หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอนันต์ กำแพงแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณา ร้อยแก้วโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการ
3. นางสาวลำจวน แสนคลังโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า เส็งสายโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางกมลพร อมรธนธรรมโรงเรียนวัดแคทรายกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ บริรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฐชานันท์ ปัญจเมธีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ อิ่มอุทรโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางสุวรรณา เจริญภักดีโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวิภาดา รอดประเสริฐโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสุดศิริ จันทรสารีโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
3. นางนริสสา พันธุ์ศักดิ์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเดือนใจ คำนุโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางวีนารัตน์ เกิดเสมอโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูกรรมการ
3. นางสาวโนรี กล้าหาญโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา คณาโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางฐิตาพร เต็มประสงค์โรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
3. นางสาววาสนา อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม เพิ่มนามโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอัศนีย์ สว่างอารมณ์โรงเรียนวัดด่านทับตะโกกรรมการ
3. นางสุชาดา ภักษาแสวงโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ กันติ๊บโรงเรียนวัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช แซ่หลายโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา นาคีสินธุ์โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศิริพร รวิยะวงศ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางพรศรี สุกิจญาณโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางมารศรี เปรมเล็กข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณา สมหวังโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กระกรกุลโรงเรียนบ้านเขาช้างกรรมการ
3. นางยุพา บัวพึ่งโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง ลักษิตานนท์โรงเรียนวัดบางกระประธานกรรมการ
2. นางสุมทอง ประเสริฐจิตร์โรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางปราณี เฟื่องมาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอารีย์ สู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองวัวดำประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา มีพรบูชาโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางมนพร สังข์กระแสร์โรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางมะลิฉัตร ภู่เพชรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางฉลวย ศิริรัมย์โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางขวัญจิรา กำไลศักดิ์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทษวรรณ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านตะโกล่างประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ กันทุกข์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา จงเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ตันหลงโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นางสาคร แดงใหญ่โรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภนุช กำลังหาญโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลิน หูทิพย์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณฐมน บัวจันทร์โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสิริรัชฎ์ แจ้งใจโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. นางกวินณา นาขามโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางสาวบุษกร มีสัตย์โรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญใจ วงษ์ถาวรโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร นันทวิสุทธิ์โรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
3. นางสาวอรอภิชา จิตใจฉ่ำโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา ยอแซฟโรงเรียนวัดแจ้งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ปัญญาสิริพงศ์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นายเทเวศ ไชยภักดีโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลจะญาณี ศิริบุญมาโรงเรียนบ้านวังปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองท้าวโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นายเขมกร จินตานนท์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายตระกูล กิ่งมณีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ชื่นบานโรงเรียนประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี อนันทโทโรงเรียนวัดช่องลาภกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ประถมยาโรงเรียนบ้านเขาถ้ำประธานกรรมการ
2. นางอัมพร สอนคุณแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางเพียรใจ เจริญเร็วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อุดมศรีโรงเรียนวัดบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภากร ทองน้อยโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นายนฤชา สายหมีโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพิศมร จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านหนองลังกาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ เพ็งผลาโรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางสาวจารุพร สาหนองหม้อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เหมะเทวันโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ หิรัญโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
3. นางขนิษฐา สาภูงาโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวอารีรัตน์ มะลิจันทร์โรงเรียนบ้านท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนกรรมการ
3. นายดนัยวัฒน์ ก่ำแก้วโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกิ่งฟ้า อุดมพรเทพสกุลโรงเรียนวัดนาหนองประธานกรรมการ
2. นางสุรภี อุปโทโรงเรียนวัดด่านทับตะโกกรรมการ
3. นางสาวสุทธิณี สาลาสินโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมพร เอี่ยมขำโรงเรียนวัดพเนินพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรชลา ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ พุ่มลำเจียกโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายนัสฐกร นาคอบโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการ
3. นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ วันดีโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าประธานกรรมการ
2. นายทัศนะ คำทมูลโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอภิชา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แจ่มจันทร์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางพันธุชา สืบวงค์โรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนวลอนงค์ เรืองศรีโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ฉิมพาลีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางจิราพร ฝีมือช่างโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจรรยวรรธน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางสุรดา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แจ่มเหมือนโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ประคองจิตมั่นโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา ตรีคามโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสาวนวียา สืบทองโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จิรา แก้วกัญญาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉายโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นางจันทินี วงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ อุทัยฉายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา พุกท่าไม้โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางประภาพร หงส์แก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจรรยวรรธน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางสุรดา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แจ่มเหมือนโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภาวัต กันตศรีโรงเรียนวัดบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางจรรยวรรธน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
