รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงอรอุมา  พิมสิม
 
1. นางพรรณราย  พุดซ้อน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สารีพันธ์
 
1. นางพรรณราย  พุดซ้อน
 
รวม22
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงจัษมิน  อับดุลฟาก๊ะ
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  นูระบ๊าฟ
3. เด็กหญิงจิรัชยา  สอนดี
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เจ๊ะเซ็น
5. เด็กหญิงตีรชา  อาดำ
 
1. นางสมจิตร  บุญใจใหญ่
2. นางสาวสุจิตรา  สุณา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะหะหมัด
2. เด็กชายมนตรี  เที่ยงแท้
3. เด็กชายรณชัย  มะหะหมัด
4. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณมหินทร์
5. เด็กหญิงอรัญญา  เซ็ก
 
1. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
2. นางสาวขนิษฐา  วรพันธ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายธนกร  มะหะหมัด
2. เด็กชายพีรวิชญ์   มะหะหมัด
3. เด็กชายอภิรักษ์  จรกา
4. เด็กชายอรุชา  ศักดิ์โสภณชัย
5. เด็กชายอันฏา  อาดำ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  แจ้งพรหม
 
1. นายชาญ  สรรพโชติ
2. นางฐานิษตา  สีหนาท
3. นางปิยาภรณ์  โยธาประเสริฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสงทอง
2. เด็กชายพิทยา  ทับทวี
3. เด็กชายลิขิต  มะหะหมัด
4. เด็กชายวรวิช  มากเลาะเลย์
5. เด็กชายวัชพัด  มหาสมุทร
6. เด็กชายสุรชัย  อาจหาญ
7. เด็กชายสุรเชตุ  มะหะหมัด
8. เด็กชายอนันต์  ศรีสมบัติ
 
1. นายไพศาล  ศรีเพชร
2. นางฐานิษตา  สีหนาท
3. นายชาญ  สรรพโชติ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายนาธาร  มะหะหมัด
2. เด็กชายมนัสวี  มะหะหมัด
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
2. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายปณชัย  ชื่นอุรา
2. เด็กชายอาคม  มะหะหมัด
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
2. นางฐานิษตา  สีหนาท
 
รวม2814
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ใจแสน
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายวัฒนา  กันตะมา
2. เด็กหญิงสุภัชชา  มีฤาสาร
 
1. นายการะเวก  แสงเทศ
2. นางสาวพรพรรณ  เสนาจักร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายศิวกร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายภัคพล  จอกลอย
2. เด็กชายภูตะวัน  พันคำภา
3. เด็กชายวัชราวุฒิ   เปียเนตร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายกิตติพันธ์   นภาดล
2. เด็กชายพีรพัฒน์   กันภัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายพัชพล  ประดับเพ็ชร์
 
1. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายศุภกิจ  ยิ่งไพบูลย์สุข
 
1. นายไพรัช  ม้าเสมอ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงนธิดา  รอชา
 
1. นายไพรัช  ม้าเสมอ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายกฤษกวี  ระรวยศรี
2. เด็กหญิงพูนศิริ  องอาจ
3. เด็กหญิงภูริชญา  สุทธิโชติ
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
2. นายสุทธิชัย  ใจคุ้มเก่า
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงพีรดา  พรหมดีราช
2. เด็กหญิงโชติกา  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกฤษติญาลักษณ์  บางคะหาด
2. เด็กหญิงชุติมา  ปวงคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
รวม1916
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายจุุลจักร  จันทขาม
2. เด็กชายชัชวาล  อาดำ
3. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ปราบพาล
4. เด็กหญิงพัชรี  มะหะหมัด
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  หวังพิทักษ์
6. เด็กชายแวมูฮำมัดฟารุด  มะ
 
1. นายสุริยะ  บัวศิริ
2. นางสาวรสธร  ศรีคะเณย์
3. นายสุกรี  อาดำ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สุดชาติ
 
1. นางประนอม  สุดชาติ
 
รวม74
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  อินเเผลง
2. เด็กชายศิริวัตน์  หมู่ใหญ่
3. เด็กชายเสฏฐพงศ์  บุญเพ็ชร
 
1. นางวรรณภา  ทับชม
2. นางสาวกชมน  ผลสินธุ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายธนกร  มนมานนท์
2. เด็กหญิงธันยมัย  ทองคำพันธุกุล
3. เด็กหญิงเกษรา  ทองคำ
 
1. นางกาญจนา  การุณสถิตย์ชัย
2. นางสาวกชมน  ผลสินธุ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายธณัฐกานต์  ทรัพย์ทวีสุขกุล
 
1. นายกรินทร  เกิดผล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงกัญชพร  หมายงาม
2. เด็กหญิงพลอยพรพรรณ  ดีตา
3. เด็กหญิงศิรประภา  อู๋เถื่อน
 
1. นางสาวกัลยา  พิศดู
2. นางสาวศิริวรรณ  ไม้หอม
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายณัชพล  เพชรทอง
2. เด็กชายอนุชิต  อาจสันเทียะ
3. เด็กหญิงเบญทิพย์  เเจ้งสว่าง
 
1. นางสาวมณีพร  บุญสุข
2. นางสาวจันทิมา  นาคะ
 
รวม139
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กหญิงกนกรดา  ประดับแก้ว
2. เด็กชายทินบัติ  ศุภลักษณ์
3. เด็กชายวีรยุทธ  หน้านวล
 
