หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลองสิบ 32 70 41
2 005 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) 0 0 0
3 006 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 11 17 16
4 010 โรงเรียนชุมชนบึงบา 28 64 39
5 011 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 45 122 67
6 012 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 42 105 71
7 014 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 40 78 55
8 015 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 65 133 95
9 013 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 61 131 96
10 021 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 19 39 29
11 023 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 51 105 70
12 027 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 22 39 32
13 028 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 9 36 15
14 045 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 32 53 41
15 049 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 15 28 21
16 043 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 19 40 26
17 044 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 8 14 10
18 052 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 25 42 35
19 054 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 28 50 43
20 056 โรงเรียนวัดคลองชัน 76 170 113
21 057 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 20 32 28
22 058 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 16 36 26
23 061 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 43 128 74
24 062 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 33 82 53
25 063 โรงเรียนวัดทศทิศ 8 23 14
26 064 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล 11 17 12
27 065 โรงเรียนวัดธัญญะผล 20 43 27
28 066 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 19 57 34
29 067 โรงเรียนวัดนาบุญ 24 53 32
30 068 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 26 61 45
31 069 โรงเรียนวัดปทุมนายก 24 46 28
32 070 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 15 22 19
33 071 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 36 69 52
34 072 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 29 55 37
35 074 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 37 81 48
36 075 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 55 128 83
37 076 โรงเรียนวัดพืชอุดม 19 38 30
38 078 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 27 43 36
39 079 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 50 96 68
40 080 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 34 55 46
41 082 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 76 154 104
42 083 โรงเรียนวัดลานนา 8 16 12
43 084 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 20 39 20
44 085 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 39 73 46
45 086 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 24 39 30
46 087 โรงเรียนวัดสระบัว 13 22 15
47 088 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 21 53 33
48 089 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 8 19 13
49 090 โรงเรียนวัดสุวรรณ 36 100 63
50 094 โรงเรียนวัดอดิศร 2 23 3
51 095 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 96 184 139
52 053 โรงเรียนวัดเกตุประภา 36 68 54
53 055 โรงเรียนวัดเขียนเขต 61 170 92
54 059 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 16 26 20
55 060 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 15 39 23
56 091 โรงเรียนวัดแสงมณี 6 11 9
57 092 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 102 229 153
58 073 โรงเรียนวัดโปรยฝน 17 27 19
59 077 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 32 70 41
60 093 โรงเรียนวัดโสภณาราม 19 29 20
61 097 โรงเรียนศาลาลอย 0 0 0
62 099 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 29 60 45
63 105 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 19 47 34
64 116 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 12 22 19
65 009 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 36 82 58
66 103 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 14 31 25
67 104 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกุล 4 4 4
68 007 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 0 0 0
69 008 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 0 0 0
70 018 โรงเรียนตวงพรวิทยา 0 0 0
71 022 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 17 48 30
72 025 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 27 58 39
73 024 โรงเรียนธัญวิทย์ 30 55 40
74 026 โรงเรียนนานาชาติสยาม 0 0 0
75 029 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 5 10 10
76 030 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 45 103 63
77 032 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 46 88 62
78 031 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 0 0 0
79 033 โรงเรียนประสานมิตร 0 0 0
80 034 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 27 54 38
81 036 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 0 0 0
82 037 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 22 37 32
83 038 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 0 0 0
84 039 โรงเรียนพุทธารักษ์ 0 0 0
85 041 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 0 0 0
86 042 โรงเรียนยุวบัฒฑิต 0 0 0
87 046 โรงเรียนระเบียบวิทยา 33 58 36
88 047 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 0 0 0
89 048 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 0 0 0
90 050 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 2 6 2
91 051 โรงเรียนวนิษา 0 0 0
92 096 โรงเรียนศรีจิตรา 22 28 24
93 098 โรงเรียนสวนอักษร 15 17 17
94 101 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 24 43 30
95 102 โรงเรียนสีวลี 21 42 35
96 107 โรงเรียนอนุบาลทีปกร 0 0 0
97 108 โรงเรียนอนุบาลธราดล 0 0 0
98 109 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 0 0 0
99 110 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ 0 0 0
100 111 โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส 0 0 0
101 113 โรงเรียนอนุบาลรังสิต 0 0 0
102 114 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ 0 0 0
103 115 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา 0 0 0
104 106 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม 0 0 0
105 119 โรงเรียนอรุณฉายวิเทศศึกษา(สช) 0 0 0
106 117 โรงเรียนอิสลามสันติชล 0 0 0
107 118 โรงเรียนอุดมวิทยา 35 63 44
108 120 โรงเรียนเซนต์แดเธอรีน 0 0 0
109 019 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 33 69 52
110 035 โรงเรียนเปรมฤทัย 27 49 39
111 040 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 35 71 41
112 002 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 0 0 0
113 016 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 25 40 32
114 003 โรงเรียนไกรลาศศึกษา 2 12 2
115 020 โรงเรียนไตรพัฒน์ 0 0 0
116 004 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 18 27 20
117 081 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 19 32 23
118 100 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 23 52 33
119 017 โรงเรียนดวงกมล 6 12 7
รวม 2494 5212 3552
8764

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวนิภา ศิริจร โทร.0898877782 E-mail : nipa_mam@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]