รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มุขทรัพย์
 
1. นางสาวคุณากร  จริงสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1. เด็กหญิงภัทริกา  บุญสมพงษ์
 
1. นางสาวชมภูนุช  กิ่งแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงสีนวล  อัดดม
 
1. นางชาลิสา  ชัยพิพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย
 
1. นางรุ้งตวัน  อนันตโท
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กหญิงสุปรียาพร  แป้นคุ้มญาติ
 
1. นางสาววริศรา  แฝงสีดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงก้อย  เตยา
 
1. นางศรุดา  วิทยาอุปถัมภ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นเกษร
 
1. นางสุพรรณี  เพชรคง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงอลิษา  เครืองรัมย์
 
1. นางศรุดา  วิทยาอุปถัมภ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสกายลา  โนลา
 
1. นางสาวดารา  ละครพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  แสงพวง
 
1. นายปัณณธร  ทับกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมศรี
 
1. นางสาวจินตหรา  เทพตาแสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  แพงศรี
2. เด็กชายปัณณธร  คงขำ
3. เด็กหญิงรมิดา  บัวศรี
 
1. นางสาววารินทร์  ติดยงค์
2. นางสาวปิยาภรณ์  ม่วงจันทึก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงนัซนีน  หวังดี
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ประโคม
3. เด็กหญิงวัชรีญา  กองเป็ง
 
1. นางปิยมณฑ์  สาสุนทรา
2. นางศิริพร  พงษ์เนตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายกีรดิศ  อุดมเวทย์
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  แก้ววรรณา
3. เด็กหญิงพันพัสสา  เจริญมังสัง
 
1. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแก้ววิเชียรฉาย
 
1. นายเวททรง  พงษ์ปวโรภาส
2. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงวนารัตน์  ยางเดี่ยว
2. เด็กหญิงเมธาพร  โกสุวรรณ
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  ริศตะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายชินดนัย   สุนทรเภสัช
 
1. นายจงกล  ทานัธพงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  ฉายบางซื่อ
 
1. นายเสน่ห์  พารอด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สมาธิ
2. เด็กหญิงบรรณรต  ศรีฉันทะมิตร
3. เด็กชายพฤกษทล  บางสาลี
 
1. นางสาวจันทิมา  เดชกล้า
2. นางวาสนา  อ้นประดิษฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงณัตกัณฑ์   บุญเกียง
2. เด็กหญิงทิพย์วารี   เหลือล้น
3. เด็กชายอิสราเอล  มาลยเศวต
 
1. นางสาวควรพิศ   โปนะทอง
2. นางสาวนฤภร   ทรัพย์ไพบูลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์สว่าง
2. เด็กหญิงณัฐฏินี  แก้วขาว
3. เด็กชายดุลยวัต  ม่วงศิลปชัย
 
1. นางสาวนพภิวันท์  ปันทา
2. นางสาววันเพ็ญ  อินพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  บุญเพ็ง
 
1. นางสมฤดี  ใจมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายณรงค์เดช  ประสงค์อมรชัย
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวมุกดา  คำอานา
2. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสี
 
1. นางสาวจิรนาถ  นาโควงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงทิพย์อำภา  รามัญ
 
1. นางทิพวรรณ์  อ่วมทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายอลงกรณ์  ภู่กลั่น
 
1. นายกริชนรินทร์  สิงคเวหน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงบุญสิตา   ทวีรัตน์
2. เด็กหญิงสุธินี  วัชรเลิศวาณิช
3. เด็กหญิงอชิรญา  ธนภาสวัฒน์
 
1. นางสาวกรกนก  กอวงค์
2. นางสาวมณีรัตน์  แก้วนิ่ม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิง ยุธิดา  โยธาจันทร์
2. เด็กชายคมกริช   โสประดิษฐ์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ฮุยเฮ้า
 
1. นางสาวอติภา  โทรรัตน์
2. นางสาวฐิติมา  แสงสุด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  โก้สันเทียะ
3. เด็กหญิงวสุกาญจน์  จงกลาง
 
1. นายสุขุม   จูสนิท
2. นางสาวปิยนันท์  พรประสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรพร  คำยอดม่วง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  มณเทียน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ใบกุหลาบ
 
1. นางสาวปาริชาติ  วังคะฮาด
2. นางสาวนัฐติยา  อาจสามารถ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กชายจักรี  ใจแก้ว
2. เด็กชายนิจนิรันทร์  ทับทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผิวขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัฐฌา  รอดเจริญ
2. นางสาวรุ้งนภา  ชื่นวิทยา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปุงปอพาน
2. เด็กหญิงพนิดา  มณีรัตน์
3. เด็กชายสุรเดช  ลีแก้ว
 