3. นายนัสฐกร นาคอบโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สุจริตรังษีโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา แจ่มเหมือนโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวหทัยกานต์ เอี๊ยสกุลโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายชนศักดิ์ สิโนรัตน์โรงเรียนสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. ส.ต.อ.ไพฑูรย์ เฉลิมดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนันท์ เกิดเสมอโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูกรรมการ
5. นางสุวรรณา คนชมโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สุจริตรังษีโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
4. นายสมเกียรติ จันทร์เพ็ชร์โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการ
5. นางสาวกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อยโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายชนศักดิ์ สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายธนากร สีสว่างโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
4. นางสาวกรกมล ทองยอดโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายไกรสิทธิ์ เพิกโสภณโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ มณีโชติโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวธนากานต์ เพ็ญตระกูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญช่วย ความดีโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ หงส์ทองโรงเรียนบ้านร่องเจริญกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ภู่ทองโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชิดชม เปลื่องชนะโรงเรียนวัดปากช่องประธานกรรมการ
2. นายวิราศ พลอยงามโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นางศุภิสร ฮวบขำโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ วรรณประภาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)ประธานกรรมการ
2. นายภูวนาถ สวัสดิ์สุขโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
3. นางอัมพร สอนคุณแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมจิตร บุญณรงค์โรงเรียนวัดหนามพุงดอประธานกรรมการ
2. นางลำภา หอมยกโรงเรียนกองทัพบกฯ โยธินวิทยากรรมการ
3. นายวัลลภ เหวันต์โรงเรียนวัดสูงเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ ณ พัทลุงโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เงินเจือทองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางจริยา อะมะมาลาโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพจมาลย์ สารทองกล่ำโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชัน บุญยะวาศรีโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการ
3. นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุชาย วิเศษสินธุ์โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช นวลขำนักประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1กรรมการ
3. นายสิริโสภณ เรืองดำโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าวประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ รูขะจีโรงเรียนสมนึกวิทิศวรการกรรมการ
3. นางสาวทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์โรงเรียนบ้านลำพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนวพร อึ่งทองโรงเรียนอนุบาลบ้านคาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา กลิ่นชื่นชมโรงเรียนสีวะรากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา บูรพาสถาพรโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิตาลีย์ หลีสุวรรณโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาคร ยงค์อำนวยโรงเรียนวัดชัฏใหญ่กรรมการ
3. นางสาวญาดา จอกลอยโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นิชการโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนประธานกรรมการ
2. นางประทุม ปุ้งโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวผกาวดี ชุมพรโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรพีการย์ กัลป์จิราพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์โรงเรียนวัดสันติการามกรรมการ
3. นางลัดดา เกิดบัณฑิตโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ์ รวมแสงโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์โรงเรียนวัดสันติการามกรรมการ
3. นางสาวธนฝน บัวแย้มโรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นำพาโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัสญา แก้วเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสุภัทรา ภมรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางสาคร ยงค์อำนวยโรงเรียนวัดชัฏใหญ่กรรมการ
5. นางสุภาพ ร้ายไพรีโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระมหาสายัญ กตปุญโญพระวัดเขาวังประธานกรรมการ
2. นางศรีพันธ์ ตัณฑสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นอ.ทองย้อย แสงสินชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจริยา อะละมาลาโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมกรรมการ
5. นางนารินทร์ ทองลิ่มโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางนุกูล ทรงสว่างโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเดช อินทนิลโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาลกรรมการ
3. นางพิณใจ เกษณียบุตรโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ศักดาคารโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางปัถยา วิเศษรจนาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางบุปผา ทิมอ่อนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไกรสิทธิ์ เพิกโสภณโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท หอมรื่นโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นายประยงค์ ยงค์อำนวยโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอำพร ศิริอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นายมนู เทพสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นายศักดิ์สยาม จันทร์ธานีโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสมศรี มีจำรัสโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อังกุรวิโรจน์โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนวัดแคทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิชิต เทพทิตย์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เก่งทวีการโรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เหลือลมัยโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เทพทิตย์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เก่งทวีการโรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แสงประสาทโรงเรียนบ้านร่องเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางชูใจ สายหมีโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส บุญเสาโรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทรียา เพชรอุดมโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชาลี บุญโตโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์เจิมโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางกานต์รวี เพิ่มพิบูลย์โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อังกุรวิโรจน์โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ฉิมมะโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาลี บุญโตโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ เขียววงษ์จันทร์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอธิราช นาคะศิริโรงเรียนบ้านร่องเจริญประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางศศิธร กฤษณคุปต์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บำรุงชนโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการ
