หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ในวันที่ 14,17-18 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายคณิต จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประธานกลุ่มสาระศิลปะระดับประถม
2 นายนัทที พัฒนะผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ประธานกลุ่มสาระศิลปะระดับมัธยม
3 นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการกลุ่มสาระศิลปะระดับประถม
4 นายพงษ์ศักดิ์ สรรสม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการกลุ่มสาระศิลปะระดับมัธยม
5 นางช่อทิพย์ อินแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
6 นางอาภรณ์ มุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
7 นายปรีชา ปรีชาโชติ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับประถม
8 นางสุจิตรา วิโรจนะ ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับประถม
9 นางสมศรี มีจำรัส ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับประถม
10 นางกฤษณา อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับมัธยม
11 นางสาวพิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับมัธยม
12 นายประยุทธ ณ วังขนาย ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับมัธยม
13 นายณัฐเวช ทวีชื่น ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับมัธยม
14 นายสิทธิชัย ขำละม้าย ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง กรรมการกลางกลุ่มสาระศิลประดับมัธยม
15 นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ประธานกรรมการประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม
16 นางนิสา น้อยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
17 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม
18 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม
19 นางดารณี อัสโม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม
20 นางศิริพร นาคเอี่ยม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม
21 นางอภิญญา พูลสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถม
22 นางศิริพร วิยาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
23 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
24 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
25 นางศิริลักษณ์ สุทธิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
26 นางจรรยา ตัณฑพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
27 นางสาวภัททิยา กระทุ่มนัด ครู โรงเรียนมหาราช 7 กรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
28 นางพจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ประธานกรรมการประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม
29 นายชัยนาท หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระเอก ประธานกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
30 นางสาวพจวรรณ์ หนูนารถ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการประสานงานการงานอาชีพประถม
31 นางสาวศุภรานันท์ โพธิ์เตียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการประสานงานการงานอาชีพประถม
32 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการกรรมการประสานงานการงานอาชีพประถม
33 นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการสาระการงานอาชีพประถม
34 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการสาระการงานอาชีพประถม
35 นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ประธานกรรมการประสานงานคอมพิวเตอร์ประถม
36 นางรุ้งนภา ปรีชาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี รองประธานประสานงานคอมพิวเตอร์ประถม
37 นางสาวศุภรานันท์ โพธิ์เตียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการประสานงานคอมพิวเตอร์ประถม
38 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการคอมพิวเตอร์ประถม
39 นายอนุวัต ทวีผล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ประถม
40 นางชลลดา จารุภา ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ประถม
41 นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ประถม
42 นายชิรยุตน์ วงศ์ยุทธรัตน์ ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ประถม
43 นายชัยนาท หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระเอก ประธานประสานงานการงานอาชีพมัธยม
44 นางอุไร เจริญศุข ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการประสานงานการงานอาชีพมัธยม
45 นางสาวศุภรานันท์ โพธิ์เตียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการประสานงานการงานอาชีพมัธยม
46 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการการงานอาชีพมัธยม
47 นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขาการงานอาชีพมัธยม
48 นางสาวอุดมรัตน์ คชชา ครู โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว กรรมการกลางการงานอาชีพมัธยม
49 นางสมพิศ แก้วคชชา ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย กรรมการกลางการงานอาชีพมัธยม
50 นางเกษร แสนประเสริฐ ึครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการกลางการงานอาชีพระดับประถม
51 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคอมพิวเตอร์ระดับประถม
52 นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ประธานกรรมการประสานงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
53 นายศักดิ์สยาม จันทร์ธานี ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการประสานงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
54 นางสาวศุภรานันท์ โพธิ์เตียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการประสานงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
55 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
56 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคอมพิวเอตร์ระดับมัธยม
57 นายสมไชย กระต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
58 นางสาวธิดารัตน์ สังข์อนันต์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
59 นางหทัยเพ็ชร์ แหวกวารี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
60 นายศุภชัย แก้วศิริ ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง กรรมการกลางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
61 นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการประสานงานสาระการศึกษาพิเศษ-เรียนรวม
62 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 กรรมการประสานงานการศึกษาพิเศษ-เรียนรวม
63 นางอมรรัตน์ ฟักเขียว ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม กรรมการประสานงานการศึกษาพิเศษ-เรียนรวม
64 นางประชิด พุกปราง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการประสานงานการศึกษาพิเศษ-เรียนรวม
65 นางจินตนา พรมมาฏร์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประสานงานการศึกษาพิเศษ-เรียนรวม
66 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการประสานงานการศึกษาปฐมวัย
67 นางสาวอุทัย ธารมรรค ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการประสานงานการศึกษาปฐมวัย
68 นางประชิด พุกปราง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 ผู้ช่วยเลขานุการประสานงานการศึกษาปฐม
69 นางปิยรัตน์ โลดโดด ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
70 นางสัมพันธ์ สมประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
71 นางสาวมนัสนันท์ โพธิผลิ ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
72 นางสาวลัดดา นวลนาง ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