1. นางกมลธนัสร์  สว่างสังวาลย์
2. นางสุณิศา  อินทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายณัฐพล   ทองทักษิณ
2. เด็กชายปรเมษฐ์    สุขศิริ
3. เด็กชายวัฒนชัย    บุญศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวทานวีร์   สุกใส
2. นางสาวรุ่งนภา    ปาสานะโก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ครุฑทอง
2. เด็กหญิงธนพร  วิจิรัมย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   สุภาจันทร์
 
1. นายสุวรรณ  อินทร์ประโคน
2. นางสาวมุกดา  แพรงาม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กชายชนัญญู  แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ใบเงิน
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ชื่นวิทยา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กชายคุณาวุฒฺิ  ปกป้อง
2. เด็กหญิงมนต์นภา  พวงไทย
 
1. นางสาวคริษฐา  คล้ายแพร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กชายฉันชนก  บัวผัน
2. เด็กชายวนาวุฒิ  ธรรมวิจิตร
 
1. นางสาวทุติยา   นนทะการ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  เรืองใส
2. เด็กชายสุทธินันท์  หม้อทอง
 
1. นางสาววีระนันท์  มนตรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  รักจันทร์
2. เด็กชายเธียรกุล  จันทร์รุ่งเรือง
 
1. นางสาววีระนันท์  มนตรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายธนพล  มะอินทร์
2. เด็กชายสายชล  เกตุอ่วม
 
1. นายสมนึก  สร้อยระย้า
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แตงนุ้ย
2. เด็กชายอภิชาติ  คงนุ้ย
 
1. นางสาววนิดา  เรืองขนาบ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์พร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงดาว  
3. เด็กหญิงปราณณิชา  อุปสาร
4. เด็กหญิงปัญญาพร  แซ่เตียว
5. เด็กหญิงศุภกร  คิดดีจริง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สุรินทร์
2. นางสาวจิระประภา  ไชยมงคล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ภักดีวิเศษ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ปานอินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปราบงูเหลือม
4. เด็กหญิงวรัทยา  สีมา
5. เด็กหญิงอรปรียา  สีด้วง
 
1. นางสาวทองสุข  วรรณกุล
2. นางสาวอารีรัตน์  กล่อมแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเวช
2. เด็กหญิงทิวาพร  พรมแก้ว
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์ย้อย
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นามหงษา
5. เด็กหญิงอรไท  บันหันไธสงศ์
 
1. นางประพิน  เวฬุวนารักษ์
2. นางอิศราภรณ์  บุญนุ่ม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิตา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แสงศร
3. เด็กชายธนารัตน์  หลักจันทร์
4. เด็กหญิงวิมล  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กหญิงสัภยา  บุญภักดี
 
1. นางสาววรารัตน์  จันทรา
2. นางจันทรา  บุญเพิ่มผล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กชายณฐภัทร  เทศวิรัช
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  พายุบุตร
3. เด็กชายบรรณสรณ์  วงษ์เเพทย์
4. เด็กหญิงภิญญาพัชน์  ดีเติม
5. เด็กหญิงเมฌยา  พิกุลทอง
 
1. นายสถาพร  ดิษฐเกษร
2. นายเสกขพันธ์  คงพิทักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ถือซื่อ
4. เด็กชายชโนดม  แก้วสถิตย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันท์น่วม
6. เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุนทร
7. เด็กชายธีรภัทร  เทียกโฮม
8. เด็กหญิงนภศร  ประเสริฐ
9. เด็กหญิงนฤพร  ม่วงศรี
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผึ้งประโคน
11. เด็กชายปกรณ์  รจนากร
12. เด็กชายพชรพล  ภาแก้ว
13. เด็กหญิงพรนภัส  ผโลทัยภิสิฐ
14. เด็กชายพัชรชัย  โอชา
15. เด็กหญิงพัชรวดี  คงสวนพริก
16. เด็กหญิงพิมรวิพ์  พิมพ์จันทร์
17. เด็กหญิงวรวิศ  ประเสริฐศรี
18. เด็กชายอิทธิกร  มงคลรัตน์
 
1. นางสาวรัชดาพร  สังข์รัมย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงศศิรดา  รอดสุโข
 
1. นางสาวสายทอง  หามนตรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองชื่น
 
1. นางสาวจิรัชญา  พิรภัณฑ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เนื่องสนธิ
 
1. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โพธิ์ประสิมธิ์
2. เด็กชายจตุภูมิ  วินวัฒน์
 
