หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2559   8 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   11 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 8 พ.ย. 2559 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.5/4 8 พ.ย. 2559 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 8 พ.ย. 2559 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้องขงจื้อ 8 พ.ย. 2559 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.4/4 , ป.4/5 8 พ.ย. 2559 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ลานหน้าห้องภาษาจีน 8 พ.ย. 2559 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้องเหมยฮวา 8 พ.ย. 2559 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ศาลาหน้า ห้องภาษาจีน 8 พ.ย. 2559 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 8 พ.ย. 2559 09.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ลานหน้าห้องภาษาจีน 8 พ.ย. 2559 09.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ บริเวณสนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2559 09.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 8 พ.ย. 2559 09.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 8 พ.ย. 2559 09.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ลานวัดโพธิ์ไพโรจน์ 8 พ.ย. 2559 09.00
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ลานวัดโพธิ์ไพโรจน์ 8 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 บริเวณหน้าห้องว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 บริเวณหน้าห้องว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-15.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 บริเวณหน้าห้องว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-11.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก) 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (ห้องประชุม) 8 พ.ย. 2559 09.00-11.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.4 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.3 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.2 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ศาลาวัดบ้านเลือก 8 พ.ย. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 8 พ.ย. 2559 09.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 8 พ.ย. 2559 09.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 121 8 พ.ย. 2559 09.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 8 พ.ย. 2559 09.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 8 พ.ย. 2559 13.30
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 121 8 พ.ย. 2559 13.30
7 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 8 พ.ย. 2559 13.30
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 - 522 8 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]