หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rbr2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวญาดานุช เอี่ยมสวรรค์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชา โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ยั่งยืนโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี ธรรมราชาโรงเรียนบ้านดอนไผ่่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลทิพย์ วรรณวงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดหนองอ้อ (บ้านโป่ง)กรรมการ
3. นางจีรนันท์ คำลาโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม เตียงเกตุโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางอรุณี โพธิอาศัยโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ครุฑเครือโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางทรรศนีย์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่แก้วประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แย้มกล่ำโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
3. นางเอื้องฟ้า จิตจักรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางวรมณฑน์ นาคหนุนโรงเรียนวัดช่องพรานประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ พุ่มดียิ่งโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางวรรฒณี อินทร์ประทับโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสภวรรณ สิงห์คะโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา มะโดดโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
3. นางสาววรรณา ไมตรีจิตต์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดอพวนารามประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ กลิ่นเพยโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี บุญโตโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู ศิริแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางรำพรรณ์ นวมดีโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังกรรมการ
3. นางปรางทิพย์ ขันติสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวอรนุช ศรีสะอาดโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต จันทร์สิงห์หาญโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ ปิ่นฉ่ำโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ศิลานันท์โรงเรียนวัดหนองประทุนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิฐิตา เจนด่านกลางโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวจิราพร โพธิสารสกุลโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางมณี ปานนาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ จังพานิชโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางบุญเรือน สายทองโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสายสุณีย์ เพ็งหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
3. นายอนุทิน ครองเมืองโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางธัญญชล จันทร์มะโนโรงเรียนวัดท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นางฐาปนีย์ สมพามาโรงเรียนวัดหลักหกรัตนารามกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ แย้มจับโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกิจจา วรสหวัฒน์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ จิวานนท์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางสาวมาลี เกาสังข์โรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ตันเจริญรัตน์โรงเรียนวัดหนองอ้อ (โพธาราม)ประธานกรรมการ
2. นางพรทนา จิรพฤฒิศิริโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นางกาญจนา อัครศิริปทุมโรงเรียนวันทามารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพิชา ธรรมวิเศษโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นางดวงตรา วิมาลาโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวจำปี ใยยะธรรมโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวพัชรี เฮงประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สวัสดิรักษาโรงเรียนวัดอัมพวนารามกรรมการ
3. นางสาววรรณี แม่นแท้โรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
4. นางสาวโสภา สีทาโรงเรียนสมศักดื์วิทยากรรมการ
5. นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูลโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสายวาริน แทนศรรามโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณนา ตันติสาโรโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มีบำรุงโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ พงศ์ไพรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
5. นางบุญรอด ขุนไกรวงษ์โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎิ์ณิชา พุทจิระโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ เงินคำโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
3. นางสิริทัศน์ ชำนาญกิจโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เซี่ยงหวองโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการ
5. นางสาวสุภิชา ครุฑใจกล้าโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ บุตรศรีโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสาวภิญญพัชญ์ ไหวประเสริฐโรงเรียนวันทามารีอากรรมการ
4. นางสาวนิสารัตน์ คงมั่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางเรณู พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ตันติสาโรโรงเรียนวัดอุบลวรรณาประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ ศรีทองสุขโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวจิตอารีย์ กระเครือโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ เทพโยธินโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายชัชชัย อินทเนตรโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ บุตรศรีโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสาวภิญญพัชญ์ ไหวประเสริฐโรงเรียนวันทามารีอากรรมการ
4. นางสาวนิสารัตน์ คงมั่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางเรณู พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ตันติสาโรโรงเรียนวัดอุบลวรรณาประธานกรรมการ
2. นางวลีวรรณ สุกใสโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวจิตอารีย์ กระเครือโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ เทพโยธินโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายชัชชัย อินทเนตรโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกึกก้อง ไตรศิริโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พิกุลแก้วโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางศิราพร แฮืพฤกษ์โรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวพจนา โม่มาลาโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ สุขใจวรเวทย์โรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ เกียรติศิริโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
3. นางสาวเสาวรส แสนแซวโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นางดรุณี ขจัดภัยโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
5. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเจริญ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
3. นางนิตยา แสงนาคโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
4. นายจรัล โสสว่างโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการ
5. นายกิตตพงศ์ เงินรางโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี ปิ่นฉายโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ศิริจำปาโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นายอนุวัตร สงวนทรัพย์โรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
4. นางจันจิรา ชมชื่นโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
5. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองเพิ่มโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นางสาวคติยา ศรนารายณ์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายอนุชาติ ทรัพย์เฮงโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายธวัชชัย ลาดกุดลิงโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นายนาภิรัตน์ แซ่แต้โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา กล่อมความสุขโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางสาวภานุมาส นิลรอดโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางพรทิพย์ กิตติยายามโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
4. นายอนุชาติ ทรัพย์เฮงโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ลิขิตพงษ์วิทย์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
6. นางสาวกฤษณา นนทารักษ์โรงเรียนวัดยางหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย อึ้งโพธิ์โรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ วรินทรเวชโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวสิริณัฐ แพอัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก มีอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์นิภา ทองอร่ามโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
6. นางกรณ์ภัสสรณ์ สันติพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายไพศาล รุ่งวิภูษณะโรงเรียนวัดหนองหินประธานกรรมการ
2. นายตระการ ถีระพุกโรงเรียนวัดหนองประทุมกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา พวงคุ้มชูโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ณ นครพนมโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ดา สายะสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด นวมดีโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการ
3. นางสาวมนัสยา ประจวบวันโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา จรจวบโชคโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
5. นางสาวประนอม ทองดีโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย วันประเสริฐโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เทวาโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นางสาวภัชชญา ฉัตรประยูรโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี อังกินันท์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญฐณา มารอดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ อัถะบูรณ์โรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวนภัสชล โหมดเครือโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการ
4. นางสาววีรวรรณ เข็มทองโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาสมน เลิศศุภกิจสินโรงเรียนธรรมาธิปไตยประธานกรรมการ
2. นางกรชนก กราบขุนทดโรงเรียนวัดบ้านกุ่มกรรมการ
3. นางสาววราพร ชูเส้นผมโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการ
4. นางจุฑามาศ บุญยวงโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นายประภาส สุขสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พรสุวรรณ์โรงเรียนสมศักดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปทิตตา ผิวชะอุ่มโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ จันมะโนโรงเรียนบ้านรางสีหมอกประธานกรรมการ
2. นางศราลักษณ์ ด่วนแสงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ พวงสุนทรโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
4. นางสาวมยุรี เปลี่ยนศิลป์ชัยโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ วงศ์ศิริโรงเรียนวัดอัมพวารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ รอดพ่วงโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ จิตรมั่นธรรมโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชูเกียรติ แก้วจีนโรงเรียนวัดโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ จักรกลัดโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นางสาวพนิดา สยองเดชโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
4. นางสาวเพชรา ลิ่วละลอกโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวสุปราณี บัวล้อมใบโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
6. นางสาวนฤมล อุตสาหะโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
7. นายสมเกียรติ สุขก่ำโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
8. นายสันติ มานัสวินโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
9. นายปราโมทย์ เกียรติศิริโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
10. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนกร ยนต์วิสูตรโรงเรียนวัดดีบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกอร สุภาสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาแจงกรรมการ
3. นายสัญญกร บัวครองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวชูขวัญ อินทรชัยโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางแวว สำเนียงสูงโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
7. นางสาวพรพนา สนธิโรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
8. นายวรายุทธ หิรัญรักษ์โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
9. นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
10. นายธีรวรรณ สมสุวรรณโรงเรียนค่ายลุกเสือบ้านโป่งที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ คำสุขโรงเรียนวัดลาดบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา ญาติบรรทุงโรงเรียนวัดหนองปลาดุกกรรมการ
3. นายมารุต ใจชื่นโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิชาภัทร เลี้ยงพันธ์โรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการ
5. นางสาวลินดา ธนูศรีโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ เพ็งเหมือนโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
7. นางสาวสุรีพร พันยุโดดโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
8. นางสาวธนพรรธ ศรีสมุทรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการและเลขานุการ
9. นายสุชิน ตันติอำนวยโรงเรียนวัดหนองอ้อที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวินชัย ตาปสนันท์โรงเรียนบ้านดอนไม้ลายประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
4. นางสาววนิชยา กันขำโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้กรรมการ
5. นางชนารัญช์ พรมพวงโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
6. นายประยุุทธ สิงห์ปรุโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
7. นางสาวกัลยา แดงสวาทโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
8. นายพงค์ศักดิ์ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
9. นางอนงค์ มหบุญพาชัยโรงเรียนฮกเฮงที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เจริญวุฒิชัยโรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน)ประธานกรรมการ
2. นายวิรินทร์ เลาหโชติโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นางวราภรณ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กล้าหาญโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
5. นางสาวปัทมา หมื่นอารามโรงเรียนแย้มวิทยาการกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
7. นางสาวอริสา อิ่มรสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
8. นางสาวศุภาวรรณ สิงห์คะโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นางวัจนา นุชนุ่มโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ทาทรายโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิสารัตน์ ปฤาษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิดประธานกรรมการ
2. นางภัทษวรรณ กาญจนเลิศพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นายประกิจ โพธิโสโนทัยโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิเวศ ตันเจริญรัตน์โรงเรียนวัดหนองอ้อ (โพธาราม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนารถ เจียมเจริญโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางลัดดา เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงสมร กลั่นประดิษฐ์โรงเรียนวัดปรกเจริญประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ มหามิตรโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ อ่ำทับโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายก้องภพ ยี่หร่าโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ขุนทองโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