1. นางเกษจันทร์  วงษ์แหยม
2. นางกาญจนา   พร้อมประดิษฐ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวภารุจีร์  กำแหง
2. นางสาวธารทอง  ศรีนนท์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตัน
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุขสำรวย
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางสาวปิยวรรณ  คงคะจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติทัต  โคกสูง
2. เด็กหญิงชิดชนก  เขียวชอุ่ม
3. เด็กหญิงนงนภัส  จันทร์ไพศรี
4. เด็กหญิงนาตยา  เริ่มรู้
5. เด็กหญิงปทุมรักษ์  นิ่มมักผล
6. เด็กหญิงปนัดดา  นุชเทศ
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปั้นลำพอง
8. เด็กหญิงยลดา  สุขอร่าม
9. เด็กหญิงรัชนันท์  ศรีสิทธิ์
10. เด็กหญิงริศรา  อยู่สมบูรณ์
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
2. พระนราธิป  ฐิตสทฺโธ
3. นางสาวกานจนา  ไชยสะอาด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  จันทร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แผลงดัสกร
3. เด็กหญิงนิธิพร  ศรีจันทึก
4. เด็กหญิงพิมญาฎา  ศรีจันทึก
5. เด็กหญิงภัชราภา  จำเริญใหญ่
6. เด็กหญิงสายรุ้ง  บุญเพ็ชร
7. เด็กหญิงอรจิรา  หงส์ทอง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  งามวงศ์
9. เด็กหญิงอารยา  พุ่มประสาท
10. เด็กหญิงเกตุมณี  มีอำนาจ
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
2. พระนราธิป  ฐิตสทฺโธ
3. นางสาวอำนวยพร  จันทรืไพศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิภา  สิริภูริบวร
2. นางสาวณานิศา  หัสเดช
3. นางสาวนพรัตน์  เลียงนาราบ
4. เด็กหญิงพัทธมน  ฝึกความคิด
5. เด็กหญิงพุทธรักษา  ธรรมโรง
6. นางสาวภัทราภรณ์  พรหมอุดม
7. เด็กหญิงภูมิรินทร์  ภูศรีแก้ว
8. เด็กหญิงวรัญญา  มงคลเกิด
9. นางสาวสุนิษา  เหลืองพีระชัย
10. นางสาวสุวนัน  นพขำ
11. เด็กชายอติวุทธ  มงคลไวย
12. นางสาวอรณิชา  จันทร์เงิน
13. นางสาวเกตนิภา  ฝึกความคิด
14. เด็กหญิงเปรมฤทัย  เลียงนาราบ
15. เด็กหญิงโชติกา  เอี่ยมละออง
 
1. นางนิทิวดี  พารอด
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
3. นางสาวพิมพ์รัก  ทองอ่อน
4. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชลดา  ขำมะณี
2. เด็กหญิงฐิติพร  สายทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงทิพาพันธ์  ขันดวง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีบาง
6. เด็กหญิงนาถนภา  ศรีคำดอกแค
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปานนาค
8. เด็กหญิงมลฤดี  สีหลวง
9. เด็กหญิงวิลาสินี  อรศรี
10. เด็กหญิงสิริยากร  เขตกลาง
11. เด็กหญิงสุพรรษา  วิมล
12. เด็กหญิงสุพิชญา  ทนนศักดิ์
13. เด็กหญิงสุภาคินี  จันทร์ประสิทธิ์
14. เด็กหญิงอารียา  จิตต์ขำ
15. เด็กหญิงไพลิน  ศรีคำดอกแค
 
1. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
2. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
3. นางนิทิวดี  พารอด
4. นางจรา  เจียมกมล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายชายแดนเขต  บุญเกิด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทวีธัญญ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ฤกษ์จำนง
2. นางสาวดวงกมล  บุญพันธ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายตุลากัณต์  สิงห์ทาศร
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สมัยรัตน์
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางนิทิวดี  พารอด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เนียมบัณฑิต
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เกิดสุข
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์เหม
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีแสง
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  พันชะตา
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   มอญฤทธิ์
 
1. นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายวรชาติ  สุขขี
 
1. นางสิริมณฑ์  นาที
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายนัฐการ  ลบขำ
 
1. นางสิริมณฑ์  นาที
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  สุขตระกลู
2. เด็กหญิงสมิตา  ช่วยสมประสงค์
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
2. นางสาวศิริพร  ไชยเลิศ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรเทพ  พูลบุญธรรม
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชุ่มเทศสร
 
1. นางสาววรภร  ธนสมสกุล
2. นายกษิดิศ  จีราพันธ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงการ์ด    ไทยจำเนียร
2. เด็กหญิงปณิตา   บุตรดี
 
1. นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
2. นางสาวพรพชร  ยอดวัน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายศรัทธาวุฒิ  บูชิตปฏิมา
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กชายดารา  พองเพียงจัน
2. เด็กหญิงธัญพิมล  พลเดช
3. เด็กหญิงรวิภา  แกมกล้า
 
