สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่อนเรือง
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สองเมือง
 
1. นางสาวสุมล  คงธนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาศรี
 
1. นางสาววิภาวัลย์  นบนอบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  โคตาลุด
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เสือม่วง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  มูลราช
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กัณหาวราห์
2. เด็กหญิงสนธิชา  เนียมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  บรรพตสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ  วรรณชัย
2. นายวันชนะ  เกิดบัว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีชัย
2. เด็กหญิงพิไลพร  ขัติยะ
3. เด็กหญิงยลรดี  รุ่งแจ่ม
 
1. นางสาวรชฏพร  ตะวงค์
2. นางสาวอัจฉรา  ดีสูงเนิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  มุ่งสุข
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรยุทธ  วงศ์ทวี
2. เด็กชายอภิชาติ  แก้วปัญญา
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนิชา  สุดสระ
 
1. นางสาวโสมสุดา  ชื่นงาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  น้อยโสภณ
2. เด็กหญิงทิพย์ภาศุชาวดี  ศรเสนา
 
1. นายสุรดิษ  สุวรรณลา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 48 1. เด็กชายจาตุรงค์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวิไลพร  มูลหา
 
1. นายสุรดิษ  สุวรรณลา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ  พุ่มพวง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิไลพร  ขัติยะ
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ  พุ่มพวง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชริศ  ภู่เกลี้ยง
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ  พุ่มพวง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดาหลา  บุตรธรรม
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ  พุ่มพวง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญภิกา  โคมลอย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีคง
3. เด็กหญิงสรัญญา  ราชอารีย์
 
1. นางสาวโสมสุดา  ชื่นงาม
2. นางสุนิษา  ราศรี