3. นางมาลีรัตน์ ภูบาลโรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล เวชสุวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์ดกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ บำรุงทรัพย์โรงเรียนกองทัพบกฯ โยธินวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ บำรุงทรัพย์โรงเรียนกองทัพบกฯ โยธินวิทยากรรมการ
3. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวีโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการ
3. นายนิคม ชนะอินทร์โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวีโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ฉิมมะโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวัชระ สุวรรณเขตโรงเรียน ว.เทคนิคราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ชะวะศิริโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สุวรรณเขตอาจารย์พิเศษ ว.เทคนิคราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายกีระติ ชะวะศิริโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
3. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
3. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
3. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ ปนะกาโนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวินิจ ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนัสเทพ ขำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
3. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมนุ เทพสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศรีสุขโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง ศิริเดชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษมโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัช กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง ศิริเดชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษมโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง ศิริเดชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษมโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง ศิริเดชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษมโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายละมัย กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหญ่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางละมัย กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางละมัย กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางละมัย กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางละมัย กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายสาวิตร ทองพรหมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายโสวัฒน์ เหล่าธรรมโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจโรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ โชติช่วงโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางกาญจนา จันทร์นาคโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ เร้ารุจาโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์โรงเรียนมหาราช 7กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววศินี หนุนภักดีโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นายนิสัน เสภาโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนชนก เมืองเชียงหวานโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. Miss Li Xiaoqianโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวศินี หนุนภักดีโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญช่วย ความดีโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กีรติจำเริญโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
3. นายสมพงษ์ พจนประทุมโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
4. นางสาวกิ่งรัก จบศรีโรงเรียนสีวะรากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อโรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
6. นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้งโรงเรียนห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายรัตน์ มากเมืองโรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ตั่นทรัพย์สินโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์กรรมการ
3. นายเทียนชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พระสมิงสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายราตรี แออ่วมโรงเรียนวัดหนามพุงดอประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ ศรีอรุณโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางสุรภา พงษ์พานิชโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุลโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ สันติภาพโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาววาสนา อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุพัฒน์ คุ้มสินโรงเรียนวัดแจ้งเจริญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ฟักเขียวโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ซุ้มผกาแก้วโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา เจิดสกุลโรงเรียนบ้านชัฏเจริญประธานกรรมการ
2. นางจันทินี วงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางภัทรภร โรจจิรชลโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ตันตระกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ บริรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
3. นางสาวฐิตาพร ช่างกลโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนายประสิทธิ์ รำพรรณ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาลิกา รักยินดีโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการ
3. นางศุภาพิชญ์ แย้มปลื้มโรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูริวงศ์ คุ้มญาติโรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แหวกวารีโรงเรียนวัดแคทรายกรรมการ
3. นางสาวรจนาพร เจี่ยงเพ็ชรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ บัวงามโรงเรียนบ้านหนองวัวดำประธานกรรมการ
2. นายสุชาย วิเศษสินธุ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางภัทรภร โรจจิรชลโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสหัส พรหมเกษโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นายนุกูล ชัวนินีโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมีกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีดอนไผ่โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสหัส พรหมเกษโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ มณีสงฆ์โรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการ
3. นายอัครพล ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านหนองวัวดำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ เหวันต์โรงเรียนสูงเนินราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นายภคพร ใจงามโรงเรียนโรตารี่(บ้านพุน้ำร้อน)กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ นำระนะโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สุภาพโรงเรียนวัดช่องลาภประธานกรรมการ
2. นางสาวชนันท์ภัสส์ แก้วมาลาโรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
3. นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ซิ้มแล่มกิมโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
5. นายเอกศิษฐ์ เอกสิริไพศาลโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมไชย กระต่ายทองโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศมนกร ดวงมาลาโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางอำพร โคตะขุนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ซิ้มเล่มกิมโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ เหวันต์โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นายคมกฤษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดำนิลโรงเรียนอนุบาลบ้านคาประธานกรรมการ