1. นางสาวสุธาริณี  ทรงรัมย์
2. นางจตุพร  มาลัยรัตน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กชายดำรงฤทธิ์  น้อยนงเยาว์
2. เด็กชายพงศธร  สูนปัน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ขอสินกลาง
 
1. นางสาวศรีทอง  ทองเจริญ
2. นางสาวนภัสสร  สมรูป
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายภูวดล  มั่งมี
2. เด็กชายสรวิชญ์  ทองกร
3. เด็กชายอภิรักษ์  ขาวไพบูลย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  นามดี
2. นางสิริมณฑ์  นาที
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญผาสุข
 
1. ดร.วฤษาย์  เลิศศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายปัณณทัต  เผยเผ่าเย็น
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายกิตติชัย  เป๋าอยู่สุข
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายประวันวิทย์  ทองเล็ก
 
1. นายธนัทภัทร  อรรถกฤษณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. นายคมสันต์  แพงทรัพย์
 
1. นางสาวณัชชา  เรียงสา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 1. เด็กชายปภากร  เรืองมณี
 
1. นายรณกฤต  ทรัพย์ประเสริฐ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกชกร   พึ่งพา
 
1. นางสาวพรพชร  ยอดวัน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  จารึกกฤษฎา
 
1. นายภัทรพล  ริจนา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ไพรจันทร์
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. นางสาวชฎาภรณ์  กาพุฒฑา
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
2. เด็กชายชนะชัย  คุ้มเสนียด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
4. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
5. เด็กหญิงพรไพลิน  ไพปัญญา
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สังคดิษฐ
7. เด็กชายรัชพล  ตุงคะบูรณะ
8. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
9. เด็กชายสุรรภัสสร์  ปานผา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางสาวอำพร  คุ้มนุช
3. นางสาวจิรัชญา  อุ่นเรือน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจินดา
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  สังคดิษฐ
3. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลพิพัฒน์
5. เด็กชายชนะชัย  คุ้มเสนียด
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำชวด
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
8. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
9. เด็กหญิงธัมวรัตม์  สารประสพ
10. เด็กหญิงภัคจิรา  สังคดิษฐ
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟูแสง
12. เด็กชายรัชพล  ตุงคะบูรณะ
13. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเงิน
15. เด็กชายสุรภัสสร์  ปานผา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นายสมชาย  กลิ่นมาลัย
3. นางเสาวณิต  เสาร์สมยา
4. นางสาวสุธีรา  ศุขเขษม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกันยามาศ  ทรายมูล
2. เด็กชายกัปนาท  สดีเดช
3. เด็กหญิงกาญจนา  นนท์ตา
4. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ค่ำ
5. เด็กชายชัยสิทธิ์  บุญเชิด
6. เด็กชายชินพัฒน์  นาห้วย
7. เด็กหญิงนภัสสร  นามโยธี
8. เด็กหญิงนริศรา  ใจทิพย์
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ศิริ
10. เด็กหญิงน้ำฝน  นวมบางขวัญ
11. เด็กหญิงปาริสุทธิ์  ดีประเสริฐ
12. เด็กหญิงภัทรียา  พุ่มมะเริง
13. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เอี่ยมประเสริฐ
14. เด็กหญิงศศินันท์  ขวัญอยู่
15. เด็กชายศิริชัย  ศรีบุญเพ็ง
16. เด็กชายสุพศิน  พานทอง
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำเรียน
18. เด็กหญิงอาทิตยา  สำเภาทอง
19. เด็กชายอารัณ  พรมมี
20. เด็กหญิงเพชรนภา  รัตนปินตา
 
1. นางสาวผ่องแผ้ว  จันทร์พายัพ
2. นางสาวกุสุมา  คณาจันทร์
3. นายวิวัฒน์  อู่ผลเจริญ
4. นางจุรีย์  สุวรรโณ
5. นางสุภัชชา  ศิริวรรณ
6. นางสาวรัติญา  ปั้นทองสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขวัญอยู่
2. เด็กหญิงกรรณิกา  วงษ์วิภัตร์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มโฉม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คะสะธรรม
5. เด็กชายณัฐชัย  เอมชะอุ่ม
6. เด็กชายธนันชัย  ศรีสิงห์
7. เด็กชายธวัชชัย  ศรีบุญเพ็ง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  รถจันทร์
9. เด็กชายพีรพัฒน์  ช้างเชื้อวงษ์
10. เด็กชายภูวดล  อุทุมพร
11. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แตงนุ้ย
12. เด็กหญิงรุจิรัตน์  บุญมี
13. เด็กหญิงวรรณญาดา  ผลเตย
14. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
15. เด็กหญิงสุชาดา  นนท์ตา
16. เด็กหญิงสุธารัตน์  วงค์ค่ำ
17. เด็กหญิงสุวนันท์  แจงงาม
18. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยทอง
19. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขาว
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชษา  เค้าชะเอม
 
