2 3 2
65 092 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 4 2
66 093 โรงเรียนวัดตาลเรียง 14 28 21
67 098 โรงเรียนวัดทำนบ 12 25 20
68 094 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 17 33 25
69 095 โรงเรียนวัดท่าราบ 5 14 7
70 097 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 14 47 24
71 096 โรงเรียนวัดท่าเรือ 27 49 38
72 099 โรงเรียนวัดนางแก้ว 67 146 102
73 102 โรงเรียนวัดบัวงาม 25 60 41
74 103 โรงเรียนวัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 0 0 0
75 104 โรงเรียนวัดบางกะโด 4 8 7
76 105 โรงเรียนวัดบางพัง 0 0 0
77 106 โรงเรียนวัดบางลาน 22 48 34
78 113 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 6 8 6
79 101 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 8 11 8
80 107 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 7 33 7
81 108 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 26 73 45
82 111 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 13 22 18
83 112 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 26 38 28
84 110 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 42 87 52
85 116 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 8 15 11
86 118 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 22 34 28
87 121 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 13 25 20
88 123 โรงเรียนวัดมาบแค 14 48 25
89 122 โรงเรียนวัดม่วง 19 20 20
90 124 โรงเรียนวัดยางหัก 3 6 5
91 056 โรงเรียนวัดระฆังทอง 7 21 12
92 125 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 26 44 33
93 126 โรงเรียนวัดลำน้ำ 1 1 1
94 127 โรงเรียนวัดลำพยอม 6 8 8
95 129 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 14 33 21
96 130 โรงเรียนวัดสนามชัย 39 100 62
97 131 โรงเรียนวัดสนามไชย 11 16 14
98 132 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 17 29 25
99 134 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 7 14 9
100 135 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 8 14 11
101 133 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 14 41 14
102 136 โรงเรียนวัดสัมมาราม 13 32 20
103 137 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 10 35 20
104 138 โรงเรียนวัดสีดาราม 8 27 15
105 139 โรงเรียนวัดหนองกบ 26 44 35
106 140 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 22 45 33
107 141 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 8 16 10
108 142 โรงเรียนวัดหนองประทุน 6 23 6
109 143 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 6 9 8
110 145 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 36 62 43
111 144 โรงเรียนวัดหนองม่วง 3 7 5
112 147 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 2 4 3
113 148 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 5 21 12
114 149 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 0 0 0
115 172 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 25 50 30
116 146 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 73 144 102
117 150 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 7 12 9
118 151 โรงเรียนวัดหลวง 3 23 8
119 152 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 11 26 11
120 155 โรงเรียนวัดหัวหิน 3 6 4
121 153 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 2 3 1
122 154 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 13 22 19
123 156 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 47 89 70
124 157 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 11 28 14
125 162 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 48 151 79
126 163 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 13 27 19
127 165 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 12 33 21
128 166 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 31 70 35
129 167 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 0 0 0
130 164 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 10 18 12
131 063 โรงเรียนวัดเขาขลุง 5 12 8
132 065 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 5 7 7
133 066 โรงเรียนวัดเขาพระ 20 49 27
134 067 โรงเรียนวัดเขาส้ม 13 35 25
135 064 โรงเรียนวัดเขาแจง 2 2 2
136 074 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 10 34 18
137 100 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 4 8 7
138 128 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 23 86 42
139 158 โรงเรียนวัดเหนือ 9 18 9
140 060 โรงเรียนวัดแก้ว 2 3 3
141 059 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 5 9 6
142 159 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 9 6
143 061 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 35 61 40
144 070 โรงเรียนวัดโคกทอง 6 13 12
145 071 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 15 38 18
146 078 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 6 13 10
147 115 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
148 114 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 12 30 13
149 119 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 20 43 19
150 120 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 30 50 36
151 160 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
152 161 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 8 19 13
153 117 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 23 51 38
154 168 โรงเรียนวันทามารีอา 21 36 22
155 169 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 14 23 20
156 170 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 47 94 62
157 173 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 40 111 56
158 174 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 38 93 63
159 175 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 10 38 10
160 177 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 54 86 56
161 176 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 73 134 104
162 179 โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร 0 0 0
163 182 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0
164 018 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
165 017 โรงเรียนดุสิตวิทยา 58 122 88
166 028 โรงเรียนนารีวุฒิ 5 12 8
167 037 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 50 103 57
168 057 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 34 73 52
169 058 โรงเรียนวังตาลวิทยา 18 23 18
170 109 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 30 86 34
171 171 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 20 45 26
172 178 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย 2 6 4
173 180 โรงเรียนอุดมวิทยา 42 94 49
174 181 โรงเรียนฮกเฮง 11 22 14
175 002 โรงเรียนเจี้ยไช้ 45 106 57
176 019 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 38 77 41
177 055 โรงเรียนแย้มวิทยการ 32 69 32
178 020 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 0 0 0
179 021 โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) 8 19 12
180 022 โรงเรียนเทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 0 0 0
181 023 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 23 73 29
182 024 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 33 63 39
รวม 2917 6449 4005
10454

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]