3. นางสาวณัฎญา สมุทรักษ์โรงเรียนวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนารี บัวขาวโรงเรียนวัดเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ทับชมโรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
3. นายนิเวศ กัลป์ปะโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมนัสนันท์ ศิริธัญญารัตน์โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นายอานันต์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นางสาวปานสุวรรณ์ รวมจิตรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นางดารา เถามานกูลโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมาส ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดเขาแจงประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
3. นายบุญชัย ลือภักดีสกุลโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายประภาส คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นางสุชีลินทร์ วงศ์วิลัยโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางแสงทอง วิสุทธิวงศ์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวนุศรินทร์ มนพิลึกโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมบูรณ์ วัชรพงศากุลโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ ชินอ่อนโรงเรียนวัดหนองประทุมกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศรีราชา บัวเบาโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา แก้วทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางสาวนลชา ปูคะสินธุ์โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวดนิตา เสาร์ม่วงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี สุขแป้นโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายอภิชาติ คำเชื้อโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพร ธงชัยโรงเรียนบ้านดอนไผ่่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิษฐ์ บัวทองโรงเรียนสมศักดิ์วิทยากรรมการ
3. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังกรรมการ
4. นางสาววชิรา ประธานสกุลโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนฤมล โล่ห์จินดาโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นายสนั่น คล่องแคล่วโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
3. นางสาวเลิศศิริ เต็มเปี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
4. นางศศิธร โตเคีียโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชาลินี ทองคำโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางสาววิกานดา สุวรรณะโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางปอล ชมชื่นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางทิวาพร อุณยเกียรติโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
2. นางศิริพร โพธิ์ชื่นโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นายวิทวัส ดวงรัชนีกุลโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร อุณยเกียรติโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โพธิ์ชื่นโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นายวิทวัส ดวงรัชนีกุลโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิรัคคกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนุจรี ปรีเปรมโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นายวรพจน์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ โตภาราโรงเรียนดำเนินวิทยากรรมการ
5. นายราฆพ ประสานนามโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวาทิน ตุ่นจิตโรงเรียนบ้านหนองใยบัวประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วรรณชาติโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นายสรายุทธ ทินกรโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
4. นายประยุุทธ พงษ์หนองพอกโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ลิ้มวิลัยโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ หมื่นรักษ์โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ เงาะลำดวนโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
3. นางราตรี ตันติธวัชวงศ์โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
4. นายศรุต สิงห์อุดมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางสาววาสนา จันทรักษรังสีโรงเรียนบ้านหนองคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ทองคำโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
3. นางดวงแข สินธวาชีวะโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ขวัญมีโรงเรียนวัดลำพยอมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล แป้นบุตรโรงเรียนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางรุ่งธิวา สุมากิจโรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ่อมะกรูดกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา มะลิอ่อนโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
4. นางจันทิรา ปานเปลี่่ยนโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวอริสา มนัสสาโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประยุุทธ สิงห์ปรุโรงเรียนวัดดอนเซ่งประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางสาวสุภัคสร เอี่ยมหนูโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
4. นางวสุธา ซานุโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นายรวิชย์ แช่มชื่นโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิม อีกจอมโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล พรหมดีโรงเรียนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บุตรดาวงค์โรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
5. นางสาวเกสรี ลี้เจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นายสายชล เกิดช้างโรงเรียนสมศักดิ์วิทยากรรมการ
3. นางศิริมนัส ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประทิน ชุนใช้โรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายกรพิชาญ ต่วนภูษาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสุนารี สร้อยน้ำโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
4. นางสาวศิริกาญจน์ บุญเกิดโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นายเดโช สมัยพรหมโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวธนกร จัทร์โชติโรงเรียนวัดดอนเสลาประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ไทยทองโรงเรียนวันทามารีอากรรมการ
3. นางสาววาสนา เจียมเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุถาวดี เฉิดจังหรีดโรงเรียนวัดแก้วฟ้าประธานกรรมการ
2. นายสกุลพงษ์ เจนสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทนา หนูสุขถาวรโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช สังข์เขียวโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ประทีบโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางจินตนา โล่สกุลโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นายปัฐวีย์ จันทร์จิรานนท์โรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
5. นางฉัตรา พันสมตนโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
4. นายปริวรรต ศรีสินธุ์โรงเรียนดอนใหญ่กรรมการ
5. นางประไพ แผลสุขโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ศรีเณรโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
3. นางสาวสิริน สมัยพิทักษ์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อยู่พิพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ภู่พูลโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ยอดดีโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
4. นายนพดล เทพกำเหนิดโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้กรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ วงศ์คำมีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เฉลิมยศโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ ช้อยเครือโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายชำนาญ รักดีโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์โรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางสมใจ มีคติธรรมโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา โล่ห์สกุลโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ ตปสีโลโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้กรรมการ