1. นางสาวผ่องแผ้ว  จันทร์พายัพ
2. นางสาวกุสุมา  คณาจันทร์
3. นางสาววนิดา  เรืองขนาบ
4. นางสาวเกศรา  สิทธิแก้ว
5. นายเพทาย  พันธุ์ครุฑ
6. นายวีรชน  กะลัมพากร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกรพินธิ์  พรประเสริฐสม
2. เด็กชายธวัชชัย   ทวนทอง
3. เด็กชายภัทรพล  มุ่งจูกลาง
4. เด็กชายสัพพัญญู  สุริยัน
5. เด็กชายอมรรัตน์  หม่อมแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
2. นายกรรวี  ผมหอม
3. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  เวียงยิ่ง
 
1. นางอร่าม   เก่งการ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรินทร  ทองสุก
 
1. นางสาวนุชจรี  ลอยหา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จงรัมย์
 
1. นางสาวสุปราณี  เศษโถ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติทัต  โคกสูง
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายพรพรหม  โทนพันธ์
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงมุทิตา  ถนอมกุลบุตร
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายภูภัค  บุศย์จันทร์
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปรมินทร์  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายณัฐตะวัน  บุญรอด
 
1. นายธนาวัฒน์  ทองคำวรรณ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายอมรรัตน์  หม่อมแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายอภิวิทย์  สมอหอม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายคามิล  รามานิ ทารานิ
2. เด็กหญิงจิราภร  น้อยมี
3. เด็กชายธนกร  ชัยกิจก้อง
4. เด็กชายธนกฤต  ชัยกิจก้อง
5. เด็กหญิงธนพล  ชมพูพาน
6. เด็กหญิงนิชยาภรณ์  รอดทอง
7. เด็กชายภัทระ  ทุมมา
8. เด็กหญิงภูริชญา  กันทา
9. เด็กหญิงวิสสุตา  ศรีเมือง
10. เด็กหญิงเฟอริกา  บุญมณี
 
1. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
2. นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกัลยากร  ดวงแก้ว
2. เด็กชายจอมพล  พรรณา
3. เด็กชายจำเจิญ  โตอนันต์
4. เด็กชายธนพันธ์  สินสร
5. เด็กหญิงปฑิตตา  ไวยฤทธิ์
6. เด็กชายวัชรากร  จันทร์ดี
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  จันสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒซ้อน
9. นางสาวสุนิษา  ชูรัตน์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่วมสร้อย
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
2. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
3. นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับเฉย
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  พุกเปี่ยม
3. เด็กหญิงชญาภา  กาญจนจูฑะ
4. เด็กหญิงณัฐณา  ฉุยกลม
5. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เพ็ญดารา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์ทร
 
1. นางสาววนัชญา  ศิริธร
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงธัญชนก  พยอม
2. เด็กหญิงธิติยา  สร้อยสาลิกา
3. เด็กหญิงปัญณิษา  แก้วมั่น
4. เด็กหญิงรัตณาภรณ์   แก้วมั่น
5. เด็กหญิงสิตานันท์  ชูชัยมังคลา
6. เด็กหญิงสุมินตา  เที่ยงผดุง
7. เด็กหญิงอินทุกานต์  พวงแย้ม
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์  แพรสูงเนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา   จันทร์บาง
2. นางสาวอุมาพร   หวังแนบกลาง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กชาย จรณภัทร   วงศ์สุคติเวช
2. เด็กหญิง ธีรกานต์   มูลเมือง
3. เด็กชาย ภูเบศ   มุ้งทอง
4. เด็กหญิง ร่มชนก   มาตยคุณณ์
5. เด็กชาย วลีด   วรรณศรี
6. เด็กชาย ศิวัฒม์   ลีรักษา
7. เด็กหญิงกัญจนพร   ศรีเสาวลักษณ์
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ไชยปัญญา
9. เด็กหญิงณัฐทิตา   วงศ์โรจน์
10. เด็กหญิงณิชาดา   สุวะไกร
11. เด็กหญิงธฤษวรรณ   สุวรรณงาม
12. เด็กหญิงนภสร   ธำรงศักดิ์
13. เด็กหญิงยูจิน   กู
14. เด็กหญิงวรภิญญา   ผิวสอาด
 