1. นางสาวพิธฐญาพร  สุดจิตร
2. นางสาวพรนรินทร์  เอกกมลทอง
 
รวม32
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. นายวันชนะ  กิจนาที
 
1. นางปทุม  แสงแดง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  กับสงวน
 
1. นางณัฏฐ์  สังข์สวัสดิ์
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายเอกราช  ทองกก
 
1. นางสาววิชชุดา  สุ่มมาตย์
 
รวม33
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งมา
2. เด็กหญิงสุวภัทร  เทียนน้อย
3. เด็กหญิงอัญชลี  จงจิตร
 
1. นายปัญญา  รอดพล
2. นางเกศริน  รอดพล
 
รวม32
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เสนศรี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ขำแย้ม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงธํญชนก  ขำแย้ม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  วันทะมาศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจิราพร  ชะอุ่มรัมย์
2. เด็กหญิงศศินา  วรคชิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
2. นางสาวอลิษา  สืบสิงห์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายวรกานต์  ถนอมงาม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายรวัฒน์  มูลมณี
 
1. นางสาวจันจิรา  บำรุงกลาง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายพชรพล  ช่างผัส
 
1. นางสาวจันจิรา  บำรุงกลาง
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  เพ็ชรมณี
2. เด็กหญิงฆนมาศ  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงฉัตรธิดา  คราประยูร
4. เด็กหญิงณัฐสุภา  บังคม
5. เด็กหญิงพัณณิตา  เหมันต์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีวรรณ์
 
1. นางสาวจันจิรา  บำรุงกลาง
2. นายจักรพันธ์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาววรินทร  สัพโส
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายนพณัฐ  ฉลวย
2. เด็กชายสันติธรรม  ตาอินทร์
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  อยู่ผาสุข
2. เด็กหญิงระพีพัฒน์  พันธุ์กล้วย
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาววิมล  สายทองมี
 
43 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธ์ุไม้สี
2. เด็กหญิงกวิสรา  ปางเดิม
3. เด็กหญิงชลลดา  ร่มไทร
4. เด็กชายชินวัตร  ไม้เขียว
5. เด็กหญิงณัฐชา  วิเชียรโรจน์
6. เด็กชายณัฐพล  เกิดแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ราชแสนเมือง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลืมสาย
9. เด็กหญิงธนลักษณ์  มีสัตย์
10. เด็กชายธิติกร  ทวีผล
11. เด็กชายธีรวุฒิ  ปาละมุด
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกษสังข์
13. เด็กชายนิธิพันธ์  พึ่งแตง
14. เด็กชายปริญญา  หอมแขก
15. เด็กชายปวีณ  พันธ์ุบัว
16. เด็กชายพงศธร  สุทธิแย้ม
17. เด็กหญิงพรีมลดา  วีระถานนท์
18. เด็กหญิงภัทรสุดา  มงคลธง
19. เด็กชายภูมิขเนตร  ช่างพิมพ์
20. เด็กหญิงรมนลิน  ชุยเสนา
21. เด็กชายรัตนภาส  นงนุช
22. เด็กหญิงวรรณนิสา  โพธิ์หอม
23. เด็กชายวศิน  จูสิงห์
24. เด็กชายวุฒิพงษ์  หวังสุข
25. เด็กชายศิวัชปกรณ์  แววมณี
26. เด็กชายสุประชัย  ดาแก้ว
27. เด็กหญิงอังคนา  ทองมี
 
1. นายสมพงษ์  เครือโชติ
2. นายวัสสะ  ช่อผกา
3. นางเพียงตา  บุตรมาตร
4. นางสาวอลิษา  สืบสิงห์
5. นางสาวจันจิรา  บำรุงกลาง
6. นางสาวรัติการ  ขันคำนันต๊ะ
7. นายสตกฤช  วิชิตพันธ์
 
รวม4623
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายธงชัย  ซื่อหมื่อ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ซื่อหมื่อ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทะนิต๊ะ
 
รวม21
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสร 1. เด็กหญิงกฤชพร  เตียวพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงพัชรพิมล  วิสุวงษ์
 
1. นายวิทยา  ว่องวิทย์การ
2. นางสาวนิชาพัฒน์  ธงอินทร์เนตร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายปรณัฐ  ธนาฐิติภา
 
1. นายภูเบศร์  เวชมงคล
 
รวม33
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
รวม11
48 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีกลัด
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบทอง
 
1. นายวรเชษฐ  เป็นสมรักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลภัค  ราศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายชิษณุชา  ฟุ้งเฟื่อง
3. เด็กหญิงณปภัสร์  บุญมี
4. เด็กหญิงดากานดา  เนียมบุญเจือ
5. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
6. เด็กหญิงธิชา  ราชรี
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  ม่วงพวง
8. เด็กหญิงนันทิชา  ป้อมทรัพย์
9. เด็กหญิงภีมรดา  อันประเสริฐ
10. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบทอง
11. เด็กชายสงกรานต์  แก้วเย็น
12. เด็กชายสุทธิพงค์  อำพันธุ์
13. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข
14. เด็กชายอโนชา  เจตมณี
15. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมพิทักษ์
 
1. นายวรเชษฐ  เป็นสมรักษ์
2. นายเชาวพงษ์  ทีวะรัตน์
3. นายวัชโร  บุญนาค
4. นางสาวชมนาถ  ลือภูเขียว
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายสันติ  บางชวด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมแก้ว
 
1. นายกัมปนาท  สุขสงวน
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายสุพจน์  ชุ่มขยัน
 
1. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  สีลาเกตุ
 
1. นางปนัดดา  วิระวัฒน์
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายคุณาสิน  ยิ้มชื่น
2. เด็กหญิงปรียาภัทร   โสมาบุตร
3. เด็กชายศิวนาจ  พรายชัยศรี
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
2. นายกัมปนาท  สุขสงวน
 
55 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไสสานัง
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นางภาณุมาส  กล่ำอยู่สุข
 
56 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  เติมดาว
2. เด็กหญิงมีนา  ศรีบัวรอด
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นางภาณุมาส  กล่ำอยู่สุข
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพเราะ
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายนพดล  ม่วงดี
 
1. นายวัชโร  บุญนาค
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสศร  ช้อนคำ
2. เด็กหญิงพชรพร   ทรงศิริ
3. เด็กหญิงวาสนา    เนียมบุญเจือ
4. เด็กหญิงอริสรา   วงศ์อุ่น
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  แก่นเพ็ชร
 
1. นางสาวชมนาถ  ลือภูเขียว
2. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
3. นายเชาวพงษ์  ทีวะรัตน์
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  เจ้าจารึก
2. เด็กหญิงสุกฤตา  หรั่งอุดม
3. เด็กหญิงสโรชา   บุญทะสอน
 
1. นางสุภาวดี  ตั้นสกุล
2. นางรุ่งทิพย์  ปรีเปรม
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนภัทร  สุ่มใส
2. เด็กหญิงภาณิกา  ปึกขาว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   แหวนเงิน
 
1. นางสาวสมภิศ  ชาภักดี
2. นางสาวมีนา  จูส้ะ
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติภณ  พูลศิลป์
2. เด็กชายณัฐพร  สาโสธร
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กล่ำอยู่สุข
 
1. นางจุฑามณี  เมยมงคล
2. นางศันสนีย์  ยางาม
 
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิริกุล
2. เด็กชายฤทธิชัย   วิเศษชาติ
3. เด็กชายศิปกร  แต้วัฒนถาวรกุล
 
1. นางสาวเพชรี   ซุยกระเดื่อง
2. นายอำนาจ  อึ๊งทอง
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุยพรม
2. เด็กชายศิวพล  พรายชัยศรี
 
1. นางสาวนพมาศ  คลื่นบรรเลง
2. นายจุติพงษ์  พุ่มประดล
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายบูรพา  นกสกุล
2. เด็กชายประธาณพร  ศักดิ์วงค์วรุณ
3. เด็กชายอติเทพ  ชาติเผือก
 
1. นายสมโภชน์  สีกะโดน
2. นางสาวทิพย์วิมล   ทุเรียน
 
รวม5232
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 1. เด็กชายกริดขจร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  พุ่มหิรัญ
3. เด็กชายจักรกฤษ  บินกาลีม
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์   บริสุทธิ์
6. เด็กชายณัฐพล  เจนกระบี่
7. เด็กชายณัฐพล  สง่าดำ
8. เด็กหญิงดุลญา  อาดำ
9. เด็กชายธนกฤต  อาดำ
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภิญโญทรัพย์
11. เด็กชายนตพล  แซ่โค้ว
12. เด็กหญิงนราศินี  ปิ่นทอง
13. เด็กชายปราชญ์กวี  พูลสวัสดิ์
14. เด็กหญิงปุณยวีร์  อาดัม
15. เด็กหญิงพิกุลทอง  ภาคอุบล
16. เด็กหญิงภาวิณี  อาดำ
17. เด็กชายภูมิบดีน  มะหะหมัด
18. เด็กชายภูสิทธิ์   มะหะหมัด
19. เด็กหญิงมโนชา  ภิญโญทรัพย์
20. เด็กหญิงรัชนัน  มะหะหมัด
21. เด็กชายราชัน  มะหะหมัด
22. เด็กหญิงวริศรา  มหาสมุทร
23. เด็กหญิงวันวิสา  อาดำ
24. เด็กชายวิวัฒน์  มหาสมุทร
25. เด็กชายวิศรุต  อาดำ
26. เด็กหญิงศศิประภา  วัฒนานุสนธิ์
27. เด็กหญิงศิริพร  หวังมาก
28. เด็กชายศุภชนบดี  ง่วนกิจ
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  คุ้มดี
30. เด็กชายสุภกิณห์  เอี่ยมละออ
31. เด็กหญิงสุไอดา  เลาะหมัด
32. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
33. เด็กชายอนุชา  มะหะหมัด
34. เด็กหญิงอรกช  มะหะหมัด
35. เด็กหญิงอรัญญา  รัตนศิลป์
36. เด็กหญิงอัซวาณี  มะหะหมัด
37. เด็กชายอารกร  เต๊ะดอเลาะ
38. เด็กหญิงอารดา  มะหะหมัด
39. เด็กชายเกียรติภูมิ  เมธาพงศ์บริบูรณ์
40. เด็กชายเจษฎา  สร้อยทอง
 
1. นางสาวจรรยาพร  แซ่ตั้ง
2. นางไพรจิตร  ภิญโญ
3. นางสาวนิตยา  โคตรโนนกอก
4. นางสาวสสิมาธร  ซือเอียว
5. นางสาวปิยะนาฎ  อินตะ
6. นางสาวสริสา  ศิริสม
7. นางสาวภรณ์ณัฐภัคร์  มูลคม
8. นางสุนันทา  เกิดนาค
 
รวม408
67 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงรัตณ์ติกาล  งามเนตร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญประสพ
 
