สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 53 1. เด็กชายจักรินทร์  คลังชำนาญ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์บัว
 
1. นายเด่น  ชาบุญเรือง
2. นางสาวจิราวรรณ  แก้วกาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 90 1. เด็กหญิงพรรณณษา  สุขวารี
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ชื่นจินดา
 
1. นายเด่น  ชาบุญเรือง
2. นางสาวจิราวรรณ  แก้วกาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปีใหม่  มีอัฐมั่น
 
1. นางรัตนา  แสงใหญ่
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงปนิตา  นาคแก้ว
 
1. นางรัตนา  แสงใหญ่
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  ศาระสาริน
3. เด็กหญิงเเพรภาภรณ์  สมบุญเสริม
 
1. นางรัตนา  แสงใหญ่
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  มั่นคง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมนัด
3. เด็กหญิงแตงอ่อน  โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
 
1. นางสาวศิริมา  ถนอมนุ่ม