สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญน้อย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  โพธิ์แย้ม
 
1. นางสาวภัณภิศา  วรชินา
2. นางสาวรัตใจ  เย็นลับ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  รวยทรัพย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ตาลพวง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ซาสันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  รสหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาวดี  ขาวขำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกณิการ์  เสมอศรี
2. เด็กชายจิตรกร  รวยทรัพย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ตาลพวง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 8 1. เด็กชายธนกร  คล้ายวงศ์
2. เด็กหญิงเรืองฤทัย  คำมูล
 
1. นางยุพา  อ่อนขาว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  มารอด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายด้วง
3. เด็กชายธนวินท์  เหมือนเพชร
4. เด็กชายธเนตร  นิลงาม
5. เด็กชายปารมี  ทองบุดดา
6. เด็กชายภัคธร  ขวัญพรม
 
1. นายเสถียร  จรชัย
2. นางสาวนิภาพร  ตาลพวง
3. นางสาวกมลพร  เบ้าคำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงณิภาวรรณ  แสนสน
2. เด็กหญิงปริชาด  ประนัดโส
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญน้อย
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชัญญา  เอี่ยมสกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาวดี  ขาวขำ