73 นางสาววนัสญา พิศาลปัญญา ครู โรงเรียนวัดใหม่นครบาล กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
74 นางประุทม ปุ้งโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา
75 นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ประธานกรรมการประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯประถม
76 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
77 นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
78 นางหฤทัย เพลากรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
79 นางวณิชา ข้อร่วมคิด ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
80 นางสาวมัลลิกา เอี่ยมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
81 นายกิตติพล สาลีผล ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
82 นางสุพัตรา ชัยสนาม ครู โรงเียนวัดหนองพันจันทร์ กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
83 นางสาวญาดา จอกลอย ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับประถม
84 นายเปลว ปุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 ประธานกรรมการกลุ่มสาระสังคมฯมัธยมฯ
85 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ประสานกลุ่มสาระสังคมฯมัธยมฯ
86 นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการกลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยมฯ
87 นางสุนันท์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยมฯ
88 นางอัมพร สอนคุณแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยมฯ
89 นายเอกลักษณ์ ทองเสมียน ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยมฯ
90 นางศรีสมร ภมร ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยมฯ
91 นางสาวขนิษฐา บูรพาสถาพร ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยมฯ
92 นายภูวดล พันแสนแก้ว ครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมฯระดับมัธยมฯ
93 นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการประสานงานภาษาต่างประเทศ
94 นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการประสานงานภาษาต่างประเทศ
95 นางเพ็ญแข ชมสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการประสานงานภาษาต่างประเทศ
96 นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 คณะกรรมการประสานงานภาษาต่างประเทศ
97 นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม คณะกรรมการประสานงานภาษาต่างประเทศ
98 นางสาวกรทิพย์ มณีพรายพรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
99 นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
100 นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
101 นางสาววาสนา สมบูรณ์สิน ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
102 นางสุพรรณิการ์ ช้อนเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
103 นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว ึครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
104 นางรัตติยา เกตุกร ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
105 นายอัครเดช เกิ่งพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
106 นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
107 นางสาวปิยธิดา ภู่ศิริ พนักงานธุรการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
108 นางนุจรี อนุกูลวงศ์สกุล พนักงานธุรการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
109 นายเอกศักดิ์ สงคราม พนักงานธุรการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการรับรายงาน บันทึก และสรุปผลการแข่งขันระดับมัธยม
110 นางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
111 นางสาวอุทัย ธารมรรค ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
112 นางนิสา น้อยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
113 นางวันวิสาข์ ไพศาลนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
114 นางหฤทัย เพลากรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
115 นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
116 ส.ต.ประภาส เปล่งเติม ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
117 นางเพ็ญแข นิกรศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
118 นางสุรดา ชูศรีพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
119 นางสาวสมใจ ยามช่วง ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
120 นางสาวรัตนา ศรีวิลัย ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
121 นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
122 นางสาวยดาพร บุญทิน ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
123 นางสาววรรษมน เมธีวิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
124 นางสาวรัตนชนก เมืองเชียงหวาน ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
125 นางสาวชุติมา ปาลวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
126 นางสมทรง ไชยวัต โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นายสำราญ สุขาภิรมย์ รองผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นางชัชนี มนต์ทิพย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยก ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายทัณทิตย์ ชอบธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายสมพร ตุ้มระหงส์ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลปากท่อ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 กรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางจันทนา โฉมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางจันทนา โฉมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 เลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
135 นายสมเดช อินทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
136 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
137 นายเสกสรร ศักดาคาร ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
138 นางปัถยา วิเศษรจนา ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
139 นางสาวบุปผา ทิมอ่อน ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
140 นางพันธ์ประภา พูนสิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ปรึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
141 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ปรึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
142 นางวันวิสาข์ ไพศาลนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
143 นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ นักวิชาการศึกษา สพป.รบ.1 เลขานุการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
144 นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุน้อย กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
145 นายสรายุทธ สิบไพรวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
146 นางสาวปราณีต ธรรมโลกา ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
147 นางสาวภัทรมน ประชาญสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
148 นางสาวจันทิมา ศิริฤกษ์พัฒนกุล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
149 นางรัตติยา เกตุกร ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
150 นายสำราญ สุขาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากท่อ ประธานกรรมการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม โทร. 099-2546663 และ นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ โทร. 092-5857954
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]