1. นางกรวิภา  กล่อมสุนทร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก  รอดแพ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วโวหาร
4. เด็กหญิงชวพร  พรนิมิตรเทพ
5. เด็กหญิงชัชมล  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงชัชริญา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงธีตารีย์  วารี
8. เด็กหญิงนาราการต์  แซ่อัง
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนทองหลาง
10. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์รุ่ง
11. เด็กหญิงปิยพร  แฟงภิรมณ์
12. เด็กหญิงพันนิตรา  อ่ำเอกผล
13. เด็กหญิงวริญศิริ  รอดแพ
14. เด็กหญิงสิริญากรณ์  นิสาย
15. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  สุกคต
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
3. นางมนพร  นุ่มนก
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มั่งคล้าย
 
1. นายกิตติพัฒน์  ศรีเพชร
 
รวม185
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิดา  ขวัญเกตุ
 
1. นางจิณห์นิช  เจริญปิยะสุวรรณ
 
รวม11
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  สุทร
2. เด็กชายทศพร  กัลยาณศีล
 
1. นายชัยยะ  ฐิตะยารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  เจริญสุข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต๊ะอุตม์
2. เด็กชายพงศกร  งามตรง
3. เด็กชายสาคร  ชัยจำปา
 
1. นายวิฑูรย์  กองศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสุแพทย์
 
รวม54
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงค์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
รวม31
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงอนัญชนา  มูลสมบัติ
 
1. นางปวีณา  ไชยทองศรี
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
 
1. นางสุรินทร์   จันทร์เปรม
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชญาดา  เพ็ชรปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  หิรัญสุวรรณกิจ
3. เด็กชายพริษฐ์  วิจิตรวัฒนานนท์
 
1. นายบวรเดช  ยอดเพชร
2. นางสาวอมรัชญา  ชินศรี
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ช่วยทอง
2. เด็กหญิงทัตพิชา  พูลขันธ์
3. เด็กหญิงธันชนก  จำปา
4. เด็กหญิงผดุงพร  นวลผ่อง
5. เด็กหญิงหทัยรัก  ประจันทร์แดง
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
2. นางทองทวี  นพคุณ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงวิรังรอง  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิรพินภ์  จำปา
2. เด็กหญิงนภัทร  แตงสี
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
2. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  สมานจิตร
2. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
3. เด็กชายธนสรณ์  หริตกุล
4. เด็กชายนพดล  พรหมมา
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภาคีสันต์
6. เด็กชายรฐนนท์  รักษาชื่อ
7. เด็กหญิงศศิภา  อินพูลใจ
8. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์นิกร
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เสนา
3. เด็กหญิงณวรา  พากฏิพัทธ์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
5. เด็กหญิงลภัสรดา  วัฒนชัยพงษ์
6. เด็กหญิงศุภสราพร  ทวยมาศ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
8. เด็กหญิงอรญา  สัมมาสิทธิ์
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำคล้าย
5. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  ภาคทวี
7. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกุด
8. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  วินันท์สุชาติ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายวิรชัช  เกิดชัย
2. เด็กชายสิริภพ  จันทร์สุข
 
1. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
2. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  เศวตวงศ์
 
1. สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
 
รวม4220
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุรวัตร์
 
1. นางสาวพัชรียา  บัวเผื่อน
 
รวม11
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังสิตวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  กำธรนพคุณ
 
1. นายศักสิทธิ์  แซ่จาว
 
รวม11
89 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แมงทอง
2. เด็กหญิงพฤษา  ทองสุข
 
1. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
2. นางสาวจิดาภา  เทพอำพันธุ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายวุฒิไกร  สุขวิเศษ
2. เด็กหญิงสิริญญาพร  หอมบุญมา
3. เด็กหญิงสุภาพร  สงค์โพธิ์
 
1. นางสาวจิดาภา  เทพอำพันธุ์
2. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  จ้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ประเสริฐ
2. เด็กชายสมลักษณ์  โตนดทอง
3. เด็กชายสายธาร  รื่นปราชญ์
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
2. นางวิราณี  สพานสูง
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุพรรณโกมุท
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฉาไธสง
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
รวม118
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายกิติพล  นาหก
 
1. นางยุวภา สุขสวัสดิ์  สมใจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ก่อแก้ว
2. เด็กชายกิจติคุณ  เนติพัฒน์
3. เด็กชายจิรภัทร  พึ่งฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  ภูลายยาว
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูลายยาว
6. เด็กชายธนศักดิ์  แคล้วณรงค์
7. เด็กหญิงนริศรา  ช่วยชัยภูมิ
8. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สุภศร
9. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุภศร
10. เด็กชายอนนท์ชัยสมมารถ  วิสุทธิ์
 
1. นายสันติสุข  ไม้แก้ว
2. นายวชิรายุทธ  จอกทอง
3. นายวชิรา  วงษ์รอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายจิรายุ  เจริญส่ง
2. เด็กชายณัฐพล  อ้อเนียม
3. เด็กชายปฐมพร  จงแจ้งกลาง
 
1. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
2. นางสาวพิชชาภา  คามบุศย์
 
รวม146
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 1. เด็กหญิงธิฆัมพร  เล็กลมุด
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ชูวงศ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชัยแก้ว
 
1. นายเจษฎาภรณ์  เดชดัด
2. นางสาวสนิฎา  แสงกล้า
 
รวม32
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงธนพร  บำรุงศรี
2. เด็กหญิงนิชกานต์  วิชานนท์
3. เด็กหญิงวริศรา  สว่างอารมณ์
 