2. นางบงกช ศิริคำโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวกุลยารัตน์ บุญยังโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมไชย กระต่ายทองโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายเอกศิษฐ์ เอกสิริไพศาลโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์พงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ดร.โสรัจจ์ แสนคำโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดยิ่งโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
3. นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลาโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมไชย กระต่ายทองโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายเอกศิษฐ์ เอกสิริไพศาลโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางดวงสมร ทองใบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เยาวมาลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. จ.ส.ต.วิโรจน์ กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมนพร สังข์กระแสร์โรงเรียนวัดแจ้งเจริญประธานกรรมการ
2. นางธีร์วลี ดวงเทพโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นางลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิโรงเรียนวัดหนองพันธ์จันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมปอง บูรณะโรงเรียนบ้านหนองแร้งประธานกรรมการ
2. นายจรัญ พงค์สกุลโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการ
3. นางอัญชลี กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นางสุรินีย์ จุติเวชโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางบานเย็น ชูฝาโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนาฏยา เทียมแพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา วงศ์ตันโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ์ สุระพันธ์โรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนาฏยา เทียมแพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวารีย์ แสงทับทิมโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นายสุวิชา วงศ์ตันโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรพิณ นาคใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ กิ่งสามีโรงเรียนบ้านหนองลังกากรรมการ
3. นางสุพัฒน์ คุ้มสินโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเกษร แสนประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง สุขพ่วงโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวอุดมรัตน์ คชชาโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวประธานกรรมการ
2. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอังคณา สมพงษ์อินทร์โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกรวรรณ เสียงเสนาะโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประธานกรรมการ
2. นายวิราศ พลอยงามโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี วัฒนสุนทรโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางพูนศิริ สุพงศ์โรงเรียนวัดป่าไก่กรรมการ
3. นางสมพิศ แก้วคชชาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไร เจริญศุขโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินทร์รัตน์ วิเชียรโชติโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นางสุรภา พงษ์พานิชโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุทารัตน์ สุริวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองนางแพรวประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านหินสีกรรมการ
3. นางสุทธินี ปัญญาธงชัยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุภา เปลี่ยนมณ๊โรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล แย้มเกษรโรงเรียนวัดสันติการามกรรมการ
3. นางสมศรี อินทร์ชำนาญโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ พงศ์ทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมณฑน์ อาจโยธีโรงเรียนบ้านชัฏเจริญกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา บัวงามโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไสว ปรางงามโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา บัวงามโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการ
3. นางสาวรสา สำเภาเงินโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวรรทณา พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ สันติภพโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกรรณิกา กระกรกุลโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พราหมณ์วงศ์โรงเรียนวัดสันติการามกรรมการ
3. นางชบา นามชนะโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
4. นางสาวปณิตา ศิลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสาววนัสญา พิศาลปัญญาโรงเรียนวัดใหม่นครบาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุทัศนีย์ แสงอนันต์โรงเรียนบ้านเกตุน้อยประธานกรรมการ
2. นางกุลมาศ แย้มเกษรโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางนลิน สุดท้วมโรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
4. นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางสุนทรียา แก้วพิจิตรโรงเรียนวัดเวียงทุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเมธี เทพทิตย์โรงเรียนวัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชูศิลป์โรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการ
3. นางสาวปิยะณัฎฐ์ เลิบไธสงโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ยินดีโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวบุปผา สระทองมอญโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ยินดีโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวบุปผา สระทองมอญโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา วงศ์ทองดีโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางพนัชญา ชะนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา หนูดีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางน้องลิน เกตุแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางสาวณัฐนิช โยธาธิติกุลโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมบูรณ์ นิยมศาสตร์โรงเรียนวัดปากช่องประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นายบารเมษฐ์ ช่วยเสนโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ศีสาลากรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางสัมพันธ์ สมประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมบูรณ์ นิยมศาสตร์โรงเรียนวัดปากช่องประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาดโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นายบารเมษฐ์ ช่วยเสนโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ศีสารากรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางสัมพันธ์ สมประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมบูรณ์ นิยมศาสตร์โรงเรียนวัดปากช่องประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นายบารเมษฐ์ ช่วยเสนโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ศรีสาทกรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางสัมพันธ์ สมประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
3. นางญาดา รักษาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นายวราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกมล วงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี พันธีโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา สพฤกษศรีโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
3. นางพจมาน ศิริผลโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางวีรยา พนัชชยุตพงศ์โรงเรียนวัดเหนือวนกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล มนตรีโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ สายหมีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดประธานกรรมการ
2. นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชัญ เพ็ญตระกูลโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางอริศรา หงษ์ทองโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก พาสร้อยพนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม โทร. 099-2546663 และ นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ โทร. 092-5857954
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]