1. นายภาณุรัชต์   บุญส่ง
2. นายลิขิต   ใจดี
3. นางสาวธนิสรา   สาธุจรัญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงณัณท์ณภัส  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  เอี้ยมสกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงธิติสุดา  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวพัชรี  เที่ยงไธสง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปิยะดา  เชื้อวงศ์พรม
 
1. นางสาวปวิตรา  สุขล้อม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเทศน์ 1. เด็กชายชยธร  คล้ายภมร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมเชย
3. เด็กชายพร้อมพงศ์  ทับกลาง
4. เด็กชายศราวุธ  ยินดีหา
5. เด็กชายศุกลวัฒน์  แหสมุทร
6. เด็กหญิงสุธินันท์  พันทา
 
1. นายวิเชษ  ไชยรินทร
2. นางอำนวยพร  งามสวย
3. นางสาวกุลสุดา  วิบูลย์สิน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกวีภูมิ  อินนาคกูล
2. เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร
3. เด็กชายธนกร  ทองสุข
4. เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงวรรณอัปสรณ์  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนคช
 
1. นางรุ่งฤดี  ทรัพย์เพิ่ม
2. นายชยพล  แสงย้อย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นเพ็ง
2. นายทวีโชค  ชินภักดี
3. เด็กชายนพดล  สุดไพเราะ
4. เด็กชายปิยะพงษ์  พิกุล
5. เด็กชายวรกันต์  สุวรรณศักดิ์
6. นายสัญญา  อินรักถิ่น
7. เด็กชายสิทธิชัย  พักโพธิ์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  โมมา
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นายอาจกิจ  อมรอรช
3. นางสาวนิตยา  มาปัด
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนิตา  ผาทอง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  โกยสำราญ
3. เด็กหญิงพิมญาฎา  ศรีจันทึก
4. เด็กหญิงพิยดา  สังข์ศักดิ์
5. เด็กหญิงภัชราภา  จำเริญใหญ่
6. เด็กหญิงสริตา  ผาทอง
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พะยา
8. นายอภิชาติ  เกียรติวิริยะกุล
9. เด็กหญิงอรจิรา  หงส์ทอง
10. เด็กหญิงอริสา  เขียวน้อย
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
2. นางพรพรรณ  บุญยงค์
3. นางสาวธนภรณ์  นาจักร์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงชฏาภรณ์  กาพุฒทา
2. นางสาวดาราณี  ยินประเวช
3. เด็กหญิงปิยะพร  ม่วงอยู่
4. นางสาวอภิญญา  ถือซื่อ
5. เด็กหญิงแพรทิพย์  ชมภูหอม
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
2. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภักดีล้น
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  บุบผา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จารุจินดา
 
1. นางสาวขวัญชนก  ธรรมโหร
2. นางสาวถาวร  จินดา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  -
2. เด็กหญิงศริญญา  เกษมวัฒนา
3. เด็กหญิงเมฑิรา  พรมสิงห์
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกีรติกา  คมขำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เหมือนทองดี
3. เด็กหญิงเนตรนภิส  วงศ์สองชั้น
 
1. นางนารีรัตน์  สาสกุล
2. นางจันทรา  บุญเพิ่มผล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชคชัชวาล
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  เหมือนแม้น
3. เด็กหญิงวรารักษ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวทศนวรรณ  แจ้งเหตุผล
2. นางจรรยา  ณ สงขลา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงภูตะวัน  จันทร์ประโคน
2. เด็กหญิงสาริศา   ศิริจร
 
1. นางสุมามาลย์  ศิริจร
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายศุภชัย  เหมราช
2. เด็กชายสิทธิชัย  วงษ์ขำ
 
1. นางสาวดาริน  ฮกซุ่นเฮง
2. นางสาวรักชนก  พุฒซ้อน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายณัฐพล   สารบรรณ์
2. นายเจษฎา   ซ้ายบุรี
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงมิรันตี  แถวทับ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พรหมเทพ
 
1. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
2. นางสาวอรัญญา  สีนินทิน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายวรวุฒิ  เกิดเเป๋
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  สระบัว
 
1. นายอนุชา  ภาผล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายพงษ์วรรณ  พันจิม
2. เด็กหญิงวีนัสยา  ดาผา
 
1. นางสาวถาวร  จินดา
2. นางสาวภาวิณี  เกตุมอญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ดงงาม
2. เด็กชายสมศักดิ์  เนื่องจากจุ้ย
 
1. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
2. นางสาวมลกาญจน์  มาตแม้น
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ธรรมวงษ์สถิต
2. เด็กหญิงยุษรา  ประดับญาติ
 