1. นายโกเมศ  อุบลแฉล้ม
2. นายสุรพล  ไกยเดช
 
รวม32
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงชนิดา  หอมหวล
2. เด็กหญิงปริศนา  สวนสูง
3. เด็กหญิงปรียานุช  ยางอุ้ย
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิวะศิริ
5. เด็กหญิงศิรินทร  เหล่าวงศรี
6. เด็กหญิงไหมทิพย์  วรรณภูมิ
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
3. นางสาวสุนันทา  บึงจันทร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกัญนิชา  นเรนทราช
2. เด็กหญิงจิณัฐชนันท์  วงศ์จำนงค์
3. เด็กหญิงวรรณกร  โต๊ะเหลือ
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  วงษ์ละ
5. เด็กหญิงอรัญญา  โนวงศ์
6. เด็กหญิงโสพิตา  สุขกำเนิด
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
3. นางสาวสุนันทา  บึงจันทร์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มีเฉย
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัญญาฉลาด
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดิษฐระหาญ
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
 
รวม158
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
รวม11
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงสุปรียา  คำเพ็ชร์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญมาก
 
1. นางสาวศศิธร  บุญสอาด
2. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
 
104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายณัฐพล  นุ่มนาค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสายเงิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชนแก้วพลอย
 
1. นางสาวศศิธร  บุญสอาด
2. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายจอมพล  บัวลอย
2. เด็กชายพงศภัค  หาวิรส
3. เด็กชายราเชน  ประสพสุข
 
1. นางสาวศศิธร  บุญสอาด
2. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
 
รวม86
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โคตรวิชัย
2. เด็กหญิงสิริพร  ช่างคิด
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  พึ่งเทียน
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
2. นางจีรนันท์  ม่วงพิณ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แหลมภู่
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนพร  นวมกระจ่าง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองศรี
5. เด็กหญิงนภสร  ขำขนิษฐ์
6. เด็กหญิงนัฐดา  เบี้ยอ่อน
7. เด็กหญิงพิมลัดดา  ปักษา
8. เด็กหญิงศศิกานต์  เบี้ยแก้ว
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยินดีสิทธิ์
10. เด็กหญิงสายธาร  จันทร์สอน
 
1. นางธันยากานต์  ศรีเรืองโห้
2. นางณิชรี  ประเดิมรัตนกุล
3. นายปฏิภาณ  พรมชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงนัฐวดี  พุทธโส
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจักรี   พูลสุวรรณ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก่า
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เวียงวงษ์
5. เด็กหญิงพุทธินันท์  ดาวดาษ
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศิริ
7. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวคลี่
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บริบูรณ์
9. เด็กชายโชคชัย   อิ่มรวย
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
2. นางสาวถวิล  โพธิไทร
3. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เข็มทอง
3. เด็กหญิงชลลดา  บัวภิบาล
4. เด็กชายธีรศิลป์  พระวิน
5. เด็กหญิงนัฐวดี  พุทธโส
6. เด็กหญิงปุณยนุช  ยี่สุ่นซ้อน
7. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร   เวียงวงษ์
8. เด็กหญิงพุทธินันท์  ดาวดาษ
9. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์สิทธิ์
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศิริ
11. เด็กชายวุฒินนท์  อดทน
12. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บริบูรณ์
13. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เชี่ยวชาญ
14. เด็กชายเอกมงคล  ใยยั่งยืน
15. เด็กชายโชคชัย   อิ่มรวย
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
2. นายสมภพ  ใสใหม
3. นายนาวิน  อรุณไพร
4. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
 
รวม3914
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอภินันท์   เจริญรูป
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายสถิตย์   เมธาดุก
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
รวม22
114 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. นางสาวขวัญสุดา  เพียสา
 
1. นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์
 
รวม11
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จวรรณรินทร์
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายศักฎากร  บุญกรี
2. เด็กชายเดชาวัต  พูลเพิ่ม
 
1. นางพรทิพย์  แตงโสภา
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญนาค
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงปริญญาภัทร์   วิจิตรโชติ
4. เด็กหญิงวาสนา  ยอดกระโทก
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทับศิริ
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอสูงเนิน
 
1. นางรุ่งทิวา  คงปรีชา
2. นางสาวจุฑามาส  ภิรมย์ศรี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ภู่วัด
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภู่เจริญ
3. เด็กหญิงปภาวดี  ปิยะวงศ์
4. เด็กหญิงศิรินภา  แซ่เตีย
5. เด็กหญิงศิวิมล  ใจหาญ
6. เด็กหญิงเอื้ออาทร  จิตราวัฒน์
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณรัตน์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กชายอาภากรณ์  สีดาน้อย
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชญาณี  แสงนิล
2. เด็กหญิงพิชยาภา  ขันติธรรมาภรณ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นเริง
 
1. นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี
2. นางสาวกชพรรณ  สถิตไพบูลย์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงลลิดา  สาหนองหม้อ
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  สุดสังข์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทันนา
 
1. นายอภิสิทธิ์  เหลืองธานี
2. นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บางศิริ
 
1. นางสาวปรมาพร  สว่างแก้ว
 
รวม2615
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไม้ดี
2. เด็กชายธนกฤต  สุขมี
 
1. นายณัฐพล  ศรีใสคำ
 
รวม21
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  มารอด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายด้วง
3. เด็กชายธนวินท์  เหมือนเพชร
4. เด็กชายธเนตร  นิลงาม
5. เด็กชายปารมี  ทองบุดดา
6. เด็กชายภัคธร  ขวัญพรม
 