3. นายประถม โค้วสกุลโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกลียวพัน วิภาโตทัยโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางสาวพวงทอง กลอยยิ่งโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์ดา สายะสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ พิชัยวัฒนพรโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางสายพิน เดชเดชะสุนันท์โรงเรียนวัดหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชณ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ สอนวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ป่องลมโรงเรียนแย้มวิทยาการกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายพงค์ศักดิ์ ป่องลมโรงเรียนแย้มวิทยาการกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ป่องลมโรงเรียนแย้มวิทยาการกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ป่องลมโรงเรียนแย้มวิทยาการกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร ป่องลมโรงเรียนแย้มวิทยาการกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการ
4. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอโรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ)กรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สินสมบัติวิทยาการภายนอก โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สินสมบัติวิทยาการภายนอก โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สินสมบัติวิทยาการภายนอก โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สินสมบัติวิทยาการภายนอก โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
4. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
4. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
3. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
4. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
3. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
4. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรกสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรกสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้มประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา สายสล้างโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้มประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา สายสล้างโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
5. นายพีระวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
6. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้มประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา สายสล้างโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
5. นายพีระวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
6. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
3. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
3. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา จิตรเที่ยงโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นายวราวุฒิ ชุนไช้โรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางปวีณา จิตร์เพ่งโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นายวราวุฒิ ชุนไช้โรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ วัดเอกโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายอเนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพ็งผลาโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ วัดเอกโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพ็งผลาโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางกฤตกัญญา เนิลรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐ์ฑิญา โชติสำราญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางกฤตกัญญา นิลรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐ์ฑิญา โชติสำราญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้ประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศิริพรนพคุณโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้ประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศิริพรนพคุณโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เม้งศิริโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไต้ฮึนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เม้งศิริโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไต้ฮึนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ถิระประพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางศริยารัชฎ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ถิระประพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางศริยารัชฎ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร สินสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ อิ่มน้อยโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นายอดิศร สวยนภานุสรณ์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร สินสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ อิ่มน้อยโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นายอดิศร สวยนภานุสรณ์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้มประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการ
4. นางสาวปราณี ฉายแก้วโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นายพีระวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา จอมพงษ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุวภัทร จิตร์เพ่งศึกษานิเทศ สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววรวีพร งามสมโรงเรียนอนุบาลโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ แสงเหมือนเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
4. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุวภัทร จิตร์เพ่งศึกษานิเทศ สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววรวีพร งามสมโรงเรียนอนุบาลโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ แสงเหมือนเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
4. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดบางกระโดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดารามรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ คงสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นางดาวดี เกตุมณีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
5. นางผาสุข พงษ์พานิชโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดบางกระโดประธานกรรมการ
2. นางวรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดารามรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ คงสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นางดาวดี เกตุมณีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
5. นางผาสุข พงษ์พานิชโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดบางกระโดประธานกรรมการ
2. นางวรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
3. นางสุวภัทร จิตร์เพ่งศึกษานิเทศ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางฉลองรัตน์ วุฒิพงษ์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดบางกระโดประธานกรรมการ
2. นางวรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
3. นางสุวภัทร จิตร์เพ่งศึกษานิเทศ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางฉลองรัตน์ วุฒิพงษ์โรงเรียนวัดอริยวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นางดาวดี เกตุมณีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
3. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วุฒิธรรมโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สืบนุชโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางดาวดี เกตุมณีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ วุฒิธรรมโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สืบนุชโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
2. นายสมชาย ครุฑใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกระโดกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกระโดกรรมการ
3. นายสมชาย ครุฑใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissLee Xiaoqianผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. Mr.Qian Hangผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายมาโนชญ์ อรรฆภัทรโฆษิตโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางอัจฉริยา แสสลับโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
5. นางสาวภัทรา นำน้องโรงเรียนพัชรวิทยากรรมการ
6. นายธีรภัทร์ ศรีสมุทรโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLee Xiaoqianผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. Mr.Qian Hangผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายมาโนชญ์ อรรฆภัทรโฆษิตโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางอัจฉริยา แสสลับโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
5. นางสาวภัทรา นำน้องโรงเรียนพัชรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธีรภัทร์ ศรีสมุทรโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissMengxue -ผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. Mr.Yangqiujuan -ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายมาโนชญ์ อรรฆภัทรโฆษิตโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางอัจฉริยา แสสลับโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
5. นางสาวภัทรา นำน้องโรงเรียนพัชรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธีรภัทร์ ศรีสมุทรโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นายไพรัช สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
4. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
5. นายพิรุณ ชำเลียโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
7. นายวิโรจน์ คงอยู่เย็นโรงเรียนวัดหยองกลางด่านกรรมการ
8. นายสรภพ แต้สุวรรณโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
9. นายประเทือง โม่มาลาโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
10. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดตากแดดประธานกรรมการ
2. นายวิบูล อ่อนละมูลโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
3. นายธนกร เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
4. นายสำเริง อินทร์อ่อนโรงเรียนวัดอริยวงศารามกรรมการ
5. นายธานี จิรัคคกุลโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
6. นายสมชาย พุ่มนิลโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
7. นายอนุทิน ครองเมืองโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
8. นายไพรัช สิ้นแต้โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
9. นายมนตรี เนียมราชโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
10. นายสมยศ จวงสาครโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
11. นายธนัง ศรีพินิจโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการ
12. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ลิมาคมโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสุชีรินทร์ วงศ์วิลัยโรงเรียนบัวงามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อยู่โตโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวชุตาภา สืบอาสาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
6. นางสาวปริญญาพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ลิมาคมโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสุชีรินทร์ วงศ์วิลัยโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อยู่โตโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวชุตาภา สืบอาสาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
6. นางสาวนิสารัตน์ คงมั่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
7. นางสาวปริญญาพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางกุณต์ญา อนันตโชตโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางอนงค์ หิมโสภาโรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา ผิวชะอุ่มโรงเรียบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
5. นางศิริยารัชฎ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
6. นางสาวสมพร เจริญสกุลโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายมิน ประจวบวันโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมพัต แสงทองโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
4. นางสาวนภาวรรณ ศิริละโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร พรเจริญพานิชย์โรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
6. นางสาวชนิสรา สาระขันธุ์โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนภา เกาสังข์โรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ เทพสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คงเถื่อนโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
4. นางสุจิตรา ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางปัทมาสน์ คำสุขโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศกรรมการ
6. นางสุคนธา สาระขันธุ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นายองอาจ วัฒนพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางระพีพรรณ อารีกิจโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
5. นางสาวปิยนันท์ วังหล้าโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
6. นางสาวสมลักษณ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
7. นางอรุณี โพธิอาศัยโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
8. นางสาวฮุนู๊ด เจ๊ะหวังสวาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นายองอาจ วัฒนพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางระพีพรรณ อารีกิจโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
5. นางอรุณี โพธิอาศัยโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
6. นางสาวฮูนู๊ด เจ๊ะหวังสวาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวนัฎฐภรณ์ ศรีสงครามโรงเรียนวัดมณีโชติประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา บรรเทิงโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทองดีโรงเรียนค่ายลุกเสือบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ ชำเลียโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมประธานกรรมการ
2. นางสุทธาสินี คูเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาโรงเรียนวัดขนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดบางกระโดประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ บุญเกิดโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงค์ สอนดีโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา อบมาลีโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
3. นางสาวเกสรี ลี้เจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยาโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางสาวอัมภิกา โปต๊ะโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บรรเทิงโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ เข็มทองโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เกิดลอยโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางสาวมาริสา ร้อยจูโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ อิสระโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวมนพิชา เหมือนจินดาโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
3. นายนริศ พันธุ์แดงโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สร้อยน้ำโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสาวภคมน ทิฆัมพรบรรเจิดโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ปานพรหมโรงเรียนวัดแก้วประธานกรรมการ