1. นางสาวปวีณา  ศิลาอาจ
2. นางสาวธมลวรรณ  ฉายแสง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์   วระชินา
2. นายกฤษฏา   นาครินทร์
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาวนี  เตี๋ยพานิช
2. เด็กชายเกียรติกำจร  อยู่ยังยืน
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นายสมชาย  ศิริจร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณิชากร  ครุฑทอง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  กันตะกนิษฐ์
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิภา  สิริภูริบวร
2. เด็กหญิงรสิตา  กุศล
3. เด็กหญิงสุพิชญ์ฌา  พรมเจียม
 
1. นางอุไร  กองนาค
2. นางสาวเขมจิรา  สีลา
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกฤตเมธ   ดำทองคำ
2. เด็กชายชนะชนม์  ศรีรัตนพาทานนท์
3. เด็กชายธนกฤติ  พลทัน
 
1. นายณรงค์   รอดนิล
2. นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายพสิษฐ์ไกร  ไชยมงคล
2. เด็กชายศักย์ศรณ์   ทองนิ่ม
3. เด็กชายสมเจตน์  บุญเหมาะ
 
1. นางสาวนาตยา  ปาลพันธ์
2. นายชัยวุฒิ  วงศ์ใหญ่
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช่างเสนา
2. เด็กหญิงทาริกา  สิงห์อุดร
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทุมวัฒน์
 
1. นางสาวกรองมาศ  ใจกล้า
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติทัช  ศรีไชย
2. เด็กหญิงพรชิตา  ดนตรีเจริญ
3. เด็กหญิงวชิรา  ชำนาญยง
 
1. นางสาวรณกร  พานิช
2. นายสุรายุทธ  ทุมเชื้อ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 1. เด็กชายชัยวัฒน์   คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงดาวรรณ   โนนสีราช
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   นามดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  อรัญสาร
2. นางสาวนวลจันทร์  สิงหรา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. นางสาวชนิตา  ผาทอง
2. เด็กหญิงนภรัตน์  โกยสำราญ
3. นางสาวศศิประภา  มามี
 
1. นางสาวนิศากร  เอมโอด
2. นางสาวนิิตยา  มาปัด
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกุลศิริ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงธีมาพร  ขำประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  น้ำเต้าทอง
4. เด็กหญิงรัตนกร  บางหลวง
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เบี้ยทอง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงบรรจบ
 
1. นางกรองทิพย์  เศรษโฐ
2. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
3. นางสาวคนึงนิตย์  โคตสี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดิษฐเกษร
2. เด็กหญิงชลิดา  ชื่นวิจิตร
3. เด็กหญิงนฤมล  เบี้ยทอง
4. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  มากมณี
5. เด็กหญิงสิริพร  ยินดี
6. เด็กหญิงสุนิษสา  วิงวอน
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  โคตสี
2. นางกรองทิพย์  เศรษโฐ
3. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงพิริษา  ซับผ้าพับ
2. เด็กหญิงศศิธรณ์  ดิษฐระหาญ
3. เด็กหญิงหงษ์หยก  หุ่นทอง
 
1. นางนิลุบล  จันทร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยวังเทพ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์  แพรสูงเนิน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์  แพทย์รัตน์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงธินัญญา  โคทังคะ
2. เด็กหญิงนริศรา  จิรัคคกุล
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองเดิม
 
1. นายสุขุม  จูสนิท
2. นางอารมย์  ศรีทับทิม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  วงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุจิรา  ฟักสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัญมณี  พรชัย
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงนุชรัตน์  ศรีประเสริฐศิลป์
2. เด็กหญิงปวีณา  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  วัฒนเจริญ
 
1. นางสาวมะธิดา  ดอนสกุล
2. นางสาวชิโนรส  กวางแก้ว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงก้อย  เตยา
2. เด็กหญิงพนิดา  เสนเภา
3. เด็กหญิงมลธิรา  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  น้อยพิมาย
2. นางชุติมา  ใจใหญ่
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงจิราพร   พินทอง
2. เด็กหญิงพรกนก   บุญไชยแสง
3. เด็กหญิงสิรภัทร์   เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวนันทิดา  แสงจันทร์
2. นางสาวศิริวรรณ  อิ่มอ่ำไภย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สินปรุ
2. เด็กหญิงศิรประภา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  คำสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวภรณพรรษ  นวกวงค์
2. นายอุดม  แหวนทองคำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีวลี 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ผลงาม
3. เด็กหญิงโญษิตา  รอดเขียว
 
1. นางสาวพินิจ  มุขทอง
2. นางสาวศศิธร  พวงพิทักษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. นางสาวปุณยาพา  อิ่มละมัย
2. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงอริสา  เขียวน้อย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไพเราะห์
2. นางสาวนิศากร  เอมโอด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  นนทนาคร
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีนาค
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางอารมย์  ศรีทับทิม
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐมนณิชา  แดนดี
2. เด็กชายธนวัฒน์   สิงห์มณี
3. เด็กหญิงพัชรา  ภูริพัน
 
1. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นางสาวทัศวรรณ  ปราบพินาจ
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กชายธนาวิน  หาวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  เนียมเตียง
3. เด็กหญิงบุษยา  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวผกามาศ  สุยอย
2. นางสุพรรณี  โพธิ์กระจ่าง
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสามารถ   สังข์แก้ว
 
1. นางสาวสันต์สินี  เขียนชานาจ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรนาม
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ภูมิดา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม 1. เด็กชายสัณหณัฐ  คนสิน
 
1. นายติณห์  อินทยุง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธนยศ   อนุ
2. เด็กชายสรายุทธ   นิตยาสิทธิ์
3. เด็กชายอัณณพ   ปานแดง
 
1. นางสาวสันต์สินี  เขียนชานาจ
2. นางสสิมา  ปานงาม
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์พรหม
2. เด็กชายธราเทพ  คำใจ
3. เด็กชายยุทธกิต  กลิ่นอุบล
 
1. นางจำเรียง  ประดับเวทย์
2. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมศิริ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงษ์ศร   บุราชกัง
2. เด็กหญิงวรารัตน์   พิริยะอำรุง
 
1. นางสุมามาลย์  ศิริจร
2. นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายสมพงษ์  กิ่งบัวหลวง
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขสม
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุประภา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  วงศ์จำปา
 
1. นางสาวสินใจ  ภูพันนา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายนวพล  ชาวบางพระ
 
1. นางสาวเพชรดา  ก้อนทอง
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายรักษา  ลุงคำ
 
1. นางสาวเพชรดา  ก้อนทอง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงพันธ์รัตน์  อำไพวรรณ
 
1. นางวันเพ็ญ  พรมโคตรค้า
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพรชัย  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายดุษฎี  อินทรพานิชย์
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. นายภูริช  เฟื่องกลาง
 
1. นางรวิสุดา  มีชีพสม
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พึ่งสมยา
 
1. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายสุวิทย์  วิมล
 
1. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายวัชรชัย  คลังแสง
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาววิไล  บุญยัง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธัญญะผล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาบสิบ
2. เด็กหญิงกุมวารี  รินจินดา
3. เด็กหญิงนลิน  ภาศรี
4. เด็กหญิงภูรภรณ์  วงษ์จำรัส
5. เด็กหญิงวนิดา  ธัญญาวัฒนา
6. เด็กหญิงศิริวิมล  พวงมาลัย
 
1. นางชาณิช  รักษาธรรม
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
2. เด็กชายศุภกร  ภูมิมงคล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญช่วย
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงพุทธสุดา  จันทร์อุดม
2. เด็กหญิงสุมันตา  ภูถนอม
3. เด็กชายอนุชา  ภูเหล่าแก้ว
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นางเยาวเรศ  สุวรรณโท
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุกิ่ง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พานทอง
3. เด็กชายสราวุฒิ  คำสาน
 
1. นางสาวกาญจนา  เปรมประสงค์
2. นางรวิสุดา  มีชีพสม
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มทอง
2. เด็กชายธรรศภณ  บุญแก่น
3. เด็กชายนฤเบศร์  จันประดับ
 
1. นางสาวอรอนงค์  เดชเสน่ห์
2. นางสาวพิมพ์รัก  ทองอ่อน
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  คลังแสง
2. เด็กชายสุทิวัส  สุวรรณโณ
3. เด็กชายอนุชา  คำมุงคุณ
 
1. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
2. นางสาวภัทรกันย์  ทองดี
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1. เด็กหญิงราญา  วันทา
2. เด็กชายอิทธิพล  พันธ์คำ
 
1. นางศุภางค์  แก้วมณี
2. นางสาวธันฐภัทร์  นิลขาว
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฏา  นาครินทร์
2. เด็กชายดนุพัส  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายนันทศักดิ์   วงษ์นวม
2. เด็กชายรัฐภูมิ   บุตรสี
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกัณฑพล  มาลามาศ
2. เด็กชายคมกริช  มีทอง
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายชัยยุทธ  เทียมแสง
2. เด็กชายธนันธร  พานิชกุล
3. เด็กชายปิยบุตร  เตรัมย์
 
1. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
2. นางสาวพิมพ์รัก  ทองอ่อน
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงจิตภาวัลย์  บัวประดิษฐ์
2. เด็กชายนัทพงศ์  นาคทอง
3. เด็กชายวุฒิชัย  วงค์ธาตุ
 
1. นายสุวรรณ  อินทร์ประโคน
2. นายชวาล  อ่อนแสง