1. นายเสถียร  จรชัย
2. นางสาวนิภาพร  ตาลพวง
3. นางสาวกมลพร  เบ้าคำ
 
รวม63
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กชายปวิณ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวีรพล  โตบัวงาม
3. เด็กชายสมชาย  อุ่นอก
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุอารี
2. นางรัตนาภรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
รวม32
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผลาหาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  ฤทธิ์รัมย์
2. เด็กชายภาคิน  แก่นเพ็ชร
3. เด็กหญิงเกติยา  วีขำ
 
1. นายรัฐพล  สุนทรศิลป
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พูนทอง
 
รวม32
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงกรนิศ  นักผูก
2. เด็กหญิงจิรนันท์  น้อยแก้ว
3. เด็กชายชวลิต  ทวีการไถ
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  วิเคียน
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฝนคำ
6. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์งาม
7. เด็กหญิงธิดา  บุญมาก
8. เด็กหญิงนภัสนันท์  นามราช
9. เด็กชายปัณณทัต  เศรษฐพงษ์
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นารถสกุล
11. เด็กหญิงพิณลออ  พรรณวิเชียร
12. เด็กชายมนันศักดิ์  แจ้งกระจ่าง
13. เด็กหญิงลักขณา  ทิมหา
14. เด็กหญิงวิชญาดา  กองเกิน
15. เด็กชายสุกฤษ  สุภาผล
16. เด็กชายอนุตร  เขตรกรณ์
17. เด็กหญิงอนุรดี  อินระรัญ
18. เด็กชายอภิสิทธฺ์  เต็กจินดา
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุฒซ้อน
20. เด็กชายไพลิน  บุญนาค
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
2. นายใหม่   เคลือบมณี
3. นางอรวรรณ  ปานจำรูญ
4. นางดุษณีย์  ปลั่งกลาง
5. นางสาวอรวรรณ  พุดมอญ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายกรดดนัย  อนันต์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยบุบผา
3. เด็กชายกิตติภพ  อาวะลี
4. เด็กชายชาคริสต์  วิทยาวงศ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลัยชื่น
6. เด็กชายดนัย  ลอดซอง
7. เด็กชายธนพร  นวลปันใย
8. เด็กชายธีรนัย  พะวา
9. เด็กชายนันทวัฒน์  เหมือนทรัพย์
10. เด็กหญิงนารีรัตน์  จองคำ
11. เด็กชายนำโชค  ภักดีนอก
12. เด็กหญิงนิศามณี  สาที
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแค
14. เด็กชายพีระพล  พะวา
15. เด็กชายรพีภัทร  สังเงิน
16. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์คำ
17. เด็กชายราวิน  ทาห้วยหว้า
18. เด็กชายศิลา  ลาบุญตา
19. เด็กชายสุธิพร  อินทร์ไทย
20. เด็กชายอรรถวุฒิ  พระธรรมมา
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
2. นางสาวศิรประภา  ธาตุดี
3. นางสาวจิระพันธุ์   ปากวิเศษ
4. นางชฎาพร   เจนชัย
5. นางสาวแพรวรุ่ง  ศรีประภา
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงนวธิดา  เปรมสุขดี
 
1. นางสาวครูแพรวรุ่ง   ศรีประภา
 
รวม4111
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายประวิทย์  มาตรศรี
2. เด็กชายปรัชญา  ไทยคง
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก้วดี
2. นางสาววงจันทร์  ไกรสุข
 
รวม22
132 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สัญวงษ์
3. เด็กหญิงวราพร  วัดเมือง
 
1. นางสาวทักษพร  เรียงรุ่งโรจน์
2. นางสาวจุรีพร  กำหอม
 
รวม32
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กชายทักษิณ  อินทรปัญญา
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวพิมพร  สามารถตรา
 
รวม21
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กชายนันทกร  แสงเทศ
 
1. นายไอลวิล  กลิ่นสาโรจน์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วมูลกิจ
2. เด็กชายณัฐวัฒ  กีรติชัชวาลกุล
3. เด็กหญิงธนิษฐา  รมย์สูงเนิน
 
1. นางสาวอรอุษา  ศิลากุล
2. นายเพิ่มศักดิ์  พานไพ่
 
รวม43
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปัญญาสุข
 
1. นายนันทกิจ  ทวนประเสริฐ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กชายณัฐพร  ทองศรี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ธงอาษา
3. เด็กชายพิชัยยุทธ  แหล้ยัง
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีอำนวยโชค
5. เด็กชายศุภกฤษ์  เฉวียงวาศ
 
1. นายนันทกิจ  ทวนประเสริฐ
2. นางสาวพัชรี  อิ่มบุญ
 
รวม63
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงกนกรดา  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  ชัยโชติจิรบูรณ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  หุ่นดี
4. เด็กหญิงชาลิสา  หุ่นดี
5. เด็กหญิงตีรณา  เสือผ่อง
6. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงวรวรรณ    อินกว่าง
8. เด็กหญิงวาสนา  เจริญจิต
9. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
10. เด็กหญิงสิรินยา  พอใจ
 
1. นางสุขประเสริฐ  สถิตไชยนนท์
2. นายดำเนิน  คำดา
3. นางสุนันทา  ทองสกุล
 
รวม103
139 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงปัทมา  วงษ์ปิ่น
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ธัญญะ
2. เด็กหญิงธิยากร  คนรู้
3. เด็กชายอมรเทพ  ศรีสุข
 