2. นายภาณุ คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
3. นายภาุนุพงศ์ จีรังโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญโชค เขียวมาโรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นายบุญสม หล่อมหัทธนะกุลโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณนิภา สบายใจโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญมีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา บัวแดงโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ ภู่เพชรโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ลวนะพิพัฒน์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสมจินตนา แสงทองโรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภารัตน์ จันทอนโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สร้อยแสงโรงเรียนวัดยางหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ นิรนาทกูลโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาราดา ปรักมานนท์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ขุนสวัสดิ์โรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางปราณี ตันตระกูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม เยาวมาลย์โรงเรียนวัดดีบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ ทับทองโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนิสา ดอนพรหมมะโรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ค้ำชูโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
6. นางจิราวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนธรรมาธิปไตยประธานกรรมการ
2. นางนริสรา สุธาพจน์โรงเรียนวัดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรากร พุกรอดโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางบุญจันทร์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
5. นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
6. นางอาภรณ์ เอี่ยนวิไลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมนึก มังน้อยโรงเรียนวัดหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อผกา ศรีอรุณโรงเรียนวัดบางลานรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช สังข์เขียวโรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ แขวงโสภาโรงเรียนวัดเนินม่วงกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ ธรรมสาลีโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
6. นางวันดี สงวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อารีกิจโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร อุณยเกียรติโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวพัชรา สุนทโรภาสโรงเรียนเทพินทร์วิทยากรรมการ
5. นายวันชัย สนองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นายมานพ สุธาพจน์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นางนิภา มีไปล่โรงเรียนวัดบ้านไร่รองประธานกรรมการ
3. นางอุษา โพธาคณาพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวบุษยมาศ เรืองนารีโรงเรียนวัดเฉลิมอาสน์กรรมการ
6. นางกัญฐณา มารอดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์โรงเรียนวัดมณีโชติประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ รุ้งพรายโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นางเบ็ญจา นครจันทร์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการ
4. นางนาตยา วิริยะโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
5. นางพรนิภา ปลัดสิงห์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
6. นางสาวกรรณืการ์ กลิ่นกลบโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสังคม รุ่งเรืองโรงเรียนวัดบ่อมะกรูดประธานกรรมการ
2. นางสุนัน ชื่นชูศรีโรงเรียนค่ายลุกเสือบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย ไม่รู้จบโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ ห่วงทองโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
5. นางสาวอุบล เกิดจิ๋วโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
6. นางสาวชไมพร พลอยเพชรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกระโดประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
4. นางสาววันดี หวนสุริยาโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวปริญญาดา อยู่คงโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
6. นางกลัยา แตงขำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายลือศักดิ์ ปัญญาสารโรงเรียนวัดบ้านฆ้องประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จูทองโรงเรียนวัดตาลเตี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา ศศิธรโรงเรียนวัดอริยวงศารามกรรมการ
4. นางพรรณสุดา ภู่เต็งโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
5. นางกรรณืกา โพธิ์เดชขจรโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
6. นางกัญฐณา ยาเครือโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ทองเฟื่องโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางถนอม หลีล้วนโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
4. นางจินดาพร บุญประกอบโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางดารณี ตุ่นท่าไม้โรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
6. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา วงศ์ยะราโรงเรียนบ้านหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางกันตยา สุขาภิรมย์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา นาคเนียมโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา มอญเกิ้งโรงเรียนวัดหนองอ้อ (บ้านโป่ง)กรรมการ
5. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
6. นางดวงแข สินทวาชีวะโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายพัฒน์พงศ์ วงศ์ยะราโรงเรียนวัดสนามชัยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางจิตตรา แพงแก้วโรงเรียนวัดเขาส้มกรรมการ
4. นางลัดดา ตันหลงโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวลักขณา อารมย์ดีโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
6. นางสิริญา บึงไพศาลสมบูรณ์โรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพนัชกร แก้ววิมลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ศิวิลัยโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พงศ์ไพรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางนัยนา อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
5. นางละออ มรกตโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา ญาติคำโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมขวัญ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดจอมปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี บัวชุมโรงเรียนวัดบ้านไร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ ภู่เพชรโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
4. นางบุญจันทร์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
5. นางสาวพีรญา จูงามโรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการ
6. นางชนากานต์ พลเสนโรงเรียนแย้มวิทยาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกิตติชาญ พันธ์ภาไพโรงเรียนแย้มวิทยาการประธานกรรมการ
2. นางจงกล นามถาวรโรงเรียนวัดบ่อมะกรูดรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วทาสีโรงเรียนบ้านดอนไม้ลายกรรมการ
4. นางภคินี สร้อยสุวรรณโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางทัศนีย์ โพธิ์ฉายโรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการ
6. นางสุธาดา เบญจมาลาโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วัดอักษรโรงเรียนวัดหนองกบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนัน จิระชีวะนันท์โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
4. นางแก้วตา มีบำรุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
5. นางกนกอร ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
6. นางสาวกุลทรัพย์ สายบุตรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ คำโทนโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย พุทธโคตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางเพ็ญยุ ไม่รู้จบโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรมกรรมการ
4. นางพรทนา จิรพฤฒศิริโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางสาวฉัตรแก้ว สายค้ำโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ คำโทนโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย พุทธโคตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางเพ็ญยุ ไม่รู้จบโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัทร ศิลาหิรัญโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวฉัตรแก้ว สายค้ำโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายณัฐพร สุกิจญาณโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน คิดในทางดีโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ ช่อเหมือนโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางน้องนุช มาลาโรงเรียนวัดหนองอ้อ (บ้านโป่ง)กรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประสงค์ จันทร์โก๊ะโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี พุทธะโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
3. นางสาวเทียนษา ฝักฝ่ายโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา หอมรองบนโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ปานดาราโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางธิรดา ว่องประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
4. นางนวมลลิ์ แดนชัยโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชา โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางจิตต์ลัดดา สายะสนธิโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
4. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางพัขรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ปานดาราโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางธิรดา ล่องประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
4. นางนวมลลิ์ ว่องประเสริฐโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชา โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางจิตต์ลัดดา สายะสนธิโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
4. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางพัขรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ปานดาราโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางธิรดา ล่องประเสริฐโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
4. นายอนุทิน ครองเมืองโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
5. นางสาวยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชา โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางจิตต์ลัดดา สายะสนธิโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
4. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางพัขรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ปานดาราโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางธิรดา ล่องประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
4. นางนวมลลิ์ แดนชัยโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวยาใจ อุปราโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชา โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางจิตต์ลัดดา สายะสนธิโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
4. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ปานดาราโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางธิรดา ล่องประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
4. นายนวมลลิ์ แดนชัยโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชา โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางจิตต์ลัดดา สายะสนธิโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
4. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ เหลืองมณีเวทย์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางมะปราง วงษ์ยะราโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางสิริพรรณ บุญรัชกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
5. นางอุษา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ เหลืองมณีเวทย์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางมะปราง วงษ์ยะราโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางสิริพรรณ บุญรัชกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
5. นางอุษา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ เหลืองมณีเวทย์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางมะปราง วงษ์ยะราโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางสิริพรรณ บุญรัชกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
5. นางอุษา คุเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ เหลืองมณีเวทย์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางมะปราง วงษ์ยะราโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางอุษา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
5. นางสิริพรรณ บุญรัชกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ เหลืองมณีเวทย์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางมะปราง วงษ์ยะราโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
4. นางสิริพรรณ บุญรัชกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
5. นางอุษา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สาสนกุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
3. นางสุปราณี มีวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
4. นางประทุม เตียงเกตุโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ ร่มโพธิ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร จิตมณีโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสุรัสวดี พุ่มแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการ
3. นางนิภา มีไปล่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางวลีวรรณ สุกใสโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นางสาวมาลี เกาสังข์โรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพนัชกร แก้ววิมลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางวันดี รอดผลโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาววิมล เฟื่องไกรศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางดารา เถามานกูลโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นายอำนวย สุขหอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพนัชกร แก้ววิมลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางวันดี รอดผลโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาววิมล เฟื่องไกรศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวดารา เถามานกูลโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นายอำนวย สุขหอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพนัชกร แก้ววิมลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางวันดี รอดผลโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาววิมล เฟื่องไกรศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางดารา เถามานกูลโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นายอำนวย สุขหอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทร์โก๊ะโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางเบญวรรณ รุ่งสว่างโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
5. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่างโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
4. นายประทิน ชุนไช้โรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทร์โก๊ะโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางเบญวรรณ รุ่งสว่างโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
5. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่างโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
4. นายประทิน ชุนไช้โรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทร์โก๊ะโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางเบญวรรณ รุ่งสว่างโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
5. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่างโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
4. นายประทิน ชุนไช้โรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทร์โก๊ะโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางเบญวรรณ รุ่งสว่างโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
5. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
2. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่างโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
4. นายประทิน ชุนไช้โรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทร์โก๊ะโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางเบญวรรณ รุ่งสว่างโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
5. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่างโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
4. นายประทิน ชุนไช้โรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางสาวเบญวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กาญจนทองโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวรัชนี อินทรศรีโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนวัดทำนบประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางดาวดี เกตุมณีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ดวงใจดีโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางสาวปริญญาพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมพัต แสงทองโรงเรียนวัดแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิ้ริพร บุญประสพโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
4. นางนาตยา วิริยะโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
5. นางสาวปัณณรัศม์ รัตนปุณเศรษฐ์โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมพัต แสงทองโรงเรียนวัดแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิ้ริพร บุญประสพโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
4. นางนาตยา วิริยะโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
5. นางสาวปัณณรัศม์ รัตนปุณเศรษฐ์โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ตันตระกูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นางศรีทอง เจสตาคมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวมะลิมาย คงนานดีโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
4. นางพรนิภา ปลัดสิงห์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ต้นตระกูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นางศรีทอง เจสตาคมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวมะลิมาย คงนานดีโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
4. นางพรนิภา ปลัดสิงห์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายก้องภพ ยี่หร่าโรงเรียนวัดศรีประชุมชนประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา เอี่ยมคุณธรรมโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
3. นางอุราลักษณ์ พระเดโชโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางกาญจนา บุญณรงค์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
5. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายก้องภพ ยี่หร่าโรงเรียนวัดศรีประชุมชนประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา เอี่ยมคุณธรรมโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
3. นางอุราลักษณ์ พระเดโชโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางกาญจนา บุญณรงค์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
5. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดตากแดดประธานกรรมการ
2. นางรัญชนา อ้นองอาจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
3. นางอาภา ขุนณรงค์โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดตากแดดประธานกรรมการ
2. นางรัญชนา อ้นองอาจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
3. นางอาภา ขุนณรงค์โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านดอนไผ่่กรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมัลธนา แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดบางลานประธานกรรมการ
2. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางโฉมเฉลา แสงอุทัยโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางพรรณสุดา ภู่เต็งโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
5. นางแก้วตา มีบำรุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลธนา แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดบางลานประธานกรรมการ
2. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางโฉมเฉลา แสงอุทัยโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางพรรณสุดา ภู่เต็งโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
5. นางแก้วตา มีบำรุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ ศรีทธาวณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
5. นายไชยเชษฐ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
6. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อินสระโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
8. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ ศรีทธาวณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
5. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
6. นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดบางกระโดกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อินสระโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
8. นางสาวแสงเดือน สุขประศรีโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ ศรีทธาวณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
5. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
6. นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดบางกระโดกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อินสระโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
8. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ ศรีทธาวณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
4. นายไชยเชษฐ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
5. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
6. นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดบางกระโดกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อินสระโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
8. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ ศรีทธาวณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายไชยเชษฐ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
5. นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดบางกระโดกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ อินสระโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
7. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
8. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ ศรีทธาวณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นายไชยเชษฐ์ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
5. นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดบางกระโดกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ อินสระโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
7. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
8. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพร สุกิจญาณโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสมศรี บุญเพ็งโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
5. นางชนกเนตร เกาสังข์โรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ บัณฑิตาโสภณโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
4. นางขวัญฤดี ยิ่งกำแหงโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
5. นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]