หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2559   8 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   11 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 , ป.5/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 ป.2/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Sound lab 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์เล็ก อาคาร 2 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เศรษฐกิจพอเพียง 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ห้อง ศาลาประชาคมหนองโพ 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคารพุฒตาลประชาสรรค์ 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ศาลาประชาคมวัดหนองโพ 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/1 7 พ.ย. 2559 09.00-10.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ป.4/3 7 พ.ย. 2559 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ป.4/4 7 พ.ย. 2559 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ม.1/3 7 พ.ย. 2559 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2559 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2559 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2559 09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2559 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้องสืบค้น 7 พ.ย. 2559 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้องคอมพิวเตอร์จีน 7 พ.ย. 2559 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 7 พ.ย. 2559 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 7 พ.ย. 2559 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทราย อาคาร 1 ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2559 09.00-17.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทราย อาคาร 1 ห้อง ป.2 7 พ.ย. 2559 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 7 พ.ย. 2559 09.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 7 พ.ย. 2559 11.00
3 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 7 พ.ย. 2559 11.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.รบ.2 ห้อง ลานหน้าห้องปภัสสรฯ,ลานหน้าห้องว่องกุศิจฯ,ลานจอดรถ 7 พ.ย. 2559 08.00-19.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สพป.รบ.2 ห้อง ลานใต้ต้นมะม่วง 7 พ.ย. 2559 08.00-19.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2559 08.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.รบ.2 ห้อง ประชุมปภัสสรฯ 7 พ.ย. 2559 08.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.รบ.2 ห้อง ประชุมปภัสสรฯ 7 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สพป.รบ.2 ห้อง ประชุมมิตรกิจธรรม 7 พ.ย. 2559 08.00-16.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.รบ.2 ห้อง ประชุมว่องกุศลกิจฯ 7 พ.ย. 2559 08.00-19.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.รบ.2 ห้อง ประชุมว่องกุศลกิจฯ 7 พ.ย. 2559 08.00-19.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.รบ.2 ห้อง ประชุมสาธกธรรมกิจ 7 พ.ย. 2559 08.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.รบ.2 ห้อง ประชุมสาธกธรรมกิจ 7 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 121 7 พ.ย. 2559 09.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 7 พ.ย. 2559 09.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 7 พ.ย. 2559 09.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 121 7 พ.ย. 2559 13.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2559 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม หน้าอาคาร 5 ห้อง 521-523 7 พ.ย. 2559 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2559 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม หน้าอาคาร 5 ห้อง 521-523 7 พ.ย. 2559 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2559 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม หน้าอาคาร 1 ห้อง 114-116 7 พ.ย. 2559 09.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สวนหย่อมหน้าอาคาร 1 7 พ.ย. 2559 09.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ลานหน้าอาคาร 5 7 พ.ย. 2559 09.00
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ศาลาวัดบ้านสิงห์ 7 พ.ย. 2559 09.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 125-127 7 พ.ย. 2559 09.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 534 - 536 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลโพธาราม หน้าอาคาร 3 7 พ.ย. 2559 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลโพธาราม หน้าอาคาร 2 7 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]