1. นางสมบัติ  แสงเทศ
2. นายสวง  แสงเทศ
 
รวม43
141 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สอนทรง
 
1. นางสาวสายสมร  ชุตินันท์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 1. เด็กหญิงกรรณ์ญาณัฐษ์  โยธารัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  อ้นฟ้อง
3. เด็กหญิงยศวดี  มีโชคชัย
4. เด็กหญิงสาทรวรรณ  ชัยธวัฒน์กุล
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปานพรม
 
1. นางวริยาพัชร  วรภัสร์สรกุล
2. นางวิชญานี  จำปาศรี
 
รวม63
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  คงไทย
 
1. นางสาวพัดสญา  พูนผล
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายกัมปนาท  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงตรีทิตยวิภา  ป้องภัย
3. เด็กหญิงทุติยพร  ยงค์สวัสดิ์
4. เด็กชายธนดล  ตันติตารมณ์
5. เด็กชายธนพัชร  ปะวะนา
6. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พิมอรัญ
7. เด็กหญิงปัญญาพร  บุตรวงษ์
8. เด็กชายพสุธันย์  แก้วเอี่ยม
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผิวอินทร์
10. เด็กชายพิสิฎฐ์พล  บุญเกิด
11. เด็กหญิงรัตนาพร  ธีระกุลสถิต
12. เด็กหญิงศลิษา  เพ็งมณี
13. เด็กชายสิทธิพร  แตงทอง
14. เด็กชายสิทธิพล  แตงทอง
15. เด็กชายสุขเกษม  ใจยืน
16. เด็กหญิงสุธาสิณี  ทองปลิว
17. เด็กหญิงสุวิษา  แย้มประเสริฐ
18. เด็กหญิงอปราชิตา  สุขสม
19. เด็กหญิงอรประภา  สร้อยนอ
20. เด็กชายไตรภพ  ชาวสวน
 
1. นางปวริศา  จีรเดชภัทร์
2. นายประเสริฐ  หวังโส
3. นายเสนาะ  ดำนิล
4. นางพรทิพย์  สอนสะอาด
 
รวม215
145 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงจริยา  โคตาลุด
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เสือม่วง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  มูลราช
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
146 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กัณหาวราห์
2. เด็กหญิงสนธิชา  เนียมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  บรรพตสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ  วรรณชัย
2. นายวันชนะ  เกิดบัว
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  มุ่งสุข
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายสรยุทธ  วงศ์ทวี
2. เด็กชายอภิชาติ  แก้วปัญญา
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงพิไลพร  ขัติยะ
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ  พุ่มพวง
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายวัชริศ  ภู่เกลี้ยง
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ  พุ่มพวง
 
รวม127
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  มัศยมาศ
 
1. นางสุดธิมา  ทองบุญ
 
รวม11
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยังสมุทร
2. เด็กชายธีรโชติ  แววมณี
 
1. นางไพรวัลย์  อ่อนพลัด
2. นางสาววรรณรัตน์  ทองชมภูนุช
 
รวม22
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายชยธร  สุขสมบูรณ์
 
1. นายพิชญพงษ์  สมบุญ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงบุษยา  บุญเรืองรอด
3. เด็กชายปวรรณเอก  หลานเศรษฐา
4. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศรีเทียนทอง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  อบอุ่น
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉลาดแพทย์
7. เด็กหญิงศศิธร  ยิบงามสิริ
8. เด็กหญิงอรปรียา  คำงาม
9. เด็กหญิงอวัสดา  ภู่ระหงษ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  ทองนาค
 
1. นายสุธี  บุดดางาม
2. นางสาวกมลวรรณ  รวมทรัพย์
3. นางสาวจันทรา  ช้างลอย
 
รวม114
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงธนภรณ์   อาจสูงเนิน
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ศรีสุด
3. เด็กหญิงปวริศา   อ่อนงาม
 
1. นางสาวเลิศลักขณา   อัมพรพืช
2. นางสาวณัฑชา   แสงนิล
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร
 
รวม43
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  -
2. เด็กหญิงวิภาฎา  โสภา
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชื่นจิต
 
1. นางสมศรี  วิไลศรี
2. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ธงชัย
 
1. นางสาวสุวิวรรณ  วสุธาผาภูมิ
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายธนกร  เพิกชัยภูมิ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์พา
3. เด็กหญิงเกตวดี  วรรณทอง
 
1. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
2. นายพยับ  ปิ่นแก้ว
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายกลศกร  ธิการาช
2. เด็กชายจิรเดช  ทองมี
3. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ทิมรัตน์
 
1. นางณัฐภรณ์  ลิ้มทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  กันหาสาย
 
รวม107
161 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  โคตตะคุ
 
1. นายสมพร  คำแหน
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายชาญชัย  ชังเหยี่ยว
 
รวม22
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายกรินทร์  ศรีเสริมโภค
2. เด็กชายณพรรฒ  ศิริสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนัญชยา  ตันติศิริอนุสรณ์
4. เด็กชายปรัชญ์  ช้างชู
5. เด็กหญิงปัถยา  กองจันทรา
 
1. นางปฐมาภรณ์  แก่นใจเด็ด
 
รวม51
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายชัยพันธ์  คำชื่น
2. เด็กชายภาณุฤทธิ์  กันทะลือ
3. เด็กหญิงอารยา  กลั่นอ่ำ
 
1. นางจิตรโสภา  แสงศิลป์มณี
 
รวม31
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงกฤษณา  มาลีเมาะ
2. เด็กหญิงวรินดา  ลอยเกตุ
3. เด็กชายสมยศ  แสนทวีสุข
 
