สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงบุณณดา  อัคคมณี
 
1. นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงรุจิราพร  สว่างแจ้ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีจิตร์
 
1. นางสุมินทร  ทรัพย์ผล
2. นายธวัชชัย  ประมวล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัชพล  พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงสุนันท์  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงหอม  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวบัญจบ  จารโพธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  สดชื่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายอัมรินทร์  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เหลืองธานี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงยามี  นายี
2. เด็กหญิงศศิธร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณทา
 
1. นางสาวภัควรันธร  ภูอาศัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  วงกลม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สำเนียงแจ่ม
2. เด็กหญิงพรสิริ  แสงรายเรือง
3. เด็กชายสิทธิ์นนท์  จูสนิท
 
1. นางพรทิพย์  แตงโสภา
2. นางสาวจิราพร  ศาสนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงนรานรศาสตร์  หลาบคำ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วงกลม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กชายชินวัฒน์  ม่วงเขาย้อย
2. เด็กชายทรงพล  มหาชัย
3. เด็กชายนพดล  บุญเพ็ง
4. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คงกะพันธ์
5. เด็กชายภานุพงศ์  พลวงศา
6. เด็กชายเขตโสณ  สายสนิท
 
1. นายพงศักดิ์  วงกลม
2. นางสาวบัญจบ  จารโพธิ์
3. นางสาวดวงใจ  วิหกเหิน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สมจอย
2. เด็กหญิงนฤมล  ชัชวารี
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ถามูลเลิศ
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางปิยาภรณ์  พรหมสำโรง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  แพสุพัฒน์
2. เด็กชายสิทธิภาค  คงเสมา
 
1. นางสาวกชพรรณ  สถิตไพบูลย์
2. นายปิยะนันท์  เอี่ยมพิจิตร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายด้วง
2. เด็กชายรัชชานนท์  เดชอาจ
 
1. นายปิยะนันท์  เอี่ยมพิจิตร
2. นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายรัชชานนท์  ตันพรปาฎหารย์
2. เด็กหญิงสุจีรา  เพรชแก้ว
 
1. นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี
2. นางสาวกชพรรณ  สถิตไพบูลย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรภพ  เอี่ยมศรี
2. เด็กชายสนอง  หลาวเพ็ชร์
 
1. นายปิยะนันท์  เอี่ยมพิจิตร
2. นางสาวกชพรรณ  สถิตไพบูลย์
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.32 เงิน 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บางศิริ
2. เด็กหญิงอาธิตา  วิหครัตน์
 
1. นางสาวปรมาพร  สว่างแก้ว
2. นางสาวมารีมารถ  กาดู