1. นายอนันต์  ภารสุวรรณ์
2. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
 
รวม32
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองคำ
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  มะลิลา
 
168 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิตา  นีราเกียรติธนา
2. เด็กหญิงศศิธร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ภู่เพ็ชร
 
1. นายประภัสสร  ทวีการ
2. นางสาวพรนภา  บุตรสมบูรณ์
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ธรรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐชา  นวมจิตต์
3. เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
 
1. นางสาวใบเฟิร์น  ปุราชะทำมัง
2. นางบุญเยี่ยม  พงษ์สระพัง
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิยะมน  วัจนมาลา
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  โชคชื่น
 
1. นางพิมลมาศ  คงศิริ
2. นางมาลี  ปราศจาก
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติคณ  เจริญพันธ์สุทธิ
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกอน
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐชารีย์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงไพลิน  อินทรสุภา
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรัญญา   แจ่มแป้น
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
2. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกอน
5. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง
7. เด็กหญิงณัฐชารีย์  กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กชายปราชญ์นที  อินทรประสิทธิ์
9. เด็กชายภณปก  อังคนาวิน
10. เด็กหญิงไพลิน  อินทรสุภา
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญปวน
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงเงิน
3. เด็กหญิงณฐนันท์  อยู่ยืน
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะโชติ
5. เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์เฮง
7. เด็กหญิงธัญชนก  ฤกษ์สิริกุล
8. เด็กชายธีรนัธ  สาน้อย
9. เด็กหญิงนันทิพร  อ่วมบุตร
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่ำวิเศษ
11. เด็กหญิงพิชญาวี  แย้มประโคน
12. เด็กชายภูวเดช  ธารีเกษ
13. เด็กชายศิลา  กาญจนา
14. เด็กหญิงสุนินาท  สุขศาสตร์
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วใส
16. เด็กหญิงอุรณิชา  เลี้ยงตน
 
1. นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
2. นางศรีรัตน์  ยั่งยืน
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
2. เด็กชายณภัทร  เดชาวิมลณัฐ
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วนพคุณ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มเงิน
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
 
180 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายชลธร  แข่งขันกิจ
2. เด็กชายนพณัฐ  หนูน้อย
3. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยงาม
 
1. นางชุติมา  อัมพุนันทน์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อักษรมัต
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงนภสภรณ์  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงอนัญญา  อินทน้ำเงิน
 
1. นางสาวกมลทิพย์  อินวรรณ์
2. นางประภาพร  โชคชื่น
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิยพร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงพลอยภัสสร  บุตราช
3. เด็กชายศุภกร  เกิดฉาย
 
1. นางอารีย์วรรณ  ราษฎร์ดุษดี
2. นางสาวศิวพร  แต้มคู
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  บุญสุข
2. เด็กหญิงปุญญิศา  โรจนรัตน์
3. เด็กชายอริยะ  มณีนิล
 
1. นางสาวสุทัชชา  วิริยะดุษณี
2. นางอรุณี  ชัยวิชู
 
รวม5727
184 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ธาระกูล
 
1. นางสาวสายสมร  บินหะยีอาวัง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ต่อคุ้ม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สายใจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงกัลยากร  คำฟู
2. เด็กหญิงกัลยากร  คำฟู
3. เด็กหญิงรักษ์เกล้า  มาไว
 
1. นางสาวณัชชา  ยิ่งยศเสนี
2. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
 
รวม54
187 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรหมนารถ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรชื่นชูวงศ์
3. เด็กชายภาคิน  ธรรมกิตติยา
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ฉาดเส็น
 
รวม31
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายชัชวาล  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายศศิเทพ  ครบอยู่
 
1. นางสาวรุจาภา  คนขยัน
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ฟองทุม
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
รวม32
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงนันทกา  เวียงสิมา
2. เด็กหญิงปทุมรักษ์  ธรรมมืด
 
1. นางกาญจนา  โสนิกร
2. นายสมพอ  ภู่โกสีย์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงอภิณห์พร  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประภูสี
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงสุทธิชา  ผูกจีน
 
1. นายประเสริฐ  เจือจาน
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่ตั้ง
 
1. นายประเสริฐ  เจือจาน
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่ตั้ง
 
1. นายประเสริฐ  เจือจาน
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชลลัดดา  พรรณราช
2. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  เมืองหมี
3. เด็กหญิงดารุณี  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงประสิตา  พัฒนศักดิ์
5. เด็กหญิงพัชรพร  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  เมืองพิล
7. เด็กหญิงรัชดาพร  ป้องชายชม
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สมบุญ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพรนางกูล
10. เด็กหญิงศิวพร  บุญมี
11. เด็กหญิงสุธาริณี  โกยสำราญ
12. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  สาขา
13. เด็กหญิงอนุธิดา  อุนาบุตร
14. เด็กหญิงอรัญญา  ใสสอาด
15. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีประเสริฐ
16. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
3. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
4. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
5. นางทับทิม  หอมตะโก
 
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายพงศกร  แก้วร้อง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองมาเอ็ง
 
1. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
2. นางสาวธัญนรัตน์  โชติวิวุฒิพงศ์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีเมือง
2. เด็กชายนฤบดินทร์  พรหมสะโร
3. เด็กชายวรวัฒน์  ขำโต
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายธีระวิทย์  มีชนะ
2. เด็กชายพงศกร  เล็กสัมมา
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  คิดควร
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
 
รวม3017
รวมทั้งหมด680343